Kehitä opiskelijoiden kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä, sopeutuvuutta ja viestintätaitoja hyvien verkkokeskusteluiden avulla.

Verkkokurssien yleisin vuorovaikutusmuoto on viestien kirjoittaminen opettajan määrittämälle keskustelualueelle. Osallistuminen ja vuorovaikutus keskustelualueilla ei synny itsestään. Keskustelualueet pitää suunnitella harkiten. Jotta voisit rohkaista opiskelijoita aktivoiviin ja tavoitteellisiin keskusteluihin, muotoile keskustelunavauksesi ja kysymyksesi huolellisesti.

Jos haluat rohkaista osallistumista, harkitse anonyymien viestien sallimista. Anna opiskelijoiden myös luoda uusia keskusteluketjuja. Tällainen joustavuus saattaa rohkaista opiskelijoita kertomaan ideansa ja esittämään kysymyksiä. Voit myös luoda kannustimia antamalla arvosanoja keskustelusta tai lisäämällä tenttiin keskusteluun perustuvia kysymyksiä.


Neljä askelta onnistuneeseen verkkokeskusteluun

Voit auttaa opiskelijoita pääsemään helposti mukaan keskusteluun antamalla selkeät ohjeet keskusteluun osallistumisesta.

Seuraavassa listassa on kuvattu neljä askelta, joita noudattamalla voit kehittää verkkokeskusteluita, jotka auttavat yhteisön luomisessa ja tehtävien suorittamisessa.

 1. Määrittele osallistumisen vaatimukset.
  • Kerro opiskelijoille odotuksesi. Luo keskustelualue, jossa opiskelijat voivat nähdä keskusteluun osallistumisen ohjeet sekä arviointiperusteet.
  • Määrittele hyvän vuorovaikutuksen malli ja vahvista tavoitteiden mukaista käyttäytymistä antamalla julkisesti hyvää palautetta.
 2. Suunnittele tehokkaita kysymyksiä.
  • Sisällytä kysymyksiisi multimediaresursseja ja vähennä näin pelkästään tekstipohjaisen vuorovaikutuksen yksitoikkoisuutta. Voit hyödyntää suosittuja palveluita, esimerkiksi YouTubea™, pyytämällä opiskelijoita katsomaan videoleikkeen ja kommentoimaan sitä.
  • Yhdistämisominaisuuden avulla voit sisällyttää kysymyksiin kuvia, videoita ja diaesityksiä. Myös opiskelijat voivat liittää näitä mediamuotoja vastauksiinsa.
 3. Rohkaise uusia ideoita.
  • Jos keskustelun viesteissä ollaan liikaa samaa mieltä eikä asioita kyseenalaisteta, voit kehottaa puolta opiskelijoista (esimerkiksi opiskelijoita, joiden sukunimi alkaa kirjaimilla A–N) kannattamaan keskustelussa vastakkaista näkemystä.
 4. Moderoi keskustelua.
  • Ole läsnä keskustelussa pyytämällä tarkennuksia tai viitteitä sekä aktivoimalla passiivisia opiskelijoita.

Tehokkaat kysymykset verkkokeskustelussa

Keskusteluketjun ensimmäisen viestin laatu vaikuttaa seuraavien viestien tasoon. Huolellisesti muotoiltu keskustelun avaava kysymys on ehkä tärkein yksittäinen tekijä verkkokeskusteluiden oppimistavoitteiden saavuttamisessa.

Bloomin taksonomia

Bloomin taksonomia voi olla avuksi, kun mietit sopivaa kysymystyyppiä tai kysymyksessä käytettäviä sanoja. Tässä luokittelujärjestelmässä tiedon mieleenpalauttaminen on oppimisen pyramidimallin alin ja yksinkertaisin taso. Pyramidimallin huipulla on monimutkaisinta ja abstrakteinta ajattelua vaativat analyysi, synteesi ja arviointi. Keskustelut, samoin kuin luovuutta vaativat tehtävät ja ryhmätyöt, edellyttävät korkeamman tason ajattelua.

Arviointi: Pyydä opiskelijoita tekemään arvioita ehtojen ja standardien perusteella.

Synteesi: Pyydä opiskelijoita yhdistämään eri alueiden tietoja.

Analyysi: Ohjaa opiskelijoita löytämään ideoiden ja käsitteiden välisiä yhteyksiä.

Soveltaminen: Pyydä opiskelijoita näyttämään, miten he ovat käyttäneet opittua tietoa.

Ymmärtäminen: Tee kysymyksiä, joissa opiskelijat voivat osoittaa ymmärtäneensä opintomateriaalin.

Tietämys: Kysy kysymyksiä, jotka mittaavat opitun muistamista.

Oleelliset ja ohjaavat kysymykset

Oleelliset ja ohjaavat kysymykset voivat myös rohkaista korkeamman tason ajatteluun.

 • Oleelliset kysymykset vaativat esimerkiksi analyysiä, synteesiä tai arviointia. Oleellisten kysymysten vastauksia ei voi kopioida internetistä, ja niissä pitää näkyä opiskelijan oma ajattelu ja näkemys.
 • Ohjaavat kysymykset auttavat opiskelijoita vastaamaan oleellisiin kysymyksiin. Nämä kysymykset ovat pääaiheen aliluokkia, ja ne voivat viitata Bloomin taksonomian alempiin tasoihin.

Vinkkejä ohjaavien kysymysten muotoiluun

Voit kehittää ja käyttää ohjaavia kysymyksiä monin eri tavoin:

 • Opiskelijat voivat pienissä ryhmissä kehittää omat ohjaavat kysymyksensä, jotka auttavat heitä vastaamaan oleelliseen kysymykseen.
 • Voit aloittaa ohjaavilla kysymyksillä ja ohjata keskustelua hiljalleen kohti oleellista kysymystä.
 • Voit esittää ohjaavia kysymyksiä ensimmäisessä viestissä, jotta opiskelijat pääsevät vauhtiin.
 • Ohjaava kysymys voi myös herättää hiljentyneen keskustelun.

Esimerkki: Oleellinen kysymys

Millainen on täydellinen verkkokurssin opettaja?

Esimerkki: Ohjaavat kysymykset

 • Mitä mielestäsi kuuluu tehokkaaseen opetukseen?
 • Miten opettajan onnistumista voidaan arvioida?
 • Kirjoita lista ominaisuuksista, jotka mielestäsi kuvaavat täydellistä opettajaa. Ajattele omia kokemuksiasi opiskelijana.
 • Listaa ominaisuudet, joita täydellisellä opettajalla ei mielestäsi tulisi olla.

Ryhmäkeskustelut

Lisäämällä opiskelijoiden tavoitteellista vuorovaikutusta toistensa kanssa autat heitä luomaan ja jäsentämään tietoa tiedon pänttäämisen sijaan.

Tämän voi toteuttaa esimerkiksi luomalla oma keskustelualue kullekin ryhmälle.

 • Ryhmät voivat keskustelualueita käyttämällä päästä yksimielisyyteen aiheiden valinnasta.
 • Opiskelijat voivat myös julkaista keskustelualueella linkkejä verkkoresursseihin, ja ryhmän jäsenet voivat arvioida niiden arvoa vastausviesteissä.
 • Keskustelualueella voidaan jakaa myös tehtäviä ryhmän jäsenille sekä tarkentaa tehtävän vastauksen rakennetta.
 • Jäsenet voivat julkaista osia esityksestä, ja kaikki voivat kommentoida niiden hyödyllisyyttä, oikeinkirjoitusta ja sujuvuutta sekä saavuttaa yhteisymmärryksen lopullisesta palautettavasta vastauksesta.

Määrittele hyvän vuorovaikutuksen malli

Keskustelualueella keskusteluketjut laajenevat, kun käyttäjät vastaavat sekä alkuperäisiin että sitä seuraaviin viesteihin. Vastausten on liityttävä aiempiin viesteihin, jotta kyseessä olisi oikea keskustelu. Kun viestien määrä kasvaa, käyttäjät voivat suodattaa, järjestää ja kerätä viestejä sekä merkitä niitä tunnisteilla (jos tunnisteet ovat käytössä).

Jotta opiskelijat ymmärtäisivät, mitä odotat heiltä, luo keskustelun ohjeet hyvissä ajoin. Voit määritellä hyvän vuorovaikutuksen mallin ja vahvistaa tavoitteiden mukaista käyttäytymistä antamalla julkisesti hyvää palautetta. Lisäksi voit antaa esimerkiksi seuraavanlaisia ohjeita:

 • Käytä kuvaavia otsikkoja, jotta keskusteluketjuja on helppo seurata ja selata.
 • Pidä viestit lyhyinä ja käytä selkeää kieltä. Muut lukevat viestisi näytöltä, ja heillä saattaa olla useita viestejä luettavana.
 • Perustele näkemyksesi, kun olet samaa mieltä tai eri mieltä jonkun kanssa.
 • Käytä asiallista kieltä ja kielioppia akateemisissa keskusteluissa. Slangia, hymiöitä tai nettilyhenteitä ei sallita.
 • Jos yksityiskohtaista tietoa on paljon, käytä liitteitä tai verkkosivujen linkkejä.
 • Pysy aiheessa. Jos haluat keskustella muusta aiheeseen liittyvästä, etsi sopiva keskustelualue tai aloita uusi keskusteluketju (jos sallittu).
 • Kunnioita muiden mielipiteitä ja muista kultainen sääntö: kohtele muita kuten haluaisit itseäsi kohdeltavan.

Jos annat arvosanoja keskustelualueesta tai keskusteluketjusta, kerro opiskelijoille selkeästi, mitä odotat viestien määrän ja laadun suhteen. Kannattaa harkita myös esimerkkiviestin jakamista. Voit käyttää myös arviointimatriisia auttaaksesi opiskelijoita ymmärtämään tavoitteesi. Koostamalla arviointikriteerit arviointimatriisiin voit antaa opiskelijoille selkeät suorituksen standardit sekä arvioida viestit yhdenmukaisesti.

Lisätietoja arviointimatriiseista edistyneiden arviointimenetelmien ohjeessa


Edistä keskustelua ja ajatusten vaihtoa

Sinun pitää varmistaa, että opiskelijoilla on turvallinen ympäristö jakaa ajatuksiaan, samalla kun seuraat vastauksia ja pidät keskustelun valitussa aiheessa. Samaan aikaan sinun on oltava varovainen, jotta et dominoisi keskustelua tai estäisi keskustelun luonnollista kulkua.

Joskus opiskelijat voivat jakaa sopimatonta materiaalia yhteiselle keskustelualueelle. Riippuen kurssin opiskelijoiden kypsyydestä ja empaattisuudesta opettajan on ehkä tarkistettava opiskelijoiden viestit ennen niiden jakamista koko kurssin luettaviksi.

Verkkokeskustelujen ohjaamisessa kannattaa käyttää sekä sosiaalisia että teknisiä taitoja, jotta keskustelu pysyisi aktiivisena kurssin loppuun saakka. Ilman opettajan aktiivista osallistumista myös opiskelijoiden innostuneesti aloittamat keskustelut saattavat hiljentyä kurssin edetessä.

Sosiaaliset taidot tarkoittavat sitä, että löydät oikean tasapainon keskustelun ohjaamisen ja keskustelun luonnollisen kulun sallimisen välillä.

Teknisten taitojen avulla voit hyödyntää keskustelualueen ominaisuuksia siten, että opiskelijat voivat keskittyä olennaisiin keskusteluihin ja pääsevät osallistumaan vain määrittämiisi keskusteluihin.


Verkkokeskustelujen onnistunut hallinta

Tehtäviä suorittamalla voit hallita sekä itse keskustelualuetta että keskustelualueiden ja keskusteluketjujen sisältöä. Voit esimerkiksi kurssin edetessä muokata keskustelualueen asetuksia tai järjestää keskustelualueet ja keskusteluketjut uudelleen, jotta saisit opiskelijat jälleen aktivoitua. Voit myös lisätä keskustelualueita uusiin sijainteihin, muokata niiden sisältöä sekä poistaa tarpeettomia keskustelualueita tai keskusteluketjuja. Voit nostaa esiin tärkeitä viestejä ottamalla tunnisteet käyttöön ja lisäämällä tunnisteita viesteihin.

Voit rooleja määrittämällä rajoittaa pääsyä keskustelualueelle tai ottaa apulaisen keskustelualueen hallintaan. Määrittämällä esimerkiksi vastuullisen käyttäjän moderaattoriksi voit hallita opiskelijoille näkyviä viestejä.

Usein kysytyt kysymykset

Muutaman yksinkertaisen muutoksen tekeminen saattaa auttaa sinua hallitsemaan paremmin keskustelualueen sisältöä.

Keskustelualue on ollut käytettävissä kaksi viikkoa, mutta viestejä on julkaistu vain muutama. Mitä muutoksia voin tehdä aktivoidakseni opiskelijoita?

Voit tehdä kaksi muutosta:

 • Jos aihe on mahdollisesti kiistanalainen, salli anonyymit viestit.
 • Jos et arvioi keskusteluketjuja, salli opiskelijoiden luoda uusia ketjuja. Tällainen joustavuus saattaa rohkaista opiskelijoita kertomaan ideansa ja esittämään kysymyksiä.

Lukukauden lopussa kurssiympäristössä on kymmeniä keskustelualueita. Miten voin organisoida ne paremmin?

Voit pitää keskustelualueet järjestyksessä seuraavasti:

 • Muuta keskustelualueiden järjestystä siten, että uusimmat ovat listan yläpäässä.
 • Poista keskustelualueet, joita ei arvioida ja joissa on korkeintaan muutama viesti.