Croeso i Blackboard®

PWYSIG--DARLLENWCH YN OFALUS. Os ydych yn breswylydd neu mae’ch prif le busnes yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd, mae'r Telerau Defnydd hyn ("Telerau") yn gytundeb rhyngoch chi a Blackboard International BV, cwmni preifat a ffurfiwyd ac sy'n bodoli o dan gyfreithiau'r Iseldiroedd. Fel arall, mae'r Telerau hyn yn gytundeb rhyngoch chi a Blackboard Inc, corfforaeth Delaware. Bydd cyfeiriadau at "ni", "ein", a "Blackboard" yn golygu naill ai Blackboard International B.V. neu Blackboard Inc., fel sy'n briodol.

Mae'r Telerau hyn yn rheoli'ch mynediad at feddalwedd, cynhyrchion a/neu wasanaethau Blackboard (yn unigol neu ar y cyd, y "Cynhyrchion") ac unrhyw wybodaeth, cynnwys, testun, graffeg, lluniau neu ddeunyddiau eraill sydd wedi'u huwchlwytho, lawrlwytho, prynu, neu sy'n ymddangos ar neu trwy'r Cynhyrchion (y cyfeirir atynt ar y cyd fel Cynnwys "). Gall telerau ychwanegol neu ofynion cynnyrch fod yn berthnasol i'n Cynhyrchion unigol ac maent ar gael gyda'r Cynnyrch perthnasol. Mae'r Telerau hyn yn berthnasol i bob ymwelydd, defnyddwyr, ac eraill sy'n cael mynediad at ac yn defnyddio'r Cynhyrchion ("Defnyddwyr").

Drwy gael mynediad at neu ddefnyddio'r Cynhyrchion rydych chi'n cytuno i ddilyn y Telerau hyn.

DARLLENWCH Y TELERAU HYN YN OFALUS I SICRHAU EICH BOD YN DEALL BOB DARPARIAETH. MAE’R TELERAU HYN YN CYNNWYS DARPARIAETH CYFLAFAREDDU UNIGOL AC ILDIAD TREIAL CYD-ACHOS/RHEITHGOR, I’R GRADDAU SY'N SY'N BERTHNASOL I CHI, YN GOFYN AM DDEFNYDDIO CYFLAFAREDDU AR SAIL UNIGOL I DDATRYS ANGHYDFODAU, YN HYTRACH NA DREIALAU RHEITHGOR NEU GYD-ACHOSION

Er gwaethaf y blaenorol, nid yw unrhyw beth yn y Telerau hyn yn disodli neu’n cyfyngu ar eich hawliau dan (1) delerau ac amodau unrhyw gytundeb ysgrifenedig rydych wedi cytuno iddo â Blackboard mewn perthynas â’r Cynhyrchion hyn, neu (2) cyfreithiau neu reoliadau perthnasol i’r graddau y mae’r Telerau hyn yn cael eu gwahardd gan gyfreithiau neu reoliadau o’r fath. Os bydd unrhyw wrthdaro rhwng y Telerau hyn a thelerau ac amodau cytundeb ysgrifenedig perthnasol yr ydych wedi ymrwymo iddo â Blackboard, bydd telerau ac amodau'r cytundeb ysgrifenedig yn rheoli.


1. Telerau sylfaenol a chyfrifon

Rydych chi'n gyfrifol am eich defnydd o'r Cynhyrchion. Gallwch ddefnyddio'r Cynhyrchion yn unig os gallwch chi ffurfio contract rhwymol gyda Blackboard. Mae'ch cyfrif gyda Blackboard (a defnydd o'r Cynnyrch) yn rhoi mynediad i chi i'r gwasanaethau a'r swyddogaethau y gallwn eu sefydlu a'u cynnal o dro i dro ac yn ôl ein disgresiwn. Efallai y byddwn yn cynnal gwahanol fathau o gyfrifon ar gyfer gwahanol fathau o Ddefnyddwyr. Os ydych chi'n derbyn y Telerau hyn a defnyddio'r Cynhyrchion ar ran cwmni, sefydliad, llywodraeth neu endid cyfreithiol arall, yna (a) mae "chi" yn cynnwys chi a'r endid hwnnw, a (b) eich bod yn cynrychioli ac yn gwarantu eich bod yn gynrychiolydd awdurdodedig yr endid gyda'r awdurdod i rwymo'r endid i'r Telerau hyn, a'ch bod yn cytuno i'r Telerau hyn ar ran yr endid. Gallwch ddefnyddio'r Cynhyrchion yn unig yn unol â'r Telerau hyn, unrhyw gytundeb mae’ch sefydliad wedi ymrwymo iddo sy'n ymwneud â'r Cynhyrchion, a'r holl gyfreithiau, rheolau a rheoliadau lleol, gwladwriaethol, cenedlaethol a rhyngwladol perthnasol.

Mewn achosion lle rydych chi wedi awdurdodi neu gofrestru unigolyn arall, gan gynnwys plentyn dan oed, i ddefnyddio'ch cyfrif(on), rydych chi'n gwbl gyfrifol am (i) ymddygiad ar-lein y Defnyddiwr hwnnw; (ii) rheoli mynediad y Defnyddiwr i’r cynnyrch a’i ddefnydd ohonynt, a (iii) canlyniadau unrhyw gamddefnydd. Mae Blackboard yn mynnu bod y rhieni, y gwarcheidwad, neu oedolyn awdurdodedig neu sefydliad addysgiadol arall o blentyn dan oed yn rhoi caniatâd yn gadarnhaol i ddefnyddio Cynnyrch Blackboard gan blentyn dan oed o'r fath. Mae Blackboard yn cadw'r hawl i ddarparu mynediad at gyfrif y plentyn dan oed i rieni, gwarcheidwaid neu oedolyn neu sefydliad addysgol awdurdodedig arall y plentyn dan oed, ar gais oedolyn o’r fath. Am wybodaeth ychwanegol ar sut rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth, gweler ein Polisi Preifatrwydd.

Chi yn unig sy’n gyfrifol am eich rhyngweithio â Defnyddwyr eraill. Rydym yn cadw'r hawl, ond heb unrhyw rwymedigaeth, i fonitro anghydfodau rhyngoch chi a Defnyddwyr eraill. Ni fydd Blackboard yn atebol am eich rhyngweithio â Defnyddwyr eraill, nac am unrhyw weithrediadau neu ddiffygion Defnyddiwr.


2. Preifatrwydd a defnydd gwybodaeth bersonol

Bydd unrhyw wybodaeth a roddwch i Blackboard, gan gynnwys enw cyntaf, enw olaf, cyfeiriad e-bost, ac unrhyw wybodaeth arall gan gynnwys gwybodaeth bersonol a darparwyd gennych, a allwch ei darparu, neu a all cael ei chasglu gennym mewn cysylltiad â'ch defnydd o'r Cynhyrchion ("Eich Gwybodaeth") yn cael ei chasglu, ei chynnal a'i defnyddio er mwyn darparu'r Cynhyrchion i chi neu i'ch sefydliad, neu yn unol â'r Telerau hyn, ein polisi preifatrwydd wedi'i leoli yma ("Polisi Preifatrwydd"), unrhyw delerau ychwanegol sy'n berthnasol i Gynnyrch unigol, ac unrhyw gytundeb mae’ch sefydliad wedi ymrwymo iddo sy'n ymwneud â'r Cynnyrch. Rydych chi'n deall, trwy'ch defnydd o'r Cynhyrchion, eich bod yn cytuno i'r casgliad a'r defnydd (fel y nodir yn y Telerau hyn, y Polisi Preifatrwydd ac unrhyw gytundeb mae’ch sefydliad wedi ymrwymo iddo sy'n ymwneud â'r Cynnyrch) o Eich Gwybodaeth, gan gynnwys trosglwyddo Eich Gwybodaeth i'r Unol Daleithiau a/neu wledydd eraill ar gyfer storio, cynnal, prosesu a defnydd gan Blackboard.

Er mwyn osgoi amheuaeth, mae gwybodaeth bersonol sy'n cynnwys Data Myfyrwyr (a ddiffinnir isod) a ddarperir i Blackboard trwy ddefnyddio'r Cynhyrchion hyn yn cael ei lywodraethu gan delerau'r cytundeb rhwng Blackboard a'r sefydliad addysgol sy'n berthnasol i'ch defnydd o'r Cynhyrchion. Fel rhwng Blackboard a chi, mae gennych chi a/neu'r sefydliad addysgol yr holl hawl, teitl a diddordeb i'r holl Ddata Myfyriwr a ddarperir gennych neu'n ei wneud ar gael i ni mewn ffordd arall, ac nid ydym yn berchen ar, rheoli neu drwyddedu Data Myfyrwyr o'r fath, ac eithrio i ddarparu'r Cynhyrchion i chi ac i'r sefydliad addysgol sy'n darparu'r cynnyrch ac yn rheoli Data Myfyrwyr o'r cofnodion addysgol, os yn berthnasol, ac fel y disgrifir yma. "Data Myfyrwyr" yw unrhyw wybodaeth (ar unrhyw ffurf) sy'n gysylltiedig yn uniongyrchol â myfyriwr presennol neu flaenorol y gellir ei adnabod sy'n cael ei chynnal gan ysgol, ardal ysgol, neu endid neu sefydliad cysylltiedig, neu gennym, fel rhan o ddarpariaeth y Cynhyrchion. Gall Data Myfyrwyr gynnwys "cofnodion addysgol" fel y'u diffinnir gan Ddeddf Hawliau Addysgol Teuluol a Phreifatrwydd (“FERPA”), 20 U.S.C. § 1232(g). Mae Blackboard yn cytuno i drin Data Myfyrwyr yn gyfrinachol ac i beidio â'i rannu â thrydydd partïon heblaw fel y'i disgrifiwyd yng nghytundeb Blackboard gyda'r sefydliad addysgol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch preifatrwydd a defnydd Eich Gwybodaeth, cysylltwch â ni yn [email protected], neu eich sefydliad addysgol.


3. Cynnwys a’ch hawliau

Rydych chi'n gyfrifol am y Cynnwys yr ydych yn ei bostio i'r Cynhyrchion, ac unrhyw ganlyniadau o hynny. Gall Defnyddwyr y Cynhyrchion eraill weld y Cynnwys rydych chi'n ei gyflwyno, ei bostio neu ei arddangos. Efallai y byddwch yn gallu rheoli'r Cynnwys y gall Defnyddwyr eraill o Gynhyrchion penodol cael mynediad atynt trwy'r dewisiadau preifatrwydd mewn rhai Cynhyrchion.

Rydych chi'n cadw'ch hawliau i unrhyw Gynnwys y byddwch yn ei gyflwyno, ei bostio, neu ei arddangos ar neu drwy'r Cynhyrchion. Trwy gyflwyno, postio neu arddangos Cynnwys ar neu drwy'r Cynhyrchion, rydych yn rhoi trwydded ryngwladol, anghyfyngedig, heb freindal i ni (gyda'r hawl i is-drwydded) i ni ddefnyddio, cynnal, storio, copïo, ailgynhyrchu, prosesu, addasu, newid, cyhoeddi, trosglwyddo, creu gwaith deilliadol ohono, cyfathrebu, arddangos, a/neu ddosbarthu Cynnwys o’r fath mewn unrhyw a bob dull cyfryngu neu ddosbarthu (sydd bellach yn hysbys neu'n cael ei ddatblygu yn ddiweddarach) fel rhan o ddarparu unrhyw un o'r Cynhyrchion. Rydych yn cytuno bod y drwydded hon yn cynnwys yr hawl i Blackboard ddarparu, hyrwyddo a gwella'r Cynhyrchion a sicrhau bod Cynnwys wedi'i gyflwyno i neu drwy’r Cynhyrchion ar gael i sefydliadau neu unigolion eraill fel rhan o ddarparu'r Cynhyrchion (gan gynnwys ar ôl terfynu'ch defnydd o'r Cynhyrchion) ac yn unol â'ch gosodiadau preifatrwydd. Rydych yn cynrychioli ac yn gwarantu bod gennych yr holl hawliau, pŵer ac awdurdod sydd eu hangen i ganiatáu'r hawliau a roddir yma i unrhyw Gynnwys y byddwch yn ei gyflwyno.

Maer holl Gynnwys, p'un a gaiff ei bostio'n gyhoeddus neu ei drosglwyddo'n breifat, yn gyfrifoldeb y person a ddechreuodd y Cynnwys o'r fath yn unig . Efallai na fyddwn yn monitro neu'n rheoli'r Cynnwys a bostiwyd trwy'r Cynhyrchion, ac nid ydym yn gyfrifol am Gynnwys o'r fath. Mae unrhyw ddefnydd neu ddibyniaeth ar unrhyw Gynnwys neu ddeunyddiau a bostir drwy'r Cynhyrchion neu a gewch chi trwy'r Cynhyrchion ar eich menter eich hun.

Ymhellach, mewn cysylltiad â'r Cynnwys rydych chi'n ei gyflwyno, ei bostio, neu ei arddangos ar neu drwy'r Cynhyrchion, rydych yn cadarnhau, yn cynrychioli, ac yn gwarantu'r canlynol: (a) mae gennych ganiatâd ysgrifenedig pob person naturiol y gellir ei adnabod yn y Cynnwys, os unrhyw un, i ddefnyddio enw neu gyffelyb y person hwnnw yn y modd a ystyrir gan unrhyw Gynnyrch a'r Telerau hyn, ac mae pob person o'r fath wedi eich rhyddhau rhag unrhyw atebolrwydd a all godi mewn perthynas â defnydd o'r fath; (b) yr ydych wedi derbyn ac yn gyfrifol yn unig am gael yr holl ganiatadau sydd efallai yn ofynnol yn ôl y gyfraith i bostio unrhyw Gynnwys sy'n ymwneud â thrydydd partïon; (c) ni fydd eich Cynnwys a defnydd Blackboard ohono fel y'i hamgylchir gan y Telerau hyn nac unrhyw Gynhyrchion yn torri unrhyw gyfraith nac yn torri unrhyw hawliau unrhyw drydydd parti, gan gynnwys hawliau unrhyw eiddo deallusol a hawliau preifatrwydd ond heb fod yn gyfyngedig iddynt; a (d) gall Blackboard arfer yr hawliau i'ch Cynnwys a roddwyd o dan y Telerau hyn heb atebolrwydd am dalu unrhyw ffioedd cymdeithas, gweddillion, taliadau, ffioedd neu freindaliadau sy'n daladwy o dan unrhyw gytundeb bargeinio, trefniant trwyddedu neu fel arall.

Mae Blackboard yn parchu hawliau eiddo deallusol pobl eraill ac yn disgwyl i Ddefnyddwyr y Cynhyrchion wneud yr un peth. Byddwn yn ymateb i hysbysiadau am dorri hawlfraint honedig sy'n cydymffurfio â'r gyfraith berthnasol ac sy’n cael eu darparu i ni mewn ffordd briodol. Os ydych chi'n credu bod eich Cynnwys wedi'i gopïo mewn ffordd sy'n golygu torri hawlfraint, rhowch y wybodaeth ganlynol inni: (i) llofnod corfforol neu electronig perchennog yr hawlfraint neu berson a awdurdodwyd i weithredu ar eu rhan; (ii) nodi'r gwaith hawlfraint a honnodd ei fod wedi'i dorri; (iii) nodi'r deunydd y honnir ei fod yn torri neu'n mynd yn destun gweithgaredd torri ac sydd i’w gael ei ddileu neu fynediad iddo ei analluogi, a gwybodaeth sy'n ddigon rhesymol i ganiatáu i ni leoli'r deunydd; (iv) eich gwybodaeth gyswllt, gan gynnwys eich cyfeiriad, rhif ffôn, a chyfeiriad e-bost; (v) datganiad gennych chi fod gennych gred ffydd da nad yw perchennog yr hawlfraint, ei asiant neu'r gyfraith yn awdurdodi defnyddio'r deunydd yn y modd y cwynir amdano; a (vi) datganiad bod y wybodaeth yn yr hysbysiad yn gywir, ac, o dan gosb anudoniaeth, eich bod wedi'i awdurdodi i weithredu ar ran perchennog yr hawlfraint.

Rydym yn cadw'r hawl i gael gwared â'r Cynnwys a honnir ei fod yn torri heb rybudd ymlaen llaw, yn ôl ein disgresiwn, a heb atebolrwydd i chi. Ein hasiant hawlfraint dynodedig am hysbysiad o dorri hawlfraint honedig sy'n ymddangos ar y Cynhyrchion yw:

Blackboard Inc.
Er sylw: Cwnsler Cyffredinol
1111 19th Street, N.W.
Washington, D.C. 20006
E-bost: [email protected]


4. Eich trwydded i ddefnyddio'r cynhyrchion

A. Trwydded

Mae Blackboard yn rhoi trwydded bersonol, byd-eang, heb freindal, di-aseinadwy, ac anghyfyngedig i chi i ddefnyddio'r Cynhyrchion, yn amodol ar y Telerau hyn ac unrhyw gytundeb mae’ch sefydliad wedi ymrwymo iddo sy'n ymwneud â'r Cynhyrchion, yn unig ar gyfer y defnydd bwriedig o'r Cynhyrchion, ac nid ar gyfer gwybodaeth, dadansoddi, neu arddangosiadau cystadleuol. Ni chewch gopïo, addasu, dosbarthu, gwerthu neu brydlesu unrhyw ran o'n Cynhyrchion, ac ni allwch chi wrthdroi peiriannydd neu geisio tynnu cod ffynhonnell unrhyw gynnyrch, oni bai fod deddfau'n gwahardd y cyfyngiadau hynny neu os oes gennych ganiatâd ysgrifenedig.

B. Defnydd derbyniol

Wrth ddefnyddio'r cynnyrch ni chewch: (i) mynd o’r tu allan, analluogi neu ymyrryd fel arall ag unrhyw nodweddion sy'n ymwneud â diogelwch y Cynhyrchion neu'r nodweddion sy'n atal neu'n cyfyngu defnydd neu gopïo o'r cynnwys sy'n hygyrch drwy'r Cynhyrchion; (ii) creu mwy nag un cyfrif i'w ddefnyddio gyda Chynnyrch penodol (fodd bynnag, gallwch gysylltu eich holl gyfryngau cymdeithasol neu gyfrifon Cynnyrch eraill, ym mhob achos yr ydym yn eu cefnogi, i'ch cyfrif i'w ddefnyddio gyda Chynnyrch o'r fath); (iii) rhoi unrhyw wybodaeth ffug neu gamarweiniol neu ganiatáu i berson arall ddefnyddio Cynnyrch o dan eich enw neu ar eich rhan; (iv) dynwared unrhyw berson, neu'n camgyfleu’ch hunaniaeth neu gysylltiad ag unrhyw berson neu roi'r argraff eu bod yn gysylltiedig â Blackboard, os nad yw hyn yn wir; (v) defnyddio Cynnyrch os ydym wedi eich atal neu'ch gwahardd rhag ei ddefnyddio; (vi) anfon negeseuon sbwriel, sothach, negeseuon ailadroddus, hysbysebion na ofynnir amdanynt neu e-bost, galwad neu negeseuon testun marchnata, neu gymryd rhan mewn unrhyw weithgareddau sy'n torri cyfreithiau a rheoliadau gwrth-sbamio, gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i Ddeddf CAN-SPAM neu 2003, y Ddeddf Diogelu Defnyddwyr Ffôn, neu ddeddfau ffederal, gwladwriaethol neu leol eraill sy'n ymwneud â negeseuon e-bost, galwadau neu negeseuon testun; (vii) eirioli, hyrwyddo neu ymgymryd ag unrhyw ymddygiad anghyfreithlon sy'n achosi difrod neu anaf i unrhyw berson neu eiddo; (viii) addasu, ymyrryd, atal, tarfu neu hacio unrhyw Gynnyrch neu gasglu unrhyw ddata o Gynnyrch heblaw yn unol â'r Telerau Defnyddio hyn; (ix) camddefnyddio'r Cynhyrchion trwy gyflwyno firysau, Trojans, mwydod, bomiau rhesymeg neu ddeunydd arall yn fwriadol a fyddai'n niweidio Cynhyrchion neu unrhyw ddefnyddiwr offer y Cynhyrchion '; (x) cyflwyno neu gyfrannu unrhyw Gynnwys sy'n cynnwys noethni neu drais neu sy'n cam-drin, sy’n fygythiol, yn anweddus, yn gamarweiniol, yn anwir neu'n sarhaus (ym mhob achos oni bai bod y Cynnwys o'r fath yn cael ei gyflwyno neu ei gyfrannu at ddiben addysgol yn bennaf, er enghraifft, er deunyddiau hanesyddol a gyfrannwyd trwy Gynnyrch ar gyfer trafodaeth ddosbarth); (xi) cyflwyno neu gyfrannu unrhyw Gynnwys heb ganiatâd perchennog y cynnwys neu fel arall sy’n torri hawlfraint, nod masnach, preifatrwydd, cyhoeddusrwydd, neu hawliau eraill trydydd partïon; (xii) defnyddio unrhyw Gynnwys yn groes i unrhyw delerau trwyddedu a bennir gan y perchennog; (xiii) cyflwyno neu gyfrannu unrhyw wybodaeth neu sylwebaeth am berson arall heb ganiatâd y person hwnnw; (xiv) bygwth, cam-drin neu ymosod ar breifatrwydd rhywun arall, neu achosi aflonyddwch, anghyfleustra neu bryder diangen neu gymryd unrhyw gamau sy'n debygol o flino, tramgwyddo, achosi embaras, dychryn neu boeni unrhyw berson arall; neu (xv) defnyddio unrhyw system awtomataidd, gan gynnwys heb gyfyngiad "robotiaid", "pryfed cop" neu "ddarllenwyr all-lein" i gael gafael ar gynnyrch mewn modd sy'n anfon mwy o negeseuon cais i'r Cynnyrch nag y gall person ei gynhyrchu yn rhesymol yn yr un cyfnod amser.

Mae methu â chydymffurfio â'r rheolau defnydd derbyniol hyn yn doriad difrifol o'r Telerau Defnyddio hyn ac efallai bydd yn arwain at gymryd un o'r gweithrediadau hyn neu bob un ohonynt (gyda neu heb roi gwybod): (a) tynnu'ch hawl i ddefnyddio ein Cynhyrchion yn ôl yn syth, dros dro neu'n barhaol; (b) cael gwared ar unrhyw Gynnwys yn syth, dros dro neu'n barhaol; (c) rhoi rhybudd i chi; (ch) camau cyfreithiol yn eich erbyn yn cynnwys gweithrediadau ar gyfer ad-dalu'r holl gostau (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i gostau gweinyddol a chyfreithiol rhesymol) yn deillio o'r toriad; a (d) datgelu gwybodaeth o'r fath i awdurdodau gorfodi'r gyfraith fel y teimlwn yn rhesymol i fod yn angenrheidiol.

Nid yw'r ymatebion a ddisgrifir yn yr Adran hon yn gyfyngedig, a gallwn gymryd unrhyw gamau eraill yr ydym yn rhesymol credu eu bod yn briodol.

C. Newidiadau i'r cynhyrchion

Gallwn, heb rybudd ymlaen llaw, newid unrhyw gynnyrch; peidio â darparu unrhyw Gynnyrch neu nodweddion o unrhyw Gynnyrch, i chi neu i Ddefnyddwyr yn gyffredinol; neu greu terfynau defnydd ar gyfer unrhyw Gynnyrch. Gallwn derfynu neu atal eich mynediad at unrhyw Gynnyrch yn barhaol neu dros dro heb rybudd neu atebolrwydd am unrhyw reswm, gan gynnwys os ydych yn ein barn ni yn unig yn torri'n groes i unrhyw ddarpariaeth o'r Telerau hyn, neu am ddim rheswm. Ar derfynu am unrhyw reswm neu ddim rheswm, rydych chi'n parhau i gael eich rhwymo gan y Telerau hyn.


5. Meddalwedd symudol

A. Meddalwedd symudol

Efallai y byddwn yn gwneud meddalwedd ar gael i gael mynediad i'r Cynhyrchion trwy ddyfais symudol ("Meddalwedd Symudol"). I ddefnyddio'r Meddalwedd Symudol mae'n rhaid bod gennych ddyfais symudol sy'n gydnaws â'r Meddalwedd Symudol. Nid yw Blackboard yn gwarantu y bydd y Meddalwedd Symudol yn gydnaws â'ch dyfais symudol. Gallwch ddefnyddio data symudol mewn cysylltiad â'r Meddalwedd Symudol ac efallai bydd rhaid i chi dalu ffioedd ychwanegol i’ch darparwr di-wifr ar gyfer y gwasanaethau hyn. Rydych yn cytuno mai chi yn unig sy’n gyfrifol am unrhyw ffioedd o'r fath. Mae Blackboard trwy hyn yn rhoi trwydded anghyfyngedig, na ellir ei drosglwyddo, diddymadwy i ddefnyddio copi cod cyfansoddedig o'r Meddalwedd Symudol ar gyfer un cyfrif ar un ddyfais symudol rydych chi yn unig yn berchen arni neu'n prydlesu, ar gyfer eich defnydd personol. Ni chewch: (i) addasu, datod, dadgrynhoi neu wrthdroi peiriannydd y Meddalwedd Symudol, ac eithrio i'r graddau y caiff y cyfyngiad hwnnw ei wahardd yn benodol gan y gyfraith; (ii) rhentu, prydlesu, benthyca, ailwerthu, isdrwyddedu, dosbarthu neu drosglwyddo'r Meddalwedd Symudol fel arall i unrhyw drydydd parti neu ddefnyddio'r Meddalwedd Symudol i ddarparu rhannu amser neu wasanaethau tebyg i unrhyw drydydd parti; (iii) gwneud unrhyw gopïau o'r Meddalwedd Symudol; (iv) dileu, mynd o'r tu allan, analluogi, difrodi neu ymyrryd fel arall â nodweddion sy'n ymwneud â diogelwch y Meddalwedd Symudol, nodweddion sy'n atal neu'n cyfyngu defnydd neu gopïo unrhyw gynnwys sy'n hygyrch drwy'r Meddalwedd Symudol, neu nodweddion sy'n gorfodi cyfyngiadau ar ddefnyddio'r Meddalwedd Symudol; neu (v) dileu'r hawlfraint a hysbysiadau hawliau perchnogol eraill ar y Meddalwedd Symudol. Rydych yn cydnabod y gall Blackboard o bryd i'w gilydd gyhoeddi fersiynau uwchraddedig o'r Meddalwedd Symudol, a gallant uwchraddio’n electronig ac yn awtomatig fersiwn y Meddalwedd Symudol rydych chi'n ei ddefnyddio ar eich dyfais symudol. Rydych chi'n rhoi caniatâd i uwchraddio awtomatig o'r fath ar eich dyfais symudol, ac yn cytuno y bydd telerau ac amodau'r Telerau hyn yn berthnasol i bob uwchraddiad o'r fath. Mae unrhyw god trydydd parti y gellir ei ymgorffori yn y Meddalwedd Symudol yn cael ei gwmpasu gan y drwydded ffynhonnell agored neu drwydded trydydd parti perthnasol EULA, os unrhyw un o gwbl, sy'n awdurdodi defnyddio cod o'r fath. Nid yw'r grant trwydded flaenorol yn werthiant o Feddalwedd Symudol nac unrhyw gopi ohoni, ac mae Blackboard neu ei bartneriaid neu gyflenwyr trydydd parti yn cadw pob hawl, teitl a diddordeb yn y Meddalwedd Symudol (ac unrhyw gopi ohoni). Mae unrhyw ymgais gennych chi i drosglwyddo unrhyw un o'r hawliau, dyletswyddau neu rwymedigaethau o dan y cynllun hwn, ac eithrio fel y darperir yn benodol yn y Telerau hyn, yn ddi-rym. Mae Blackboard yn cadw'r holl hawliau na chaniateir yn benodol dan y Telerau hyn. Mae'r Meddalwedd Symudol yn tarddu yn yr Unol Daleithiau, ac mae'n ddarostyngedig i gyfreithiau a rheoliadau allforio’r Unol Daleithiau. Efallai na fydd y Meddalwedd Symudol yn cael ei hallforio neu ei hail-allforio i wledydd penodol na'r bobl neu endidau hynny sydd wedi'u gwahardd rhag derbyn allforion o'r Unol Daleithiau. Yn ogystal, efallai y bydd y Meddalwedd Symudol yn ddarostyngedig i gyfreithiau mewnforio ac allforio gwledydd eraill. Rydych yn cytuno i gydymffurfio â holl gyfreithiau’r Unol Daleithiau a thramor sy'n gysylltiedig â defnyddio'r Meddalwedd Symudol a'r Cynhyrchion.

B. Meddalwedd symudol o App Store Apple

Mae'r canlynol yn berthnasol i unrhyw Feddalwedd Symudol rydych yn ei gael o'r App Store ("Meddalwedd a Ddaw o’r App Store"): Rydych yn cydnabod ac yn cytuno bod y Telerau hyn rhyngoch chi a Blackboard yn unig, nid Apple, Inc. ("Apple") a nad oes gan Apple unrhyw gyfrifoldeb am Feddalwedd a Ddaw o'r App Store neu ei gynnwys. Rhaid i'ch defnydd o'r Meddalwedd a Ddaw o’r App-Store gydymffurfio â Thelerau Gwasanaeth yr App Store. Rydych yn cydnabod nad oes gan Apple unrhyw rwymedigaeth o gwbl i ddarparu unrhyw wasanaethau cymorth a chynnal a chadw o ran y Meddalwedd a Ddaw o’r App-Store. Os bydd unrhyw fethiant yn y Meddalwedd a Ddaw o’r App-Store i gydymffurfio ag unrhyw warant berthnasol, gallwch hysbysu Apple, a bydd Apple yn ad-dalu'r pris prynu ar gyfer y Meddalwedd a Ddaw o’r App-Store i chi; i'r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith berthnasol, ni fydd gan Apple unrhyw rwymedigaeth warant arall o gwbl o ran y Meddalwedd a Ddaw o’r App-Store, a bydd unrhyw hawliadau, colledion, rhwymedigaethau, iawndal, costau neu dreuliau eraill y gellir eu priodoli i unrhyw fethiant i gydymffurfio ag unrhyw warant yn cael eu llywodraethu'n unig gan y Telerau hyn ac unrhyw gyfraith sy'n berthnasol i Blackboard fel darparwr y meddalwedd. Rydych yn cydnabod nad yw Apple yn gyfrifol am ymdrin ag unrhyw hawliad gennych chi nac unrhyw drydydd parti, sy’n gysylltiedig â’r Feddalwedd a Ddaw o’r App Store neu’ch meddiant ar, a/neu’r defnydd o’r Feddalwedd a Ddaw o’r App Store, gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i’r canlynol: (i) hawliadau atebolrwydd cynnyrch; unrhyw hawliad bod y Feddalwedd a Ddaw o’r App Store yn methu â chydymffurfio ag unrhyw ofyniad cyfreithiol neu reoliadol perthnasol; a (iii) hawliadau sy’n codi dan ddeddfwriaeth diogelu defnyddwyr neu ddeddfwriaeth debyg; ac mae holl hawliadau o’r fath yn cael eu llywodraethu gan y Telerau hyn ac unrhyw gyfraith sy’n berthnasol i Blackboard fel darparwr y feddalwedd yn unig. Rydych yn cydnabod, os ceir unrhyw hawliad trydydd parti, bod y Feddalwedd a Ddaw o’r App Store neu’ch meddiant ar, a’ch defnydd o’r Feddalwedd honno a Ddaw o’r App Store yn mynd yn erbyn hawliau eiddo deallusol y trydydd parti hwnnw, Blackboard, ac nid Apple, fydd yn gwbl gyfrifol am ymchwilio, amddiffyn, datrys a dirwyn i ben unrhyw hawliad tor rheolau eiddo deallusol o’r fath i’r graddau y gofynnir amdanynt gan y Telerau hyn. Rydych chi a Blackboard yn cydnabod ac yn cytuno bod Apple, ac is-gwmnïau Apple, yn fuddiolwyr trydydd parti'r Telerau hyn yn ôl yr hyn sy’n gysylltiedig â’ch trwydded o’r Feddalwedd a Ddaw o’r App Store, ac y bydd gan Apple, wrth gytuno i’r Telerau, yr hawl (ac ystyrir iddo dderbyn yr hawl) i orfodi’r Telerau hyn yn unol â’r hyn sy’n gysylltiedig â’ch trwydded o’r Feddalwedd a Ddaw o’r App Store yn eich erbyn chi fel buddiolwr trydydd parti.

C. Meddalwedd symudol o Google Play Store

Mae'r canlynol yn berthnasol i unrhyw Feddalwedd Symudol rydych yn ei gael o Google Play Store ("Meddalwedd a Ddaw o Google"): (i) rydych yn cydnabod bod y Telerau rhyngoch chi a Blackboard yn unig, nid Google, Inc. (“Google”); (ii) bod rhaid i’ch defnydd o Feddalwedd a Ddaw o Google gydymffurfio â Thelerau Gwasanaeth Google Play Store a oedd yn gyfredol bryd hynny; (iii) mai darparwyr y Google Play Store lle cawsoch eich Meddalwedd a Ddaw o Google yw Google yn unig; (iv) mai Blackboard, ac nid Google, sy’n gwbl gyfrifol am ei Feddalwedd a Ddaw o Google; (v) nid oes rhwymedigaeth nac atebolrwydd ar Google i chi mewn perthynas â Meddalwedd a Ddaw o Google na’r Telerau; ac (vi) rydych yn cydnabod ac yn cytuno bod Google yn fuddiolwyr trydydd parti i’r Telerau yn unol â’r hyn sy’n gysylltiedig â Meddalwedd Blackboard a Ddaw o Google.

Ch. Meddalwedd symudol o Microsoft Store

Mae'r canlynol yn berthnasol i unrhyw Feddalwedd Symudol rydych yn ei gael o'r Microsoft Store ("Meddalwedd a Ddaw o MS"): (i) rydych yn cydnabod bod y Telerau hyn rhyngoch chi a Blackboard yn unig, ac nid â Microsoft Corporation ("Microsoft"); (ii) bod rhaid i’ch defnydd o Feddalwedd a Ddaw o MS gydymffurfio â Thelerau Gwasanaeth Microsoft Store a oedd yn gyfredol bryd hynny; (iii) mai darparwyr y Microsoft Store lle cawsoch eich Meddalwedd a Ddaw o MS yw Microsoft yn unig; (iv) mai Blackboard, ac nid Microsoft, sy’n gwbl gyfrifol am ei Feddalwedd a Ddaw o MS; (v) nid oes rhywymedigaeth nac atebolrwydd ar Microsoft i chi mewn perthynas â Meddalwedd a Ddaw o MS na’r Telerau hyn; ac (vi) rydych yn cydnabod ac yn cytuno bod Microsoft yn fuddiolwyr trydydd parti i’r Telerau hyn yn unol â’r hyn sy’n gysylltiedig â Meddalwedd Blackboard a Ddaw o MS.


6. Hawliau Blackboard

Mae’r Cynhyrchion bob amser yn cael eu haddasu a gall ffurf, natur a/neu swyddogaeth y Cynhyrchion newid o bryd i’w gilydd heb eich rhybuddio ymlaen llaw. Yn ogystal, gall Blackboard roi’r gorau (yn barhaol neu dros dro) i ddarparu’r Cynhyrchion (neu unrhyw nodweddion o fewn y Cynhyrchion) i chi neu i Ddefnyddwyr yn gyffredinol ac mae’n bosibl na fydd modd rhoi rhybudd i chi ymlaen llaw. Rydym hefyd yn cadw’r hawl i greu cyfyngiadau ar ddefnyddio a storio yn ôl ein disgresiwn ar unrhyw adeg heb eich rhybuddio ymlaen llaw.

Blackboard a’u trwyddedwyr sydd, ac y bydd yn parhau i berchen ar bob hawl, teitl a buddiant cyfyngedig mewn ac i’r Cynhyrchion (ac eithrio Cynnwys a ddarperir gan Ddefnyddwyr neu drydydd parti eraill). Caiff y Cynhyrchion eu diogelu gan hawlfraint, nod masnach a deddfwriaethau eraill yn yr Unol Daleithiau ac yng ngwledydd tramor. Nid oes unrhyw beth yn y Telerau yn rhoi’r hawl i chi ddefnyddio enw Blackboard nac unrhyw rai o nodau masnach, logos, enwau parth Blackboard nac unrhyw beth nodweddiadol arall o’r brand. Rhoddir unrhyw adborth, sylwadau neu awgrymiadau yr hoffech eu cyflwyno ynghylch Blackboard neu’r Cynhyrchion yn gwbl wirfoddol a byddwn yn medru defnyddio adborth, sylwadau neu awgrymiadau o’r fath fel y gwelwn orau a heb fod dan unrhyw rwymedigaeth i chi.


7. Gofynion cofrestru a chyfrineiriau

Ni chewch ddefnyddio cyfrif Defnyddiwr arall heb ganiatâd Blackboard. Wrth ystyried eich defnydd o’r Cynhyrchion, rydych yn cytuno (a) y bydd Eich Gwybodaeth yn wir, cywir, cyfredol ac yn gyflawn, ac (b) i gynnal a diweddaru’n amserol Eich Gwybodaeth i’w gadw’n wir, cywir, cyfredol ac yn gyflawn. Rydych chi’n gyfrifol am ddiogelu unrhyw gyfrinair rydych yn ei ddefnyddio i gael mynediad i’r Cynhyrchion (gan gynnwys cyfrineiriau a ddefnyddir ar gynhyrchion Blackboard eraill sy’n caniatáu mewngofnodi untro i’r Cynhyrchion) ac ar gyfer unrhyw weithgareddau neu weithredoedd dan eich cyfrinair. Rydym yn eich annog i ddefnyddio cyfrineiriau “cryf” (cyfrineiriau sy’n defnyddio cyfuniad o briflythrennau a llythrennau bach, rhifau a symbolau, ac sydd ag o leiaf wyth (8) nod) ar gyfer eich cyfrif. Rydych yn cytuno i (a) hysbysu Blackboard o unrhyw ddefnydd anawdurdodedig o’ch cyfrinair neu fanylion Defnyddiwr ac unrhyw dor-dirgeledd arall, a (b) sicrhau eich bod yn allgofnodi o’ch cyfrif ar ddiwedd pob sesiwn.


8. Rheoliadau allforio

Yn unol â gofynion deddfwriaeth yr Unol Daleithiau a gwledydd eraill: (a) rydych yn deall bod y Cynhyrchion yn amodol ar reoliadau allforio dan Reoliadau Gweinyddu Allforio Adran Fasnach yr Unol Daleithiau (“EAR”); (b) nid ydych wedi’ch lleoli mewn gwlad waharddedig dan reoliadau sancsiynau’r EAR neu’r UDA; ac (c) ni fyddwch yn allforio, ail-allforio na throsglwyddo’r Cynhyrchion i unrhyw le neu bobl neu endidau gwaharddedig ar Restr y Swyddfa Ddiwydiant a Diogelwch yr UDA o Bartïon neu Endidau a Wrthodir, na Rhestr y Swyddfa Rheoli Asedau Tramor yr UDA o Ddinasyddion Penodedig a Phobl a Rwystrir, neu unrhyw restr debyg a gynhelir gan unrhyw wlad arall, heb y drwydded(au) neu’r awdurdodiad(au) angenrheidiol.


9. Terfynu

Gallwn atal neu derfynu eich cyfrifon, neu beidio â darparu’r Cynhyrchion i chi yn llawn neu’n rhannol ar unrhyw adeg am unrhyw reswm, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, os rydym yn credu yn rhesymol: (i) eich bod wedi mynd yn groes i’r Telerau hyn, (ii) eich bod yn creu risg neu effaith gyfreithiol bosibl i ni; neu (iii) nad yw’n fasnachol hyfyw ein bod yn darparu’r Cynhyrchion mwyach. Os digwydd terfyniad o’r fath, bydd y drwydded a roddir drwy hyn yn cael ei therfynu yn awtomatig. Mewn pob achos o’r fath, bydd y Telerau’n dod i ben, gan gynnwys, heb gyfyngiadau, eich trwydded i ddefnyddio’r Cynhyrchion, oni bai am yr Adrannau canlynol a fydd yn parhau i fod yn weithredol: 2, 3, 5, 6, 9, 10 ac 11.

Yn ogystal, os na fyddwch yn defnyddio’r Cynhyrchion am fwy na 60 diwrnod, gallai eich cyfrifon gael eu dileu ac ni fydd Blackboard yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am Gynnwys a fydd yn cael ei ddileu yn sgil hynny. Os hoffech ddileu eich cyfrif(on) Cynnyrch Blackboard yn llwyr, gallwch gysylltu â ni drwy e-bostio [email protected] a nodi pa gyfrif(on) Cynnyrch Blackboard yr hoffech ei ddileu/eu dileu. Byddwn yn dileu'r cyfrifon hynny o fewn amser rhesymol, oni bai bod y gyfraith yn gwahardd hynny.

Ni fydd unrhyw beth yn yr Adran hon yn effeithio ar hawliau Blackboard i newid, cyfyngu neu roi’r gorau i ddarparu’r Cynhyrchion heb rybudd ymlaen llaw, fel y nodir mewn mannau eraill yn y Telerau hyn.

10. Ymwadiad a chyfyngiadau atebolrwydd

Darllenwch yr Adran hon yn ofalus gan ei fod yn cyfyngu ar atebolrwydd Blackboard a’i rieni, is-gwmnïau, cwmnïau cyswllt, cwmnïau cysylltiedig, swyddogion, cyfarwyddwyr, gweithwyr, asiantau, cynrychiolwyr, partneriaid a/neu drwyddedwyr (gyda’i gilydd, “Endidau Blackboard”). Mae pob un o’r is-adrannau isod ond yn berthnasol hyd at y graddau eithaf a ganiateir gan ddeddfwriaeth berthnasol. Nid yw’n fwriad ar unrhyw beth yn yr Adran hon i gyfyngu ar unrhyw hawliau sydd gennych nad ydynt yn gyfyngedig yn gyfreithlon.

A Mae’r cynhyrchion ar gael “FEL AG Y MAENT”

Rydych yn defnyddio ac yn cael mynediad i’r Cynhyrchion neu unrhyw Gynnwys ar eich menter eich hun. Rydych yn deall ac yn cytuno bod y Cynhyrchion hyn yn cael eu darparu i chi ar sail “FEL AG Y MAENT” a “FEL SYDD AR GAEL”. Heb gyfyngu ar yr uchod, hyd at y graddau eithaf a ganiateir gan gyfraith berthnasol, MAE ENDIDAU BLACKBOARD YN GWADU POB AWDURDOD AC AMOD, PA UN A YW WEDI’I FYNEGI NEU EI AWGRYMU, O FARCHNADWYEDD, ADDASRWYDD AT BWRPAS PENODOL, NEU HEB FYND YN GROES I REOLAU. Ni fydd unrhyw gyngor na gwybodaeth, naill ai ar lafar neu’n ysgrifenedig, a gafwyd gan unrhyw un o Endidau Blackboard neu drwy’r Cynhyrchion yn creu unrhyw warant nad ydyw wedi’i gynnwys yma yn benodol.

B. Ymwadiad HIPAA

Nid yw Blackboard yn gwarantu nac yn darparu unrhyw sicrwydd y bydd eich defnydd o’r Cynhyrchion yn cydymffurfio â Deddf Hygludedd ac Atebolrwydd Yswiriant Iechyd 1996, fel y’i diwygiwyd (“HIPAA”). Os ydych yn ddarparwr gofal iechyd, cynllun iechyd, yswiriwr, system glirio gwybodaeth gofal iechyd neu endid arall a ellir ei ystyried yn “endid a gynhwysir” dan HIPAA neu “gwmni cyswllt” “endid a gynhwysir” dan HIPAA, rhaid i chi gymryd y camau angenrheidiol i gydymffurfio â HIPAA a chi fydd yn gyfrifol am unrhyw gydymffurfiaeth berthnasol â HIPAA. Rydych yn cytuno na fyddwch yn darparu unrhyw wybodaeth iechyd a ddiogelir i Blackboard (fel y diffinnir y term hwnnw dan HIPAA) ac felly nid yw Blackboard yn fusnes cyswllt ohonoch chi a/na’ch sefydliad at ddibenion cydymffurfio â HIPAA.

C. Dolenni ac adnoddau trydydd parti

Gallai’r Cynhyrchion gynnwys dolenni at wefannau neu adnoddau trydydd parti. Rydych yn cydnabod ac yn cytuno nad yw Endidau Blackboard yn gyfrifol nac yn atebol am: (i) argaeledd neu gywirdeb gwefannau neu adnoddau o’r fath; neu (ii) cynnwys, cynhyrchion neu wasanaethau ar neu sydd ar gael o wefannau neu adnoddau o’r fath. Nid yw dolenni i wefannau neu adnoddau o’r fath yn awgrymu unrhyw ardystiadau gan Endidau Blackboard ar gyfer gwefannau neu adnoddau o’r fath, neu gynnwys, cynhyrchion neu wasanaethau sydd ar gael o wefannau neu adnoddau o’r fath. Rydych yn cymryd cyfrifoldeb llawn am, ac yn cymryd pob risg sy’n codi o’ch defnydd o unrhyw wefannau neu adnoddau o’r fath. Os ydych yn cael mynediad at wefan neu wasanaeth trydydd parti o Gynnyrch neu’n rhannu eich Cynnwys ar neu drwy unrhyw wefan neu wasanaeth trydydd parti, rydych yn gwneud hynny ar fenter eich hun, ac rydych yn deall nad yw’r Telerau hyn na’r Polisi Preifatrwydd yn berthnasol i’ch defnydd o wefannau o’r fath.  Hefyd, i'r radd rydych yn cyrchu gwasanaethau neu gynnwys a ddarparwyd gan YouTube trwy’r Cynhyrchion, rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan Delerau Gwasanaeth YouTube a leolir yn: https://www.youtube.com/t/terms.

Ch. Cyfyngiadau atebolrwydd

I’R GRADDAU UCHAF A GANIATEIR GAN GYFRAITH BERTHNASOL, NI FYDD ENDIDAU BLACKBOARD YN ATEBOL AM UNRHYW DDIFROD ANUNIONGYRCHOL, DAMWEINIOL, ARBENNIG, CANLYNIADOL NEU GOSBOL, NAC UNRHYW GOLLED MEWN ELW NEU REFENIW, PA UN A YW WEDI DIGWYDD YN UNIONGYRCHOL NEU’N ANUNIONGYRCHOL, NEU UNRHYW GOLLED MEWN DATA, DEFNYDD, EWYLLYS DA NEU GOLLEDION ANGHYFFWRDDADWY, YN SGIL (i) EICH MYNEDIAD I NEU’CH DEFNYDD O NEU’CH ANALLU I GAEL MYNEDIAD I NEU DDEFNYDDIO’R CYNHYRCHION; (ii) UNRHYW YMDDYGIAD NEU GYNNWYS UNRHYW DDEFNYDDIWR NEU DRYDYDD PARTI ARALL AR, DRWY NEU’N GYSYLLTIEDIG Â’R CYNHYRCHION, GAN GYNNWYS, HEB GYFYNGIADAU, UNRHYW YMDDYGIAD DIFENWOL, BYGYTHIOL NEU ANGHYFREITHLON GAN DDEFNYDDWYR ERAILL NEU DRYDYDD PARTI; (iii) UNRHYW GYNNWYS A GEIR O’R CYNHYRCHION; NEU (iv) MYNEDIAD, DEFNYDD NEU ADDASIAD ANAWDURDODEDIG O’CH TROSGLWYDDIADAU NEU GYNNWYS.

NI CHAIFF, AR UNRHYW ACHLYSUR, ATEBOLRWYDD CYFUN ENDIDAU BLACKBOARD FOD YN FWY NA CHAN DOLER UDA (UDA $100.00) NEU’R SWM ROEDDECH WEDI TALU BLACKBOARD, OS O GWBL, YN Y CHWE MIS DIWETHAF AR GYFER Y CYNHYRCHION SY’N DESTUN YR HAWLIAD.

BYDD CYFYNGIADAU’R IS-ADRAN HON YN WEITHREDOL I UNRHYW THEORI O ATEBOLRWYDD, NAILL AI’N SEILIEDIG AR WARANTIAD, CONTRACT, STATUD, CAMWEDD (GAN GYNNWYS ESGEULUSTER) NEU FEL ARALL, AC NI WAETH A YW ENDIDAU BLACKBOARD WEDI CAEL EU HYSBYSU O’R POSIBILRWYDD O UNRHYW DDIFROD O’R FATH NEU BEIDIO, A HYD YN OED OS YW UNIONDEB A GYNIGIR DRWY HYN WEDI METHU YN EI DDIBEN HANFODOL.

NID YW CYFRAITH FFEDERAL, RHAI TALEITHIAU, RHANBARTHAU AC AWDURDODAETH YN CANIATÁU EITHRIADAU A CHYFYNGIADAU RHAI GWARANTIADAU AWGRYMEDIG, FELLY MAE’N BOSIBL NAD YW’R EITHRIADAU UCHOD YN BERTHNASOL I CHI. MAE’R TELERAU HYN YN RHOI HAWLIAU CYFREITHIOL PENODOL I CHI, A GALL FOD GENNYCH HAWLIAU ERAILL SY’N AMRYWIO O AWDURDODAETH I AWDURDODAETH. YN OGYSTAL, NID YW POB AWDURDODAETH YN CANIATÁU EITHRIO NEU GYFYNGU AR DDIFRODAU DAMWEINIOL NEU GANLYNIADOL, FELLY MAE’N BOSIBL NAD YW’R EITHRIADAU UCHOD YN BERTHNASOL I CHI. NI FYDD YMWADIADAU, EITHRIADAU NA CHYFYNGIADAU ATEBOLRWYDD DAN Y TELERAU HYN YN WEITHREDOL I’R GRADDAU A WAHERDDIR GAN GYFRAITH BERTHNASOL.

D. Indemniad

Rydych yn cytuno i amddiffyn, indemnio a dal Blackboard a’i is-gwmnïau, asiantau, trwyddedwyr, rheolwyr a chwmnïau cyswllt eraill, a’u cyflogeion, contractwyr, asiantau, swyddogion a chyfarwyddwyr yn ddi-fai o unrhyw hawliadau, difrodau, goblygiadau, colled, atebolrwydd, costau neu ddyled, ac eithriadau (gan gynnwys, heb fod yn gyfyngedig i ffioedd twrneiod) sy’n codi o: (i) eich defnydd o Gynnyrch, a mynediad iddo, gan gynnwys unrhyw ddata neu gynnwys a drosglwyddir neu a dderbynnir gennych chi; (ii) mynd yn groes i unrhyw ddarpariaeth y Telerau hyn, gan gynnwys, heb fod yn gyfyngedig i dorri un o’r sylwadau a gwarantiadau uchod; (iii) mynd yn groes i unrhyw hawl trydydd parti, gan gynnwys, heb fod yn gyfyngedig i unrhyw hawl preifatrwydd neu hawliau eiddo deallus; (iv) torri unrhyw gyfraith, rheol neu reoliad perthnasol; (v) unrhyw Gynnwys sy’n cael ei gyflwyno drwy eich Cyfrif Defnyddiwr gan gynnwys, heb fod yn gyfyngedig i wybodaeth gamarweiniol, ffug neu anghywir; (vi) eich camymddygiad bwriadol; neu (vii) mynediad a defnydd o Gynnyrch gan unrhyw drydydd parti arall gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr unigryw, cyfrinair neu god diogelwch perthnasol arall.


11. Telerau cyffredinol

A. Ildiad a thoradwyedd

Ni fydd methiant Blackboard i orfodi unrhyw hawl neu ddarpariaeth y Telerau hyn yn cael ei ystyried yn ildiad o hawl neu ddarpariaeth o’r fath. Os bydd unrhyw ddarpariaeth y Telerau hyn yn cael ei hystyried yn annilys neu’n anorfodadwy, yna cyfyngir ar y ddarpariaeth honno neu caiff ei dileu i’r graddau isaf angenrheidiol, a bydd y darpariaethau sy’n weddill yn y Telerau hyn yn parhau i fod yn gwbl weithredol; heblaw os nad oes modd gorfodi’r weithred categori cyffredinol/ildiad treial rheithgor a gyflwynir yn Adran 11(B)(iii) isod, bydd y cytundeb cymrodeddu cyfan yn anorfodadwy.

B. Cyfraith lywodraethol; datrys anghydfodau

(i) Cyfraith Lywodraethol. Bydd y Telerau hyn ac unrhyw weithred gysylltiedig yn cael eu llywodraethu gan gyfreithiau Talaith Efrog Newydd heb ystyried na gweithredu eu gwrthdaro â darpariaethau cyfraith na’r dalaith na’r wlad rydych yn byw ynddi. Cyflwynir pob hawliad, achos cyfreithiol neu ymgyfreithiad sy'n codi mewn cysylltiad â'r Cynhyrchion i'r llysoedd ffederal neu llysoedd talaith a leolir yn Washington, D.C., yr Unol Daleithiau yn unig, ac rydych yn cydsynio â'r awdurdodaeth a lleoliad llysoedd o'r fath ac yn ildio unrhyw wrthwynebiad ynghylch fforwm anghyfleus.
(ii) Cyflafareddu. DARLLENWCH YR ADRAN HON YN OFALUS GAN EI BOD YN GOFYN I’R PARTÏON GYFLAFAREDDU EU HANGHYDFODAU AC YN CYFYNGU AR Y MODD Y GALLWCH GEISIO RHYDDHAD GAN BLACKBOARD. Ar gyfer unrhyw anghydfod â Blackboard, rydych yn cytuno i gysylltu â ni yn gyntaf drwy e-bostio [email protected] a cheisio datrys yr anghydfod â ni yn answyddogol. Pe na all Blackboard ddatrys anghydfod â chi ar ôl chwe deg (60) diwrnod, er y byddai hynny’n annhebygol, bydd pawb yn cytuno i ddatrys unrhyw hawliad, anghydfod neu ddadl (ac eithrio unrhyw hawliadau am ryddhad gwaharddol neu unrhyw ryddhad ecwitïol arall fel y nodir isod) sy’n codi o, neu mewn cysylltiad â, neu’n ymwneud â’r Telerau hyn, neu fynd yn groes i neu honiad o fynd yn groes i’r Telerau hyn, drwy gyflafareddu rhwymedigol drwy JAMS, dan y Gweithdrefnau Cyflafareddu Carlam Dewisol a oedd mewn grym y bryd hynny ar gyfer JAMS, ac eithrio fel y darperir yma. Gellir cysylltu â JAMS drwy www.jamsadr.com. Cynhelir y cyflafareddu yn Washington, D.C., yr Unol Daleithiau, oni bai eich bod chi a Blackboard yn cytuno'n wahanol. Os ydych yn defnyddio’r Cynhyrchion at ddibenion masnachol, bydd pob parti yn gyfrifol am dalu am unrhyw ffioedd ffeilio, gweinyddol a chyflafareddu JAMS yn unol â rheolau JAMS, a bydd y dyfarniad a bennir gan y cyflafareddwr yn cynnwys costau cyflafareddu, ffioedd twrnai rhesymol a chostau rhesymol ar gyfer tystion arbenigol ac eraill. Os ydych yn unigolyn sy’n defnyddio’r Cynhyrchion at ddibenion nad ydynt yn fasnachol: (i) gall JAMS ofyn i chi dalu ffi cychwyn achos, oni bai eich bod yn gwneud cais am, ac yn llwyddo i gael ildiad ffi gan JAMS; (ii) gall y dyfarniad a bennir gan y cyflafareddwr gynnwys costau cyflafareddu, eich ffioedd twrnai rhesymol a’ch costau rhesymol am arbenigwyr a thystion eraill a (iii) gallwch erlyn mewn llysoedd hawliadau bach o awdurdodaeth gymwys heb gyflafareddu’n gyntaf, ond nid yw hyn yn eich rhyddhau o’ch ymrwymiad i ddechrau’r broses datrys anghydfodau answyddogol. Gall unrhyw ddyfarniad a ddyfernir gan y cyflafareddwr gael ei gyflwyno mewn unrhyw lys ag awdurdodaeth gymwys. Ni ystyrir bod unrhyw beth yn yr Adran hon yn atal Blackboard rhag ceisio rhyddhad gwaharddol neu ecwitïol arall gan y llysoedd fel sy’n briodol i atal y tor rheolau, camddefnydd neu dor diogeledd o’n data, Hawliau Deallusol neu hawliau eiddo eraill a ddigwyddodd neu a fygythiwyd.
(iii) Cyd-achosion/Ildiad Treial gan Reithgor. MEWN PERTHYNAS Â PHOB PERSON AC ENDID, NI WAETH A YDYNT WEDI CAFFAEL AR NEU DDEFNYDDIO’R CYNHYRCHION AT DDIBENION PERSONOL, MASNACHOL NEU DDIBEN ARALL, RHAID I BOB HAWLIAD GAEL EI GYFLWYNO YNG NGHAPASITI UNIGOL Y PARTÏON, AC NID FEL ACHWYNYDD NEU AELOD GRŴP MEWN UNRHYW ACHOS GRŴP DIRPRWYEDIG, ACHOS CYFUNOL, ACHOS CYFFREDINOL GAN DWRNAI PREIFAT NEU UNRHYW ACHOS CYNRYCHIOLADOL ARALL. MAE’R ILDIAD HWN YN BERTHNASOL I GYFLAFAREDDU GRŴP, AC ONI BAI EIN BOD YN CYTUNO FEL ARALL, NI CHAIFF Y CYFLAFAREDDWR GYFUNO HAWLIAD MWY NAG UN (1) PERSON. RYDYCH YN CYTUNO, DRWY GYTUNO I’R TELERAU HYN, EICH BOD CHI A BLACKBOARD YN ILDIO’R HAWL I DREIAL GAN REITHGOR NEU GYMRYD RHAN MEWN CYD-ACHOS, ACHOS CYFUNOL, ACHOS TWRNAI CYFFREDINOL PREIFAT NEU ACHOS CYNRYCHIOLADOL ARALL O UNRHYW FATH SY’N GYSYLLTIEDIG Â’R CYNHYRCHION NEU’R TELERAU HYN.
(iv) Cymhwysedd Cyfyngedig Cyflafareddu a Chyd-achosion/Ildiad Treial gan Reithgor. Gall cyfreithiau, rheolau a rheoliadau penodol a allai fod yn berthnasol i chi eich atal rhag cytuno ymlaen llaw ar gyflafareddu rhwymedigol neu ildio eich hawliau i ymuno ag achos cynrychioladol neu ildio eich hawliau i dreial gan reithgor. Os bydd cyfreithiau o’r fath yn berthnasol i chi, nid yw’r gofynion cyflafareddu a nodwyd yn is-adran (ii) a/neu’r ildiad achos grŵp/treial gan reithgor a nodwyd yn is-adran (iii) yn berthnasol i chi.

C. Hawliau cyfyngedig Llywodraeth UDA a defnyddwyr Llywodraeth UDA

Mae rhai o’r elfennau sy’n rhan o’r Cynhyrchion yn “eitemau masnachol” fel y mae’r term hwnnw yn cael ei ddiffinio yn nheitl 48 Cod Rheoliadau Ffederal (CFR) 2.101, sy’n cynnwys “meddalwedd gyfrifiadurol fasnachol” a/neu “dogfennaeth meddalwedd gyfrifiadurol fasnachol” fel y caiff y termau eu diffinio yn nheitl 48 CFR 12.212. Yn unol â theitl 48 CFR 12.212 a theitl 48 CFR 227.7202-1 i 227.7202-4, mae holl ddefnyddwyr terfynol Llywodraeth UDA yn defnyddio’r feddalwedd â’r hawliau a nodir yma yn unig.

Darperir y Cynhyrchion, unrhyw Feddalwedd Symudol a’r holl uwchraddiadau ar eu cyfer (os o gwbl) â hawliau cyfyngedig. Mae defnydd, dyblygiad neu ddatgeliad gan Lywodraeth UDA yn amodol ar gyfyngiadau fel y nodir yn is-baragraff (c)(1)(ii) cymal Hawliau mewn Data Technegol a Meddalwedd Gyfrifiadurol DFARS 252.227-7013 neu yn is-baragraffau (c)(1) a (2) Hawliau Cyfyngedig-Meddalwedd Gyfrifiadurol teitl 48 CFR 52.227-19, fel sy’n berthnasol.

Y contractwr/gwneuthurwr yw Blackboard Inc., 1111 19th Street N.W., Washington, D.C. 20036. Mae Blackboard yn cadw’r holl hawliau nad ydynt yn cael eu rhoi yn benodol yn y Telerau hyn.

Ch. Cytundeb cyfan

Y Telerau hyn a’n Polisi Preifatrwydd yw’r cytundeb cyfan a chyfyngol rhyngoch chi a Blackboard mewn perthynas â’r Cynhyrchion, ac mae’r Telerau hyn yn disodli ac yn cymryd lle unrhyw gytundebau blaenorol rhyngoch chi a Blackboard mewn perthynas â’r Cynhyrchion. Ac eithrio aelodau'r grŵp o gwmnïau y mae Blackboard, Inc. yn rhiant iddynt, ni fydd unrhyw berson neu gwmni arall yn fuddiolwyr trydydd parti y Telerau.

Er gwaethaf y blaenorol, nid yw unrhyw beth yn y Telerau hyn yn disodli neu’n cyfyngu ar eich hawliau dan (1) delerau ac amodau unrhyw gytundeb ysgrifenedig rydych wedi cytuno iddo â Blackboard mewn perthynas â’r Cynhyrchion hyn, neu (2) cyfreithiau neu reoliadau perthnasol i’r graddau y mae’r Telerau hyn yn cael eu gwahardd gan gyfreithiau neu reoliadau o’r fath. Os bydd unrhyw wrthdaro rhwng y Telerau hyn a thelerau ac amodau cytundeb ysgrifenedig perthnasol yr ydych wedi ymrwymo iddo â Blackboard, bydd telerau ac amodau'r cytundeb ysgrifenedig yn rheoli.

Gallwn wneud newidiadau i’r Telerau hyn o bryd i’w gilydd, a bydd dolen at y fersiwn ddiweddaraf o hyd yn https://www.blackboard.com/. Os byddwn yn ystyried bod y diwygiad o bwys, byddwn yn rhoi gwybod i chi drwy’r Cynhyrchion neu drwy’r cyfeiriad e-bost sy’n gysylltiedig â’ch proffil. Drwy barhau i ddefnyddio neu gael mynediad at y Cynhyrchion ar ôl i’r diwygiadau hynny ddod i rym, rydych yn cytuno i fod yn rhwym i’r Telerau diwygiedig.

Caiff y Cynhyrchion hyn eu gweithredu a’u darparu gan Blackboard:

Blackboard Inc.
1111 19th Street N.W.
Washington, D.C. 20036 UDA
neu
Blackboard International B.V.
Paleisstraat 1, 1012 RB
Amsterdam, Yr Iseldiroedd

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Telerau hyn, e-bostiwch: [email protected].

Yn weithredol: 17 Ionawr 2018


12. Blackboard Connect

Mae Blackboard Connect yn system hysbysu dorfol sy’n caniatáu i chi dderbyn diweddariadau a rhybuddion brys trwy negeseuon e-bost, galwadau ffôn, negeseuon testun, neu sianeli cyfryngau cymdeithasol. Mae amlder negeseuon yn amrywio fesul cyfrif a dewisiadau. Gan ddibynnu ar y cynllun gwasanaeth rydych wedi’i ddewis gyda’ch cludwr di-wifr, efallai codir tâl am negeseuon a data. Cysylltwch â'ch cludwr di-wifr am fanylion. Nid yw cludwyr di-wifr yn atebol dros negeseuon wedi’u hoedi na negeseuon heb eu danfon. Gallwch optio allan o dderbyn negeseuon testun drwy wneud y weithred ganlynol:

  • Atebwch gyda STOP i “23177” i ganslo
  • Atebwch gyda STOP i “53291” i ganslo
  • Atebwch gyda STOP i “22898” i ganslo

Cysylltwch â [email protected] am gymorth i gwsmeriaid.