הגדרת ההיררכיה המוסדית של LMS שלך

הדוח המחלקתי של Ally דורש את הגרסה האחרונה של Blackboard Learn SaaS בשל תלות ב-REST API חדש של Learn.

הדוח המחלקתי של Ally מבוסס על ההיררכיה המוסדית המוגדרת בלוח מנהל המערכת. ההיררכיה מוכרחה להיות מוגדרת כדי להשלים את ההגדרה עבור מנהלי מערכת לצורך הצגת הדוחות המחלקתיים.

הלשונית "ספרייה" לא מוצגת אם לא מוגדרת היררכיה מוסדית.

הדוח המחלקתי משתמש במידע מההיררכיה המוסדית של LMS כדי להציג מחלקות וקורסים משויכים למנהלי המערכת שיכולים לנהל מחלקות אלה. מנהלי מערכת גלובליים רואים הכל. מנהלי מערכת מחלקתיים או מנהלי מערכת של צומת רואים רק דוחות עבור המחלקה שאליה הם מוקצים.

בקש סינכרון של מידע מחלקה עם Ally

Ally מסנכרנת את מידע המחלקה ב-LMS שלך עם המערכת שלנו. עליך להכיר את המחלקות ואת מזהי המחלקות המסונכרנים עם Ally כדי להמשיך. 

שלח בקשה לרשימה של המחלקות המסונכרנות עם Ally דרך Behind the Blackboard.

קובץ CSV נשלח ומפרט את מזהי המחלקות והשמות שסונכרנו עם Ally. יהיה עליך להשתמש במידע זה כדי ליצור תפקידי מחלקה, להקצות תפקידים אלה למנהלי המערכת שלך ולהוסיף קישורי הפעלה של LTI לדוחות מה-LMS שלך.

יצירה והקצאה של תפקידים עבור כל מחלקה

צור תפקידי מוסד עבור כל מחלקה בקובץ ה-CSV. 

השתמש במזהה המחלקה בקובץ ה-CSV כדי ליצור את מזהה התפקיד. השתמש במוסכמת השמות ALLY_NODE_123_1. החלף את _123_1 במזהה המחלקה.

ALLY_NODE מוכרח להיות באותיות גדולות.

הקצה את תפקידי ALLY_NODE כתפקיד מוסד משני למנהלי מערכת שיכולים לנהל מחלקות אלה.

Ally משתמשת במידע כדי להציג מחלקות וקורסים משויכים למנהלי המערכת שיכולים לנהל מחלקות אלה. מנהלי מערכת גלובליים רואים הכל בדוח של המוסד. מנהלי מערכת מחלקתיים או מנהלי מערכת של צומת רואים רק דוחות עבור המחלקה שאליה הם מוקצים.

הוספת קישורי הפעלה של LTI

נהל מיקומים של מיקום ה-LTI‏ prod.ally.ac כדי להוסיף קישורי הפעלה של LTI של דוח מחלקה. קישורי ההפעלה של המחלקה מופיעים עם הקישור לדוח של המוסד של Ally ב-LMS שלך.

אם לכל מנהלי המערכת מוקצה רק תפקיד ALLY_NODE אחד, אתה זקוק לקישור הפעלה אחד בלבד. אם למנהלי מערכת מוקצה יותר מתפקיד ALLY_NODE אחד, עליך להוסיף קישור הפעלה עבור כל מחלקה.

מידע נוסף על אופן קביעת התצורה של קישורי ההפעלה של LTI