Om Skriv inn ett manglende ord-spørsmål

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om Manglende ord-spørsmål.

Skriv inn ett manglende ord-spørsmål består av en frase, en setning eller et avsnitt med et tomt felt hvor studentene legger inn ordet eller ordene som mangler. Du kan oppgi maksimalt 100 svar per tomme felt. Bruk Skriv inn flere manglende ord-spørsmål for å opprette spørsmål med flere riktige svar.

Eksempel:

_______ er silikatmineralet med det laveste smeltepunktet og den største motstanden mot forvitring.

Mer om Skriv inn ett manglende ord-spørsmål med JAWS®

Skriv inn ett manglende ord-spørsmål vurderes automatisk. Svarene vurderes basert på om studentens svar stemmer overens med de riktige svarene du oppgir. Du må velge hvilken vurderingsmetode du vil bruke:

 • Eksakt samsvar
 • Inneholder deler av det riktige svaret
 • Stemmer overens med et mønster du angir

Du må velge om det skal skilles mellom store og små bokstaver i svaret eller ikke.

I gjenopprettede emner skilles det ikke mellom store og små bokstaver for eksisterende Skriv inn ett manglende ord-spørsmål. Rediger disse spørsmålene og velg Skill mellom store og små bokstaver hvis det er nødvendig.

Video: Create a Fill in the Blank Question in the Original Course View


Watch a video about fill in the blank questions

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a fill in the blank question shows how to create a fill in the blank question in the original course view, list answers, select an evaluation method, and provide feedback.


Opprett Skriv inn ett manglende ord-spørsmål

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du lager manglende ord-spørsmål.

Skriv inn ett manglende ord-spørsmål består av to deler: spørsmålet og et sett med svar. Studentene skriver inn svarene sine i en tekstboks under spørsmålet.

 1. Gå til en prøve, spørreundersøkelse eller spørsmålsbank. Velg Skriv inn ett manglende ord i Opprett spørsmål-menyen.
 2. Skriv inn spørsmålsteksten.
 3. Du kan legge til mer enn ett svar ved å velge et tall i Antall svar-menyen (maksimum er 100). Velg Fjern for å slette et svar.

  Skriv inn hvert svar, og velg Inneholder, Eksakt samsvar eller Mønstersamsvar for å spesifisere hvordan svaret skal sammenlignes med studenters svar. For Inneholder og Eksakt samsvar kan du merke av for Skill mellom store og små bokstaver hvis du vil skille mellom store og små bokstaver for svarene.

 4. Skriv eventuelt inn tilbakemeldinger for riktige og feil svar.
 5. Velg Send og lag nytt eller Send for å legge til spørsmålet i prøven.

Om oppretting av svar

Bruk enkle og korte svar i svarsettene. For å unngå problemer med automatisk vurdering kan du begrense svarene til ett ord. Med svar som består av ett ord, unngår du at problemer som ekstra mellomrom og feil ordrekkefølge, fører til at riktige svar vurderes som feil.

 • Velg Inneholder fra menyen i svaret for å tillate forkortelser eller delvise svar. Med dette alternativet regnes studentenes svar som riktige hvis de inneholder ordet eller ordene du spesifiserer. Du kan for eksempel konfigurere ett svar som inneholder Franklin, sånn at Benjamin Franklin, Franklin, B Franklin, B. Franklin og Ben Franklin regnes som riktige svar. Da trenger du ikke føre opp alle de akseptable alternativene for svaret «Benjamin Franklin».
 • Oppgi ytterligere svar som dekker vanlige stavefeil. Du kan eventuelt velge Mønstersamsvar fra menyen i svaret og opprette et regulært uttrykk med rom for forskjeller i stavemåter, mellomrom eller store og små bokstaver.

Mønstersamsvar

Du kan opprette et regulært uttrykk som gir rom for forskjeller i stavemåter, mellomrom eller store og små bokstaver i et svar.

Et regulært uttrykk er et søkemønster som brukes til å finne samsvar med ett eller flere tegn i en streng. Med regulære uttrykk kan du regne enkelte mønstre som riktige, i stedet for bare tekst som er helt lik det du har angitt som svar. Du kan for eksempel bruke regulære uttrykk til å vurdere oppgaver med vitenskapelige data, hvor det ofte er mange mulige svar.

I regulære uttrykk gir de fleste tegnene i strengen bare treff for et helt likt tegn. Slike tegn kalles litteraler. Noen tegn har en spesiell betydning og kalles metategn. Du kan finne en fullstendig liste over regulære uttrykk ved å søke etter «regular expressions» på nettet. I denne listen ser du noen eksempler:

 • Et punktum (.) gir treff for alle enkelttegn – med unntak av linjeskifttegn.
 • Hakeparentes [ ] gir treff for det som står skrevet mellom hakeparentesene, for ett tegn.
 • Du kan bruke en bindestrek (-) i hakeparenteser for å definere en tegnrekke. For eksempel kan [0123456789] skrives om til [0-9].
 • Med et spørsmålstegn (?) blir elementet som står før spørsmålstegnet i det regulære uttrykket, valgfritt. For eksempel gir «des(ember)?» treff for «des» og «desember».

Eksempler på enkle strenger:

 • B.t gir treff for båt, bit, bot, bet og b9t – siden punktumet (.) kan erstattes med et hvilket som helst tegn.
 • B[åioe]t gir treff for båt, bit, bot og bet.
 • Med b[a-å]t aksepteres alle kombinasjoner av tre bokstaver som begynner på b og slutter på t. Tall aksepteres ikke som det andre tegnet.
 • [A-Å] gir treff for alle store bokstaver.
 • [12] gir treff for måltegnet hvis det er 1 eller 2.
 • [0-9] gir treff for måltegnet hvis det er tall fra 1–9.

Når du velger å bruke mønstersamsvar for svar, kan du teste mønsteret. Da åpnes det et nytt vindu.


ULTRA: Om manglende ord-spørsmål

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om Skriv inn ett manglende ord-spørsmål.

Skriv inn ett manglende ord-spørsmål består av en frase, en setning eller et avsnitt med et tomt felt hvor studentene legger inn ordet eller ordene som mangler. Du kan også lage spørsmål med flere tomme felt.

Eksempel:

[Patriarki] betyr direkte oversatt «fedrestyre».

Skriv inn ett manglende ord-spørsmål vurderes automatisk. Svarene vurderes basert på om studentens svar stemmer overens med de riktige svarene du oppgir. Du må velge hvilken vurderingsmetode du vil bruke:

 • Eksakt samsvar
 • Inneholder deler av det riktige svaret
 • Stemmer overens med et mønster du angir

Du må velge om det skal skilles mellom store og små bokstaver i svaret eller ikke.


ULTRA: Opprett Skriv inn ett manglende ord-spørsmål

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om Skriv inn ett manglende ord-spørsmål.

Når du oppretter en ny prøve, kan du velge plusstegnet for å åpne menyen. I prøver som finnes allerede, kan du velge plusstegnet der du vil legge til et spørsmål. Velg Legg til manglende ord-spørsmål.

Du bruker den samme prosessen når du oppretter spørsmål for både prøver og oppgaver.

Skriv inn et spørsmål, og legg hakeparenteser rundt svaret. Du kan bruke alternativene i redigeringsverktøyet til å formatere teksten og legge til formler, filer, bilder og lenker.

Eksempel: [Patriarki] betyr direkte oversatt «fedrestyre».

Skill flere riktige svar med semikolon.

Eksempel: Én av primærfargene er [rød;blå;gul].

Du kan også bruke et regulært uttrykk. Det gjenkjennes bare ett uttrykk per tomme felt. Vær oppmerksom på at du må legge til hakeparenteser rundt både det regulære uttrykket og rundt svaret.

Eksempel: [[a-åA-Å]] er en bokstav i alfabetet.

Standardverdien for spørsmål er 10 poeng. Velg Poeng-feltet for å skrive inn en ny verdi.

Vær oppmerksom på at Lagre er deaktivert fordi du må angi innstillinger i neste trinn. Velg Neste trinn for å fortsette.

I Svartype-menyen må du velge hvordan svaret skal evalueres mot studentenes svar:

 • Nøyaktig treff
 • Inneholder treff
 • Stemmer overens med et mønster

Merk av for Skill mellom store og små bokstaver hvis du vil skille mellom store og små bokstaver for svarene.

Mer om hvordan du oppretter svar

Velg Forrige trinn hvis du vil gjøre endringer. Velg Lagre når du er ferdig.

Spørsmålet viser svartypen du har valgt, for eksempel Svarene må være nøyaktige treff.

Mer om hvordan du redigerer og sletter spørsmål

Om oppretting av svar

Hold svarene for de tomme feltene korte. For å unngå problemer med automatisk vurdering kan du begrense svarene til ett ord. Med svar som består av ett ord, unngår du at problemer som ekstra mellomrom og feil ordrekkefølge, fører til at riktige svar vurderes som feil.

 • Velg Inneholder treff fra Svartype-menyen for å tillate forkortelser eller delvise svar. Med dette alternativet regnes studentenes svar som riktige hvis de inneholder ordet eller ordene du spesifiserer. Du kan for eksempel konfigurere ett svar som inneholder Franklin, sånn at Benjamin Franklin, Franklin, B Franklin, B. Franklin og Ben Franklin regnes som riktige svar. Da trenger du ikke føre opp alle de akseptable alternativene for svaret «Benjamin Franklin».
 • Velg Stemmer overens med et mønster i Svartype-menyen, og opprett et regulært uttrykk med rom for forskjeller i stavemåter, mellomrom eller store og små bokstaver.

Stemmer overens med et mønster

Når du velger å bruke mønstersamsvar for svar, kan du teste mønsteret. Da åpnes det et nytt vindu. Det vises en hake for mønstre som fungerer. Du kan også skrive inn et forventet riktig svar og teste mønsteret.

Du ser en feilmelding hvis mønsteret ikke kan evalueres, slik at du kan gjøre endringer.

Video: Create a Fill in the Blank Question in the Ultra Course View


ULTRA: Watch a video about creating a Fill in the Blank question

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Fill in the Blank questions explains how to create a fill in the blank question type.


ULTRA: Legg til filer for manglende ord-spørsmål

For å bidra til å holde oppgave- eller prøveinnholdet organisert kan du legge til filer direkte i enkeltspørsmål. Velg et element på Sett inn innhold-menyen i redigeringsverktøyet, for eksempel Sett inn fra skylagring.

Mer om skylagring

Du kan redigere innstillingene for filene du har lagt til i spørsmål. Velg en fil i redigeringsverktøyet og så Rediger vedlegget-ikonet i raden med redigeringsalternativer. Du kan legge til et visningsnavn og en alternativ tekst. Alternativ tekst beskriver bilder for personer som bruker skjermlesere eller bruker nettstedet med bilder slått av.

Du kan også velge om du vil sette inn filen som en lenke i redigeringsverktøyet eller bygge den inn direkte, så den vises sammen med annet innhold du har lagt til.


ULTRA: Rediger eller slett manglende ord-spørsmål

Frem til studentene åpner oppgaven eller prøven, kan du velge menyen for å se Rediger eller Slett. For å endre poengverdien kan du velge poengsumpillen og skrive inn en ny verdi.

Velg Innrett med mål i menyen for å innrette mål med spesifikke oppgave- eller prøvespørsmål, slik at det blir lettere for institusjonen å måle prestasjoner. Etter at du har gjort oppgaven eller prøven tilgjengelig, kan studentene se informasjon om målene du har innrettet med oppgaver/prøver og spørsmål, så de vet hva du forventer.

Mer om hvordan du tilpasser mål til emneinnhold

Når det finnes innsendinger

Du kan redigere teksten for de fleste spørsmål og svar – selv etter at studenter har sendt inn svar. Det kan for eksempel hende du har valgt feil svar, har funnet en feilstaving eller bare vil justere poengene eller vurderingsalternativene. Du kan gjøre endringer for alle studenter og oppdatere alle vurderinger automatisk.

Når studentene har åpnet prøven, kan du ikke legge til nye spørsmål eller manglende ord. Du kan heller ikke slette spørsmål eller manglende ord eller flytte på innholdet.

Åpne menyen for et spørsmål i en prøve eller studentinnsending, og velg Rediger / gi ny vurdering for å gjøre endringer. Hvis det finnes studentvurderinger og endringene fører til ny vurdering, ser du en advarsel når du lagrer.

Mer om hvordan du redigerer spørsmål


ULTRA: Manglende ord-spørsmål med vurdering

Skriv inn ett manglende ord-spørsmål vurderes automatisk. Svarene vurderes basert på om studentenes svar stemmer overens med de riktige svarene du har oppgitt. For hvert manglende ord-spørsmål vises Riktig eller Feil og hvilken svartype du har valgt, for eksempel Svarene må være et nøyaktig treff.

Du kan ikke endre poengene for individuelle studenter som er innrettet med spørsmål som gis vurdering automatisk.