Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. Lærere har alltid tilgang til vurderingsboken i Ultra-emnevisningen.

Tre kolonnetyper

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om elementtyper i vurderingsboken.

Det vises tre kolonner i vurderingssenteret: bruker, beregnet og vurdering. Hver kolonne har en meny med alternativer. Hvilke alternativer som vises, varierer avhengig av kolonnetypen.

Når du oppretter eller redigerer kolonner, kan du velge innstillinger for å vise dataene du vil ha i vurderingssenteret. Du kan også skjule og vise kolonner, tilknytte kolonner med kategorier og vurderingsperioder og omorganisere kolonner.

Mer om beregnede kolonner


Om brukerkolonner

I nye emner vises seks standardbrukerkolonner i rutenettet i vurderingssenterrutenettet.

 • Etternavn
 • Fornavn
 • Brukernavn
 • Student-ID
 • Siste tilgang
 • Tilgjengelighet

Du kan ikke slette eller redigere standardbrukerkolonner. Du kan skjule alt bortsett fra første brukerkolonne i rutenettet. Hvis du må skjule den første kolonnen, kan du omorganisere brukerkolonnene på Kolonneorganisering-siden. Minst én av brukerkolonnene må vises. Du kan også fryse brukerkolonner sånn at de holdes på plass når du blar i rutenettet.

Brukere-siden kan du gjøre brukeren utilgjengelig. I vurderingssenteret vises Bruker utilgjengelig-ikonet i kolonnen til en utilgjengelig bruker. Raden til brukeren er imidlertid ikke skjult i rutenettet. Utilgjengelige brukere får ikke tilgang til emnet.

Hvis du vil sortere basert på en kolonne, velger du kolonneoverskriften. Du kan for eksempel sortere Siste tilgang-kolonnen. Brukeren som åpnet emnet sist, vises først i listen. Den sorterte listen gjelder til du endrer den eller logger ut.


Kolonne for ekstern vurdering

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om totalvurderinger.

Resultatene i den kolonnen for ekstern vurdering deles med institusjonen din som vurderingene til studentene for emnet ditt. Du bestemmer hvilken kolonne som angis som den eksterne vurderingen. I nye emner er standard totalkolonne standard ekstern vurderingskolonne, og Ekstern vurdering-ikonet vises i kolonneoverskriften. Du kan ikke slette standard totalkolonne før du angir en annen kolonne som ekstern vurdering.

For å sette ekstern vurdering, åpne kolonnens meny og velg Angi som sluttvurdering. Sluttvurdering-ikonet vises i kolonneoverskriften du velger, og ingen ikoner vises i overskriften for standard totalkolonne.

Hvis du kopierer eller gjenoppretter et emne, forblir den eksterne vurderingskolonnen som den eksterne totalvurderingskolonnen.


Menyalternativer

Alle kolonnenes menyer viser alternativer som er spesifikke for den kolonnen.

Eksempel: Rediger kolonnenavn

Du kan ikke endre elementnavnet til kolonner som er opprettet automatisk for elementer som kan vurderes – for eksempel prøver og oppgaver – i vurderingssenteret. Du kan redigere navnet på et element som kan gis vurdering, i emnet ditt, og navnet endres i vurderingssenteret.

Rediger kolonne-siden for automatisk opprettede kolonner kan du skrive inn et annet navn i Navn på vurderingssenter-ruten. Navnet du oppgir, vises bare for deg i Vurderingssenter-rutenettet. Studentene ser ikke dette navnet. Navnet på gjenstanden i emnet ditt endres ikke.

Mer om hvordan du åpner kolonnemenyer med JAWS®


Automatisk sletting av vurderingskolonner

Hvis du sletter en innholdsmappe i et innholdsområde som inneholder vurderte elementer med ingen forsøk, vil korresponderende kolonner også bli slettet fra vurderingssenteret.

Mer om sletting av beholdere og innhold

Skjul kolonner for studenter


Kan jeg kontrollere når studentene ser vurderinger og tilbakemeldinger?

Du kan skjule kolonner for studentenes Mine vurderinger-sider mens du tilordner vurderinger og tilbakemeldinger. Du ser fortsatt kolonner i rutenettet i vurderingssenteret selv om du skjuler dem for studentene.

 1. Åpne menyen for en kolonneoverskrift i vurderingssenteret, og velg Rediger kolonneinformasjon.
 2. Rediger kolonne-siden går du til Alternativer-delen.
 3. Velg Nei for Ta med denne kolonnen i beregningene i vurderingssenteret og Vis studentene denne kolonnen.
 4. Velg Send.

Da ser ikke studentene det vurderte arbeidet på Mine vurderinger-sidene. Hvis en student åpner det vurderte arbeidet fra et innholdsområde, vises det ingen vurderinger eller tilbakemelding.

I rutenettet i vurderingssenteret vises kolonnen med Kolonne ikke synlig for brukere-ikonet ved siden av kolonnetittelen.

Når du er klar til å vise studentene vurderingene og tilbakemeldingene, kan du gå til Rediger kolonne-siden og velge Ja for begge alternativene.


Automatisk opprettede vurderingskolonner

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om automatisk opprettede vurderingselementer.

Når du oppretter elementer som kan vurderes, i emnet ditt, opprettes vurderingskolonner automatisk i vurderingssenteret: Du kan redigere en vurderingskolonne for å endre navn på den, knytte den til en annen kategori og tilknytte den til en vurderingsmatrise og vurderingsperiode. Du kan også bestemme om studentene skal få se resultatene i Mine resultater, og ta med eller utelukke kolonnen i beregningene.

Når studenter sender inn arbeid som er klart til å vurderes, vises et Ikke vurdert-ikon i cellene deres.

 • Oppgaver : Du kan levere oppgaver til enkeltpersoner eller grupper.
 • Spørreundersøkelser: Spørreundersøkelser gis poeng automatisk av systemet. Når studenter fullfører spørreundersøkelser, vises et Fullført-ikon i cellen til studentene. For å se resultater for spørreundersøkelser kan du åpne kolonnemenyen og velge Forsøksstatistikk. Du kan se hvor mange prosent av elevene som har valgt hvert enkelt svar. Du kan ikke se individuelle resultater fordi svarene fra studentene er anonyme.
 • Prøver: De fleste prøvespørsmålene gis poeng automatisk av systemet. Hvis du oppretter en prøve som bare består av spørsmål som gis poeng automatisk, vises vurderingene i cellene til studentene. Hvis du oppretter en prøve som inneholder spørsmål du må gi poeng manuelt –for eksempel langsvar – vises Ikke vurdert-ikonet i cellene til studentene. Du må vurdere disse spørsmålene før prøveresultatene vises i cellene til studentene.
 • Diskusjonstavle: Hvis du har slått på vurdering for forum eller tråder, må du vurdere de publiserte innleggene manuelt. Når et gruppemedlem legger ut et innlegg i en gruppediskusjonstavle som vurderes, gjelder vurderingen du tildeler bare for det individuelle medlemmet.
 • Blogger, dagbøker og wiki: Hvis du har slått på vurdering, må du vurdere de publiserte innleggene og wiki-bidragene manuelt.
 • Deltakelse: Hvis du åpner Deltakelse fra Kontrollpanel > Emneverktøy, kan du opprette deltakelse i vurderingssenteret.

Manuelt opprettede vurderingskolonner

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om manuelt inkluderte vurderingselementer.

Du kan opprette vurderingskolonner for aktiviteter som har foregått utenfor klassen – for eksempel forskningstorg eller kunstutstillinger med jury. Eller så kan du tildele studiepoeng for deltakelse eller oppmøte i aktiviteter. Det finnes ingen innsendinger for elementer som legges til manuelt. Kolonnen fylles ut når du tilordner vurderingene.

 1. Velg Opprett kolonne i vurderingssenteret.
 2. Opprett vurderingskolonne-siden kan du skrive inn et kort navn og en valgfri beskrivelse. Navnet blir kolonnenavnet i vurderingssenteret og på studentenes Mine resultater-sider. Hvis navnet er for langt til å vises tydelig i vurderingssenteret, legger du til et kortere navn i Navn på vurderingssenter-boksen.
 3. Foreta et valg i Primær visning-menyen. Utvalget er vurderingsformatet som vises i vurderingssenteret og til studenter i Mine vurderinger. Hvis du har opprettet egendefinerte vurderingsskjemaer, vises de i listen. Fem standardalternativer vises:
  • Poengsum: Numerisk vurdering er standard innstilling. Hvis du ikke foretar et valg, vises poengsummen i rutenettet.
  • Bokstav: En bokstavvurdering vises. Standard vurderingsskjema brukes til å tilordne bokstavvurderinger. En poengsum på 21/30 tilsvarer for eksempel 70 % og vises som en C.
  • Tekst: Tekst vises i kolonnen når du oppretter og tilknytter tekstvurderingsskjemaer. Eksempler på tekstverdier omfatter: Utmerket, Svært bra, Bra, Middels og Dårlig –ELLER– tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende. Hvis det ikke finnes noen vurderingsskjemaer, og du velger Tekst-alternativet, kan du skrive tekst i kolonnecellene. Begrens teksten til 32 tegn. Hvis du velger å dele kolonneresultatene med studentene dine i Mine resultater, kan de se tekstverdiene for vurderingene sine.

   Du kan konvertere en numerisk poengsum til tekst. Men hvis du ikke lager et egendefinert tekstvurderingsskjema, og går tilbake til numerisk poengsetting, viser verdier som ikke kan konverteres, en null etter konvertering. Hvis du vil inkludere tekst som vurderinger, anbefaler vi at du oppretter et tekstvurderingsskjema og knytter det til de riktige kolonnene.

  • Prosent: En prosent vises. En poengsum på 21/30 vises for eksempel som 70 %.
  • Fullført/ufullstendig Når studenter sender inn elementer, vises et Fullført-ikon i kolonnen uansett hvilken poengsum studenten fikk.
 4. Du kan eventuelt foreta et valg i Sekundær visning-menyen. Standardinnstillingen er Ingen I vurderingssenterkolonnen vises sekundærverdien i parentes. Sekundærverdien vises ikke til studenter.
 5. Du kan alternativt tilknytte kolonnen med en kategori. Standardinnstillingen er Ingen kategori. Bruk kategorier til å filtrere vurderingssenterdataene, opprette smartvisninger og opprette beregnede kolonner.
 6. I Mulige poeng-boksen kan du skrive inn total poengsum. Innleggene må være numeriske.

  Hvis du velger 0 som antallet mulige poeng, representeres alle vurderingsskjemaer som bruker en prosentverdi (for eksempel «Prosent» eller «Bokstav»), som en poengsum i det fullstendige vurderingssenteret. Disse vurderingsskjemaene er basert på prosentverdien for oppnådde poeng sammenlignet med antallet mulige poeng. Når antallet mulige poeng er 0, er det ikke mulig å beregne en prosentverdi.

 7. Hvis det finnes vurderingsperioder, kan du tilknytte kolonnen med en vurderingsperiode. Hvis det ikke finnes noen vurderingsperioder, vises ikke menyen. Du kan bruke vurderingsperioder for å filtrere vurderingssenterdata og opprette beregnede kolonner.
 8. Du kan alternativt oppgi en leveringsfrist. Du kan bruke leveringsfrister sammen med oppfølgingssenteret til å generere varsler hvis prøver eller oppgaver ikke leveres i tide. Leveringsfristene vises også i emnekalenderen.
 9. Velg Alternativer:
  • Inkluder denne kolonnen i vurderingssenterberegninger: Velg Ja for å gjøre kolonnen tilgjengelig for mulig inkludering når du oppretter beregnede kolonner.
  • Vis denne kolonnen til studenter: Vis Ja for å vise kolonnen til studenter i Mine vurderinger.
  • Vis statistikk (gjennomsnitt og median) for denne kolonnen til studenter i Mine resultater Velg Ja for å inkludere statistisk informasjon med vurderingsverdien når den vises til studenter.

  Når du redigerer vurderingssenterkolonnen for en prøve, er kanskje ikke alternativene for å inkludere denne kolonnen i andre vurderingssenterberegninger og vise statistikk (gjennomsnitt og median) for denne kolonnen til studenter i Mine resultater tilgjengelig. Alternativene er ikke tilgjengelige hvis du velger alternativet for å skjule resultatene for denne prøven fullstendig fra læreren og vurderingssenteretPrøvealternativer-siden.

 10. Velg Send.

ULTRA: Visninger for vurderingsboken

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om kolonnetyper.

Studenter føres opp i vurderingsboken når de tilknyttes emnet ditt. Du ser alt emnearbeid som er spesifikt for emnet du er i. Du kan vurdere emnearbeid, administrere elementer og publisere vurderinger.

Listen over elementer som kan vurderes er standardvisning for emnets vurderingsbok. Her kan du se alt amnearbeid du har tilordnet, samt hvor langt du har kommet i vurderingsarbeidet. Du har også tilgang til alle administreringsfunksjoner. I denne visningen kan du endre rekkefølge på elementer. Du kan Bytt til Studenter Tab for å se et overordnet bilde av hver Students engasjement.

I rutenettvisningen for studenter ser du poengsummene studentene har oppnådd. Studentnavn vises på hver rad, og kolonnene viser de vurderte elementene. Du kan vurdere og administrere elementer i rutenettvisningen.


ULTRA: Opprett vurderingselementer automatisk

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om automatisk opprettede vurderingskolonner.

Når du oppretter et element som kan vurderes i emnet ditt, opprettes det automatisk et vurderingsbokelement. Du kan dra elementer til en ny plassering i listen over elementer som kan vurderes.

Hvis du åpner deltakelsesoversikten fra Emneinnhold-siden, kan du legge til deltakelse i vurderingsboken. Du kan også legge til deltakelse på hovedsiden Vurderingsboken. Velg plussteegnet der du vil at deltakelsesraden skal vises i listen og velg Legg til deltakelse.

Mer om deltakelsesfunksjonen


ULTRA: Manuelt inkluderte vurderingselementer

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om manuelt opprettede vurderingskolonner.

Du kan legge til vurderingselementer som ikke krever innsending, for eksempel deltakelse. Disse vurderingselementene kalles også manuelle vurderinger, manuelt opprettede elementer eller elementer uten nett.

Det finnes ingen innsendinger for elementer som legges til manuelt. Du tilordner poengsum og tilbakemeldinger på studentlistesiden.

Manuelt inkluderte elementer vises ikke på Emneinnhold-siden. Elementene vises også på studentenes sider for globale vurderinger og emnevurderinger.

Du kan ikke legge til filer, vurderingsmatriser, mål eller grupper for manuelt inkluderte elementer. Hvis du vil legge til slike alternativer for oppgaver eller prøver uten innsendinger, kan du se den neste delen: Samle inn innleveringer i frakoblet tilstand.

Du kan legge til et nytt element i emnets vurderingsbok i listen over elementer som kan vurderes eller studentrutenettet.

 1. Velg plusstegnet der du ønsker å legge til et element og velg Legg til element.
 2. Skriv inn en tittel i panelet. Tittelen har en grense på 255 tegn. Hvis du ikke legger til noen tittel, vises «Nytt element» og datoen i listen.
 3. Du kan eventuelt gjøre elementet synlig for studenter.
 4. Oppgi detaljer – for eksempel vurderingsenhet og beskrivelse. Du kan velge poeng, prosentverdier eller bokstaver. Hvis du velger poeng, må du angi hvor mange poeng det maksimalt skal være mulig å oppnå. Det er valgfritt å ha en leveringsfrist.
 5. Du kan eventuelt legge til det nye elementet i en kategori som skal brukes når du oppretter beregninger.

Du kan bare velge vurderingsenheter som har et tilknyttet vurderingsskjema. Du kan for eksempel ikke bruke tekst som vurderingsenheten før tekstvurderingsskjemaene er tilgjengelige i Ultra-emnevisning. Du kan endre vurderingsenheten også etter å ha begynt å vurdere.

Hva ser studentene?

Du kan gjøre elementer som er lagt til manuelt, synlig for studenter. Da ser studentene de aktuelle elementene på sidene deres for globale vurderinger og emnevurderinger – med eller uten vurdering.

Husk: Manuelt inkluderte elementer vises ikke på Emneinnhold-siden.

Når du tilordner en vurdering,varsles studentene i aktivitetsstrømmen sin.


ULTRA: Samle inn innleveringer utenfor nettet

Manuelt inkluderte elementer vises bare i vurderingsboken og på studentenes sider for globale vurderinger og emnevurderinger. Du kan imidlertid opprette vurderinger som vises på Emneinnhold-siden, men som ikke krever at studentene laster opp noe. Du kan legge til instruksjoner, filer, en vurderingsmatrise og mål, slik at studentene kan forberede seg på å arbeide utenfor nettet. Du kan også aktivere samtaler, men du kan ikke legge til spørsmål eller vurdere anonymt.

Eksempler på arbeid utenfor nettet:

 • Muntlige presentasjoner
 • Prosjekter som stilles ut
 • Opptredener
 • Kunstverk som leveres personlig
 • Teambuilding-aktiviteter, paneldiskusjoner og debatter som holdes med fysisk oppmøte.

Undervisere som underviser i hybridemner, syns ofte denne typen oppgaver/prøver er de nyttigste. Du kan for eksempel bruke en vurderingsmatrise til å gi vurdering til en presentasjon en student holder for klassen. Da er det ikke nødvendig å ta notater eller legge til et resultat senere.

Når du oppretter en oppgave eller prøve, kan du velge å samle inn innleveringer som ikke sendes inn via nettet. Studentene informeres om at de ikke kan sende inn arbeid på nettet. Hvis du lager grupper, kan studentene se gruppemedlemmene.

For innleveringer som ikke sendes inn via nettet, kan du ikke tillate flere forsøk, angi tidsbegrensninger eller bruke SafeAssign.

Mer om vurdering av innleveringer utenfor nettet

Du kan legge til møter i deltakelsesfunksjonen for vurderinger som krever at studentene møter opp utenfor timen. Du kan for eksempel be studentene om å være med på en ekskursjon eller en forelesning fra en gjesteforeleser og så merke at de er til stede.

Mer om hvordan du legger til møter

Hva ser studentene?

Studentene kan se oppgaven eller prøven ved siden av annet innhold på Emneinnhold-siden og på sidene for globale vurderinger og emnevurderinger. Studentene informeres om at de ikke kan sende inn arbeid på nettet. De kan se annen informasjon, for eksempel instruksjonene og eventuelt vurderingsmatrisen. Studentene kan delta i samtaler om oppgaven, såfremt dette er aktivert.

Mer om arbeidsflyten for studenter


ULTRA: Totalkarakter

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om kolonnen for ekstern vurdering.

I listen over elementer som kan vurderes eller studentrutenettet, kan du sette opp totalvurderingen. Totalvurderingen er et beregnet element som gir studentene en løpende oversikt over alle elementer du vurderer og publiserer.

Velg Konfigurer for å opprette en kolonne for totalvurdering i vurderingsboken. På siden som vises, kan du konfigurere hvordan totalvurderingen skal beregnes, og om du vil vise totalvurderingen til studentene.

Begynn ved å velge mellom Vekter for vurderingsbokelementer eller Vekter for vurderingsbokkategorier i Innstillinger for totalvurderinger. Listen over emneinnhold endres basert på det du velger, og du kan nå begynne å tilordne prosentvis vekting til vurderinger. Hvis du bruker kategorivekting til å beregne tutalvurdeirngen, kan du utvide kategorier for å se hvilke vurderte elementer de inneholder.

Opprett og administrer kategorier i vurderingsboken

Skriv inn prosentverdier for totalvurderingen for de ulike elementene eller kategoriene i vurderingsboken, for å endre virkningen de får på studentenes vurdering. Totalen for alle feltene for prosentverdier for totalvurderingen må utgjøre 100 % til sammen.

Hvis du vil frita elementer eller kategorier fra totalvurderingen, kan du velge Frita-ikonet ved siden av feltene for prosentverdier for totalvurderingen. De aktuelle elementene eller kategoriene blir grå, så du ser at de ikke tas med i beregningen. Du kan velge ikonet på nytt for å ta dem med i beregningen igjen.

Velg Lagre når du er ferdig. Totalvurdering-kolonnen vises ved siden av studentenes navn i vurderingsboken, sånn at du raskt kan se hvordan de ulike studentene gjør det.

Anonymt vurderte oppgaver inkluderes ikke i beregninger før du deaktiverer anonymiteten.

Overstyr totalvurderingen

Du kan overstyre totalvurderingen for spesifikke studenter hvis du ser at prestasjonene eller deltakelsen deres ikke stemmer overens med vurderingsskjemaet for emnet.

Hvis du vil overstyre en vurdering, kan du velge vurderingscellen i en students Totalvurdering-kolonne. Skriv inn en ny verdi, eller velg et alternativ. Du kan overstyre vurderingen med en vurderingsnotasjon. Overstyringer kan være nyttige hvis en studenter ikke klarer å fullføre emnet eller ikke oppfyller kravene for å fullføre. Vurderingsnotasjoner kan for eksempel være Ikke fullført, Har trukket seg og så videre. Du kan opprette og administrere notasjoner for totalvurderinger i Vurderingsbokinnstillinger.

Hvis du vil fjerne en overstyring, kan du velge cellen for den aktuelle studentens totalvurdering og deretter velge Angre overstyringen. Studentens totalvurdering endres tilbake til beregningen du har angitt for emnet.

Hva ser studentene?

Totalvurderingen forandres i student- og underviservisningen når du oppretter og vurderer emneinnhold som teller for beregningen av totalvurderingen.

Synligheten for elementer har ingen påvirkning på totalvurderingen. Men studentene kan bare se publiserte vurderinger, så totalvurderingen studentene ser, inkluderer bare vurderinger du har publisert. Totalvurderingen i underviservisningen inkluderer alle vurderinger, uavhengig av om du har publisert dem eller ikke. I enkelte tilfeller kan det hende du ser en annen totalvurdering enn studentene.

Mer om totalvurderingen i studentvisningen