Denne informasjonen gjelder bare for Original-opplevelsen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Åpne vurderingssenteret

Du får tilgang til vurderingssenteret via kontrollpanelet. Velg lenken for overskrift 4 for å gå til vurderingssenteret, og velg deretter Hele. Når vurderingssenteret er lastet inn, velger du Aktiver skjermlesemodus-lenken. Trykk på Insert + T for å se om skjermlesemodus er aktivert.

Du må slå på skjermlesermodus hver gang du laster inn Blackboard Learn.

Den viktigste funksjonen og standardvisningen av vurderingssenteret er en tabell. Radene i denne tabellen tilsvarer individuelle studenter, bortsett fra den øverste raden. Kolonnene tilsvarer elementer som kan gis vurdering, for eksempel oppgaver og prøver.

Trykk på Alt + Ctrl + venstre piltast og Alt + Ctrl + høyre piltast for å gå mellom de ulike elementene som kan gis vurdering, for en bestemt student.

Fordelen med å bruke disse tastene i stedet for Shift + Tab er at du tydelig ser grensene for hver rad.

Mer informasjon om navigering i vurderinger


Åpne kolonnemenyer

Den øverste raden i hver kolonne i vurderingssenteret inneholder grafikk. Grafikketiketten viser om en oppgave er vurdert.

 • JAWS sier «Klikk for flere alternativer», hvis en vurdering kan endres.
 • JAWS sier «Ingen vurdering» hvis et element ikke kan gis vurdering.

Kolonnemenyen åpnes. Velg grafikken i den øverste raden i en kolonne for å se detaljer om kolonnen (om det er en spørreundersøkelse, oppgave, prøve osv.) eller redigere den.

Hvis fokuset ikke automatisk går til listen over lenker til kommandoer når du har valgt en lenke i denne raden, trykker du på Ctrl + End for å gå til bunnen av dokumentet. Der finner du dem.


Opprett Gjennomsnitt-kolonne

 1. Velg Opprett kolonne-lenken i vurderingssenteret.
 2. Bruk pil ned for å finne og velge det andre overskriftsnivået Opprett beregnet kolonne.
 3. Bruk pil ned for å finne og velge Gjennomsnittlig kolonne.
 4. Skriv inn et kort navn. Navnet blir kolonnenavnet i vurderingssenteret og på studentenes Mine resultater-sider.
 5. Trykk på Tab-tasten for å gå gjennom de neste feltene på denne siden. På denne måten unngår du også formateringskontrollene for Beskrivelse-tekstboksen.
 6. Når du har kommet til en alternativknapp med navnet Alle vurderingskolonner, har du kommet til Velg kolonner-delen. Hvis du vil velge kolonner og kategorier å inkludere, bruker du nedoverpilen til å velge Valgte kolonner og kategorier.
 7. Trykk på Tab-tasten én gang for å stoppe på boksen Kolonner som skal velges-listen.
 8. Trykk og hold på Ctrl-tasten. Bruk opp- og nedpiltastene for å gå mellom listeelementene. Trykk på Ctrl + mellomromstasten for å velge et element. Trykk på Ctrl + mellomromstasten igjen for å oppheve valget av et element.

  Når fokuset er på listeboksen og skjemamodus er aktivert, kan du holde Ctrl-tasten inne og bruke piltastene til å gå mellom elementene i denne listen. Legg merke til at JAWS sier «Ikke valgt» før nesten alle elementene. Trykk på Ctrl + mellomromstasten for å velge et element. Det er viktig å holde inne Ctrl når du bruker piltastene til å gå opp og ned i denne listen. Når du trykker på opp- eller nedpiltastene uten å holde inne Ctrl, går du til og velger neste element samtidig som du opphever valget av alle elementer som tidligere var valgt.

 9. Når du valgt kolonner, trykker du på Tab-tasten én gang og velger Flytt valgte kolonner for å legge dem til i den nye kolonnens beregninger.
 10. Slå av skjemamodus, og bruk piltastene til å gå gjennom siden. Da blir det lettere å forstå de neste feltene som omhandler beregningen. Trykk på mellomromstasten for å merke av for alternativknappene du vil bruke.
 11. Etter hvert ser du Kategorier-listeboksen. Legg til kategorier i denne beregningen ved å holde Ctrl inne og bruke piltastene til å gå til det tilknyttede elementet. Trykk på Ctrl + mellomromstasten for å velge det. Trykk på Tab-tasten og velg Flytt valgte elementer for å legge det til.
 12. Finn og velg Send.

Opprett vurderingsskjema

 1. Velg det andre overskriftsnivået Administrer. En meny med alternativer vises.
 2. Trykk på pil ned for å finne Vurderingsskjemaer. Velg alternativet.

  Vurderingsskjemaer er oppført i en tabell med to kolonner: tittel og beskrivelse.

 3. Velg Opprett vurderingsskjema-lenken over hovedtabellen.
 4. Skriv inn et navn for vurderingsskjemaet.
 5. Trykk på T for å gå til Skjematilordning-tabellen og definere poengintervaller.

Hvis du trenger å redigere et eksisterende skjema, velger du Alternativer-menyen: Tittellenke i Tittel-kolonnen. En liste over alternativer vises nederst på siden.

Skjematilordning-tabell

Det er fem kolonner i Skjematilordning-tabellen.

 • Vurderinger angitt mellom: Bruk redigeringsfeltene i denne kolonnen til å definere de laveste og høyeste poengsummene i et område. Den første raden har redigeringsfelt for både de nedre og øvre verdiene i området. Ekstra rader har bare ett redigeringsfelt. Alle redigeringsfelt i denne kolonnen har etiketten «Mindre enn».
 • Tilsvarer: Bruk redigeringsfeltene i denne kolonnen til å definere hva poengsummene i Vurderinger angitt mellom-området tilsvarer.
 • Vurderinger manuelt angitt som: Denne kolonnen viser samme verdi som Tilsvarer-kolonnen.
 • Vil beregnes som: Bruk redigeringsfeltet til å definere prosentverdien for totalvurderingen.
 • Sett inn rader: Velg Sett inn ny rad her for å legge til en rad over den gjeldende raden. Verdiene i den opprinnelige raden justeres, slik at de fungerer med den nye raden og de nye verdiene.

Bruk navigasjonskommandoene for tabeller i JAWS – Alt + Ctrl + piltastene for å gå mellom redigeringsfeltene.

Eksempel:

Tre vurderinger er definert i et skjema: Utmerket, bra og trenger forbedring. Du vil definere to nye vurderinger. Svært bra og ikke bestått.

For å opprette Svært bra-vurderingen går du til Bra-raden og trykker på Alt + Ctrl + Shift + høyre piltast for å gå til den siste kolonnen. Sett inn rader-kolonnen. Velg Sett inn ny rad her. Trykk på Alt + Ctrl + Opp for å gå til raden som nettopp er lagt til. Bruk Alt + Ctrl + venstre piltast til å gå mellom kolonnene. Endre poengverdiene og skriv inn navnet «Svært bra».

Trykk på Alt + Ctrl + Shift + nedoverpilen for å gå til den siste raden, så du kan opprette Ikke bestått-vurderingen. Trykk på Alt + Ctrl + Shift + høye piltast for å gå til Sett inn rader-kolonnen. Velg Sett inn ny rad her. Den siste raden i denne tabellen er den nye Ikke bestått-vurderingen. Den nye raden blir Trenger forbedring. Rediger verdiene i den siste raden. Erstatt Trenger forbedring med Ikke bestått i Tilsvarer-kolonnen. Trykk på Alt + Ctrl + oppoverpilen for å gå til den nye raden og definere verdiene for Trenger forbedring.