Antall studenter i emnet ditt og hvor godt du kjenner dem, kan påvirke hvordan du velger medlemmer for gruppearbeid og samarbeid.

Hver gruppe bør generelt sett inneholde minst fire studenter. Med grupper med fire medlemmer kan gruppene fortsatt jobbe selv om ett av medlemmene ikke kan møte opp. Denne størrelsen gjør det også vanskelig å sluntre unna. Gruppemedlemmene kan fordele oppgavene jevnt. Med fire medlemmer får gruppen nok mangfold, meninger, og læringsstiler til å oppnå god idédugnad og gode løsninger.

Hvis du planlegger å tildele gruppeaktiviteter mer enn én gang, kan du forandre gruppene underveis i semesteret. Men la grupper jobbe sammen lenge nok til å knytte bånd og være produktive.


Metoder for gruppetilknytning

Når du lager grupper eller gruppesett, kan du gruppere medlemmene på følgende måter:

  • Du kan velge gruppemedlemmer manuelt
  • Du kan la systemet velge medlemmene tilfeldig når du oppretter gruppesett
  • Elle du kan la studentene velge grupper selv

Manuell tilknytning

Med manuell tilknytning kan du dele studentene i emnet ditt inn i grupper. Manuell tilknytning er tilgjengelig både for enkeltgrupper og gruppesett.

Når du kjenner studentene litt, kan du lage gode grupper. De beste resultatene oppnås ofte av grupper hvor studentene har forskjellige personlighetstrekk eller ulike evner. Det kan hende at studentene foretrekker at læreren lager grupper fremfor å måtte velge selv

Du bør opprette grupper med studenter som har forskjellige styrker, ulik kunnskap og forskjellige arbeidsvaner. Du må også ta hensyn til kjønn og kulturelle forskjeller. Heterogene grupper fungerer spesielt godt når det gjelder å finne nye ideer og utforske prosjekter fra ulike synsvinkler. Når de sterkeste medlemmene av en gruppe hjelper de som sliter, får de mer inngående kunnskap om temaet. De svakere studentene lærer av de motiverte studentene og får innsikt i gruppens tilnærming til undervisningen. Forhåpentligvis fører samarbeidet til studenter som føler seg bra fordi de hjelper andre, samt studenter som blir motivert av eksemplene til andre i gruppen.

Deaktiverte brukere telles med i totalantallet for gruppepåmeldinger inntil informasjonen om brukeren eller medlemskapet i gruppen slettes.


Tilfeldig tilknytning

Tilfeldig tilknytning er bare tilgjengelig for gruppesett, og studenter blir automatisk delt inn i grupper basert på et valgt antall studenter per gruppe eller antall grupper. Tilfeldig tilknytning brukes bare for studentene som er tilknyttet emnet ditt for øyeblikket. Du kan tilknytte flere studenter manuelt. Når du gir navn til et gruppesett, inneholder hvert innledende gruppenavn et tall. Et gruppesett som heter «Undersøkelse», blir for eksempel til grupper som heter «Undersøkelse 1», «Undersøkelse 2», «Undersøkelse 3» osv., avhengig av hvor mange grupper settet inneholder. Du kan redigere gruppenavnene når du har opprettet dem.

Tilfeldig gruppetilordning fungerer muligens best for lærere som underviser i emner med mange studenter, der læreren ikke kjenner studentene. I slike tilfeller kan det være vanskelig å vite hvilke studenter som kan jobbe bra sammen og komme godt overens. Selv om det er lett for lærere å bruke tilfeldig tildeling – siden det ikke krever noen forberedelser – kan enkelte studenter oppfatte dette som at læreren ikke bryr seg.

Når du tilordner studenter til grupper tilfeldig, unngår du faren for at studenter som velger sine egne gruppemedlemmer, bruker for mye tid på ting som ikke har med oppgaven å gjøre – eller at det dannes klikker. Ingen studenter blir ekskludert, oversett eller valgt sist. I tillegg tenker enkelte lærere at et av målene med gruppearbeid er å samarbeide med folk man ikke kjenner fra før, og med tilfeldig tilknytning økes sjansene for dette.


Egentilknytning

Gjennom egentilknytning kan studentene selv melde seg på grupper via et tilknytningsskjema. Du kan legge ut påmeldingsark til studentene på gruppeoppføringssiden eller legge ut en lenke til et emneområde, for eksempel et innholdsområde, en læremodul, en leksjonsplan eller en mappe. Når du lager grupper med påmeldingsark, kan du velge om gruppen skal kunne brukes umiddelbart eller om den blir tilgjengelig når alle medlemmene er påmeldt. Egentilknytning er tilgjengelig for både enkeltgrupper og gruppesett.

Når studentene selv velger grupper, har de en tendens til å gjøre det basert på tidligere forhold eller karakteristikk: venner, lagkamerater, organisasjonsmedlemskap, sosiale grupper på universitetsområdet, etnisitet eller kjønn. Studenter som har få tilhørigheter, kan synes at det er vanskelig å være i en gruppe uten andre likesinnede.

Grupper med likesinnede medlemmer trenger kanskje ikke å bruke mye tid på knytte bånd. De har kanskje allerede opparbeidet tillit og enighet seg imellom, så avhengig av hvilket utfall du vil oppnå, kan det hende slike grupper passer best.

Du bør vurdere hvordan du kan gjøre gruppene inkluderende – eller velge bare å bruke egentilknytning for emner hvor du har studenter med samme evner, interesser og tilhørigheter. Du kan også bruke egentilknytning for grupper basert på interesser, samarbeid som ikke gis vurdering, ekstra studiepoeng og frivillighetsarbeid eller for kollokviegrupper.

Mer om hvordan du kan opprette og administrere grupper