Ally מספקת דוחות נגישות לפי מחלקה בהתבסס על ההיררכיה המוסדית שהוגדרה ב-Learning Management System‏ (LMS) שלך. השתמש בדוחות ברמת המחלקה כדי להבין את ביצועיהם של חלקים שונים במוסד שלך בנוגע לנגישות, לקבוע היכן יש למקד מאמצים ולקבל תובנות.

מנהלי מערכת גלובליים או של בסיס יכולים לבחור בלשונית ספרייה בדוח של המוסד כדי לגשת לדוחות ברמת המחלקה.

קבע את התצורה של דוחות המחלקה ב- LMS שלך כדי להציג מחלקות וקורסים משויכים למנהלי המערכת שיכולים לנהל מחלקות אלה.

מידע נוסף בנוגע לאופן קביעת התצורה של דוחות המחלקה

 

ספרייה

הספרייה מפרטת את המחלקות או הצמתים במוסד שלך. עבור כל מחלקה, אתה רואה את המספר הכולל של קורסים חדשים ומעודכנים, את המספר הכולל של פריטי תוכן חדשים ומעודכנים ואת ניקוד הנגישות עבור המחלקה.

הסיכומים והניקודים מבוססים על פרק הזמן שנבחר בלשונית סקירה כוללת.

אם למחלקה יש יותר מרמה אחת, זמין לחצן רמות משנה לצמצום התצוגה שלך לרמה ספציפית במחלקה.

הצג דוח

קיים דוח נגישות עבור כל מחלקה בספרייה. בחר הצג דוח כדי לראות מה מצב המחלקה.

הדוח המחלקתי דומה לדוח הכולל של המוסד, אבל מציג את נתוני המחלקה בלבד. הדוח מחולק ללשוניות אלה:

  • סקירה כללית: מציגה את הביצועים של תוכן קורס דיגיטלי במחלקה לפי חודש, סמסטר או שנה אקדמית. היא מציגה לך את ניקוד הנגישות הכולל, את מספר הקורסים הכולל ואת התוכן שנוצר, וכן בעיות נגישות קיימות.
  • קורסים: מציגה את הביצועים של תוכן קורס דיגיטלי במחלקה לפי קורס ולפי סמסטר. הטבלה מציגה את כל הקורסים במחלקה עם בעיות נגישות.
  • שימוש: מציגה את התדירות שבה תלמידים מורידים תבנית חלופית ושמרצים מתקנים בעיות נגישות במחלקה.
  • ספרייה: מוצגת רק כאשר קיימות רמות משנה במחלקה.

הגדרת ההיררכיה המוסדית של LMS שלך

הדוח המחלקתי של Ally מבוסס על ההיררכיה המוסדית שהוגדרה ב-Learning Management System‏ (LMS) שלך. ההיררכיה מוכרחה להיות מוגדרת ב-LMS שלך כדי להשלים את ההגדרה עבור מנהלי מערכת לצורך הצגת הדוחות המחלקתיים.

  • Blackboard Learn: היררכיה מוסדית מוגדרת
  • Instructure Canvas: מבנה חשבון משנה מוגדר
  • Moodle: קטגוריות מוגדרות
  • D2L Brightspace: יחידות ארגוניות "מחלקתיות" מוגדרות
  • Schoology: משתמש אוטומטית בתצורת 'בתי ספר'

הכרטיסייה "ספרייה" לא מוצגת אם לא מוגדרת היררכיה מוסדית ב-LMS.

הדוח המחלקתי משתמש במידע מההיררכיה המוסדית של LMS כדי להציג מחלקות וקורסים משויכים למנהלי המערכת שיכולים לנהל מחלקות אלה. מנהלי מערכת גלובליים רואים הכל. מנהלי מערכת מחלקתיים או מנהלי מערכת של צומת רואים רק דוח עבור המחלקה שממנה הם הפעילו.