Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. Lærere har alltid tilgang til vurderingsboken og vurderingsmatriser i Ultra-emnevisningen.

Om overstyring av vurderinger

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du overstyrer vurderinger.

Personer med rollen lærer, undervisningsassistent eller sensor kan endre vurderingene i et emne. Når du endrer vurderingen, blir de nye dataene automatisk lagt til i de eksisterende vurderingskolonnene vektet, totalt eller beregnet. Hver gang du endrer en vurdering, føres det opp i vurderingshistorikken.

Mer informasjon om vurderingshistorikk

Noen ganger fører en endret vurdering til en overstyrt vurdering. En ekte overstyringsvurdering brukes bare for forsøksbaserte elementer i vurderingssenteret – prøver og oppgaver. En overstyringsvurdering prioriteres foran alle andre vurderinger, inkludert forsøk studentene sender inn etter at en overstyringsvurdering er gitt.

Et eksempel er en vurdering som er basert på gjennomsnittet for flere oppgaveforsøk. Men du vil legge til en vurdering for en bestemt student som ikke tilsvarer gjennomsnittet. For denne studenten kan du tildele en overstyrt vurdering som prioriteres over alle andre vurderinger og fremtidige forsøk.

Vurderinger for de interaktive verktøyene – dagbok- og blogginnlegg, wikisidelagringer og diskusjonsinnlegg – er ikke basert på forsøk, men på aktivitet.

Når du overstyrer en vurdering, vises Overstyr-ikonet i cellen.

Når du gir vurderinger i celler uten forsøk for en oppgave eller prøve, er det en overstyrt vurdering. Overstyr-ikonet vises i vurderingscellen. Du kan gi vurderinger for aktiviteten til interaktive verktøy som kan gis vurdering, når det ikke finnes noen aktivitet, men det vises ikke noe ikon i vurderingscellen. Du ser heller ikke noe ikon hvis du overstyrer en vurdering fra en vurderingsmatrise.


Overstyr en vurdering i en celle

Du kan gi en overstyrt vurdering i en celle i vurderingssenteret for et prøve- eller oppgaveforsøk der flere forsøk er tillatt.

Eksempel: Oppgave der to forsøk er tillatt

Du kan gi en vurdering for det første forsøket på Vurder oppgave-siden. Deretter skriver du i cellen for det andre forsøket, og da blir det en overstyringsvurdering. Hvis du deretter vurderer det andre forsøket fra Vurder oppgave-siden, erstatter den overstyrte vurderingen fortsatt vurderingen du gir det andre forsøket. Unngå derfor å gi vurderinger i celler i vurderingssenteret for oppgaver og prøver uten å vurdere konsekvensene først.

Hvis du bare har tillatt ett forsøk, kan du skrive i cellen i vurderingssenteret og det er ikke en overstyrt vurdering.

Hvis du har gitt en vurdering i cellen i vurderingssenteret og du vil legge til tilbakemelding til brukeren eller notater til deg selv, kan du gå til neste del.


Overstyr en vurdering på Vurderingsopplysninger-siden

Vi anbefaler at du tildeler en overstyrt vurdering i Manuell overstyring-fanen på Vurderingsgrunnlag-siden. Du kan legge til tilbakemeldinger til brukeren og notater om endringen av vurderingen til deg selv. Da har du en oversikt over hvorfor du valgte å overstyre fremtidige forsøk.

Den eneste løsningen for å overstyre vurderinger for dagbok- og bloggoppføringer, wikisideinnlegg og diskusjonsinnlegg som kan gis vurdering, er via Manuell overstyring-fanen. Men du kan redigere en overstyrt vurdering via vurderingspanelet for et interaktivt verktøy og fjerne prioriteringen.

 1. I vurderingssenteret finner du cellen med studentens vurderte prøve eller oppgave for å overstyre og åpne menyen.
 2. Velg Vis vurderingsgrunnlag.
 3. Vurderingsgrunnlag-siden velger du Manuell overstyring-fanen og skriver inn en ny vurdering i Overstyr vurdering-boksen.
 4. Eventuelt kan du skrive Tilbakemelding til bruker og Bemerkninger til vurderinger for eget bruk. Bruke alternativene i  redigeringsverktøyet til å formatere teksten og laste opp filer, bilder og multimedieinnhold.
 5. Velg Lagre.
 6. Velg Gå tilbake til vurderingssenteret for å gå tilbake til hovedsiden for vurderingssenteret.

Mer om hvordan du legger ved filer


Tilbakestill en overstyrt vurdering

Du kan bruke Tilbakestill -alternativet til å fjerne en overstyrt vurdering og vise den tidligere vurderingen (hvis det finnes). Ellers vises Ikke vurdert-ikonet.

 1. I vurderingssenteret finner du cellen med studentens overstyrte vurdering for å tilbakestille og åpne menyen.
 2. Velg Vis vurderingsgrunnlag.
 3. Vurderingsgrunnlag-siden velger du Tilbakestill i Nåværende vurdering-delen. Bekreft handlingen.
 4. Velg OK. Den overstyrte vurderingen er fjernet. Handlingen er oppført i Vurderingshistorikk-fanen på denne siden.
 5. Velg Gå tilbake til vurderingssenteret for å gå tilbake til hovedsiden for vurderingssenteret.

ULTRA: Overstyr vurderinger

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om overstyring av vurderinger.

Overstyrte vurderinger er vurderinger du gir manuelt, for eksempel hvis du skriver i vurderingspillen i vurderingsboken. En overstyringsetikett vises ved siden av vurderingene.

Du kan skrive en numerisk verdi med maksimalt fem sifre i vurderingspillen. Du kan ta med to ekstra sifre etter desimaltegnet.

Hvis du tillater flere forsøk, tilordner du en overstyringsvurdering når du manuelt redigerer den endelige vurderingen for prøven. 

Når du legger ut vurderinger, kan studentene se dem og eventuelle tilbakemeldinger du har gitt. All tilbakemelding for alle forsøk, til og med ikke vurderte forsøk, vises for studentene.

Du kan bare overstyre den endelige vurderingen, ikke vurderingene for hvert forsøk. En overstyringsvurdering prioriteres foran alle andre vurderinger, inkludert forsøk studentene sender inn etter at en overstyringsvurdering er gitt. Og hvis du gir ny vurdering til et spørsmål, brukes den nye poengsummen som poengsum for forsøket. Hvis du endrer vurderingen for en oppgave eller prøve manuelt i vurderingen, endrer ikke den nye poengsummen overstyringspoengsummen.

Hvis du vurderer et annet forsøk etter at du har endret den endelige vurderingen manuelt, gjelder fortsatt overstyringsvurderingen. Det kan også hende du vil trekke poeng når en student har sendt inn alle forsøk eller leveringsfristen er passert.

Hvis du vil overstyre vurderinger med en tilknyttet vurderingsmatrise, vises den overstyrte vurderingen i vurderingspillen for vurderingsmatrisen. Når du ser på innholdet, står det i Detaljer-panelet at vurderingen er overstyrt.

Du kan også overstyre en eksisterende vurdering i den tilknyttede vurderingsmatrisen. Skriv en ny poengsum i vurderingspillen for vurderingsmatrisen. Du får se en overstyringsmelding i vurderingsmatrisen og overstyringsetiketten i vurderingsboken. Selv om du ikke kan bruke vurderingsmatrisen nå, kan du utvide kriteriet for å se beskrivelsen.

Du kan skrive en numerisk verdi med maksimalt fem sifre i vurderingspillen for vurderingsmatrisen. Du kan ta med ett ekstra siffer etter desimaltegnet. Den totale vurderingen som er gitt ved hjelp av en vurderingsmatrise, rundes alltid av til én desimal.

Hvis du vil endre vurderingen og bruke vurderingsmatrisen for å gi vurderinger, kan du velge Vurder på nytt med vurderingsmatrisen. Vurderingsmatrisen aktiveres, og du kan bruke den for å vurdere oppgaven. Den nye vurderingen vises i vurderingsboken og overstyringsetiketten fjernes.

Hvis du angir en totalkarakter for emnet ditt, kan du overstyre vurderingens automatiske beregning. Gå til rutenettet i vurderingsboken, og klikk i cellen med totalvurderingen for en student. Du kan skrive inn en ny verdi eller velge fra former for totalvurdering du konfigurerer for emnet. Vurderingscellen er skyggelagt i grått for å indikere at vurderingen er overstyrt. Klikk på cellen, og velg Angre overstyring for å angre overstyringen. Vurderingen tilbakestilles til beregningen av totalvurderingen som er angitt for emnet.

Mer informasjon om hvordan du konfigurerer totalvurderingen

Publiserte vurderinger

Hvis du velger å publisere vurderinger og deretter overstyrer dem, vises de endrede vurderingene for studentene. Hvis du fjerner en vurdering du har publisert fullstendig, kan ikke studentene se vurderingen lenger. Elementet går tilbake til å stå «uten vurdering». Når du gir nye vurderinger, må du publisere dem på nytt.


ULTRA: Studentvisning av en overstyringsvurdering

Hvis du har sendt tilbakemelding for flere forsøk, kan studentene lese tilbakemeldingen for hvert forsøk når du publiserer vurderinger. Det vises en melding hvis du har overstyrt sluttvurderingen for elementet.