ברוך הבא ל-Blackboard®

חשוב -- יש לקרוא בקפידה. אם אתה תושב האזור הכלכלי האירופי או שמקום העסק העיקרי שלך נמצא שם, תנאי שימוש אלה ("תנאים") הם הסכם בינך לבין Blackboard International B.V.‎, חברה פרטית שנוצרה וקיימת במסגרת חוקי הולנד. אחרת, תנאים אלה הם הסכם בינך לבין Blackboard Inc.‎, חברה של Delaware. הפניות אל "אנו", "אנחנו", "שלנו", ו-"Blackboard" פירושן Blackboard International B.V.‎ או Blackboard Inc.‎, כפי שמתאים.

תנאים אלה מפקחים על הגישה שלך לתוכנה, מוצרים ו/או שירותים של Blackboard ועל השימוש בהם (באופן נפרד או ביחד, "המוצרים") וכל מידע, תוכן, טקסט, גרפיקה, תמונה או חומרים אחרים שהועלו, הורדו, נרכשו או מופיעים במוצרים או דרכם (ביחד, מכונים "תוכן"). תנאים נוספים או דרישות מוצרים עשויים לחול על המוצרים הנפרדים שלנו והם זמינים עם המוצר הרלוונטי. תנאים אלה חלים על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים המקבלים גישה למוצרים ומשתמשים בהם ("משתמשים").

על-ידי קבלת גישה למוצרים או שימוש בהם, אתה מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך.

קרא תנאים אלה בקפידה כדי לוודא שאתה מבין כל תנאי. תנאים אלה מכילים תנאי בוררות יחידה הכרחית וויתור על תביעה ייצוגית/משפט מול חבר מושבעים אשר, במידה שחל עליך, דורש שימוש בבוררות על בסיס אישי לפתרון מחלוקות, במקום משפט מול חבר מושבעים או תביעות ייצוגיות.

למרות הנאמר לעיל, אין בתנאים אלה כדי להחליף או להגביל את זכויותיך תחת (1) התנאים וההתניות של כל הסכם כתוב שנכנסת אליו עם Blackboard בנוגע לשימוש במוצרים, או (2) החוקים או התקנות החלים במידה שתנאים אלה נאסרו על-ידי חוקים או תקנות אלה. במקרה של כל התנגשות בין תנאים אלה לתנאים ולהתניות של הסכם כתוב ישים שנכנסת אליו עם Blackboard, התנאים וההתניות של ההסכם הכתוב יקבלו קדימות.


1. תנאים בסיסיים וחשבונות

אתה אחראי לשימוש שלך במוצרים. אתה רשאי להשתמש במוצרים רק אם אתה יכול ליצור חוזה מחייב עם Blackboard. החשבון שלך ב-Blackboard (והשימוש במוצר) מספק לך גישה לשירותים ולפונקציונליות שאנו עשויים ליצור ולתחזק מעת לעת ולפי שיקולל דעתנו הבלעדי. אנו עשויים לשמור על סוגים שונים של חשבונות עבור סוגים שונים של משתמשים. אם אתה מקבל תנאים אלה ומשתמש במוצרים בשם חברה, ארגון, גוף ממשלתי או ישות משפטית אחרת, (א) "אתה" כולל אותך ואת הישות הזאת, ו-(ב) אתה מתחייב ומצהיר שאתה נציג מורשה של הישות בעלת הסמכות לחייב את הישות לתנאים אלה, ושאתה מסכים לתנאים אלה בשם הישות. אתה רשאי להשתמש במוצרים רק באופן התואם לתנאים אלה, כל הסכם שנכנס אליו המוסד שלך הקשור למוצרים וכל החוקים, הכללים והתקנות המקומיים, הארציים, הלאומיים והבינלאומיים שחלים.

במקרים שבהם הענקת רשות או רשמת אדם אחר, כולל קטין, לשימוש בחשבונות שלך, אתה אחראי באופן מלא (i) להתנהגות המקוונת של משתמש זה; (ii) לשליטה בגישת המשתמש למוצרים ובשימוש בהם; וכן (iii) לתוצאות של כל שימוש לרעה. Blackboard דורשת שההורים, האפוטרופוס או המבוגר המורשה האחר או המוסד החינוכי של קטין יסכים לשימוש במוצר של Blackboard על-ידי קטין זה. Blackboard שומרת לעצמה את הזכות לספק גישה לחשבונו של הקטין להורי הקטין, לאפוטרופוס או למבוגר מורשה אחר או למוסד חינוכי, לפי בקשתו של מבוגר כזה. לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו אנו משתמשים במידע שלך, עיין במדיניות הפרטיות שלנו.

האינטראקציות שלך עם משתמשים אחרים הן באחריותך הבלעדית. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אבל איננו מחויבים לנטר מחלוקות בינך לבין משתמשים אחרים. Blackboard לא תישא באחריות לאינטראקציות שלך עם משתמשים אחרים ולא לפעולות או למחדלים של אף משתמש.


2. פרטיות ושימוש במידע אישי

כל מידע שאתה מספק ל-Blackboard, לרבות שמך הפרטי, שם המשפחה שלך, כתובת דוא"ל וכל מידע אחר כולל המידע האישי שסיפקת, עשוי לספק או שעשוי להיאסף על-ידינו בקשר לשימוש שלך במוצרים (“המידע שלך”), ייאסף, יישמר וישמש כדי לספק לך או למוסד שלך את המוצרים, או בהתאם לתנאים אלה, מדיניות הפרטיות שלנו המופיעה כאן ("מדיניות פרטיות"), כל התנאים הנוספים החלים על מוצר יחיד, וכל הסכם שנכנס אליו המוסד שלך הקשור למוצר. אתה מבין שדרך השימוש שלך במוצרים, אתה מסכים לאיסוף ולשימוש (כפי שנקבע בתנאים אלה, במדיניות הפרטיות ובהסכם שנכנס אליו המוסד שלך הקשור למוצר) במידע שלך, כולל העברת המידע שלך לארצות הברית ו/או למדינות אחרות לצורך אחסון, אירוח, עיבוד ושימוש על-ידי Blackboard.

כדי למנוע כל ספק, מידע אישי שכולל נתוני תלמיד (מוגדר להלן) שסופק ל-Blackboard דרך השימוש במוצרים זה מפוקח על-ידי תנאי ההסכם בין Blackboard למוסד החינוכי הרלוונטי לשימוש שלך במוצרים. בדומה להסכם שבינך לבין Blackboard, אתה ו/או המוסד החינוכי הבעלים של כל זכות, בעלות ואינטרס על נתוני התלמיד שאתה מספק או הופך לזמינים עבורנו בכל דרך אחרת, ואנחנו לא הבעלים ואיננו שולטים או מעניקים רישיון לנתוני תלמיד כאלה, למעט כדי לספק את המוצרים לך ולמוסד החינוכי שמספק את המוצרים ושולט בנתוני התלמיד דרך הרשומות החינוכיות, אם ישים, וכפי שמתואר בזאת. “נתוני תלמיד” הם כל מידע (בכל צורה שהיא) הקשור ישירות לתלמיד נוכחי או קודם הניתן לזיהוי שנשמר על-ידי בית ספר, מחוז של בית ספר או ישות או ארגון קשורים, או על-ידינו, כחלק מהקצאת המוצרים. נתוני תלמיד עשויים לכלול "רשומות חינוכיות" כפי שמוגדר על-ידי חוק Family Educational Rights and Privacy Act‏ (“FERPA”)‏, 20‎ U.S.C. § 1232(g)‎. Blackboard מסכימה להתייחס לנתוני התלמיד כאל מידע סודי ולא לשתף אותם עם גורמי צד שלישי מלבד כפי שמתואר בהסכם של Blackboard עם המוסד החינוכי.

אם יש לך שאלות בנוגע לפרטיות ולשימוש במידע שלך, צור איתנו קשר בכתובת [email protected], או צור קשר עם המוסד החינוכי שלך.


3. תוכן והזכויות שלך

אתה אחראי לתוכן שאתה מפרסם במוצרים, ולכל התוצאות של זה. התוכן שאתה שולח, מפרסם או מציג ניתן להצגה על-ידי משתמשים אחרים של המוצרים. ייתכן שתוכל לשלוט בתוכן שמשתמשים אחרים של מוצרים מסוימים עשויים לגשת אליו דרך אפשרויות הפרטיות במוצרים מסוימים.

אתה שומר לעצמך את הזכויות לכל תוכן שאתה שולח, מפרסם או מציג במוצרים או דרכם. על-ידי שליחה, פרסום או הצגה של תוכן במוצרים או דרכם, אתה מעניק לנו רישיון כלל-עולמי, לא בלעדי וללא תמלוגים (עם הזכות להעניק רישיון משנה) לשימוש, אירוח, אחסון, העתקה, שכפול, עיבוד, התאמה, שינוי, פרסום, שידור, יצירת עבודות נגזרות, מסירה, הצגה ו/או הפצה של תוכן כזה בכל האמצעים או שיטות ההפצה ובכל אחד מהם (שמוכרים כעת או שיפותחו בהמשך) כחלק מאספקת כל אחד מהמוצרים. אתה מסכים שרישיון זה יכלול את הזכות עבור Blackboard לספק, לקדם ולשפר את המוצרים ולהפוך את התוכן שנשלח אל המוצרים או דרכם לזמין למוסדות או לאנשים פרטיים אחרים כחלק מאספקת המוצרים (כולל לאחר סיום השימוש שלך במוצרים) ובהתאם להגדרות הפרטיות שלך. אתה מצהיר ומתחייב שיש לך את כל הזכויות, הסמכות והרשות הדרושות כדי להעניק את הזכויות שהוענקו בזאת לכל תוכן שאתה שולח.

כל התוכן, בין אם פורסם באופן ציבורי או שודר באופן פרטי, הוא באחריותו הבלעדית של האדם שיצר תוכן כזה. לא ננטר תוכן שפורסם דרך המוצרים או נשלוט בו, ואיננו אחראים לתוכן כזה. כל שימוש או הסתמכות על התוכן או החומרים שפורסמו דרך המוצרים או התקבלו על-ידך דרך המוצרים הם על אחריותך.

יתר על כן, בהקשר לתוכן שאתה שולח, מפרסם או מציג במוצרים או דרכם, אתה מאשר, מצהיר ומתחייב לגבי הדברים הבאים: (א) יש לך את ההסכמה הכתובה של כל אדם טבעי שניתן לזיהוי בתוכן, אם קיים, לשימוש בשמו של אדם כזה או בכל פרט שווה ערך בדרך הייעודית של כל מוצר והתנאים הללו, וכל אדם כזה פטר אותך מחבות שעשויה להתעורר ביחס לשימוש כזה; (ב) קיבלת ואתה האחראי הבלעדי לקבלת כל ההסכמות שעשויות להידרש על-ידי החוק לפרסום תוכן הקשור לגורמי צד שלישי; (ג) התוכן שלך והשימוש של Blackboard בו כפי שנקבעו על-ידי תנאים אלה וכל מוצר לא יפרו אף חוק או זכויות של צד שלישי, כולל בין השאר, זכויות קניין רוחני וזכויות פרטיות; וכן (ד) Blackboard עשויה לממש את הזכויות לתוכן שלך שהוענקו במסגרת תנאים אלה ללא חבות עבור תשלום של עמלות איגודים מקצועיים, תמלוגים, תשלומים או עמלות שיש לשלם במסגרת כל הסכם מיקוח קיבוצי, הסדר רישוי או כל דבר אחר.

Blackboard מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של אחרים ומצפה ממשתמשים במוצרים לעשות את אותו הדבר. אנו נגיב להודעות על הפרה כביכול של זכויות יוצרים שמצייתת לחוק החל וסופקה לנו באופן ההולם. אם אתה סבור שהתוכן שלך הועתק בדרך כלשהי המהווה הפרת זכויות יותרים, ספק לנו את המידע הבא: (i) חתימה פיזית או אלקטרונית של בעלי זכויות היוצרים או אדם המורשה לפעול מטעמו; (ii) זיהוי של העבודה המוגנת בזכויות יוצרים שנטען כי הזכויות שלה הופרו; (iii) זיהוי של החומר שנטען שמפרה או שהוא הנושא של פעילות מפרה ואשר יש להסיר אותו או שיש להשבית את הגישה אליו, ומידע שמספיק באופן סביר כדי לאפשר לנו לאתר את החומר; (iv) פרטי הקשר שלך, כולל כתובתך, מספר הטלפון וכתובת דוא"ל; (v) הצהרה שלך שאתה מאמין בתום לב ששימוש בחומר באופן שהתלוננת עליו אינו מורשה על-ידי הבעלים של זכויות היוצרים, הסוכן שלו או החוק; וכן (vi) הצהרה שהמידע בהודעה מדויק, ותחת איסור שבועת שקר מתחייב שאתה מורשה לפעול בשם הבעלים של זכויות היוצרים.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר תוכן החשוד בהפרה ללא הודעה מראש, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, וללא חבות כלפיך. סוכן זכויות היוצרים הייעודי שלנו עבור הודעה על חשד להפרת זכויות יוצרים המופיעה במוצרים הוא:

Blackboard Inc.‎
לידי: General Counsel
1111 19th Street, N.W.
Washington, D.C. 20006
Email: [email protected]


4. הרישיון שלך להשתמש במוצרים

א. רישיון

Blackboard מעניקה לך רישיון אישי, כלל-עולמי, ללא תמלוגים, לא ניתן להקצאה ולא בלעדי לשימוש במוצרים, בכפוף לתנאים אלה ולכל הסכם שנכנס אליו המוסד שלך אשר קשור למוצרים, אך ורק למטרת השימוש המיועד במוצרים, ולא לצורכי מודיעין תחרותי, ניתוח או הדגמות. אינך רשאי להעתיק, לשנות, להפיץ, למכור או להחכיר אף חלק שהוא מהמוצרים וכן אינך רשאי לבצע הנדסה לאחור או לנסות לחלץ את קוד המקור של אף אחד מהמוצרים, אלא אם כן חוקים אוסרים על מגבלות אלה או שיש לך את אישורנו בכתב לכך.

ב. שימוש קביל

בעת השימוש במוצרים, אינך רשאי: (i) לעקוף, להשבית או להפריע בכל דרך אחרת לכל תכונה הקשורה לאבטחה של המוצרים או תכונות שמונעות או מגבילות שימוש או העתקה של התוכן הנגיש דרך המוצרים; (ii) ליצור יותר מחשבון אחד לשימוש עם מוצר מסוים (עם זאת, אתה רשאי לחבר את כל הרשתות החברתיות שלך או חשבונות מוצרים אחרים, בכל מקרה שאנו תומכים בו, לחשבון שלך לצורך שימוש עם מוצר כזה); (iii) לספק מידע שגוי או מטעה או להתיר לאדם אחר להשתמש במוצר בשמך או מטעמך; (iv) להתחזות לאדם כלשהו או להציג באופן שגוי את זהותך או הקש שלך לאדם כלשהו או להעניק את הרושם שהוא קשור ל-Blackboard, אם זה אינו המקרה; (v) להשתמש במוצר אם השעינו או אסרנו עליך להשתמש בו; (vi) לשלוח דואר זבל, הודעות חוזרות, פרסומות שלא הזמנת או דוא"ל, שיחות או הודעות טקסט שיווקיות, או להיות מעורב בכל פעילות שהיא המפרה חוקים ותקנות למניעת דואר זבל, לרבות בין השאר, חוק CAN-SPAM או חוק Telephone Consumer Protection Act משנת 2003, או חוקים פדרליים, ארציים או מקומיים אחרים הקשורים להודעות דוא"ל, שיחות או הודעות טקסט; (vii) לתמוך, לקדם או לקחת חלק בהתנהגות לא חוקית או בהתנהגות הגורמת נזק או פציעה לאדם או רכוש; (viii) לשנות, להפריע, לעצור, לשבש או לפרוץ למוצר או לאסוף נתונים ממוצר למעט בהתאם לתנאי שימוש אלה; (ix) להשתמש לרעה במוצרים על-ידי הכנסת וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים, פצצות לוגיות או חומר אחר ביודעין אשר עלול לגרום נזק למוצרים או לכל משתמש בציוד של המוצרים; (x) לשלוח או לתרום תוכן המכיל עירום או אלימות או שהוא פוגעני, מאיים, גס, מטעה או שגוי (בכל מקרה, אלא אם כן תוכן כזה נשלח או נתרם למטרה חינוכית בראש ובראשונה, כגון לדוגמה, חומרים היסטוריים הנתרמים דרך מוצר לצורך דיון בכיתה); (xi) לשלוח או לתרום תוכן ללא רשותו של בעלי התוכן או להפר בכל דרך אחרת את זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים, זכויות הפרטיות, הפרסום או זכויות אחרות של גורמי צד שלישי; (xiii) לשלוח או לתרום מידע או פרשנות לגבי אדם אחר ללא רשותו של אדם זה; (xiv) לאיים, להשתמש לרעה או לחדור לפרטיותו של אדם אחר, או להטריד, לגרום חוסר נוחות או חרדה שלא לצורך או לנקוט פעולה שעשויה להטריד, לצער, להביך, להפחיד או להפריע לאדם אחר; או (xv) להשתמש במערכת אוטומטית, לרבות בין השאר "רובוטים", כלים של מנגנוני חיפוש או "קוראים לא מקוונים" לצורך גישה למוצר באופן ששולח יותר הודעות בקשה למוצר מכפי שאדם יכול לייצר באופן סביר באותו פרק זמן.

אי ציות לכללים אלה של שימוש קביל מהווה הפרה חמורה של תנאי השימוש ועלול לגרום לנקיטת כל הפעולות הבאות או כל אחת מהן (עם הודעה מראש או בלעדיה): (א) ביטול מיידי, זמני או קבוע של זכותך להשתמש במוצרים שלנו; (ב) הסרה מיידית, זמנית או קבועה של כל התוכן; (ג) אזהרה שלך; (ד) נקיטת פעולה משפטית כנגדך, כולל הליכים עבור פיצוי בסדר גודל של כל העלויות (כולל בין השאר, עלויות מנהליות ומשפטיות סבירות) הנובעות מההפרה; וכן (ה) חשיפה של מידע כזה לרשויות לאכיפת החוק כפי שנראה לנו הכרחי באופן סביר.

התגובות המתוארות בסעיף זה אינן מוגבלות, ואנו רשאים לנקוט פעולה אחר שנראית לנו הולמת באופן סביר.

ג. שינויים במוצרים

אנו רשאים, ללא הודעה מראש, לשנות כל מוצר; להפסיק לספק מוצר או תכונות של מוצר, לך או למשתמשים באופן כללי; או ליצור מגבלות שימוש עבור כל מוצר. אנו רשאים לסיים או להשעות באופן קבוע או זמני את גישתך לכל מוצר ללא הודעה מראש או חבות מכל סיבה שהיא, כולל אם לפי שיקול דעתנו הבלעדי, אתה מפר תנאי כלשהו מתנאים אלה, או ללא כל סיבה. עם סיום מכל סיבה שהיא או ללא כל סיבה, כללים אלה ממשיכים לחייב אותך.


5. תוכנה ניידת

א. תוכנה ניידת

אנו עשויים ליצור תוכנה זמנית לצורך גישה למוצרים דרך מכשיר נייד (“תוכנה ניידת”). כדי להשתמש בתוכנה הניידת, אתה זקוק למכשיר נייד התואם לתוכנה הניידת. Blackboard לא מתחייבת לכך שהתוכנה הניידת תהיה תואמת למכשיר הנייד שלך. אתה רשאי להשתמש בנתונים הניידים הקשורים לתוכנה הניידת וייתכן שתחויב בתשלומים נוספים עבור שירותים אלה על-ידי הספק האלחוטי שלך. אתה מסכים לכך שאתה האחראי הבלעדי לחיובים אלה. Blackboard מעניקה לך בזאת רישיון לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה וניתן לביטול לשימוש בעותק קוד מהודר של התוכנה הניידת עבור חשבון אחד במכשיר נייד אחד שנמצא בבעלותך הבלעדית או מוחכר אך ורק על-ידיך, לצורך השימוש האישי שלך. אינך רשאי: (i) לשנות, לפרק, לבטל את ההידור או לבצע הנדסה לאחור של התוכנה הניידת, למעט במידה שמגבלה כזאת אסורה במפורש על-ידי החוק; (ii) להשכיר, להחכיר, להלוות, למכור מחדש, להעניק ברישיון משנה, להפיץ או להעביר בכל דרך אחרת את התוכנה הניידת לצד שלישי כלשהו או להשתמש בתוכנה הניידת כדי לספק שיתוף זמן או שירותים דומים לצד שלישי כלשהו; (iii) ליצור עותקים של התוכנה הניידת; (iv) להסיר, לעקוף, להשבית, לגרום נזק או להפריע בכל דרך אחרת לתכונות הקשורות לאבטחה של התוכנה הניידת, תכונות המונעות או מגבילות שימוש או העתקה של תוכן הנגיש דרך התוכנה הניידת, או תכונות האוכפות מגבלות על שימוש בתוכנה הניידת; או (v) למחוק את הודעות זכויות היוצרים או זכויות קניין אחרות על התוכנה הניידת. אתה מאשר ש-Blackboard תהיה רשאית מעת לעת לפרסם גרסאות משודרגות של התוכנה הניידת, ורשאית לשדרג אוטומטית באופן אלקטרוני את גרסת התוכנה הניידת שאתה משתמש בה במכשיר הנייד שלך. אתה מסכים לשדרוג אוטומטי במכשיר הנייד שלך, ומסכים שהתנאים וההתניות של תנאים אלה יחולו על כל השדרוגים הללו. כל הקוד של הצד השלישי שעשוי להיות משולב בתוכנה הניידת מכוסה על-ידי המקור הפתוח או הסכם הרישיון למשתמש קצה של רישיון הצד השלישי הישימים, אם קיימים, המאשרים שימוש בקוד זה. הענקת הרישיון לעיל אינה מכירה של התוכנה הניידת או כל עותק שלה, ו-Blackboard או השותפים או הספקים של הצד השלישי שלה הם בעלי כל הזכויות, הבעלות והאינטרסים בתוכנה הניידת (וכל עותק שלה). כל ניסיון שלך להעביר כל אחת מהזכויות, החובות או ההתחייבויות להלן, למעט כפי שנקבע במפורש בתנאים אלה, הוא חסר תוקף חוקי. Blackboard שומרת לעצמה את כל הזכויות שלא הוענקו במפורש במסגרת תנאים אלה. מקורה של התוכנה הניידת הוא בארצות הברית, והיא כפופה לחוקים ולתקנות הנוגעים לייצוא בארצות הברית. אין לייצא או לייצא מחדש את התוכנה הניידת למדינות מסוימות או לאותם אנשים או ישויות שנאסרה עליהם קבלת ייצוא מארצות הברית. בנוסף, התוכנה הניידת עשויה להיות כפופה לחוקי הייבוא והייצוא של מדינות אחרות. אתה מסכים לציית לכל חוקי ארצות הברית והחוקים הזרים הקשורים לשימוש בתוכנה הניידת ובמוצרים.

ב. תוכנה ניידת מחנות האפליקציות של Apple

התנאי הבא חל על כל תוכנה ניידת שאתה רוכש מחנות האפליקציות (“תוכנה שמקורה בחנות אפליקציות”): אתה מאשר ומסכים שתנאים אלה הם אך ורק בינך לבין Blackboard ולא Apple, Inc. (“Apple”) ושל-Apple אין אחריות לתוכנה שמקורה בחנות האפליקציות או לתוכן שלה. השימוש שלך בתוכנה שמקורה בחנות האפליקציות מוכרח לציית לתנאי השירות של חנות האפליקציות. אתה מאשר של-Apple אין כל מחויבות שהיא לספק שירותי תחזוקה ותמיכה ביחס לתוכנה שמקורה בחנות האפליקציות. במקרה של כל כישלון של תוכנה שמקורה בחנות האפליקציות לציית לאחריות הרלוונטית, אתה רשאי להודיע ל-Apple, ו-Apple תזכה אותך במחיר הרכישה עבור התוכנה שמקורה בחנות האפליקציות; במידה המרבית שמתיר החוק החל, ל-Apple לא תהיה התחייבות לאחריות אחרת ביחס לתוכנה שמקורה בחנות האפליקציות, וכל תביעה, אובדן, חבות, נזקים, עלויות או הוצאות אחרים שניתן לשייך לכל כישלון בציות לאחריות ינוהלו אך ורק על-ידי תנאים אלה וכל חוק שרלוונטי ל-Blackboard כספקית של התוכנה. אתה מאשר ש-Apple אינה אחראית לטיפול בכל תביעה שלך או תביעות של כל צד שלישי הקשורות לתוכנה שמקורה בחנות האפליקציות או ברשותך ו/או לשימוש בתוכנה שמקורה בחנות האפליקציות, בין השאר: (i) תביעות בנוגע לחבות עבור מוצר; (ii) כל תביעה בנוגע לעובדה שהתוכנה שמקורה בחנות האפליקציות אינה מצייתת לדרישה משפטית או רגולטורית כלשהי שחלה (iii) תביעות הנובעות מחקיקת הגנה על הצרכן או חקיקה דומה; וכל התביעות הללו מפוקחות אך ורק על-ידי תנאים אלה וכל חוק שחל על Blackboard כספקית התוכנה. אתה מאשר שבמקרה של כל תביעת צד שלישי שהתוכנה שמקורה בחנות האפליקציות או שהתוכנה שמקורה בחנות האפליקציות שנמצאת בחזקתך ושאתה משתמש בה מפרה את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי זה, Blackboard ולא Apple תהיה האחראית הבלעדית לחקירה, הגנה, הסדר וסילוק חוב של כל תביעת הפרה של קניין רוחני כזאת במידה שתנאים אלה דורשים. אתה ו-Blackboard מאשרים ומסכימים לכך ש-Apple וחברות הבת של Apply הן מוטבות צד שלישי של תנאים אלה בכל מה שנוגע לרישיון שלך עבור התוכנה שמקורה בחנות האפליקציות וכן לכך שלאחר שתקבל את התנאים, ל-Apple תהיה זכות (והיא תיחשב למי שקיבלה את הזכות) לאכוף תנאים אלה בכל מה שנוגע לרישיון שלך עבור התוכנה שמקורה בחנות האפליקציות מולך כמוטב צד שלישי שלה.

ג. תוכנה ניידת מ-Google Play Store

התנאי הבא חל על כל תוכנה ניידת שאתה רוש מ-Google Play Store (“תוכנה שמקורה ב-Google”)‏: (i) אתה מאשר שהתנאים הם בינך לבין Blackboard בלבד ולא עם Google, Inc. (“Google”)‏; (ii) השימוש שלך בתוכנה שמקורה ב-Google מוכרח לציית לתנאי השירות של Google Play Store העדכניים לאותו מועד; (iii)‏ Google היא רק הספקית של Google Play Store שממנה רכשת את התוכנה שמקורה ב-Google‏; (iv)‏ Blackboard, ולא Google, היא האחראית הבלעדית לתוכנה שמקורה ב-Google‏; (v) ל-Google אין מחויבות או חבות כלפיך ביחס לתוכנה שמקורה ב-Google או לתנאים; וכן (vi) אתה מאשר ומסכים ש-Google היא מוטב צד שלישי של התנאים ביחס לתוכנה שמקורה ב-Google של Blackboard.

ד. תוכנה ניידת מ-Microsoft Store

הכלל הבא חל על כל תוכנה ניידת שאתה רוכש מ-Microsoft Store ("תוכנה שמקורה ב-MS"): (i) אתה מאשר שתנאים אלה הם בינך לבין Blackboard בלבד, ולא עם Microsoft Corporation‏ ("Microsoft")‏; (ii) השימוש שלך בתוכנה שמקורה ב-MS מוכרח לציית לתנאי השירות של Microsoft Store העדכניים לאותו מועד; (iii)‏ Microsoft היא רק ספקית של Microsoft Store שבה רכשת את התוכנה שמקורה ב-MS‏; (iv)‏ Blackboard, ולא Microsoft, היא האחראית הבלעדית לתוכנה שלה שמקורה ב-MS‏; (v) ל-Microsoft אין מחויבות או חבות כלפיך ביחס לתוכנה שמקורה ב-MS או לתנאים אלה; וכן (vi) אתה מאשר ומסכים ש-Microsoft היא מוטב צד שלישי של התנאים ככל שהם נוגעים לתוכנה שמקורה ב-MS של Blackboard.


6. הזכויות של Blackboard

המוצרים מתפתחים תמיד והצורה, האופי ו/או הפונקציונליות של המוצרים עשויים להשתנות מעת לעת ללא הודעה מראש אליך. בנוסף, Blackboard עשויה להפסיק (באופן קבוע או זמני) לספק את המוצרים (או כל תוכנה בתוך המוצרים) לך או למשתמשים באופן כללי וייתכן שלא תוכל לספק לך הודעה מראש. אנו גם שומרים לעצמנו את הזכות ליצור מגבלות בנוגע לשימוש ולאחסון לפי שיקול דעתנו הבלעדי ובכל עת ללא הודעה מראש אליך.

כל הזכויות, הבעלות והאינטרסים במוצרים (להוציא תוכן שסופק על-ידי משתמשים או גורמי צד שלישי אחרים) הם כעת ויישארו הקניין הבלעדי של Blackboard ומעניקי הרישיונות שלה. המוצרים מוגנים באמצעות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקים אחרים הן של ארצות הברית והן של מדינות זרות. אין בתנאים אלה כדי להעניק לך זכות להשתמש בשמה של Blackboard או בכל אחד מהסימנים המסחריים, סימני הלוגו, שמות התחום ותכונות מותג מיוחדות אחרות של Blackboard. כל משוב, הערה או הצעה שאתה עשוי לספק בנוגע ל-Blackboard או בנוגע למוצרים הם מרצונך החופשי ונהיה חופשיים להשתמש במשוב, הערות או הצעות אלה כראות עינינו וללא כל התחייבות כלפיך.


7. התחייבויות לגבי הרשמה וסיסמאות

אינך רשאי להשתמש בחשבון של משתמש אחר ללא רשותה של Blackboard. תוך התחשבות בשימוש שלך במוצרים, אתה מסכים (א) שהמידע שלך יהיה נכון, מדויק, עדכני ושלם וכן (ב) לשמור ולעדכן מיד את המידע שלך כדי לשמור עליו נכון, מדויק, עדכני ושלם. אתה אחראי להגנה על כל סיסמה שאתה משתמש בה כדי לגשת למוצרים (כולל סיסמאות המשמשות במוצרי Blackboard אחרים שמתירות כניסה יחידה למוצרים) ולכל פעילות או פעולה תחת הסיסמה שלך. מומלץ להשתמש בסיסמאות "חזקות" (סיסמאות המשתמשות בשילוב של אותיות גדולות וקטנות, מספרים וסמלים וכוללות לפחות שמונה (8) תווים) עם החשבון שלך. אתה מסכים (א) להודיע ל-Blackboard על כל שימוש לא מורשה בסיסמה שלך או בזיהוי המשתמש ועל כל הפרה אחרת של האבטחה, וכן (ב) לוודא שאתה יוצא מהחשבון שלך בסוף כל הפעלה.


8. בקרות ייצוא

כפי שנדרש על-ידי חוקי ארצות הברית ומדינות אחרות: (א) אתה מבין שהמוצרים כפופים לבקרות ייצוא תחת תקנות ניהול הייצוא של משרד המסחר האמריקני ("EAR"); (ב) אינך ממוקם במדינה המהווה יעד אסור במסגרת EAR או תקנות הסנקציות של ארה"ב; וכן (ג) לא תייצא, תייצא מחדש או תעביר אל המוצרים לכל יעד או אנשים או ישויות אסורים המופיעים ברשימת הגורמים או רשימת הישויות האסורים בלשכת התעשייה והאבטחה האמריקנית, או רשימת הבקרה של משרד הנכסים הזרים של ארה"ב, או כל רשימה אחרת שנשמרת על-ידי מדינות אחרות, ללא רישיונות הייצוא או האישורים הדרושים.


9. סיום

אנו רשאים להשעות או לסיים את החשבונות שלך או להפסיק לספק לך את כל המוצרים או חלק מהם בכל עת ומכל סיבה, לרבות בין השאר, אם אנו מאמינים באופן סביר: (i) שהפרת תנאים אלה, (ii) שאתה מהווה סיכון או חשיפה משפטית אפשרית עבורנו; או (iii) שאספקת המוצרים שלנו אינה קבילה עוד מבחינה מסחרית. במקרה כזה של סיום, הרישיון שהוענק בזאת יסתיים אוטומטית. בכל המקרים הללו, התנאים יסתיימו, לרבות בין השאר, הרישיון שלך להשתמש במוצרים, למעט הסעיפים הבאים שימשיכו להישאר בתוקפם: 2, 3, 5, 6, 9, 10, ו-11.

יתר על כן, אם תפסיק להשתמש במוצרים למשך יותר מ-60 יום, ייתכן שהחשבונות שלך יימחקו ו-Blackboard לא תישא באחריות לתוכן שנמחק לאחר חוסר פעילות. אם ברצונך למחוק את חשבונות מוצר Blackboard שלך בשלמותם, אתה רשאי ליצור איתנו קשר דרך [email protected] ולציין אילו חשבונות של מוצר Blackboard ברצונך למחוק. אנו נמחק את החשבונות שציינת תוך פרק זמן סביר, אלא אם כן החוק אוסר זאת.

אין בסעיף זה כדי להשפיע על זכויותיה של Blackboard לשנות, להגביל או לעצור את אספקת המוצרים ללא הודעה מראש, כפי שנקבע בכל מקום אחר בתנאים אלה.

10. כתבי ויתור והגבלות חבות

קרא סעיף זה בקפידה משום שהוא מגביל את חבותה של Blackboard וחברות האם שלה, חברות הבת, החברות המסונפות, החברות הקשורות, הממונים, המנהלים, העובדים, הסוכנים, הנציגים, השותפים ו/או מעניקי הרישיונות שלה (ביחד, “ישויות Blackboard”). כל אחד מסעיפי המשנה להלן חל רק עד למידה המרבית המותרת במסגרת החוק החל. אין בסעיף זה כדי להגביל כל זכות שעשויה להיות לך שאין להגביל מבחינה חוקית.

א. המוצרים זמינים "כמו שהם"

הגישה שלך למוצרים או לכל תוכן והשימוש בהם הם באחריותך הבלעדית. אתה מבין ומסכים שהמוצרים יסופקו לך על בסיס "כמו שהם" ו"כפי שזמין". מבלי להגביל את הנאמר לעיל, עד למידה המרבית המותרת במסגרת החוק החל, ישויות Blackboard מוותרות על כל אחריות ותנאי, בין אם מפורשים או מרומזים, של סחירות, התאנה למטרה מסוימת או אי הפרה. אף עצה או מידע, בין אם בעל פה או בכתב, המתקבלים מכל אחת מישויות Blackboard או דרך המוצרים לא ייצרו אחריות שלא נקבעה במפורש בזאת.

B. כתב ויתור של HIPAA

Blackboard אינה מאשרת או מספקת הבטחה לכך שהשימוש שלך במוצרים יציית לחוק Health Insurance Portability and Accountability Act משנת 1996, כפי שתוקן (“HIPAA”). אם אתה ספק שירותי בריאות, תוכנית בריאות, חברת ביטוח, מסלקה של מידע שירותי בריאות או ישות אחרת שעשויה להיחשב כ"ישות מכוסה" במסגרת HIPAA או "שותף עסקי" של "ישות מכוסה" במסגרת HIPAA, יהיה עליך לנקוט את כל הצעדים הדרושים כדי לציית ל-HIPAA ותהיה אחראי לכל התאימות הישימה ל-HIPAA. אתה מסכים לכך שלא תספק ל-Blackboard מידע בריאות מוגן (כפי שמונח זה מוגדר תחת HIPAA) וש-Blackboard לפיכך אינה נחשבת לשותף עסקי שלך ו/או של המוסד שלך למטרות תאימות ל-HIPAA.

ג. קישורים ומשאבים של צד שלישי

המוצרים עשויים לכלול קישורים לאתרי אינטרנט או משאבים של צד שלישי. אתה מאשר ומסכים לכך שישויות Blackboard אינן אחראיות ל: (i) הזמינות או הדיוק של אתרי אינטרנט או משאבים כאלה (ii) התוכן, המוצרים או השירותים באתרי אינטרנט או משאבים אלה או אשר זמינים דרכם. קישורים לאתרי אינטרנט או משאבים אלה לא מרמזים על אישור על-ידי ישויות Blackboard של אתרי אינטרנט או משאבים כאלה או של התוכן, המוצרים או השירותים הזמינים מאתרי אינטרנט או משאבים כאלה. אתה מאשר אחריות בלעדית לכל סיכון הנובע מהשימוש שלך באתרי אינטרנט או משאבים כאלה ומקבל עליך אותו. אם אתה מקבל גישה לאתר אינטרנט או שירות של צד שלישי דרך מוצר או משתף את התוכן שלך באתר אינטרנט או שירות של צד שלישי או דרכו, אתה עושה זאת באחריותך הבלעדית, ואתה מבין שתנאים אלה ומדיניות הפרטיות אינם חלים על השימוש שלך באתרים כאלה.  בנוסף, במידה שאתה מקבל גישה לשירותים או תוכן שמסופקים על-ידי YouTube דרך המוצרים, אתה מסכים שתנאי השירות של YouTube יחייבו אותך ותוכל למצוא אותם בכתובת הבאה: https://www.youtube.com/t/terms.

ד. הגבלת חבות

במידה המרבית שמתיר החוק החל, ישויות Blackboard לא יהיו אחראיות לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי או עונשי, או לכל אובדן הכנסות או רווחים, בין אם שנגרמו ישירות ובין אם בעקיפין, או לכל אובדן נתונים, שימוש, רצון טוב או אובדן לא מוחשי אחר, הנובע מ: (i) הגישה שלך או השימוש שלך או חוסר יכולתך לגשת למוצרים או להשתמש בהם; (ii) כל התנהגות או תוכן של כל משתמש או צד שלישי אחר במוצרים, דרכם או הקשורים אליהם, כולל בין השאר, כל התנהגות משמיצה, פוגענית או לא חוקית של משתמשים או גורמי צד שלישי אחרים; (iii) כל תוכן שהתקבל מהמוצרים; או (iv) גישה, שימוש או שינוי לא מורשים של השידורים או התוכן שלך.

בשום מקרה החבות המצטברת של ישויות Blackboard לא תעלה על סכום העולה ממאה דולר אמריקני (100$) או הסכום ששילמת ל-Blackboard, אם בכלל, בששת החודשים האחרונים עבור המוצרים שגורמים לתביעה.

המגבלות של סעיף משנה זה יחולו על כל תיאוריית חבות, בין אם מבוססת על אחריות, חוזה, תקנון, עוולה (כולל רשלנות) או אחר, ובין אם נודע לישויות Blackboard על האפשרות לנזק כזה או לא, וגם אם סעד שנקבע בזאת לא סיפק מענה למטרתו החיונית.

החוק הפדרלי, מדינות מסוימות, מחוזות ותחומי שיפוט אחרים אינם מאפשרים את אי ההכללה והמגבלות של אחריות מרומזת מסוימת, ולכן ייתכן שההחרגות לעיל לא יחולו עליך. תנאים אלה מספקים לך זכויות משפטיות ספציפיות, וייתכן שיהיו לך גם זכויות אחרות המשתנות מתחום שיפוט אחד למשנהו. יתר על כן, תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים את ההחרגה או ההגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים, ולכן ייתכן שהמגבלות או ההחרגות לעיל לא יחולו עליך. כתבי הוויתור, ההחרגות ומגבלות החבות במסגרת תנאים אלה לא יחולו במידה שהחוק החל אוסר.

ה. שיפוי

אתה מסכים להגן ולשפות את Blackboard וחברות הבת, הסוכנים, מעניקי הרישיונות, המנהלים וחברות משויכות אחרות שלה ואת העובדים, עובדי הקבלן, הסוכנים, האחראים והמנהלים שלהם מפני וכנגד כל תביעה, נזק, מחויבות, אובדן, חבויות, עלויות או חוב והוצאות (כולל בין השאר שכר טרחה של עורך דין) הנובעים מ: (i) השימוש שלך והגישה שלך למוצר, כולל נתונים או תוכן ששודרו או התקבלו על-ידך; (ii) ההפרה שלך כל כל תנאי מתנאים אלה, כולל בין השאר, הפרת כל אחת מההתחייבויות וכל אחד מכתבי האחריות לעיל; (iii) ההפרה של כל זכות צד שלישי, כולל הבין השאר, כל זכות לפרטיות או זכויות קניין רוחני; (iv) ההפרה של כל חוק, כלל או תקנה שחלים; (v) כל תוכן שנשלח דרך חשבון המשתמש שלך, כולל בין השאר, מידע מטעה, שגוי או לא מדויק; (vi) ההתנהגות הבלתי הולמת המכוונת שלך; או (vii) כל גישה ושימוש של צד אחר במוצר עם שם המשתמש הייחודי שלך, סיסמה או קוד אבטחה הולם אחר.


11. תנאים כלליים

א. כתב ויתור ויכולת נתיקות

אי יכולתה של Blackboard לאכוף כל זכות או תנאי מתנאים אלה לא תיחשב לכתב ויתור על זכות או תנאי אלה. במקרה שכל תנאי מתנאים אלה ייחשב לבלתי חוקי או לבלתי ניתן לאכיפה, תנאי זה יוגבל או יסתיים במידה המינימלית האפשרית, והתנאים הנותרים מתנאים אלה יישארו בתוקפם המלא; למעט במקרה של אי יכולת אכיפה של כתב הוויתור האוניברסלי של התביעה הייצוגית/המשפט מול חבר המושפעים שנקבעו בסעיף 11(ב)(iii) להלן, הסכם הבוררות יהיה בלתי ניתן לאכיפה.

B. החוק המפקח; פתרון מחלוקות

(i) החוק המפקח. תנאים אלה וכל פעולה הקשורה אליהם יפוקחו על-ידי חוקי מדינת ניו יורק ללא קשר או יישום של תנאי התנגשות החוק שלו או של המדינה שלך או מדינת המגורים שלך. כל התביעות, ההליכים המשפטיים או תביעה משפטית המתעוררים ביחס למוצרים ינוהלו אך ורק בבתי המשפט הפדרליים או הארציים הממוקמים בוושינגטון, ארצות הברית, ואתה מסכים לתחום השיפוט ולמקום השיפוט בבתי משפט אלה ומתנער מכל התנגדות הקשורה לפורום לא נוח.
(ii) בוררות. קרא סעיף זה בקפידה משום שהוא דורש מהגורמים לפתור את המחלוקות שלהם באמצעות בוררות ומגביל את הצורה שבה תוכל לבקש סעד מ-Blackboard. עבור כל מחלוקת עם Blackboard, אתה מסכים תחילה ליצור איתנו קשר בכתובת [email protected] ולנסות לפתור את המחלוקת איתנו באופן לא רשמי. במקרה הלא סביר ש-Blackboard לא הצליחה לפתור מחלוקת שיש לה איתך לאחר שישים (60) יום, כל אחד מאיתנו מסכים לפתור כל תביעה, ויכוח או מחלוקת (להוציא תביעות עבור סעד בצורת צו משפטי או כל צורה שוות ערך כפי שנקבע להלן) המתעוררים מתנאים אלה או מהפרה או הפרה כביכול שלהם, או אשר קשורים אליהם, על-ידי בוררות מחייבת של JAMS, במסגרת נהלי הבוררות המזורזים האופציונליים שנמצאים בתוקפם נכון לאותו מועד עבור JAMS, למעט כפי שנקבע בזאת. ניתן ליצור קשר עם JAMS דרך www.jamsadr.com. הבוררות תתבצע בוושינגטון, ארה"ב, אלא אם כן אתה ו-Blackboard מסכימים אחרת. אם אתה משתמש במוצרים למטרות מסחריות, כל צד יהיה אחראי לתשלום עמלות תיוק, מנהלה ובורר של JAMS בהתאם לכללים של JAMS, ופסק הבוררות שנמסר על-ידי הבורר יכלול את עלויות הבוררות, שכר טרחה סביר של עורכי דין ועלויות סבירות עבור מומחים ועדים אחרים. אם אתה אדם המשתמש במוצרים למטרות שאינן מסחריות: (i)‏ JAMS עשויה לדרוש ממך לשלם עמלה עבור התחלת המקרה שלך, אלא אם כן אתה מגיש בקשה ומקבל בהצלחה פטור מעמלה מ-JAMS‏; (ii) פסק הבוררות שהתקבל על-ידי הבורר עשוי לכלול את עמלות הבוררות שלך, שכר טרחה סביר של עורך דין ואת העלויות הסבירות עבור מומחים ועדים אחרים; וכן (iii) אתה רשאי לתבוע לדין בבית משפט לתביעות קטנות בעל תחום שיפוט מתאים מבלי לפנות תחילה לבוררות, אבל זה לא פוטר אותך ממחויבותך לקחת חלק בתהליך פתרון המחלוקת הבלתי רשמי. ניתן לבצע כל פסק בוררות שניתן על-ידי הבורר בכל בית משפט בעל תחום שיפוט מתאים. אין לראות בסעיף זה כסעיף שמונע מ-Blackboard לבקש סעד של צו משפטי או סעד שווה ערך אחר מבתי המשפט בהתאם לצורך כדי למנוע את העבירה בפועל או את האיום לעבירה, המעילה או ההפרה של אבטחת הנתונים שלנו, זכויות הקניין הרוחני או זכויות קניין אחרות.
(iii) כתב ויתור על תביעה ייצוגית/משפט מול חבר מושבעים. ביחס לכל האנשים והישויות, ללא קשר לעובדה שרכשו או השתמשו במוצרים למטרות אישיות, מסחריות או אחרות, כל התביעות יוגשו באופן אישי ולא כתובע או חבר בתביעה ייצוגית, תביעה קולקטיבית, תביעה כללית של עורך דין פרטי או כל הליך ייצוגי. כתב ויתור זה חל על בוררות ייצוגית, ואלא אם כן אנו מסכימים אחרת, הבורר לא יוכל לאחד יותר מתביעה של אדם אחד (1). אתה מסכים שעל-ידי הסכמה לתנאים אלה, אתה ו-Blackboard מוותרים כל צד על זכותו למשפט באמצעות חבר מושבעים או להשתתפות בתביעה ייצוגית, תביעה קולקטיבית, תביעה כללית של עורך דין פרטי או הליך ייצוגי אחר מכל סוג שהוא הקשור למוצרים או לתנאים אלה.
(iv) יישום מוגבל של בוררות וכתב ויתור על תביעה ייצוגית/משפט מול חבר מושבעים. כללים, חוקים ותקנות מסוימים שעשויים לחול עליך עשויים שלא לאפשר לך להסכים מראש לבוררות מחייבת או לוותר על זכויותיך להצטרף להליך ייצוגי או לוותר על זכויותיך למשפט מול חבר מושבעים. אם חוקים כאלה חלים עליך, דרישות הבוררות שנקבעו בסעיף משנה (ii) ו/או כתב הוויתור על תביעה ייצוגית/משפט מול חבר מושבעים שנקבע בסעיף משנה (iii) לא יחולו עליך.

ג. משתמשי ממשלת ארה"ב וזכויות מוגבלות של ממשלת ארה"ב

חלק מהרכיבים המרכיבים את המוצרים הם "פריטים מסחריים" כפי שמונח זה מוגדר ב-‎48 C.F.R. 2.101, המורכבים מ"תוכנת מחשב מסחרית" ו/או "תיעוד של תוכנת מחשב מסחרית" כפי שמונחים אלה משמשים ב-‎48 C.F.R. 12.212. בהתאם ל-48‎ C.F.R. 12.212 ו-48‎ C.F.R. 227.7202-1 עד 227.7202-4, כל משתמשי הקצה של ממשלת ארה"ב משיגים את התוכנה כאשר רק זכויות אלה נקבעות בזאת.

המוצרים, כל תוכנה ניידת וכל השדרוגים הנ"ל (אם בכלל) מסופקים עם זכויות מוגבלות. השימוש, השכפול או החשיפה על-ידי ממשלת ארה"ב כפופים למגבלות כפי שנקבעו בפסקת משנה (ג)(1)(ii) של הזכויות בסעיף הנתונים הטכניים ותוכנת המחשב ב- DFARS 252.227-7013 או פסקאות המשנה (ג)(1) ו-(2) של הזכויות המוגבלות של תוכנת המחשב המסחרית ב-48‎ CFR 52.227-19, כפי שישים.

הקבלן/יצרן הוא Blackboard Inc.‎, 1111‎ 19th Street N.W., Washington, D.C. 20036. כל הזכויות שלא הוענקו ספציפית בתנאים אלה שמורות על-ידי Blackboard.

ד. ההסכם השלם

תנאים אלה ומדיניות הפרטיות שלנו מהווים את ההסכם השלם והבלעדי בין Blackboard לבינך בנוגע למוצרים, ותנאים אלה מחליפים כל הסכם קודם בין Blackboard לבינך בנוגע למוצרים. מלבד החברות בקבוצת החברות שבהן Blackboard Inc.‎ היא חברת האם, אף אדם או חברה אחרים לא יהיו מוטבים של צד שלישי לתנאים.

למרות הנאמר לעיל, אין בתנאים אלה כדי להחליף או להגביל את זכויותיך תחת (1) התנאים וההתניות של כל הסכם כתוב שנכנסת אליו עם Blackboard בנוגע לשימוש במוצרים, או (2) החוקים או התקנות החלים במידה שתנאים אלה נאסרו על-ידי חוקים או תקנות אלה. במקרה של כל התנגשות בין תנאים אלה לתנאים ולהתניות של הסכם כתוב ישים שנכנסת אליו עם Blackboard, התנאים וההתניות של ההסכם הכתוב יקבלו קדימות.

אנו רשאים לשנות תנאים אלה מעת לעת, והגרסה העדכנית ביותר תקושר תמיד בכתובת https://www.blackboard.com/. אם השינוי, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, הוא מהותי, אנו נודיע לך דרך המוצרים או דרך הדואר האלקטרוני המשויך לפרופיל שלך. על-ידי המשך הגישה או השימוש במוצרים לאחר ששינויים אלה נכנסים לתוקפם, אתה מסכים שהתנאים שהשתנו יחייבו אותך.

מוצרים אלה מופעלים ומסופקים על-ידי Blackboard:

Blackboard Inc.‎
1111‎ 19th Street N.W.
Washington, D.C. 20036 USA
or
Blackboard International B.V.
Paleisstraat 1, 1012 RB
Amsterdam, Netherlands

אם יש לך שאלות בנוגע לתנאים אלה, שלח דואר אלקטרוני אל: [email protected].

בתוקף החל מ: 17 בינואר, 2018


12. Blackboard Connect

Blackboard Connect היא מערכת הודעות המונית המאפשרת לך לקבל עדכונים והתראות דחופות באמצעות הודעות דוא"ל, שיחות טלפון, הודעות טקסט או ערוצי המדיה החברתית. תדירות ההודעות משתנה בהתאם לחשבון ולהעדפות. בהתאם לתוכנית השירות שבחרת מהספק האלחוטי, עשויים לחול תעריפי הודעות ונתונים. התייעץ עם הספק האלחוטי שלך לקבלת פירוט. ספקים אלחוטיים אינם נושאים באחריות להודעות שהתעכבו או שלא נמסרו. אתה רשאי לבטל את ההצטרפות לקבלת הודעות טקסט על-ידי ביצוע הפעולה הבאה:

  • השבה עם המילה STOP ל-“23177” לצורך ביטול
  • השבה עם המילה STOP ל-“53291” לצורך ביטול
  • השבה עם המילה STOP ל-“22898” לצורך ביטול

צור קשר עם [email protected] לקבלת תמיכת לקוחות.