Mae'r adroddiad Ymgysylltiad Myfyrwyr yn eich helpu i ddeall ac ateb: 

 • Mynediad at Gwrs
  • Faint o fyfyrwyr gweithredol neu segur sydd mewn cyrsiau?
  • Pa gyfran o fyfyrwyr sydd wedi bod yn weithredol yn ddiweddar?

  • Beth yw amlder mynediad at gyrsiau gan fyfyrwyr?

  • Pa gyrsiau sydd â'r lefelau uchaf o ymgysylltiad gan fyfyrwyr?

 • Ymgysylltiad â Chynnwys Cwrs 

  • Pa mor aml y mae myfyrwyr yn ymgysylltu â chynnwys cwrs? 

  • Beth yw'r amser mwyaf, amser lleiaf a'r amser ar gyfartaledd mae myfyrwyr yn ei dreulio mewn cynnwys cyrsiau? 

  • Beth yw dosbarthiad myfyrwyr yn ôl amser mewn cynnwys cyrsiau? 

  • Beth yw amser myfyrwyr mewn cynnwys yn ôl math o eitem cwrs? 

 • Ymgysylltiad ag Asesiadau

  • Pa mor brydlon mae myfyrwyr o ran cwblhau asesiadau cyrsiau? 

  • Sut mae cwblhau asesiadau yn amrywio fesul math o asesiad?

  • Sut mae cwblhau asesiadau yn amrywio fesul Nod Hierarchaeth Sefydliadol?

  • Sut mae Nodau Hierarchaeth Sefydliadol yn eu cymharu o ran ymgysylltiad myfyrwyr ag asesiadau?

  • Sut mae cyrsiau yn eu cymharu o ran ymgysylltiad myfyrwyr ag asesiadau?

  • Sut mae myfyrwyr yn eu cymharu o ran ymgysylltiad ag asesiadau?

  • Sut mae myfyrwyr yn eu cymharu o ran ymgysylltiad ag asesiadau?

    

 

Ffynhonnell Data: Blackboard Learn, Blackboard Collaborate. 


Defnyddio Rheolyddion 

Gallwch ddefnyddio'r adran Rheolyddion i hidlo a mireinio'r data a ddangosir ym mhob tab adroddiad yn seiliedig ar eich anghenion. Mae gan bob tab set benodol o Rheolyddion neu hidlyddion y gallwch eu defnyddio. Gallwch fynd yn ôl unrhyw bryd i ailosod eich rheolyddion.  

Cael disgrifiad mwy manwl o bob rheolydd yn adran Rheolyddion Blackboard Data Reporting ein Rhestr Termau


Mynediad at Gwrs

Faint o fyfyrwyr gweithredol neu segur sydd mewn cyrsiau?

Mae'r siart toesen hwn yn dangos myfyrwyr gweithredol a segur mewn cyrsiau. Cyfrifir myfyrwyr fesul cofrestriad cwrs

Ystyriwch: 

 • Gall myfyriwr unigol ddangos lefelau mynediad ac ymgysylltiad gwahanol ar draws cyrsiau. Oherwydd hyn, cyflwynir data fesul cofrestriad cwrs, nid fesul myfyriwr unigryw.

O'r myfyrwyr gweithredol, pa gyfran ohonynt sydd wedi bod yn weithredol yn ddiweddar?

Mae'r siart toesen hon yn dangos myfyrwyr sydd wedi bod yn weithredol yn ddiweddar a myfyrwyr sydd wedi bod yn weithredol yn flaenorol wedi'u mesur fel cyfran o gofrestriadau cwrs myfyrwyr gweithredol. Ni chynhwysir cofrestriadau cwrs segur.

Beth yw dosbarthiad myfyrwyr yn ôl amlder mynediad at gwrs?

Mae'r histogram hwn yn dangos dosbarthiad cwrs yn ôl amlder mynediad at gwrs, yn cyfrif y nifer o gofrestriadau cwrs myfyrwyr yn ôl y canran o ddiwrnodau sydd ar gael pan fydd myfyrwyr yn ymweld â chwrs. Mae'r KPIs yn dangos amlder mynediad gan fyfyrwyr ar y mwyaf, ar y lleiaf ac ar gyfartaledd.

Ystyriwch: 

 • Mae cyfrifiadau ar y mwyaf, ar y lleiaf ac ar gyfartaledd yn cynnwys pwyntiau data sy'n wahanol yn sylweddol i arsylwadau eraill. 

Beth yw dosbarthiad myfyrwyr yn ôl diweddaredd y gweithgaredd cwrs diwethaf?

Mae'r siart bar hwn yn dangos cofrestriadau cwrs myfyrwyr yn seiliedig ar ddiweddaredd y gweithgaredd cwrs diwethaf. 

Beth yw dosbarthiad myfyrwyr gweithredol a segur fesul Nod Hierarchaeth Sefydliadol?

Mae'r siart bar stac hwn yn dangos cofrestriadau cwrs myfyrwyr sydd wedi bod yn weithredol yn ddiweddar, sydd wedi bod yn weithredol yn flaenorol a myfyrwyr segur fesul Nod Hierarchaeth Sefydliadol o fewn yr hidlyddion rydych wedi'u dewis.

Beth yw ymgysylltiad myfyrwyr fesul cwrs?

Mae'r tabl hwn yn dangos sut mae cofrestriadau cwrs myfyrwyr yn ymgysylltu â phob cwrs o fewn yr hidlyddion rydych wedi'u dewis.

A yw myfyrwyr yn ymgysylltu â chyrsiau?

Mae'r tabl hwn yn dangos mynediad at gyrsiau ac ymgysylltiad gan fyfyrwyr fesul cofrestriad cwrs o fewn yr hidlyddion rydych wedi'u dewis. Trefnir myfyrwyr yn ôl eu henw cyntaf mewn trefn esgynnol (A-Z) yn ddiofyn, Mae'r tabl hwn yn cynnwys gwybodaeth a allai adnabod unigolion; byddwch yn ofalus.

Ystyriwch: 

 • Gallwch ddefnyddio eicon y ddolen ar y golofn Cyfeiriad e-bost i anfon e-bost at fyfyriwr. Unwaith eich bod wedi dewis eicon y ddolen, cewch eich ailgyfeirio at eich ffurfweddiad e-bost rhagosodedig. 

Ymgysylltiad â Chynnwys Cwrs 

A yw myfyrwyr yn ymgysylltu â chynnwys cwrs?

Mae'r siart toesen hwn yn dangos y nifer o gofrestriadau myfyrwyr sy'n segur, sydd wedi bod yn weithredol yn flaenorol, ac sydd wedi bod yn weithredol yn ddiweddar o ran cynnwys cyrsiau o fewn yr hidlyddion rydych wedi'u dewis.

Ystyriwch:

 • Mae segur yn gyfanswm gweithgarwch sy'n llai na 5 munud gan gofrestriad myfyrwyr. 
 • Mae gweithgarwch blaenorol yn gyfanswm gweithgarwch 5 munud neu fwy gan gofrestriad myfyrwyr, ond llai na 5 munud o weithgarwch yn y 7 diwrnod calendr diwethaf.
 • Mae gweithgarwch diweddar yn gyfanswm gweithgarwch 5 munud neu fwy gan gofrestriad myfyrwyr yn y 7 diwrnod calendr diwethaf.

Opsiwn hidlo ychwanegol:

Pa fesur ymgysylltiad ydych eisiau ei ddangos?

Mireiniwch eich set o ddata yn ôl y math o fesur ymgysylltiad myfyrwyr â chynnwys cwrs sy'n well gennych.

 • Cyfanswm oriau
 • Cyfanswm y rhyngweithiadau
 • Oriau ar gyfartaledd wythnosol (canolrif)
 • Rhyngweithiadau ar gyfartaledd wythnosol (canolrif)

Gall amser myfyrwyr mewn cwrs gynnwys amser heb weithgaredd. Mae amseroedd heb weithgaredd yn gyfnodau lle mae'r myfyriwr yn dal i fod wedi mewngofnodi mewn cwrs neu sesiwn wrth iddynt wneud rhywbeth arall—er enghraifft, pori'r we neu wylio'r teledu. Gan ystyried hyn, rydym yn argymell eich bod yn ystyried mesurau amser fel rhai cyd-destunol. Un ffordd o wneud hynny yw defnyddio mesurau amser i gymharu myfyriwr â'i gyd-fyfyrwyr. I gael gwybodaeth am gyfranogiad myfyrwyr y gallwch weithredu arni, defnyddiwch amlder mynediad, rhyngweithiadau a chyflwyniadau. Ar gyfer metrig llwyddiant, gallwch ddefnyddio graddau.

Beth yw dosbarthiad myfyrwyr yn ôl ymgysylltiad â chynnwys cwrs?

Mae'r histogram hwn yn dangos y nifer o gofrestriadau myfyrwyr wedi'u grwpio yn ôl ystod ymgysylltiad â chynnwys cwrs o fewn yr hidlyddion rydych wedi'u dewis.

Ystyriwch: 

 • Mae ymgysylltiad yn seiliedig ar y mesur ymgysylltiad a ddewisoch yn yr opsiwn hidlo ychwanegol Pa fesur ymgysylltiad ydych eisiau ei ddangos?

Beth yw'r amser mwyaf, yr amser lleiaf a'r amser ar gyfartaledd mae myfyrwyr yn ei dreulio mewn cynnwys cyrsiau?

Ystyriwch: 

 • Mae'r cyfartaledd yn cael ei gyfrifo fel y ganolrif. Y ganolrif yw'r gwerth canolog pan gaiff set o ddata ei threfnu o'r lleiaf i'r mwyaf.
 • Mae cyfrifiadau ar y mwyaf, ar y lleiaf ac ar gyfartaledd yn cynnwys pwyntiau data sy'n wahanol yn sylweddol i arsylwadau eraill. 
 • Mae'r cyfrifiadau ar y lleiaf, ar y mwyaf ac ar gyfartaledd yn seiliedig ar y mesur ymgysylltiad a ddewisoch yn yr opsiwn hidlo ychwanegol Pa fesur ymgysylltiad ydych eisiau ei ddangos?

Beth yw'r ymgysylltiad yn ôl math o eitem gwrs?

Mae'r tabl hwn yn dangos sut mae cofrestriadau myfyrwyr yn ymgysylltu â phob math o eitemau cwrs o fewn yr hidlyddion rydych wedi'u dewis.

Ystyriwch: 

 • Mae'r mesur hwn yn cyfrif cofrestriadau myfyrwyr gweithredol yn unig.
 • Mae ymgysylltiad yn seiliedig ar y mesur ymgysylltiad a ddewisoch yn yr opsiwn hidlo ychwanegol Pa fesur ymgysylltiad ydych eisiau ei ddangos?

Sut mae Nodau Hierarchaeth Sefydliadol yn eu cymharu o ran ymgysylltiad myfyrwyr â chynnwys cyrsiau?

Mae'r siart bar stac hwn yn dangos sut mae cofrestriadau myfyrwyr yn ymgysylltu â gwahanol fathau o eitemau cwrs o fewn yr hidlyddion rydych wedi'u dewis.

Ystyriwch: 

 • Mae'r mesur hwn yn cyfrif cofrestriadau myfyrwyr gweithredol yn unig.
 • Mae ymgysylltiad yn seiliedig ar y mesur ymgysylltiad a ddewisoch yn yr opsiwn hidlo ychwanegol Pa fesur ymgysylltiad ydych eisiau ei ddangos?

Beth yw ymgysylltiad myfyrwyr â chynnwys fesul cwrs?

Mae'r tabl hwn yn dangos sut mae cofrestriadau myfyrwyr yn ymgysylltu ym mhob cwrs â gwahanol fathau o eitemau cwrs o fewn yr hidlyddion rydych wedi'u dewis. Mae'r mesur hwn yn cyfrif cofrestriadau myfyrwyr gweithredol yn unig.

Ystyriwch: 

 • Mae'r mesur hwn yn cyfrif cofrestriadau myfyrwyr gweithredol yn unig.
 • Mae ymgysylltiad yn seiliedig ar y mesur ymgysylltiad a ddewisoch yn yr opsiwn hidlo ychwanegol Pa fesur ymgysylltiad ydych eisiau ei ddangos?

Beth yw'r lefel o ymgysylltiad â chynnwys cwrs fesul myfyriwr?

Mae'r tabl hwn yn dangos sut mae pob cofrestriad myfyrwyr yn ymgysylltu â chynnwys cwrs o fewn yr hidlyddion rydych wedi'u dewis. 

Ystyriwch: 


Ymgysylltiad â Chyd-fyfyrwyr a Hyfforddwyr 

Opsiwn hidlo ychwanegol: 

Pa fesur rhyngweithiad ydych eisiau ei ddangos? 

Mireiniwch eich set o ddata yn ôl y math o fesur rhyngweithiad sy'n well gennych wrth ystyried faint o amser mae myfyrwyr yn ei dreulio yn ymgysylltu â chynnwys cwrs.   

Beth yw dosbarthiad myfyrwyr yn ôl y nifer o ryngweithiadau dysgu myfyrwyr? 

Mae dosbarthiad myfyrwyr yn ôl y nifer o ryngweithiadau dysgu myfyrwyr yn mesur y nifer o gliciau a'r nifer o weithiau mae tudalennau wedi'u llwytho mewn gweithgareddau dysgu cymdeithasol a chydweithredol, ar draws pob cwrs o fewn yr hidlyddion rydych wedi'u dewis. Mae pob bar yn y siart yn cyfateb i ystod o werthoedd ar gyfer y nifer o ryngweithiadau dysgu myfyrwyr. Mae'r echelin Y yn cynrychioli'r nifer o fyfyrwyr sydd ym mhob un o'r ystodau hynny. 

Ystyriwch: 

 • Mae gweithgareddau dysgu yn cynnwys trafodaethau, blogiau, dyddlyfrau a wikis. 

 • Mae'r mesur hwn yn cyfrif myfyrwyr gweithredol yn unig.  

Beth yw'r nifer o ryngweithiadau dysgu myfyrwyr yn ôl math o offeryn? 

Mae rhyngweithiadau dysgu myfyrwyr yn cyfrif y nifer o ryngweithiadau myfyrwyr yn ôl pob math o offeryn rhyngweithio. 

Ystyriwch: 

 

Beth yw cyfradd cyfranogiad myfyrwyr ar y mwyaf, ar y lleiaf ac ar gyfartaledd mewn sesiynau Blackboard Collaborate? 

Mae cyfradd cyfranogiad myfyrwyr mewn sesiynau Blackboard Collaborate yn fesur o'r canran o amser mae myfyriwr yn ei dreulio mewn sesiynau cydamserol ar Blackboard Collaborate mewn cwrs. Mae'r KPIs yn dangos cyfradd cyfranogiad myfyrwyr ar y lleiaf, ar y mwyaf ac ar gyfartaledd mewn sesiynau Blackboard Collaborate.  

 

Ystyriwch: 

 • Mae'r mesur yn seiliedig ar y cyfanswm fesul cwrs o hyd, mewn munudau, sesiynau Blackboard Collaborate pan oedd myfyrwyr a hyfforddwyr yn bresennol. 

 • Os nad ydych yn defnyddio Blackboard Collaborate, ni ddangosir unrhyw ddata. 

Beth yw dosbarthiad myfyrwyr yn ôl cyfradd cyfranogiad myfyrwyr mewn sesiynau Collaborate? 

Mae dosbarthiad myfyrwyr yn ôl cyfradd cyfranogiad myfyrwyr mewn sesiynau Blackboard Collaborate yn mesur y canran o amser y mae myfyrwyr yn ei dreulio yn mynychu sesiynau cydamserol ar Blackboard Collaborate mewn cwrs, ar draws pob cwrs o fewn yr hidlyddion rydych wedi'u dewis. Mae pob bar yn y siart yn cyfateb i fand 10% o gyfradd cyfranogiad myfyrwyr mewn sesiynau Blackboard Collaborate. Mae'r echelin Y yn cynrychioli'r nifer o fyfyrwyr sydd ym mhob un o'r bandiau. 

 

Ystyriwch: 

 • Mae'r mesur yn seiliedig ar y cyfanswm fesul cwrs o hyd,  mewn munudau, sesiynau Blackboard Collaborate pan oedd myfyrwyr a hyfforddwyr yn bresennol. 

 • Os nad ydych yn defnyddio Blackboard Collaborate, ni ddangosir unrhyw ddata. 

 • Mae'r mesur hwn yn cyfrif myfyrwyr gweithredol yn unig.  


 

Ymgysylltiad ag Asesiadau 

Mae'r adroddiad hwn yn darparu mewnwelediadau y gallwch weithredu arnynt i'ch helpu i ddeall patrymau ymddwyn myfyrwyr, yn cynnwys mynediad at gyrsiau, mynediad at gynnwys cyrsiau, cydweithio, a phrydlondeb cyflwyniadau.

Gallwch weld lefelau cymharol o ymgysylltiad myfyrwyr ac adnabod arferion gorau ar draws Nodau Hierarchaeth Sefydliadol a chyrsiau.

Ystyriwch:

 • Dim ond asesiadau cwrs sydd â dyddiadau cyflwyno sy'n cael eu cynnwys.
 • Mae'r canrannau yn seiliedig ar gyfanswm y cyflwyniadau a ddisgwylir mewn cwrs.
 • Dim ond asesiadau wedi'u disgwyl ar gyfer myfyrwyr gweithredol a'r rhai sydd wedi'u cwblhau ganddynt sy'n cael eu cyfrif gan yr adroddiad hwn.
 • Mae mathau o asesiad yn flogiau, aseiniadau, trafodaethau, fforymau trafod, edeifion trafod, dyddlyfrau, pecynnau SCORM, profion, wikis ac yn y blaen.  

Pa mor brydlon mae myfyrwyr o ran cwblhau asesiadau cyrsiau? 

Adnabod prydlondeb cyflwyniadau asesiadau yn ôl y pedwar prif gategori: ar amser, hwyr, gorddyledus, ac ar ddod. Mae asesiadau cwrs yn cynnwys aseiniadau, blogiau, trafodaethau, dyddlyfrau, profion, wikis, ac ati.

Sut mae cwblhau asesiadau yn amrywio fesul math o asesiad?

Adnabod faint o gyflwyniadau sydd wedi'u disgwyl a sydd wedi'u cyflwyno gan fyfyrwyr ar amser, yn hwyr, yn orddyledus ac ar ddod ym mhob math o asesiad.

Sut mae cwblhau asesiadau yn amrywio fesul Nod Hierarchaeth Sefydliadol?

Adnabod cwblhau asesiadau rhwng pob plentyn y Nodau Hierarchaeth Sefydliadol rydych wedi'u dewis.

Ystyriwch:

 • Os oes mwy na phedwar (pedwar) lefel nod yn eich sefydliad, dangosir unrhyw beth sy'n is na phedwar (4) fel llinyn wedi'i gyfuno.

Sut mae Nodau Hierarchaeth Sefydliadol yn eu cymharu o ran ymgysylltiad myfyrwyr ag asesiadau?

Cymharu ymgysylltiad myfyrwyr rhwng pob plentyn y Nod Hierarchaeth Sefydliadol rydych wedi'i ddewis yn ôl mynediad at asesiadau ar gyfartaledd, y nifer o gyflwyniadau ar gyfartaledd fesul cwrs a myfyrwyr, a statws cwblhau.

Sut mae cyrsiau yn eu cymharu o ran ymgysylltiad myfyrwyr ag asesiadau?

Cymharu ymgysylltiad myfyrwyr ar draws cyrsiau drwy adnabod y nifer o fyfyrwyr gweithredol fesul cwrs, y canran o fyfyrwyr sydd wedi cyrchu a chyflwyno asesiadau, y nifer o gyflwyniadau ar gyfartaledd fesul myfyrwyr a math, a statws cwblhau'r cyflwyniadau.

Ystyriwch:

 • Mae'r wybodaeth a ddangosir isod wedi'i chyfrifo o fewn y diwrnodau sydd wedi bod ers dechrau y cwrs

Sut mae myfyrwyr yn eu cymharu o ran ymgysylltiad ag asesiadau?

Cymharu ymgysylltiad myfyrwyr unigol drwy adnabod mynediadau, cyfanswm y cyflwyniadau, y canran o asesiadau a gyflwynwyd, a statws cwblhau.