Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Institusjonen din kontrollerer tilgangen til Tilpasset visning-verktøyet. Hvis institusjonen deaktiverer tilpasset visning, forsvinner alle reglene du har opprettet. Hvis institusjonen aktiverer verktøyet igjen, dukker alle de tidligere reglene for tilpasset visning opp igjen.

To typer regler

Sørg for at redigeringsmodus er PÅ, sånn at du har tilgang til alle underviserfunksjonene.

Legg til en grunnleggende regel for tilpasset visning

Med grunnleggende regler for tilpasset visning kan du legge til og redigere én regel for én innholdsdel. Denne ene regelen kan ha flere kriterier.

En regel kan for eksempel kreve at en student både oppfyller dato- og gjennomgangsstatuskriterier før vedkommende får tilgang til innholdet. Du kan bruke avanserte regler for tilpasset visning til å legge til flere regler for én innholdsdel.

 1. Åpne menyen for elementet, og velg Tilpasset visning.
 2. Fullfør én eller flere deler, for eksempel medlemskap og dato, på Tilpasset visning-siden.
 3. Velg Send.

Legg til en avansert regel for tilpasset visning

Med avansert tilpasset visning kan du legge til flere regler for ett innholdselement. Hvis du oppretter flere regler, kan studentene se innholdet hvis en hvilken som helst av reglene oppfylles. Det kan være flere kriterier i hver regel.

Du kan for eksempel opprette én regel for å tillate at de medlemmene av Gruppe A som fikk over 85 i poengsum for en prøve, kan se innholdselementet. Med en annen regel for det samme elementet kan du angi at medlemmer av Gruppe B bare får se dette elementet etter en bestemt dato.

Regler ingen studenter kan oppfylle, merkes fordi de ikke gir tilgang til det spesifiserte innholdselementet.

 1. Åpne menyen for et element, og velg Tilpasset visning: Avansert.
 2. Tilpasset visning: Avansert-siden velger du Opprett regel.
 3. Gi regelen et navn, og velg SendLegg til regel-siden.
 4. Velg Opprett kriterium, velg dato, vurdering eller medlemskap, og angi kriteriet. Velg Send.
 5. Velg Gjennomgangsstatus for å legge det til i den avanserte regelen for tilpasset visning. Bla gjennom og velg elementet studentene må gå gjennom, før innholdet publiseres.
 6. Gjenta trinn 6 og 7 for å legge til flere kriterier i et element.

Rediger og slett en regel for tilpasset visning

Åpne menyen for et element, og velg Tilpasset visning for å redigere kriteriet eller slette en grunnleggende regel.

Du kan for eksempel endre datoperioden for en datoregel. Hvis noen av studentene allerede har sendt inn arbeidet sitt og du har gitt dem vurdering, ser de den aktuelle vurderingen på Mine vurderinger-sidene sine. Hvis den nye datoperioden er i fremtiden, kan det hende studentene ikke ser elementet i emnet lenger.

For avanserte regler kan du administrere navnet og kriteriene for reglene hver for seg:

 1. Åpne menyen for et element, og velg Tilpasset visning: Avansert.
 2. Tilpasset visning: Avansert-siden kan du åpne menyen for en regel:

  Velg Administrer for å redigere regelens navn.

  –ELLER–

  Velg Rediger kriterium for å legge til, redigere eller slette kriterier.

  –ELLER–

  Velg Slett for å slette både avanserte og grunnleggende regler for tilpasset visning.


Kopier en regel for tilpasset visning

Du kan kopiere en eksisterende regel for tilpasset visning i stedet for å opprette en ny. Når du har kopiert regelen, kan du redigere den og gi den et nytt navn. Du kan bare kopiere regler innenfor ett element. Du kan ikke kopiere regler fra ett element til et annet.

 1. Åpne menyen for et element, og velg Tilpasset visning: Avansert.
 2. Tilpasset visning: Avansert-siden kan du åpne menyen for en regel og velge Kopier.
 3. En nøyaktig kopi av regelen vises nederst i listen. Kopien har det samme navnet som den opprinnelige regelen og begynner med «Kopi av».
 4. I menyen for den kopierte regelen kan du velge Rediger kriterium for å gjøre endringer i navnet eller kriteriet.

Synligheten for elementer med regler for tilpasset visning

Hvis du ikke oppretter noen regler for tilpasset visning, er innholdet tilgjengelig for alle studentene i emnet ditt. Du kan imidlertid endre elementers tilgjengelighet eller legge til datobegrensninger når du oppretter eller redigerer elementet.

Når du har opprettet regler for den tilpassede visningen av et element, begrenses synligheten for det aktuelle elementet til studentene som oppfyller reglenes kriterier.

Eksempel: Du oppretter et innholdselement du kaller «Introduksjon», i et emneområde. På dette tidspunktet kan alle studentene se elementet. Deretter oppretter du en regel som begrenser elementet til medlemmer av Gruppe A. Nå er det bare medlemmene i Gruppe A som kan se elementet – ingen av de andre studentene i emnet ditt kan se det.

Deretter legger du til et annet kriterium som begrenser det til medlemmer i Gruppe A som har fått minst 80 poeng på Prøve 1. Ingen andre studenter, deriblant medlemmer i Gruppe A som fikk mindre enn 80 poeng på prøven, kan se elementet.

Hvis du oppretter en regel for tilpasset visning uten kriterier, vises innholdet for alle studentene. Dette gjelder selv om andre regler er tilknyttet elementet. Ett tomt kriterium gjør at innholdet vises for alle studentene.

Se tilgjengeligheten for elementer per student

Når du oppretter flere regler for tilpasset visning, kan det være vanskelig å huske hvilke studenter som har tilgang til de forskjellige innholdsdelene. Du kan se hvilke elementer som er tilgjengelige for spesifikke studenter, på Studentprogresjon- og Aktivitetsoversikt-sidene.

Du kan sjekke om studentene har tilgang til emnet eller ikke.

Hvis du har gjort et element utilgjengelig, viser Studentprogresjon-siden at elementet ikke er synlig for studentene. Studentprogresjon-siden viser også regler for tilpasset visning som påvirker synligheten for elementer. Hvis du aktiverer gjennomgangsstatus for et element, kan du sjekke hvilke studenter som har gått gjennom elementet, og når de gjorde det.

 1. Åpne menyen for et element, og velg Studentprogresjon.
 2. Velg en kolonnetittel for å sortere innholdet på Studentprogresjon-siden.
 3. Når du er ferdig med gjennomgangen, kan du bruke søkebanene for å navigere til en tidligere side.

Studentprogresjon-siden

Ikonene i Synlighet-kolonnen viser om elementet er synlig for studentene eller ikke. Ikke synlig-ikonene viser om elementet er usynlig for studentene på grunn av en regel for tilpasset visning eller elementets tilgjengelighetsinnstillinger.

Et merke i Gjennomgått-kolonnen viser at studenten har valgt elementets Marker som gjennomgått-lenke.

Sjekk studentprogresjonen i aktivitetsoversikten

Gjennomgangsstatus er også tilgjengelig i aktivitetsoversikten.

Kontrollpanel > Vurdering > Aktivitetsoversikt

Tallene i kolonnen Gjennomgangsstatus viser antall elementer en student har markert som Gjennomgått.

Alternativt kan du velge tilpasset visning-ikonet for en hvilken som helst student. Se hvilket emneinnhold som er tilgjengelig for den aktuelle studenten, og hvilke elementer studenten har gjennomgått, i popup-vinduet.

Mer om aktivitetsoversikten


Regler for tilpasset visning samt kopiering, arkivering og eksport av emner

Regler for tilpasset visning og informasjon om studentprogresjon tas med i disse operasjonene:

 • Fullstendige emnekopier som omfatter brukere
 • Arkiverings- og gjenopprettingsoperasjoner

Regler og informasjon om studentprogresjon tas ikke med i disse operasjonene:

 • Kopiering av emnemateriell til et nytt emne
 • Kopiering av emnemateriell til et eksisterende emne
 • Eksport- og importoperasjoner

Hva ser studentene?

Med funksjonen som lar deg se en eksempelvisning som student, kan du se et emne sånn studentene gjør det. Systemet oppretter en studentkonto – brukerkontoen for eksempelvisning. Du logges på som studenten og tilknyttes det nåværende emnet. Med brukerkontoen for eksempelvisning kan du sjekke flere regler for tilpasset visning. Du kan for eksempel merke et element som gjennomgått for å se om enhetsprøven blir tilgjengelig.

Mer om eksempelvisning for studenter