Geiriadur byr ar gyfer y termau a welir drwy gydol Adroddiadau Anthology Illuminate: 

Rheolyddion 

 • Rheolyddion: adran o opsiynau hidlo ym mhob tab adroddiad. 
 • Cyfartaledd pob gradd: cyfanswm y graddau wedi'u rhannu â'r nifer o raddau a gyfansymiwyd.
 • Tymor y cwrs: dechrau a diwedd cyfnod astudio. Gallwch ddewis nifer o opsiynau. Bydd tab yr adroddiad dim ond yn dangos data o gyrsiau sydd ar gael yn ystod y tymor neu dymhorau cwrs penodol a ddewiswyd. 
 • Math o hyd cwrs: gall fod gan gyrsiau fathau gwahanol o hyd. Nid yw cwrs parhaus yn dechrau nac yn gorffen. Mae gan gwrs sefydlog ddyddiadau calendr penodol ar gyfer dechrau a diwedd y tymor.  
 • Math o eitem cwrs: gall deunyddiau a ychwanegir at gwrs fod ar sawl ffurf. Er enghraifft, modiwl dysgu, pecyn Model Cyfeirio Gwrthrychol Cynnwys Rhanadwy (SCORM), prawf, aseiniad, trafodaeth, dyddlyfr, ffeil, offer dysgu, content market, dolen, dogfen, ffolder.
 • Grŵp offer cwrs: cynnwys cwrs wedi'i grwpio fel Asesiadau, Cynnwys, neu Offer. 
 • Rôl ar y cwrs: Mae hyfforddwyr (I) yn ddefnyddwyr mewn cwrs sydd â rôl hyfforddwr, cynorthwyydd addysgu, graddiwr, neu hwyluswr mewn cwrs sydd wedi cyflawni gweithgarwch yn y cwrs. 
 • Math o hidlydd dyddiad: gellir hidlo cyrsiau yn ôl eu dyddiad creu neu'r dyddiad y byddant yn dechrau arno.  
 • Ystod dyddiadau – o, i: cyfyngu data mewn tab adroddiad i grŵp penodol o ddyddiadau. Gosod y grŵp o dyddiadau o ddyddiad dechrau i ddyddiad gorffen. 
 • Eithrio cofrestriadau gyda dim gweithgarwch ar ôl X diwrnod: tynnu defnyddwyr a gofrestrwyd ar gyrsiau â rolau myfyrwyr nad ydynt wedi cyflawni unrhyw weithgaredd ar ôl y nifer o ddiwrnodau a ddewiswyd.  
 • Amser graddio a ddisgwylir (diwrnodau): y nifer o ddiwrnodau y disgwylir i hyfforddwyr ddychwelyd gradd ar gyfer cyflwyniadau myfyrwyr ynddynt. 
 • Eithrio sesiynau nad ydynt ar gyfer cyrsiau: sesiwn Class Collaborate nad yw'n cael ei chreu dan gwrs. 
 • Eithrio sesiynau gydag un mynychwr: nid yw sesiynau gydag un mynychwr yn cynrychioli dysgu cydamserol na rhyngweithio cymdeithasol.  
 • Math o ddigwyddiad: mae'n cyfrif mynediad i gwrs, mynediad i eitem, cyfanswm mynediad, mewngofnodi, allgofnodi, parhau â sesiwn, cyflwyniadau a wnaed, a rhyngweithiadau ultra (cliciau). 
 • Gradd derfynol: gradd wedi'i chategoreiddio fel Gradd Derfynol.  
 • Cyfrifiad gradd: y math o fformiwla i weld neu neilltuo graddau yn seiliedig ar eitemau a raddir eraill. Gallwch ddewis graddau terfynol yn unig, cyfartaledd pob gradd, neu awtomatig. Mae awtomatig yn defnyddio graddau terfynol os ydynt yn bodoli a chyfartaledd pob gradd os nad ydynt yn bodoli.
 • Ffin raddau: y radd isaf sydd ei hangen i gael gradd benodol. Er enghraifft, bydd myfyrwyr â gradd 70% neu fwy yn pasio. Bydd myfyrwyr â gradd sy'n llai na 70% yn methu. Yn yr enghraifft hon, 70% yw'r ffin raddau.
 • Cynnwys cofrestriadau nad ydynt ar gael: cyfrif cofrestriadau myfyrwyr nad ydynt ar gael, nad ydynt wedi'u galluogi a'r rhai sydd wedi'u dileu. 
 • Cynnwys dim ond graddau sy'n rhan o'r radd derfynol: hidlo yn ôl dim ond y graddau hynny sydd wedi cyfrannu at y radd derfynol.
 • Hierarchaeth sefydliadol - Lefelau 1, 2, 3 a 4+: diffinio hyd at ba lefel o fframwaith aml-lefel eich sefydliad o fewn Blackboard Learn rydych eisiau hidlo data yn ei ôl. Er enghraifft, yn ôl ysgolion, adrannau, rhaglenni academaidd neu gyrsiau penodol. 
 • Metrig defnydd allweddol: yn mesur cyfanswm y rhyngweithiadau, yr amser a dreulir mewn offer, nifer y defnyddwyr, nifer yr offer, nifer y cyrsiau, neu fynediad i offer. 
 • Dangos gweithgarwch o fewn: mae hyn yn caniatáu i chi ddewis gweld yr holl weithgarwch gan fyfyrwyr, gweithgarwch o fewn ystod dyddiadau benodol y gallwch ei gosod, y gweithgarwch o fewn y tymhorau presennol, neu o fewn y 3 wythnos diwethaf. 
 • Dangos cyrsiau o fewn tymor/tymhorau: mae'n caniatáu i chi ddewis tymhorau penodol sy'n gysylltiedig â chwrs penodol. 
 • Dangos cymharu offer rhwng: mae'n caniatáu i chi ddewis beth hoffech ei gymharu, p'un ai'n dymhorau, chwarteri, neu flynyddoedd.
 • Math o weithgaredd cwrs myfyriwr: diffinio a ydych eisiau cynnwys gweithgarwch myfyrwyr yn seiliedig ar ddyddiad cyrchu'r cwrs diwethaf neu ddyddiad cymryd rhan mewn cwrs diwethaf myfyrwyr. 

 


A

 • Defnyddiwr gweithredol:  defnyddiwr sydd ag o leiaf un sesiwn yn y system rheoli dysgu (LMS) o fewn yr ystod amser a ddewiswyd. 
 • Cofrestriadau myfyrwyr gweithredol: defnyddwyr a gofrestrwyd ar gwrs â rôl myfyriwr yn Blackboard Learn sydd wedi cyrchu'r cwrs a chyflawni gweithgarwch ynddo. Cynhwysir myfyrwyr sydd wedi gadael cwrs ar ôl un diwrnod o weithgarwch. 
 • Cofrestriadau hyfforddwyr gweithredol: defnyddwyr a gofrestrwyd ar gwrs â rôl hyfforddwr yn Blackboard Learn sydd wedi cyrchu'r cwrs a chyflawni gweithgarwch ynddo. 
 • Cwrs gweithredol: cwrs sydd ag o leiaf un defnyddiwyr sydd wedi cyflawni gweithgarwch o fewn yr ystod amser a ddewiswyd. 
 • Fformatau amgen:&yr holl fformatau gwahanol y mae Anthology Ally, o fewn y LMS, yn eu creu o'r deunydd cynnwys cwrs gwreiddiol, yn gwneud fersiynau hygyrch o'r cynnwys ar gyfer myfyrwyr a hyfforddwyr. Rhai o'r fformatau amgen: braille electronig, sain (mp3), PDF, HTML, ePub, fersiwn cyfieithiedig, a BeeLine Reader. 
 • Argaeledd cwrs: Mae'n rhaid i gwrs gael ei roi ar gael cyn y gall myfyrwyr sydd wedi'u cofrestru ar y cwrs weld neu gyrchu'r cwrs a'i gynnwys. 
 • Diwrnodau argaeledd cwrs: y nifer o ddiwrnodau mae cyrsiau wedi bod ar gael i fyfyrwyr. 
 • Asesiad: eitemau asesu a ddefnyddir mewn cwrs, yn cynnwys aseiniadau, profion ac arolygon. 

B


C

 • Maint dosbarth: y nifer o gofrestriadau myfyrwyr wedi'u rhannu â'r nifer o bobl sydd â rôl hyfforddwr yn y cwrs.
 • Nifer o gyrsiau: nifer o gyrsiau.
 • Hyd y cwrs: yr amser rhwng dyddiad dechrau a dyddiad gorffen cwrs. 
 • Gradd derfynol bresennol: yn mesur y sgôr gradd wedi'i normaleiddio (%) ar gyfer myfyriwr mewn cwrs. Er enghraifft, byddai gan fyfyriwr ar gwrs sydd â chyfanswm gradd o 15 allan o 20 o bwyntiau radd wedi'i normaleiddio o 75% a byddai'n cael ei gyfrif yn y band 70-79%. Mae'r mesur hwn dim ond yn cynnwys cyrsiau lle cyhoeddwyd gradd ac mae'n cyfrif myfyrwyr gweithredol yn unig. 
  • Ar gyfer cwrs wedi'i gwblhau, cyfrifir y radd derfynol bresennol â'r radd a adroddwyd yn y golofn graddio allanol yn Blackboard Learn. 
  • Ar gyfer cyrsiau heb eu cwblhau, cyfrifir y radd derfynol bresennol â'r radd bresennol a gwybodaeth bresennol am yr asesiadau sydd i ddod i greu gradd a ragwelir.  Mae sgoriau a ragwelir yn cymryd na fydd perfformiad myfyrwyr yn newid o'i gymharu ag asesiadau wedi'u cwblhau.  
 • Eitemau cynnwys cwrs: unrhyw adnodd hyfforddi neu astudio. Mae eitemau o gynnwys yn cynnwys eitemau hyfforddi cwrs a ddefnyddir mewn cwrs, yn cynnwys meysydd llafur, atodiadau ffeil, modiwlau dysgu, pecynnau SCORM, a dolenni i gynnwys neu offer trydydd parti. 
 • Ystod dyddiadau cymharu: y cyfnod rydych eisiau cymharu eich prif ystod dyddiadau ag ef. 
 • Cyfraniadau: y gweithgarwch mwyaf deinamig a wnaed yn y cwrs. Maent yn mesur sylwadau ar drafodaethau, blogiau neu ddyddlyfrau, ynghyd ag arolygon, profion neu aseiniadau a gyflwynwyd. 
 • Ystafell gwrs: sesiwn sydd ar agor ar gyfer eich cwrs yn benodol.
 • Offeryn Cwrs: eitemau offer cwrs a ddefnyddir mewn cwrs, yn cynnwys cyhoeddiadau, fforymau trafod, wikis, blogiau a dyddlyfrau. 

D


E

 • Ymgysylltiad: gellid ei fesur yn ôl yr amser a dreuliwyd yn y cwrs, nifer yr eitemau a gyrchwyd, rhyngweithiadau a/neu gyfraniadau a wnaed yng nghynnwys y cwrs. 

F

 • Dyfnder ffolder: mae'n cyfeirio at lefelau cynnwys y cwrs o fewn ffolderi yn Blackboard Learn, a pha mor ddwfn y mae myfyrwyr yn mynd i gyrchu eitemau penodol mewn cwrs.
 • Amlder mynediad gan fyfyrwyr: yn mesur y ganran o'r diwrnodau sydd ar gael pan fydd myfyrwyr yn ymweld â chwrs. Mae'r mesur hwn yn cyfrif myfyrwyr gweithredol yn unig. Os yw'r cwrs wedi dod i ben, bydd y ganran yn seiliedig ar y cyfanswm o ddiwrnodau'r cwrs o'r dechrau i'r diwedd. Os yw'r cwrs ar waith, bydd y ganran yn seiliedig ar y nifer o ddiwrnodau mae'r cwrs wedi bod ar gael amdanynt hyd yn hyn. 

G

 • Cofrestriadau wedi'u graddio a heb eu graddio: cyfrif nifer y cofrestriadau myfyrwyr gweithredol sydd ag eitemau wedi'u graddio ac eitemau heb eu graddio mewn cwrs.
 • Dosbarthiad Graddau: yn dangos taeniad graddau mewn cwrs. Mae canran dosbarthiad graddau llai yn golygu bod gan fwy o fyfyrwyr raddau tebyg. Cyfrifir dosbarthiad graddau fel y gwahaniaeth rhwng y chwartel 75% uchaf a'r chwartel 25% isaf mewn set o raddau (amrediad rhyngchwartel).
 • Ffin raddau: y radd isaf sydd ei hangen i gael gradd benodol. Er enghraifft, bydd myfyrwyr â gradd 70% neu fwy yn pasio. Bydd myfyrwyr â gradd sy'n llai na 70% yn methu. Yn yr enghraifft hon, 70% yw'r ffin raddau.

H


I

 • Cofrestriadau myfyrwyr segur: myfyrwyr a gofrestrwyd ar gwrs heb weithgarwch drwy'r cwrs i gyd. 
 • O fewn yr amser graddio: pan fydd hyfforddwr yn dychwelyd gradd cyn neu ar yr Amser Graddio a Ddisgwylir (diwrnodau) a ddewiswyd yn y Rheolyddion. 
 • Rhyngweithiadau: y gweithgarwch lleiaf a wnaed ar y cwrs. Maent yn mesur cyrchu, clicio, gweld neu lawrlwytho eitemau. 
 • Cofrestriadau hyfforddwyr: defnyddwyr a gynhwysir mewn rhestr cwrs dan rôl hyfforddwr. 
 • Amlder mynediad at gwrs gan hyfforddwyr: y ganran o ddiwrnodau mae cwrs wedi bod ar gael y mae hyfforddwr neu hyfforddwyr wedi ymweld â chwrs. Os yw'r cwrs wedi dod i ben, bydd y ganran yn seiliedig ar gyfanswm diwrnodau'r cwrs o'r dechrau i'r diwedd.  Os yw'r cwrs ar waith, bydd y ganran yn seiliedig ar y nifer o ddiwrnodau mae'r cwrs wedi bod ar gael hyd yn hyn. Os oes mwy nag un hyfforddwr ar gwrs, bydd y mesur hwn yn ystyried data ar gyfer pob hyfforddwr sydd wedi cofrestru ar y cwrs hwnnw.
 • Cymhareb ymgysylltiad hyfforddwyr-myfyrwyr yn ôl mynediad: yn cael ei mesur gan yr amser ar gyfartaledd, mewn oriau, mae hyfforddwyr yn ei dreulio mewn cwrs wedi'i rannu gan amser ar gyfartaledd, mewn oriau, mae myfyrwyr yn ei dreulio mewn cwrs. 
 • Cymhareb ymgysylltiad ag offer dysgu hyfforddwyr-myfyrwyr: yn cael ei mesur fel cyfartaledd y nifer o gyfraniadau hyfforddwyr wedi'i rannu â chyfartaledd y nifer o gyfraniadau myfyrwyr. 
 • Ymgysylltiad hyfforywyr ag ystafelloedd dosbarth rhithwir: yr amser mewn oriau mae cofrestriadau hyfforddwyr yn ei dreulio mewn sesiynau Collaborate.

J


K


L

 • Dyddiad cyrchu cwrs diwethaf: yn seiliedig ar y dyddiad y cafodd defnyddwyr fynediad i'ch cwrs ddiwethaf. 
 • Dyddiad cyfranogiad cwrs diwethaf: yn seiliedig ar weithgarwch cyffredinol myfyrwyr yn eich cwrs. Mae'n mesur yr amser y mae myfyriwr yn gweithio mewn cwrs gan ddefnyddio'r data a gynhyrchir o “gliciau." Tybir bod myfyriwr yn gweithio gyda chwrs o'r adeg y maent yn clicio ar rywbeth yn y cwrs tan yr adeg y maent yn clicio ar rywbeth y tu allan i'r cwrs neu'n allgofnodi. Os daw amser sesiwn i ben, bydd yn cyfrif yr amser hyd at y clic olaf yn y cwrs yn unig. Ni chyfrifir yr amser rhwng y clic olaf yn y cwrs a’r amser yn dod i ben. 
 • Asesiadau hwyr: asesiadau a gwblhawyd ar ôl y dyddiad cyflwyno. 
 • Cymwysiadau dysgu: eithriadau a osodwyd yn Blackboard Learn yw cymwysiadau. Maent yn caniatáu i hyfforddwyr farcio myfyrwyr penodol fel wedi'u hesgusodi rhag agweddau o bwysau uchel cwrs, megis dyddiadau cyflwyno neu derfynau amser.  
 • Offer dysgu: pob offeryn sydd ar gael yn yr LMS, o'r offer parod fel trafodaethau, aseiniadau ac ati i ategion ac LTI trydydd parti. 

M


N


O

 • Tu allan i'r amser graddio: pan fydd hyfforddwr yn dychwelyd gradd ar ôl yr Amser Graddio a Ddisgwylir (diwrnodau) a ddewiswyd yn y Rheolyddion. 
 • Asesiadau ar amser: asesiadau a gwblhawyd ar neu cyn y dyddiad cyflwyno. 
 • Asesiadau gorddyledus: asesiadau heb eu cwblhau. Mae'r dyddiad cyflwyno wedi mynd.

P

 • Myfyrwyr sydd wedi bod yn weithredol yn flaenorol: myfyrwyr a gyflawnodd weithgaredd mewn cwrs 8 diwrnod neu fwy yn ôl.  
 • Prif ystod dyddiadau: y cyfnod rydych eisiau ei osod fel dyddiad sylfaen. 

Q


R

 • Myfyrwyr sydd wedi bod yn weithredol yn ddiweddar: myfyrwyr a gyflawnodd weithgaredd mewn cwrs yn y 7 diwrnod diwethaf. 

S

 • Pecynnau SCORM: Enw un math o gynnwys dysgu seiliedig ar y we gallwch ei ddefnyddio yn eich cwrs yw SCO, neu Wrthrych Cynnwys Rhanadwy. Mae'r SCOs hyn yn cael eu casglu at ei gilydd mewn ffeil wedi'i chywasgu a'i sipio, o'r enw pecyn cynnwys. Gellir dadbacio a chwarae'r ffeil wedi'i sipio trwy chwaraewr cynnwys. Yn gyffredinol, darperir cydrannau unigol neu becynnau cyfan i chi gan ysgolion, cyhoeddwyr, cwmnïau masnachol, neu o ffynonellau eraill. 
  • Eich sefydliad sy’n rheoli a alluogwyd y Peiriant SCORM. Os yw eich sefydliad wedi'i alluogi, Peiriant SCORM B2 fydd y chwaraewr cynnwys diofyn ar gyfer pob pecyn cynnwys a uwchlwythir o'r newydd, ynghyd ag unrhyw becynnau cynnwys presennol sy'n cael eu hail-uwchlwytho. 
 • Cofrestriadau myfyrwyr: defnyddwyr a gynhwysir mewn rhestr cwrs dan rôl myfyriwr.
 • Cyfranogiad myfyrwyr yn Collaborate: y ganran o amser mae cofrestriadau myfyrwyr yn cymryd rhan mewn sesiynau cwrs cydamserol yn Collaborate. Mae'r mesur hwn yn seiliedig ar y cyfanswm fesul cwrs o oriau ar gyfer sesiynau pan oedd myfyrwyr a hyfforddwyr yn bresennol. Mae'r mesur hwn yn cyfrif myfyrwyr gweithredol yn unig. Os nad ydych yn defnyddio Collaborate, ni ddangosir unrhyw ddata.
 • Sesiwn gydamserol: sesiwn Class Collaborate lle mae myfyrwyr a hyfforddwyr yn bresennol. 
 • Cyflwyniad: pan fydd myfyrwyr yn gorffen aseiniad ac yn dewis Cyflwyno.

T

 • Mabwysiadu offeryn: yn cyfeirio at ddefnydd yr offeryn neu offer. Gellir mesur defnydd yn ôl y nifer o weithiau mae offeryn wedi'i gyrchu, nifer y defnyddwyr, cyfanswm rhyngweithiadau neu gyfraniadau, yr amser a dreulir mewn offeryn, nifer yr offer mewn cwrs, a nifer y cyrsiau sy'n defnyddio offeryn. 

U

 • Defnyddiwr/mynychwr unigryw: mae gan bob defnyddiwr neu fynychwr rif adnabod gwahanol i sicrhau nad ystyrir yr un defnyddiwr ddwywaith, er enghraifft, os yw'n ymuno â'r un sesiwn ddwywaith. 
 • Myfyriwr unigryw: mae gan bob myfyriwr rif adnabod unigryw i sicrhau nad ystyrir yr un defnyddiwr ddwywaith.
 • Asesiadau ar ddod: ni chwblhawyd asesiadau. Mae'r dyddiad cyflwyno yn y dyfodol. 

V


W


X


Y


Z