Mae'r adroddiad Ymgysylltiad Myfyrwyr yn eich helpu i ddeall ac ateb: 

 • Dosbarthiad Graddau Cyrsiau 

  • Beth yw dosbarthiad cyrsiau yn ôl y radd derfynol bresennol?

 • Ffin Raddau

  • Pa gyfran o fyfyrwyr sydd â graddau ar neu'n fwy na, ac yn llai na'r ffin raddau?

  • Beth yw dosbarthiad myfyrwyr ar draws ffiniau graddau fesul Nod Hierarchaeth Sefydliadol?

  • Sut mae Nodau Hierarchaeth Sefydliadol yn eu cymharu o ran perfformiad myfyrwyr ar draws ffiniau graddau?

  • Sut mae cyrsiau yn eu cymharu o ran perfformiad myfyrwyr ar draws ffiniau graddau?

  • Pa gyfran o fyfyrwyr sydd ar neu'n fwy na'r ffin raddau, ac yn llai na'r ffin raddau?

 

Ffynhonnell Ddata: Blackboard Learn 


Defnyddio Rheolyddion 

Gallwch ddefnyddio'r adran Rheolyddion i hidlo a mireinio'r data a ddangosir ym mhob tab adroddiad yn seiliedig ar eich anghenion. Mae gan bob tab set benodol o Rheolyddion neu hidlyddion y gallwch eu defnyddio. Gallwch fynd yn ôl unrhyw bryd i ailosod eich rheolyddion.  

Cael disgrifiad mwy manwl o bob rheolydd yn ein Hadran Rheolyddion Rhestr Termau Adroddiadau Anthology Illuminate


Dosbarthiad Cyrsiau 

Beth yw'r gyfran o fyfyrwyr a raddiwyd?

Mae'r siart toesen hwn yn dangos y nifer o gofrestriadau myfyrwyr sydd â gradd a sydd heb radd o fewn yr hidlyddion rydych wedi'u dewis. Dangosir y graddau yn seiliedig ar y Cyfrifiad Gradd rydych wedi'i ddewis.

Ystyriwch:  

 • Mae cofrestriadau a raddiwyd a chofrestriadau heb eu graddio yn cyfrif nifer y cofrestriadau myfyrwyr gweithredol sydd ag eitemau wedi'u graddio ac eitemau heb eu graddio mewn cwrs.
 • Mae'r mesur hwn dim ond yn cynnwys cyrsiau lle cyhoeddwyd gradd.
 • Mae hyn yn cyfrif myfyrwyr gweithredol yn unig.
 • Mae mwy o gofrestriadau heb eu graddio yn golygu bod llai o fyfyrwyr â graddau wedi'u cyhoeddi mewn cwrs.

Beth yw'r radd leiaf, mwyaf ac ar gyfartaledd?

Ystyriwch:

 • Mae'r canran gradd lleiaf yn cynrychioli'r radd leiaf mae myfyriwr sydd wedi cofrestru wedi'i chael mewn cwrs.
 • Mae'r canran gradd ar gyfartaledd yn cael ei gyfrifo fel canolrif y graddau mae pob cofrestriad myfyrwyr wedi'u cael mewn cwrs.
 • Mae'r canran gradd mwyaf yn cynrychioli'r radd fwyaf mae myfyriwr sydd wedi cofrestru wedi'i chael mewn cwrs.

Beth yw dosbarthiad myfyrwyr yn ôl gradd?

Mae'r siart bar stac hwn yn dangos y nifer o gofrestriadau myfyrwyr wedi'u grwpio yn ôl ystod graddau o fewn plant y Nod Hierarchaeth Sefydliadol rydych wedi'i ddewis. Dangosir y graddau yn seiliedig ar y Cyfrifiad Gradd rydych wedi'i ddewis. Mae'r mesur hwn dim ond yn cynnwys cyrsiau lle cyhoeddwyd gradd; ac mae'n cyfrif myfyrwyr gweithredol yn unig.

Beth yw'r dosbarthiad graddau fesul cwrs?

Mae'r tabl hwn yn dangos perfformiad graddau ym mhob cwrs o fewn yr hidlyddion rydych wedi'u dewis. Dangosir y graddau yn seiliedig ar y Cyfrifiad Gradd rydych wedi'i ddewis. Mae'r mesur hwn dim ond yn cynnwys cyrsiau lle cyhoeddwyd gradd; ac mae'n cyfrif myfyrwyr gweithredol yn unig.

Dosbarthiad graddau: yn dangos taeniad graddau mewn cwrs. Mae canran dosbarthiad graddau llai yn golygu bod gan fwy o fyfyrwyr raddau tebyg. Cyfrifir dosbarthiad graddau fel y gwahaniaeth rhwng y chwartel 75% uchaf a'r chwartel 25% isaf mewn set o raddau (amrediad rhyngchwartel).

Ystyriwch:

 • Mae'r canran gradd ar gyfartaledd yn cael ei gyfrifo fel canolrif y graddau mae pob cofrestriad myfyrwyr wedi'u cael mewn cwrs.
 • Mae'r canran gradd mwyaf a lleiaf yn cynrychioli'r raddau mwyaf a lleiaf mae myfyriwr sydd wedi cofrestru wedi'u cael mewn cwrs.

Beth yw'r dosbarthiad graddau fesul cwrs?

Mae'r tabl hwn yn dangos sut mae pob myfyriwr yn perfformio yn eu cyrsiau o fewn yr hidlyddion a ddewiswyd. Mae'r mesur hwn yn cyfrif myfyrwyr mewn cyrsiau gweithredol yn unig.

Ystyriwch:

 • Cyfrifir y radd derfynol fel cyfartaledd wedi'i bwysoli pob gradd, yn dibynnu ar y pwysoliad a roddwyd i bob eitem a raddir.
 • Mae'r radd gyfartalog yn cael ei chyfrifo fel canolrif pob gradd.
 • Nifer yr eitemau a raddiwyd fel sero: yn dangos y nifer o eitemau a raddir lle mae'r myfyriwr wedi cael gradd sero.

 

 


Ffin Raddau

Pa gyfran o fyfyrwyr sydd â graddau ar neu'n fwy na, ac yn llai na'r ffin raddau?

Mae'r siart toesen hwn yn mesur y ganran o gofrestriadau cwrs myfyrwyr sydd â graddau ar neu'n fwy na'r ffin raddau, ac yn llai na'r ffin raddau rydych wedi'i dewis. Gan fod yr adroddiad hwn yn cyfrif cofrestriadau cwrs myfyrwyr nid myfyrwyr unigryw, gall myfyrwyr unigol gael ei gynrychioli yn y ddau ddarn.
 

Beth yw dosbarthiad myfyrwyr ar draws ffiniau graddau fesul Nod Hierarchaeth Sefydliadol?

Mae'r siart bar stac hwn yn cymharu'r ganran o fyfyrwyr sydd â graddau ar neu'n fwy na'r ffin raddau, ac yn is na'r ffin raddau rydych wedi'i dewis yn ôl Nod Hierarchaeth Sefydliadol o fewn yr hidlyddion rydych wedi'u dewis.

 

Sut mae Nodau Hierarchaeth Sefydliadol yn eu cymharu o ran perfformiad myfyrwyr ar draws ffiniau graddau?

Mae'r tabl hwn yn dangos sut mae pob Nod Hierarchaeth Sefydliadol yn perfformio o ran y nifer o gyrsiau, nifer o fyfyrwyr gweithredol, sgôr gradd wedi'i normaleiddio ar gyfartaledd, a'r canran o gofrestriadau cwrs myfyrwyr sydd ar neu'n fwy na'r ffin raddau a ddewiswyd.

 

Sut mae cyrsiau yn eu cymharu o ran perfformiad myfyrwyr ar draws ffiniau graddau?

Mae'r tabl hwn yn dangos sut mae pob cwrs o fewn yr hidlyddion rydych wedi'u dewis yn perfformio o ran y nifer o fyfyrwyr gweithredol, sgôr gradd wedi'i normaleiddio ar gyfartaledd, a'r canran o gofrestriadau cwrs myfyrwyr sydd ar neu'n fwy na'r ffin raddau a ddewiswyd.

 

Pa gyfran o fyfyrwyr sydd ar neu'n fwy na'r ffin raddau, ac yn llai na'r ffin raddau?

Mae'r tabl hwn yn dangos pa fyfyrwyr sydd â graddau ar neu'n fwy na'r ffin raddau, ac yn llai na'r ffin raddau fesul cofrestriad cwrs myfyrwyr o fewn yr hidlyddion rydych wedi'u dewis. Trefnir myfyrwyr yn ôl eu henw cyntaf mewn trefn esgynnol (A-Z) yn ddiofyn, Mae'r tabl hwn yn cynnwys gwybodaeth a allai adnabod unigolion; byddwch yn ofalus.

Ystyriwch: 

 • Gallwch ddefnyddio eicon y ddolen ar y golofn Cyfeiriad e-bost i anfon e-bost at fyfyriwr. Unwaith eich bod wedi dewis eicon y ddolen, cewch eich ailgyfeirio at eich ffurfweddiad e-bost rhagosodedig.