To måter å publisere innhold på

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du publiserer innhold.

Når du tilpasser utgivelsen av innhold, oppretter du et emne som er mer interaktivt og tilpasset behovene til hver enkelt student. I Original-emnevisningen kan du bruke tilpasset visning for å vise passende innhold, til bestemte personer, til riktig tid.

Du kan bruke to typer tilpasset visning:

Med grunnleggende tilpasset visning kan du angi én regel for et innholdselement. Denne regelen kan inneholde alle de fire kriterietypene, men ikke flere tilfeller av samme type. Alle kriteriene i regelen må oppfylles før elementet publiseres. Jo flere kriterier du legger til en regel, desto flere begrensninger finnes det for publiseringen av det aktuelle elementet. Med flere kriterier er det vanskeligere for studentene å få tilgang.

Med avansert tilpasset visning kan du angi mer komplekse publiseringskriterier. Du kan for eksempel legge til flere kriterier i en regel, eller du kan angi forskjellige alternativer for publisering av innholdet. Studentene må oppfylle alle kriteriene i én av reglene for å få tilgang.

Du kan for eksempel opprette én regel for å tillate at de medlemmene av Gruppe A som fikk over 85 i poengsum for en prøve, kan se innholdselementet. Med en annen regel for det samme elementet kan du angi at medlemmer av Gruppe B bare får se dette elementet etter en bestemt dato.

Du kan bare legge til ett medlemskapskriterium og ett datokriterium i hver regel. Du kan legge til flere vurderingssenter- og gjennomgangskriterier i hver regel.


Regler og kriterier

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du kan bruke datoer til å publisere innhold.

Vilkår er delene som utgjør en regel for tilpasset visning. Du kan legge til ett eller flere kriterier for hver regel. En regel kan for eksempel gjøre innhold tilgjengelig etter en spesifikk dato. En annen regel, med flere kriterier, kan gjøre innhold tilgjengelig for en emnegruppe etter en spesifikk dato.

Du kan legge til fire kriterietyper når du oppretter regler:

 • Dato
 • Medlemskap
 • Vurdering
 • Gjennomgangsstatus

Mer om regler

Mer om kriterier


Publiser innhold basert på flere vurderingskolonner

Du har avansert lesestoff til studenter som får 85 % eller mer både på semesteroppgaven og tentamen for første semester. Du kan lage en regel med Vurdering-kriterier for begge elementene. Da er det vanskeligere å få tilgang til dette innholdet, siden begge kriteriene må oppfylles.


Publiser innhold når studentene har gått gjennom flere innholdselementer

Gjør en enhetstest tilgjengelig når studentene har gått gjennom de tre innholdselementene i enheten. Legg til tre Status for gjennomgang-kriterier – ett for hvert innholdselement. Da er det vanskeligere å få tilgang til dette innholdet, siden studentene må oppfylle alle de tre kriteriene i regelen.


Legg til to eller flere regler for det samme innholdselementet

Gjør et innholdselement tilgjengelig for alle studenter i uke 5, men tilgjengelig før for studenter som merker alle tidligere innholdselementer som gjennomgått. Legg til én regel med Status for gjennomgang-vilkår og en annen med Dato-vilkår. Studentene kan få tilgang til innholdselementet på to måter, siden de bare må oppfylle én regel.


Publiser innhold på to datoer eller i to datoperioder

Hvis du vil gjøre en studiehåndbok tilgjengelig uken før både tentamen og eksamen, kan du legge til to Dato-regler – én for hver uke. Du lager to måter å få tilgang til det samme innholdselementet på – begge styrt av datoer.


Publisering av innhold i praksis

Tre professorer forteller om de forskjellige måtene publiserer innhold i emnene sine på.

Shelby M.

«Jeg deler emnene mine inn i enheter som samsvarer med lærebokkapitler.

Jeg vil ikke at studentene skal gjøre arbeid på forhånd, så jeg angir at hver enhet skal publiseres på en bestemt dato. For eksempel: enhet 1 er klar til å åpnes når semesteret starter. Studentene kan ikke åpne enhet 2 før neste uke.»


Maria R.

«Jeg oppretter ekstra emnemateriell for å gi mer undervisningsstøtte. Jeg vil at dette materiellet skal være klar for studenter som trenger ekstra hjelp i emnet mitt.

Studenter som mottok en vurdering på 65% eller lavere i sine eksamener midt i semesteret, kan åpn hjelpematerialet.»


Tom K.

«Emnet mitt er delt inn i ukentlige mapper. Hver mappe inneholder en oversikt, en diskusjon, obligatorisk lesemateriell og en prøve.

Jeg vil at studentene skal lese materialet før de kan åpne spørrekonkurransen. Jeg bruker tilpasset visning slik at studentene må merke lesingen som gjennomgått før de tar prøven.»


ULTRA: Publiser innhold med datoer

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du publiserer innhold.

Emneinnhold-siden ser du synlighetsinnstillingene for alle elementer og mapper i innholdslisten. Velg Betinget tilgjengelighet i synlighetsmenyen for å åpne panelet for elementet.

Trykk på tabulatortasten på tastaturet for å komme til synlighetslisten, og trykk på Enter for å åpne menyen. Bruk Alt/Tilvalg-tasten + oppoverpil og nedoverpil for å velge et alternativ.

Du kan vise, skjule eller bruke regler for å publisere innhold for studentene.

Du kan publisere elementer eller mapper på nøyaktige datoer, frem til visse datoer eller i spesifikke tidsperioder.

Eksempel: Dere skal gå gjennom innhold i en spesifikk rekkefølge. Du vil at studenter har kun tilgang til innhold etter du har diskutert det i klassen. Du vil ikke at studentene skal jobbe med det før klassen.

Eksempel: Publiser den endelige prøven i løpet av institusjonens planlagte uke for endelige prøver.

Når du har valgt datoer og klokkeslett, kan du også skjule eller vise innholdet for studenter før de har tilgang til det.

 • Synlig for studenter. Hvis du velger at innholdet skal være synlig for studenter før de kan åpne det, vises alternativene du har valgt for dato og klokkeslett, sammen med elementet på Emneinnhold-siden. Studentene ser datoen og klokkeslettet innholdet blir gjort tilgjengelig og når de mister tilgang til det. Når studentenes tilgang blir avsluttet, kan de se innholdet, men de får ikke tilgang til det.
 • Skjult fra studenter. Hvis du velger å skjule innholdet for studentene frem til de kan åpne det, kan de kun se innholdet når det er gjort tilgjengelig. Studentene ser ikke datoen og klokkeslettet for når innholdet blir utilgjengelig for dem. Når studentenes tilgang avsluttes, blir innholdet skjult for dem.

Hvis du velger at en mappe skal publiseres på en spesifikk dato, kan ikke studentene utvide eller se innholdet i mappen før den datoen. Selv om du gjør mappen synlig før studentene har tilgang. Etter publiseringsdatoen kan studentene se innholdet i mappen, såfremt det ikke finnes noe innhold med datobegrensninger.


ULTRA: Publiser innhold basert på prestasjoner

Emneinnhold-siden ser du synlighetsinnstillingene for alle elementer og mapper i innholdslisten. Du kan gjøre et element eller en mappe tilgjengelig for en student når vedkommende oppnår en viss poengsum for et element eller en vurderingsbokkolonne i emnet ditt. Du kan også finne synlighetsinnstillinger øverst på skjermen når du åpner elementer i emneinnholdet.

Eksempel: Studentene må fullføre emnearbeid i en spesifikk rekkefølge og etter at de har vist at de forstår det de lærer. Du vil at studentene skal gå videre til neste element før de har fått en B eller bedre.

Finn ut av hvilket innholdselement du vil gjøre tilgjengelig for studentene, og velg Betinget tilgjengelighet i synlighetsmenyen. Velg PrestasjonerBetinget tilgjengelighet-panelet for å gjøre innholdet tilgjengelig basert på studentenes resultater for et annet element i emnet. Velg hvilket vurdert element du vil bruke som grunnlag for regelen. Vurderingskrav-listen vises med en rekkevidde av poengsummer, basert på elementets vurderingsskjema og maksimale poengverdi.

Eksempel: Du vil lage en regel for betinget publisering basert på en quiz hvor det er mulig å oppnå 100 poeng. Studentene må oppnå minst 70 poeng for å få tilgang til prøven for kapittel 1.

 1. Velg Betinget tilgjengelighet i synlighetsmenyen for prøven for kapittel 1.
 2. Velg Prestasjoner, og velg deretter quizen i Vurdert element-menyen.
 3. Under Vurderingskrav kan du velge hvilken vurdering studentene må oppnå for quizen. I dette eksempelet er kravet 70 poeng eller høyere.
 4. Lagre regelen.

Studentene kan åpne prøven for kapittel 1 og sende inn forsøk etter å ha fullført øvelsesprøven og fått en poengsum på 70 poeng eller mer.

Hvis du velger mer enn én betingelse for innholdet ditt, må studentene oppfylle alle betingelsene før de får tilgang til innholdet.

Hvis du ikke finner et egnet vurderingskrav, kan du spesifisere et tilpasset vurderingsområde. Velg Tilpasset område, så vises det flere felt. Når du bruker et tilpasset område, kan du basere regelen på vurderingsskjemaet for elementet og en maksimal poengsum. Eventuelt kan du bruke en prosentverdi for poengsummen.

Synlighetsinnstillinger

Når du oppretter regler for betinget tilgjengelighet, kan du velge om det relaterte elementet skal vises i Emneinnhold-listen når studentene ikke har tilgang til det.

Velg Synlig for studenter for å la studentene se innholdet før de kan åpne det. Studentene kan se betingelsene de må oppfylle før de får tilgang til innholdet.

Velg Skjult fra studenter for å skjule innholdet når studentene ikke har tilgang til det. Når du velger dette alternativet, ser ikke studentene betingelsene. Innholdet vises bare når de kan åpne det, på samme måte som annet emneinnhold som er satt til Synlig for studenter.

Hva ser studentene?

Du kan velge å la studenter se innhold med betinget tilgjengelighet før de kan åpne innholdet.

Hvis du viser innholddet når studenter ikke har tilgang til det, kan de betingelsene de må oppfylle først. Elementene vises også i emnekalenderen og på Vurderinger-siden. Innholdet vises imidlertid ikke i studentenes aktivitetsstrømmer.

Hvis du ikke viser innholdet når studentene ikke har tilgang til det, ser studentene det ingen steder.

Hvis du baserer en regel på et element som er skjult for studentene, kan de ikke oppfylle tilgangsregelen. Det kan imidlertid fortsatt hende at elementet med betinget tilgjengelighet vises på Emneinnhold-siden. Dette avhenger av synlighetsinnstillingene. I dette tilfellet ser studentene en melding om at de ikke har tilgang til det aktuelle innholdet, og at de bør kontakte underviseren.

Fiks en ødelagt regel

Regler for betinget publisering ødelegges hvis du sletter innholdet de er basert på. Det vises en varsling på Emneinnhold-siden, om at studenter ikke får tilgang til innhold på grunn av ødelagte regler. Åpne Betinget tilgjengelighet-panelet for å konfigurere en ny regel.

Fjern regler

For å fjerne en regel for betinget publisering kan du velge Synlig for studenter eller Skjult fra studenter i synlighetsmenyen for innholdselementet. Hvis du vil konfigurere en ny regel, kan du gå til Betinget tilgjengelighet-panelet på nytt.


ULTRA: Publisering av innhold i spesifikke sekvenser

Du kan bruke læringsmoduler i emnet ditt som en beholder for organiserte samlinger med innhold. Med moduler kan studenter navigere mellom innholdselementer uten distraksjoner eller ekstra klikk.

Hvis du har bygget emneplanen på en lærebok eller andre materialer, er moduler en effektiv og logisk metode for å gruppere innhold så det følger rytmen i disse materialene. For å støtte oppunder denne rytmen og logikken kan du be studentene om å åpne modulmaterialene i en spesifikk rekkefølge.

Du kan bare angi Sekvens-betingelsen hvis studentene ikke har begynt å arbeide i modulen ennå. Du kan fjerne betingelsen når studentene har begynt å arbeide, men da kan du ikke ta den i bruk igjen.

 1. Emneinnhold-siden ser du synlighetsinnstillingene for moduler på samme måte som for annet innhold. Velg Betinget tilgjengelighet i synlighetsmenyen for å åpne panelet til modulen.

  Trykk på tabulatortasten på tastaturet for å komme til synlighetslisten, og trykk på Enter for å åpne menyen. Bruk Alt/Tilvalg-tasten + oppoverpil og nedoverpil for å velge et alternativ.

 2. I Definer betingelser-delen kan du velge Sekvens. Du kan bruke dette alternativet for læringsmoduler.
 3. Du kan også gjøre moduler tilgjengelige for studenter basert på dato eller prestasjon.
 4. Velg Lagre. Regler for betinget tilgjengelighet vises ved siden av innhold på Emneinnhold-siden, så du raskt kan se når det er tilgjengelig for studentene.

Kontroller tilgangen til spesifikt innhold i modulen. Du kan vise eller skjule innhold i modulen, og synlighetsinnstillingen bevares selv når modulen er synlig. Du kan også gjøre det aktuelle innholdet tilgjengelig når andre betingelser oppfylles.

Men vær forsiktig så du ikke angir betingelser som er i konflikt med hverandre, i samme læringsmodul. Tenk over rekkefølgen på elementene i læringsmodulen før du angir andre betingelser for tilgjengelighet basert på dato og oppnådde resultater.

Hva ser studentene?

Når en modul er synlig, kan studentene se alt synlig innhold i modulen, inkludert leveringsfrister. Det vises en melding om at studentene må åpne og gjøre seg ferdige med innholdet i en viss rekkefølge, foruten å oppfylle andre vilkår du har angitt.