Blackboard Ally מחויבת לוודא כי כל המוצרים והשירותים שאנו מספקים הם שימושיים ונגישים לכל המשתמשים, ללא תלות בגיל, ביכולת או במצב שלהם. מתוך נאמנות למסורת המושרשת שלנו להוביל בתחום הנגישות, אנו מתכננים ומפתחים את המוצרים שלנו לפי ההנחיות של Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1‎ דרגה AA המוכרות בכל העולם וכן לפי תקני סעיף 508 שנקבעו בארה"ב. גוף צד שלישי עורך ביקורות קבועות של התוכנות שלנו כדי לוודא שאנו עומדים בציפיות האיכות לאורך זמן.

כל המסמכים זמינים באנגלית בלבד.

תאימות לנגישות: Blackboard Ally


ניווט בתבניות חלופיות

בדף התוכן של הקורס, מיד לאחור תוכן הקורס או בקישור לקובץ, תמצא תבניות חלופיות או קישור אל הורדת תבניות חלופיות. לאחר הבחירה, קישור זה אל תבניות חלופיות פותח את תיבת הדו-שיח הורדת תבניות חלופיות עם האפשרויות הבאות:

  1. PDF מתויג: מתבצעת הורדה אל ההתקן
  2. HTML: נפתח בחלון דפדפן חדש
  3. ePub: מתבצעת הורדה אל ההתקן
  4. ברייל אלקטרוני: מתבצעת הורדה אל ההתקן
  5. אודיו: מתבצעת הורדה אל ההתקן
  6. BeeLine Reader: נפתח בחלון הדפדפן
  7. גרסה מתורגמת: מתבצעת הורדה אל ההתקן