Nid yw Anthology yn argymell defnyddio logiau mynediad a gweithgarwch fel yr unig fodd o wneud penderfyniadau am uniondeb academaidd myfyrwyr. Mae dadansoddi unigolion neu samplau data bach at ddibenion penderfyniadau pwysig iawn fel adnabod twyllo yn bosibl yn dechnegol, ond mae'r mathau hyn o ddadansoddiadau yn aml yn cael eu dylanwadu gan dueddiadau data cyffredin—yn enwedig y duedd i gytuno ac ystyried cydberthyniad i fod yr un peth ag achosiaeth. Dyma ddwy enghraifft lle y gallai tueddiadau dadansoddi data arwain at gasgliadau anghywir:

  • Gallai newidiadau o ran cyfeiriad IP myfyrwyr fod yn arwydd twyllo gan fod rhywun arall yn sefyll y prawf ar eu rhan; mae hefyd yn gallu dangos yr oedd angen i'r myfyrwyr ailosod y llwybrydd neu eu bod yn defnyddio rhwydwaith preifat rhithwir (VPN) wrth gyrchu'r prawf o rwydwaith cyhoeddus er mwyn diogelu eu cyfrifiadur yn well.
  • Gallai'r ffaith bod mwy nag un myfyriwr wedi dechrau prawf ar yr un amser fod yn arwydd twyllo drwy awgrymu eu bod wedi cytuno i sefyll y prawf fel grŵp; mae hefyd yn gallu dangos bod gan y myfyrwyr hyn amserlen a phatrymau gweithio a phersonol tebyg, sy'n golygu eu bod yn gwneud eu gwaith cwrs ar amseroedd tebyg iawn.

Am y rhesymau hyn, nid ydym yn argymell defnyddio nodweddion fel Logiau Mynediad ym Mhrofion neu ddadansoddiadau eraill sy'n seiliedig ar amser ar gyfer logiau mynediad a gweithgarwch fel yr unig fodd o adnabod uniondeb academaidd, er y gallent atgyfnerthu casgliadau eraill mewn ymchwiliad i gamymddygiad. Mae logiau mynediad a gweithgarwch wedi'u cynllunio'n bennaf ar gyfer dadansoddiadau cyfanredol a datrys problemau myfyrwyr a phroblemau'r system. Mae rhai adroddiadau yn cael eu creu gan ddefnyddio ffeiliau log system yn hytrach na thablau cronfeydd data trafodaethol; ac er ei bod yn brin, gall y mathau hyn o adroddiad fod yn fwy agored i golli neu ddyblygu data ar adegau, a gall hyn olygu bod defnyddio meintiau sampl bach iawn fel unigolion ar amser penodol yn anghywir.

Os oes gennych bryderon am dwyllo neu uniondeb academaidd, rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â'r swyddfa sefydliadol sy'n gyfrifol am ymwneud ag achosion o gamymddygiad yn gyntaf. Gall y swyddfa hon fod yn swyddfa materion academaidd neu swyddfa technoleg academaidd. Fel arfer, bydd ganddynt bolisïau a gweithdrefnau wedi'u cymeradwyo ar gyfer ymchwilio ac adnabod a yw'r gweithgaredd dan sylw wedi digwydd ar-lein neu beidio. Mae defnyddio un log neu set fach o data gweithgarwch yn unig i adnabod camymddygiad yn agored i wahanol fathau o duedd data, felly nid yw Anthology yn argymell defnyddio data fel hyn ar ei ben ei hun er mwyn dod i'r casgliad bod camymddygiad wedi digwydd.