Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. ltra">Lærere har alltid tilgang til oppgaver i Ultra-emnevisningen.

Før du tilordner gruppearbeid

Du vil ikke at studentene skal se på gruppearbeid som mye jobb. Hvis ikke gruppearbeid bidrar til å fremme læringsmålene og gi verdi, bør du vurdere andre undervisningsteknikker. Du bør bare bruke gruppearbeid for prosjekter der enkeltstudenter ikke kan oppnå like gode resultater og fullføre innen den angitte tidsperioden på egen hånd.

Forskningsresultater viser at studenter jobber hardere når andre regner med dem. For å tilrettelegge for slik gjensidig avhengighet kan du opprette gruppeoppgaver som krever at studentene deler opp arbeidet om å nå målet, stille spørsmål ved og utfordre hverandres ideer og dele tilbakemeldinger og oppmuntring.

Før du innlemmer gruppearbeid i emnet ditt, bør du stille deg selv disse spørsmålene:

 • Kommer gruppearbeidet til å fremme emnemålene mine?
 • Hvilket innledende materiell eller informasjon om grupperessurser kan jeg oppgi for å sørge for at studentene oppnår gode resultater?
 • Hvordan skal gruppene dannes?
 • Skal studentene være involvert i planleggingen av gruppene?
 • Hvordan skal jeg vurdere studentenes læring og opprettholde hver students individuelle ansvar? Skal jeg kreve at gruppen leverer en gruppeoppgave?
 • Hvordan kommer jeg til å takle spørsmål og problemer?

Kilde: 1«44 Benefits of Collaborative Learning.» gdrc.org n.d. Internett. 3. januar 2014.

Opprett gruppeoppgaver

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du lager gruppeoppgaver.

Du kan sørge for at studentene samarbeider og kommuniserer ved å bruke gruppeverktøyet og gruppeoppgaver til å bygge opp et interaktivt miljø på nettet.

Mer om hvordan du oppretter grupper

Du kan opprette gruppeoppgaver og publisere dem til én eller flere grupper i emnet ditt. Hver gruppe sender inn én gruppeoppgave, og alle gruppemedlemmene får den samme vurderingen. Du kan opprette én oppgave og tildele den til alle grupper eller lage flere forskjellige oppgaver og tildele dem til spesifikke grupper. Bare du og medlemmene av gruppen har tilgang til oppgaven.

Før du starter

 • Det må finnes en emnegruppe for at du skal kunne opprette gruppeoppgaver for den.
 • Studenter som er tilknyttet flere grupper som mottar den samme oppgaven, kan sende inn flere forsøk for denne oppgaven. Du må kanskje gi disse studentene en totalvurdering for oppgaven.
 • Studenter som ikke var påmeldt da en gruppeoppgave ble sendt inn, har ikke tilgang til den aktuelle innsendingen. Disse studentene kan bare se at innsendingen er gjort.
 • Studenter du fjerner fra en gruppe, kan ikke se gruppeoppgavene. De kan åpne innsendingene sine i Mine resultater.
 • Hvis du redigerer oppgaven mellom opprettelsen og leveringsfristen, kan hele gruppen miste alt arbeidet de har gjort.
 • Hvis du sletter en gruppe fra oppgaven etter at studentene har begynt et forsøk, men før det er sendt inn, mister de tilgangen til oppgaven og alt arbeidet de har gjort.

Du oppretter gruppeoppgaver på samme måte som du oppretter oppgaver studentene må gjøre individuelt. Når du oppretter en gruppeoppgave, opprettes et vurderingsbokelement automatisk. Du kan opprette gruppeoppgaver i innholdsområder, læremoduler, læreplaner og mapper. Gruppeoppgaven vises i emneområdet du opprettet det i, og på gruppens startside.

Gå til Innsendingsdetaljer-delen på Opprett oppgave-siden for å levere oppgaver til grupper.

 1. Velg Gruppeinnsending.
 2. Velg gruppen eller gruppene som skal få denne oppgaven, i Elementer som kan velges-feltet. Velg høyrepilen for å flytte utvalget inn i Valgte elementer-feltet. Du kan velge flere grupper samtidig på en Windows-datamaskin ved å trykke på og holde inne Shift-tasten og velge gruppene. Du kan velge grupper som ikke er oppført etter hverandre, ved å holde Ctrl-tasten inne og velge de ulike gruppene. På Mac må du trykke på Kommando-tasten i stedet for Ctrl-tasten. Bruk Velg alle-funksjonen hvis du vil velge alle gruppene.
 3. Velg antall forsøk. Du kan tillate mer enn et forsøk for en gruppeoppgave.

ULTRA: Om gruppeoppgaver

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om gruppeoppgaver.

Det er mange fordeler ved samarbeidslæring sammenlignet med tradisjonell undervisning. Studier viser at når studentene jobber som en gruppe, utvikler de positive holdninger, løser problemer mer effektivt og får en bedre mestringsfølelse.

Du oppretter gruppeoppgaver på nesten samme måte som du oppretter oppgaver som studentene skal gjøre individuelt. Elementer i vurderingsboken opprettes automatisk.

Hvis studenter med tilpasninger er med i en gruppe, gjelder tilpasningene for det aktuelle elementet for alle studentene i gruppen. Eksempel: Du oppretter en gruppeoppgave og ett medlem av en gruppe har tilrettelegging av innleveringsfrister. Den aktuelle gruppens arbeid merkes ikke som sent selv om de leverer etter innleveringsfristen.

Mer om justering av leveringsfrister

For spesifikke gruppeoppgaver eller -prøver kan du bare gi enkeltgrupper unntak for utvidet tilgang. Flere forsøk er for øyeblikket ikke tillatt for gruppeoppgaver og -prøver.

Mer om gruppeunntak

Studentene kan holde virtuelle møter med andre i gruppen hvis Collaborate Ultra er tilgjengelig i emnet og du aktiverer samtaler for oppgaven.

Mer om hvordan du bruker Collaborate Ultra i emner


ULTRA: Opprett en gruppeoppgave

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du oppretter gruppeoppgaver

Gå til Ny oppgave-siden, og velg Innstillinger-ikonet for å åpne Oppgaveinnstillinger-panelet. Legg inn en leveringsfrist, og velg innstillinger for gruppeoppgaven:

Det er for øyeblikket ikke mulig å opprette gruppeoppgaver med flere forsøk, tidsbegrensning eller skjulte navn. Du kan heller ikke legge til spørsmål, vurdere anonymt eller aktivere parallellvurdering.

Velg Tilordne til grupper.

Tilordne grupper-siden ser du en ufullstendig liste over studentene dine i Studenter uten tilordning-delen. Velg Vis alle for å se hele listen. Du kan opprette flere grupper å levere oppgaven til. Du kan også velge plussikonet under studentlisten for å opprette egendefinerte grupper og legge til studenter.

Studenter som ikke er tilordnet noen gruppe, har ikke tilgang til gruppeoppgaven, fordi den ikke vises på de aktuelle studentenes Emneinnhold-side.

Du kan fordele studentene mellom grupper manuelt eller velge hvordan gruppene skal dannes automatisk:

 • Tilordne tilfeldig
 • Tilpasset
 • Bruk arbeidsgrupper på nytt

Tilordne tilfeldig

Studentene tilordnes tilfeldig til antallet grupper du velger.

 1. I Grupper studenter-menyen velger du Tilordne tilfeldig.
 2. I Antall grupper-menyen velger du hvor mange grupper du vil opprette. Studentene fordeles likt mellom antallet grupper du velger. For å fjerne alle studentene fra det aktuelle gruppesettet kan du velge Fjern alle øverst på siden. Innstillingen endres til Tilpasset hvis du flytter studenter til forskjellige grupper etter at de er gruppert, og før du lagrer.
 3. Endre gruppenavnene hvis du ikke vil bruke de som angis som standard.

Velg plussikonet hvis du vil opprette flere grupper enn de systemet har opprettet.

Egendefinerte grupper

Du kan opprette så mange grupper du vil, med et hvilket som helst antall studenter i hver gruppe. Du kan også opprette nye eller fjerne grupper basert på hvor mange du vil bruke for oppgaven.

 1. I Grupper studenter-menyen velger du Tilpasset.
 2. Velg studentenes navn for å velge dem samtidig. Studentene du har valgt, fremheves med en lilla kant. Velg ulike studenters navn en gang til for å oppheve valget.
 3. Når du har valgt studenter, kan du åpne menyen ved siden av navnet til en student og deretter velge Opprett en ny gruppe.
 4. Endre gruppenavnet hvis du ikke vil bruke det som angis som standard.
 5. Velg plussikonet hvis du vil legge til flere grupper.

Du kan også flytte studenter til grupper som er oppført i menyen.

Bruk arbeidsgrupper på nytt

Vil du bruke grupper fra en tidligere oppgave på nytt? Velg navnet på oppgaven for å bruke de forrige grupperingene for den nye oppgaven.

 1. I Grupper studenter-menyen velger du en tittel i Bruk arbeidsgrupper på nytt-delen.
 2. De samme studentene legges til i den nye oppgaven din. Du kan flytte studenter mellom grupper etter behov. Eventuelle endringer får ingen innvirkning på den opprinnelige arbeidsgruppen du kopierte.
 3. Endre de ulike gruppenavnene etter behov.

For øyeblikket vises ikke emnegrupper du har opprettet, som arbeidsgrupper du kan velge blant.


ULTRA: Administrer enkeltgrupper

Når du har opprettet en gruppeoppgave, kan du legge til eller slette enkeltgrupper og administrere studentmedlemskap. Du kan også endre gruppenavn og sende meldinger til gruppene for å få i gang samarbeidet.

Du kan ikke legge til medlemmer eller endre medlemskapet i grupper som har innsendt arbeid.

Legg til og slett grupper

Velg plussikonet hvis du vil legge til grupper.

Hvis du har grupper du ikke trenger lenger, kan du åpne de tilknyttede menyene og velge Slett gruppen. Studentene i grupper du sletter, blir automatisk fjernet fra dem, og de vises øverst på siden. Du kan tilordne disse studentene til nye grupper manuelt. Eventuelt kan du fordele alle studenter tilfeldig – ikke bare studentene som er fjernet fra andre grupper – mellom antallet grupper du velger.

Administrer studentmedlemskap

For grupper uten innsendt arbeid kan du flytte studenter mellom grupper og legge til nye studenter som er lagt til i emnet. Nye gruppemedlemmer får tilgang til det gruppen allerede har lagret. Nye gruppemedlemmer kan også sende inn arbeid på vegne av gruppen.

Ved å åpne menyen ved siden av navnet til en student kan du gjøre dette:

 • Start enn ny gruppe med studenten som medlem.
 • Velg Fjern for å fjerne studenten fra gruppen. Studenter som ikke er tilordnet noen gruppe, vises øverst på siden. Husk: Studenter som ikke er tilordnet noen gruppe, har ikke tilgang til gruppeoppgaven, fordi den ikke vises på de aktuelle studentenes Emneinnhold-side.
 • Tilordne studenten til en annen gruppe som finnes allerede. Velg gruppenavnet i menyen.

Du kan også flytte flere studenter til en annen gruppe samtidig, opprette en ny gruppe for dem eller fjerne dem fra gruppen.

For å fjerne alle studenter fra alle grupper kan du velge Fjern alle øverst på siden. Fjern alle blir borte når gruppene sender inn forsøk.


ULTRA: Gruppeoppgaven vises på Emneinnhold-siden

Du kan se hvor mange grupper du har tilordnet, og åpne lenken for å se gruppemedlemmene. Når studentene har startet innsendingene sine, kan du ikke endre gruppene lenger. Hvis du har aktivert gruppediskusjoner, vises det et aktivitetsikon for ny diskusjonsaktivitet.


ULTRA: Er du klar til å vurdere?

Du kan tildele én vurdering til hver gruppe eller vurdere studentene basert på individuelle bidrag.

Mer om hvordan du vurderer gruppeoppgave


ULTRA: Arbeidsflyten for studenter

Studentene ser gruppenavnet sammen med gruppeoppgaven på Emneinnhold-siden. Når de åpner gruppeoppgaven, kan de se gruppemedlemmene. Alle i gruppen kan redigere og oppdatere det lagrede utkastet for gruppeoppgaven.

Studenter som ikke er tilordnet noen gruppe, har ikke tilgang til gruppeoppgaven, fordi den ikke vises på de aktuelle studentenes Emneinnhold-side.

Studenter kan av og til være redde for å åpne gruppeoppgaver. Mange tror at de må sende inn gruppeoppgaven hvis de åpner den. Det kan være lurt å informere studentene om at når de velger Se vurderingen, trenger de ikke å gjøre noe mer enn å se på oppgaven eller legge til innhold.

Gruppemedlemmene kan legge til innhold, lagre utkast og la andre i gruppen jobbe med oppgaven. Når et gruppemedlem har åpnet oppgaven eller har lagt til innhold, kan vedkommende velge Lagre og lukk på panelet. Det vedkommende har gjort på vegne av gruppen, blir lagret, men ikke sendt inn. En annen i gruppe kan jobbe videre med oppgaven senere. Alle i gruppen kan se hva som er den nyeste versjonen.

Når oppgaven er klar, trenger bare én student å sende inn forsøket for gruppen.

Mer om arbeidsflyten for studenter