Crynodeb

Mae'r crynodeb hwn yn amlygu pwyntiau allweddol ein Datganiad Preifatrwydd. Gallwch ddod o hyd i fanylion ar bob pwynt trwy glicio ar y dolenni.

Diweddarwyd y Datganiad hwn ddiwethaf ar Fai 24, 2018. – Beth sy’n newydd?


Cyflwyniad

Mae preifatrwydd yn bwysig i ni. Credwn fod preifatrwydd yn hawl sylfaenol i bob unigolyn. Mae ein cleientiaid yn rhoi gwybodaeth bersonol eu gweithwyr a’u defnyddwyr yn ein gofal ni, sy'n aml yn fyfyrwyr. Rydym yn cymryd y rhwymedigaethau sy'n gysylltiedig â'r wybodaeth hon yn ddifrifol iawn. Felly mae gennym raglen breifatrwydd benodol ar gyfer preifatrwydd data gyda phreifatrwydd trwy ddyluniad wrth ei wraidd. Gallwch ddysgu mwy am ein rhaglen breifatrwydd data trwy fynd i'n Canolfan Preifatrwydd.

Mae ein model busnes yn wahanol i gwmnïau sy'n casglu'ch gwybodaeth bersonol i fanteisio ar ddata o'r fath. Rydym yn casglu a defnyddio gwybodaeth bersonol i ganiatáu i ni ddarparu ein cynnyrch a'n gwasanaethau i’n cleientiaid a’n defnyddwyr. Yn y rhan fwyaf o achosion, rydym yn gwneud hyn yn ôl cyfarwyddyd ein cleientiaid. Nid ydym yn gwerthu neu’n rhentu’ch data i drydydd partïon ac ni fyddwn yn ei wneud oni bai bod hyn yn ofynnol yng nghyd-destun newidiadau yn ein strwythur busnes megis uno neu gaffaeliad. Gweler Gwerthwyr, partneriaid a mathau eraill o ddatgeliad am ragor o fanylion ar sut y byddwn efallai’n datgelu gwybodaeth bersonol yng nghyd-destun newidiadau i'n strwythur busnes.

Rydym wedi ein hardystio gan Privacy Shield yr UE-UD, llofnodwr balch yr Addewid Preifatrwydd ac yn aelod o Fforwm Ddyfodol Preifatrwydd.

Pwy ydym ni. Pan fyddwn yn cyfeirio at "ni,", "ein" neu "Blackboard" yn y Datganiad hwn, rydym yn golygu Blackboard Inc. a'i gysylltiadau.

Mae'r Datganiad hwn yn rheoli ein holl wasanaethau a ddarparwn yn uniongyrchol i chi. P'un a ydych chi'n pori ein gwefannau, yn derbyn ein cylchlythyrau, neu'n defnyddio fersiwn treialu ar-lein o'n cynnyrch, mae'r Datganiad hwn yn rheoli'r defnydd o wybodaeth bersonol ar gyfer ein holl gynhyrchion a'n gwasanaethau a ddarparwn yn uniongyrchol i chi fel 'rheolwr data' fel y'i gelwir.

Pan fydd datganiad/polisi preifatrwydd eich sefydliad yn gymwys. Os ydych chi'n ddefnyddiwr terfynol i'n cleient ac rydym yn darparu ein cynnyrch a'n gwasanaethau i chi ar ran ein cleient (eich sefydliad), ystyrir ein bod yn 'brosesydd data'. Yn yr achos hwn, mae datganiad preifatrwydd eich sefydliad yn rheoli'r defnydd o wybodaeth bersonol. Nid yw ein Datganiad Preifatrwydd yn disodli telerau unrhyw gytundebau rhyngom ni a'ch sefydliad (nac unrhyw gleient arall neu drydydd parti), ac nid yw'n effeithio ar delerau unrhyw gytundeb rhyngoch chi a'ch sefydliad.

Newidiadau i’r Datganiad hwn. O bryd i'w gilydd bydd angen i ni ddiweddaru'r Datganiad hwn i adlewyrchu newidiadau i'n cynnyrch a'n gwasanaethau, y ffordd yr ydym yn gweithredu, neu i fodloni gofynion cyfreithiol a rheoleiddiol newydd. Fe welwch fersiwn ddiweddaraf y Datganiad hwn yn http://www.help.blackboard.com/Privacy_Statement. Byddwn yn egluro newidiadau i'r Datganiad hwn ar y dudalen Beth sy’n newydd?.


Mae'r modd yr ydym yn defnyddio'ch gwybodaeth yn dibynnu ar eich perthynas â ni

Bydd yr wybodaeth bersonol a gasglwn a sut y byddwn yn ei defnyddio yn dibynnu ar eich perthynas â ni. Cliciwch ar y symbol ychwanegol i grebachu neu ehangu'r adran berthnasol isod i ddysgu mwy. Mae'r adrannau eraill yn ein Datganiad yn berthnasol i'n holl weithgareddau.

Defnyddwyr y wefan

Mae gan Blackboard wefannau amrywiol ar gyfer gwahanol wasanaethau (er enghraifft, Blackboard Help a Blackboard Community) a daearyddiaeth sy'n hygyrch i unrhyw un. Yn gyffredinol, gallwch chi ymweld â'n gwefannau heb orfod mewngofnodi neu adnabod eich hun fel arall. Ar rai o'n gwefannau, efallai y bydd angen i chi fewngofnodi er mwyn elwa o'r gwasanaeth neu i wneud defnydd o'r holl weithredoedd a chyfathrebu â ni neu ddefnyddwyr Blackboard eraill, megis gyda Blackboard Community a Behind the Blackboard.

Gwybodaeth a gasglwn

 • Yn uniongyrchol oddi wrthych chi. Mae rhai o'n gwefannau yn gofyn i chi gofrestru am gyfrif. Pan wnewch chi hyn, gofynnwn am wybodaeth sydd angen arnom er mwyn gosod eich cyfrif, fel eich enw a'ch cyfeiriad e-bost. Yn aml, gallwch chi hefyd ddarparu gwybodaeth ychwanegol yn wirfoddol, fel llun neu wybodaeth fywgraffyddol, i wneud gwell defnydd o'n gwefannau. Rydym hefyd yn casglu'r wybodaeth a ddarperir gennych trwy lenwi ffurflenni neu arolygon ar ein gwefannau. Os ydych chi'n darparu cynnwys ychwanegol trwy fforymau defnyddwyr, er enghraifft, pan fyddwch yn cyfathrebu ag eraill ar Blackboard Community, efallai y byddwn yn cysylltu'r wybodaeth hon â'ch gwybodaeth bersonol os ydych wedi mewngofnodi.
 • Yn anuniongyrchol oddi wrthych chi. Rydym yn casglu gwybodaeth am y tudalennau yr ymwelwch â hwy a sut y byddwch yn cael mynediad at a defnyddio ein gwefannau gan ddefnyddio cwcis ac offer dadansoddi trydydd parti. Mae'r wybodaeth hon yn cynnwys gwybodaeth am y ddyfais(dyfeisiau) a ddefnyddiwch i gael mynediad i'r gwefannau, gan gynnwys dynodwyr dyfais unigryw, cyfeiriad IP, system weithredu, porwr a chwcis. Yn dibynnu ar eich gosodiadau dyfais, efallai y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth am eich lleoliad daearyddol. Dysgwch fwy am ein defnydd o cwcis yn ein Datganiad Cwcis.
 • Gwybodaeth am drydydd partïon. Rydym yn derbyn gwybodaeth gan gysylltiadau yn ein grŵp cwmnïau Blackboard, ein partneriaid, a thrydydd partïon eraill yr ydym yn eu defnyddio i wella profiad y wefan a hyrwyddo ein cynnyrch a'n gwasanaethau. Er enghraifft, byddwn yn derbyn gwybodaeth gan rai trydydd partïon ynghylch pa mor dda y cyflawnwyd ymgyrch farchnata ar-lein neu ymgyrch e-bost.

Sut rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon

Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon i ddarparu a gwella ein gwasanaethau gwefan fel a ganlyn.

Dadansoddiadau a marchnata. Rydym yn dadansoddi gwybodaeth ddefnydd at ddibenion gwerthiant a marchnata ac am dueddiadau am ein hymwelwyr a'u demograffeg a sut maent yn defnyddio ein gwefannau. Mae'r dadansoddiad hwn yn angenrheidiol er mwyn hybu ein diddordeb cyfreithlon wrth ddeall ein defnyddwyr a sut maent yn rhyngweithio â ni a'n gwefannau, gwella ein gwefannau a chyfathrebu â chi (gan gynnwys at ddibenion marchnata).

Personoleiddio. Ar gyfer rhai o'n gwefannau, rydym hefyd yn defnyddio'ch gwybodaeth i bersonoleiddio'r tudalennau, sy'n angenrheidiol i ddarparu mwy o wybodaeth berthnasol yn y cyd-destun wrth i chi bori ein gwefannau. Er enghraifft, os ydych chi wedi nodi'ch prif ddiwydiant neu'ch teitl swydd, efallai y byddwn yn cyflwyno cynnwys sy'n gysylltiedig â'ch rôl neu'ch diwydiant wrth i chi bori ein gwefannau a dychwelyd atynt.

Cyfathrebu. Os ydych chi'n defnyddio Behind the Blackboard, Blackboard Community neu wefannau eraill sydd rhaid mewngofnodi iddynt, rydym yn defnyddio'r manylion cyswllt a ddarparwyd gennych i gyfathrebu â chi ac i'ch galluogi i gyfathrebu â ni a defnyddwyr Blackboard eraill. Yn nodweddiadol, rydym yn defnyddio gwybodaeth fel hyn oherwydd mae'n ofynnol er mwyn darparu'r gwasanaeth hwn i chi ac am ei fod yn ein buddiannau cyfreithlon i sicrhau ein bod yn cynnig ein gwasanaethau mewn ffordd sy'n bodloni ein safonau uchel.

Rydym yn cadw gwybodaeth defnydd gwefan cyhyd ag y bo'n angenrheidiol at y dibenion a ddisgrifir uchod. Bydd y cyfnod hwn yn amrywio yn dibynnu ar y gwasanaethau a'r gwefannau a ddefnyddiwch a sut rydych chi'n rhyngweithio â ni. Cedwir gwybodaeth cyfrif nes byddwch yn dileu'r cyfrif ac am gyfnod cyfyngedig ar ôl hynny. Lle rydych chi'n darparu gwybodaeth mewn ffurflenni, cedwir y wybodaeth yn unig cyn belled ag y bo angen. Er enghraifft, efallai y bydd angen i ni gadw cofnod o'r ohebiaeth gyda chi os ydych wedi gwneud cwyn cyn belled ag y bo'n angenrheidiol i'n diogelu rhag unrhyw hawliad cyfreithiol. Yn yr un modd, os byddwch yn dad-danysgrifio rhag derbyn cyfathrebiadau marchnata oddi wrthym, byddwn yn cadw cofnod o hyn er mwyn sicrhau na fyddwch yn derbyn cyfathrebiadau o'r fath yn y dyfodol.

Pwy rydyn ni'n rhannu'r wybodaeth hon â nhw

Offer trydydd parti. Pan fyddwn yn defnyddio offer trydydd parti (er enghraifft, i ddeall sut mae ein gwefannau yn cael eu defnyddio a sicrhau eich bod chi'n gweld hysbysebion perthnasol ac ymgyrchoedd ar wefannau eraill), bydd gan y trydydd partïon hyn fynediad i rai o'ch gwybodaeth bersonol. Mae hyn yn cynnwys offer dadansoddi megis Google Analytics ac offer hysbysebu megis Facebook Business.

Dysgwch fwy am hysbysebu yn seiliedig ar ddiddordeb ac am ein defnydd o gwcis yn ein Datganiad Cwcis.

Partneriaid. Rydym yn rhannu gwybodaeth bersonol ag ailwerthwyr o'n cynnyrch a'n gwasanaethau a phartneriaid eraill, a all ddefnyddio gwybodaeth o'r fath ar gyfer marchnata. Dysgwch fwy am rannu â phartneriaid.

Gwerthwyr. Rydym hefyd yn rhannu gwybodaeth â'n gwerthwyr a darparwyr gwasanaethau a thrydydd partïon eraill at ddibenion cyfreithiol neu fusnes. Dysgwch fwy am sut rydym yn sicrhau bod eich gwybodaeth yn cael ei diogelu gan eich gwerthwyr.

Defnyddiwr sefydliad sy’n defnyddio ein cynnyrch

Mae’ch sefydliad yn penderfynu sut mae'ch gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio. Rydyn ni'n darparu'r rhan fwyaf o'n cynhyrchion a'n gwasanaethau i ddefnyddwyr sefydliad fel 'prosesydd data' (fel y'i gelwir) ar ran ein cleientiaid (er enghraifft, ysgol, ardaloedd, prifysgolion a chorfforaethau). Mae hyn yn golygu mai'r prif gyfrifoldeb am gydymffurfio â phreifatrwydd data yn gorwedd gyda’ch sefydliad fel y 'rheolwr data'. Mae hefyd yn golygu bod datganiad preifatrwydd eich sefydliad yn llywodraethu y defnydd o'ch gwybodaeth bersonol (yn hytrach na’n sefydliad ni). Mae’ch sefydliad yn penderfynu pa wybodaeth rydym yn ei chasglu trwy ein cynnyrch a'n gwasanaethau a sut y caiff ei defnyddio, ac rydym yn prosesu'ch gwybodaeth yn ôl cyfarwyddiadau eich sefydliad a thelerau ein contractau gyda'ch sefydliad.

Darllenwch datganiad preifatrwydd eich sefydliad. Mae'r adran ganlynol yn bennaf at ddibenion gwybodaeth ac yn disgrifio sut mae eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio'n gyffredinol pan fyddwn yn darparu cynhyrchion a gwasanaethau i chi ar ran cleient. Mae sut mae'ch gwybodaeth yn cael ei defnyddio yn dibynnu ar eich sefydliad, felly dylech ddarllen datganiad preifatrwydd eich sefydliad.

Ar gyfer ein cynnyrch Rheolwr Cymunedol Gwe, darllenwch Polisi Preifatrwydd ar wahân Rheolwr Cymunedol Gwe.

Gwybodaeth a gasglwn

 • Gwybodaeth a ddarperir i ni gan eich sefydliad. Fel arfer, mae ein cynnyrch a'n gwasanaethau yn integreiddio â systemau eich sefydliad. Fel y cyfryw, bydd eich sefydliad yn rhoi gwybodaeth inni amdanoch chi i sefydlu a chynnal eich cyfrif neu i ni allu darparu'r cynnyrch neu'r gwasanaeth. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth yn y categorïau data canlynol:
  • Gwybodaeth cyfrif: Bydd yr union elfennau data yn dibynnu ar y cynnyrch, ond yn aml rydym yn derbyn eich enw, cyfeiriad e-bost, ID myfyrwyr, manylion mewngofnodi cyfrifon, a chyrsiau rydych wedi'u cofrestru iddynt pan Byddwn yn derbyn gwybodaeth wedi'i diweddaru yn rheolaidd i gadw gwybodaeth eich cyfrif yn gywir ac yn gyfoes.
  • Manylion cyswllt ychwanegol: Ar gyfer rhai cynhyrchion, megis Connect a ConnectTXT, rydym hefyd yn derbyn eich rhif ffôn i anfon hysbysiadau testun (SMS) i chi.
  • Gwneud cais, cofrestru a gwybodaeth cymorth ariannol: Os byddwn yn darparu Gwasanaethau Myfyrwyr, megis desg gymorth cofrestru neu gymorth mynediad a chymorth ariannol, ar ran eich sefydliad, bydd eich sefydliad yn gwneud y math hwn o wybodaeth ar gael i ni i ddarparu'r gwasanaethau hyn. Yn gyffredinol ni fyddwn yn storio'r wybodaeth hon ond efallai y bydd gennym fynediad i systemau eich sefydliad sy'n storio data o'r fath.
 • Yn uniongyrchol oddi wrthych chi. Yn dibynnu ar y cynhyrchion a'r gwasanaethau a ddefnyddiwch, byddwn yn casglu'r categorïau data canlynol yn uniongyrchol oddi wrthych:
  • Gwybodaeth proffil: Rydym yn casglu eich enw cyntaf, enw olaf, cyfeiriad e-bost, a data cyswllt tebyg pan fyddwch yn darparu neu'n diweddaru'r wybodaeth hon yn ein cynnyrch. Mewn llawer o gynhyrchion a gwasanaethau, gallwch ddewis darparu mwy o wybodaeth ar gyfer proffil eich cyfrif, megis eich ffotograff a chynnwys bywgraffyddol arall, y gellir ei rhannu gydag eraill trwy'r cynhyrchion a'r gwasanaethau. Mewn rhai cynhyrchion, gallwch ddewis darparu eich rhif ffôn i dderbyn hysbysiadau trwy destun (SMS). Yn ein Mobile Learn App, gallwch hefyd roi caniatâd i ni gael mynediad i'ch rhestr cysylltiadau ar eich dyfais symudol. Mae hyn yn ein galluogi i gyfateb eich cysylltiadau â defnyddwyr yn Learn ac arddangos eu llun o'r rhestr cysylltiadau defnyddwyr mewn byrddau trafod.
  • Manylion mewngofnodi: Mae ein cynnyrch a'n gwasanaethau'n aml yn integreiddio â systemau eich sefydliad ac yn dibynnu ar y manylion mewngofnodi y mae eich sefydliad yn eu defnyddio. Os nad yw hyn yn wir, byddwn yn casglu cyfrineiriau, awgrymiadau cyfrinair a gwybodaeth diogelwch debyg yr ydym yn ei defnyddio ar gyfer dilysu a mynediad cyfrif.
  • Cynnwys a gweithgarwch: Rydym yn casglu data am eich ymatebion i gwestiynau, eich aseiniadau a'ch gwaith cwrs arall, a'r ffeiliau rydych chi'n eu cyflwyno neu eu huwchlwytho yn ogystal â'ch gweithgarwch a'ch gweithredoedd o fewn ein cynhyrchion a'n gwasanaethau. Mewn rhai cynhyrchion, gallwch hefyd roi sylwadau mewn fforymau trafod a sgyrsiau ac anfon negeseuon at eich cyfoedion a'ch hyfforddwyr. Os ydych chi'n hyfforddwr, rydym hefyd yn casglu gwybodaeth am eich graddio, adborth ac asesiadau, a chamau tebyg yn ein cynnyrch.
  • Recordiadau sain a fideo. Mae rhai o'n cynhyrchion yn caniatáu i chi (fel myfyriwr neu hyfforddwr) gyflwyno adborth sain a fideo, ac rydym yn casglu'r wybodaeth berthnasol, gan gynnwys metadata.
  • Gwybodaeth ariannol Os byddwn yn darparu cefnogaeth cymorth ariannol ar ran eich sefydliad, byddwn yn casglu gwybodaeth ariannol sy'n ofynnol i'ch helpu gyda'r ceisiadau cysylltiedig.
  • Data taliadau. Ar gyfer rhai o'n cynhyrchion a'n gwasanaethau, fel Cashnet, rydym yn casglu'r data angenrheidiol i brosesu eich taliadau, gan gynnwys eich rhif cerdyn credyd a'r cod diogelwch sy'n gysylltiedig â'ch cerdyn credyd. Rydym yn cynnal y lefelau cydymffurfio perthnasol ar gyfer y Diwydiant Cerdyn Talu (PCI) ar gyfer data o'r fath.
  • Cymorth. Pan fyddwch chi neu'ch sefydliad yn cysylltu â ni am gymorth, efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth gyfyngedig amdanoch chi a ddarparwch chi neu gynrychiolydd eich sefydliad i ni. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon yn unig i gynorthwyo gydag achosion cymorth cleientiaid ar ran eich sefydliad. Pan fyddwch chi'n cysylltu â ni, gall eich sgyrsiau ffôn neu sesiynau sgwrsio gyda'n timau cymorth cleientiaid gael eu monitro a'u cofnodi at ddibenion hyfforddiant ac ansawdd. Mae gan rai o'n cynhyrchion a'n gwasanaethau megis Blackboard App hefyd ymarferoldeb adborth sy'n casglu gwybodaeth gyfyngedig am eich dyfais, y cynnyrch a'ch sefydliad megis eich ID defnyddiwr ac ID yr ysgol pan fyddwch yn rhoi adborth.
 • Yn anuniongyrchol oddi wrthych chi. Rydym yn casglu gwybodaeth ar sut rydych chi'n defnyddio ein cynnyrch a'n gwasanaethau. Gan ddibynnu ar ba gynnyrch neu wasanaeth rydych chi'n defnyddio, gall hyn gynnwys y categorïau data canlynol:
  • Sgwrs a recordiadau sain. Mae ein cynnyrch Collaborate yn caniatáu i sesiynau rhith-ddosbarth gael eu recordio. Mae yna ddangosydd sy’n dweud os yw'r sesiwn yn cael ei recordio.
  • Data lleoliad a digwyddiadau. Ar gyfer rhai o'n cynhyrchion a'n gwasanaethau Campus Enablement, megis cardiau mynediad ac Attendance, byddwn yn casglu gwybodaeth am ba adeiladau, dosbarthiadau a digwyddiadau rydych wedi ymweld â nhw ac wedi mynychu ar ran eich sefydliad, yn ogystal ag amser a dyddiad yr ymweliadau hynny . Yn ogystal, efallai y byddwn yn casglu data geo-leoliad manwl pan fyddwch yn defnyddio’r apiau symudol ar gyfer rhai o'n cynhyrchion Campus Enablement. Gofynnir i chi a ydych am alluogi data lleoliad cyn i ni gasglu gwybodaeth o'r fath oddi ar eich dyfais.
  • Hysbysiadau. Bydd ein cynnyrch Mass Notificartion a Connect yn casglu gwybodaeth ar sut yr ydych yn ymateb i'n hysbysiadau. Er enghraifft, rydym yn cofnodi os gwrandawoch ar ein galwad ffôn, os oeddem wedi gadael neges lais, neu os na chafodd y galwad ffôn ei ateb.
  • Dyfais a defnydd. Rydym yn casglu gwybodaeth am y ddyfais a defnydd pan fyddwch yn cael mynediad at a defnyddio ein cynhyrchion a'n gwasanaethau, gan gynnwys gwybodaeth y mae eich porwr neu'r ap symudol yn ei hanfon pan fyddwch chi'n ei ddefnyddio. Gall y data hwn gynnwys eich dynodwr dyfais unigryw, cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd, math eich porwr a'ch ffurfweddiad, dyddiad ac amser eich defnydd o'r cynnyrch neu'r gwasanaeth, dewisiadau iaith a data cwcis. Dysgwch fwy am ein defnydd o cwcis yn ein Datganiad Cwcis.
 • Gwybodaeth am drydydd partïon.
  • Cysylltiadau a gwerthwyr. Efallai y byddwn yn derbyn gwybodaeth gan gysylltiadau yn ein grŵp cwmnïau Blackboard, ein partneriaid a thrydydd partïon eraill. Er enghraifft, efallai y byddwn yn derbyn gwybodaeth bersonol gyfyngedig o'n cynhyrchion eraill neu o wasanaethau trydydd parti sy'n integreiddio neu'n ategu ein cynnyrch i sicrhau profiad di-dor.
  • Gwybodaeth o safleoedd cyfryngau cymdeithasol. Pan fyddwch yn rhyngweithio â'n cynhyrchion a'n gwasanaethau trwy gyfrwng y gwasanaethau cyfryngau cymdeithasol, megis pan fyddwch yn mewngofnodi trwy Facebook, defnyddio Cloud/Social Profile neu rannu cynnwys Blackboard ar Facebook, Twitter neu LinkedIn, efallai y byddwn yn derbyn gwybodaeth gan y cwmnïau cyfryngau cymdeithasol hyn. Er enghraifft, pan fyddwch yn mewngofnodi i wasanaeth megis CourseSites gan ddefnyddio cyfrif cyfryngau cymdeithasol, bydd y cwmni cyfryngau cymdeithasol yn dilysu eich hunaniaeth ac yn rhoi'r opsiwn i chi rannu gwybodaeth bersonol benodol o'ch proffil cyfryngau cymdeithasol gyda ni, a allai gynnwys eich enw, cyfeiriad e-bost, oedran, rhyw, rôl a llun proffil. Os yw'ch sefydliad wedi galluogi Cloud Profiles neu Social Profiles, gallwch chi hefyd gysylltu eich proffil Blackboard gyda'ch cyfrif Facebook a Twitter a defnyddio gwybodaeth o'r cyfrifon hynny ar gyfer eich proffil Blackboard. Mae'r data a dderbyniwn yn dibynnu ar y gwasanaeth cyfryngau cymdeithasol a'ch gosodiadau preifatrwydd gyda'r gwasanaeth cyfryngau cymdeithasol.
  • Postiadau cyfryngau cymdeithasol. Mae ein cynnyrch Social Media Manager yn caniatáu i sefydliadau gasglu postiadau cyfryngau cymdeithasol cyhoeddus a sylwadau gyda geiriau allweddol a hashnodau cyfatebol i roi gwelededd i sefydliad i mewn i sgyrsiau cymdeithasol sy'n digwydd amdanynt. Bydd Social Media Manager yn cadw'r wybodaeth hon ar gyfer y sefydliad hyd yn oed os cafodd y cynnwys gwreiddiol ei ddileu.

Sut rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon

Ar ran eich sefydliad. Rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth ar ran ac o dan gyfarwyddyd eich sefydliad, sef y rheolwr data. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth yn unol â'n cytundeb gyda'ch sefydliad i weithredu, cynnal a darparu nodweddion a swyddogaeth y cynhyrchion a'r gwasanaethau. Mae’ch sefydliad yn penderfynu sut mae'ch gwybodaeth yn cael ei defnyddio.

Dadansoddiadau. Gall darparu ein cynnyrch a'n gwasanaethau i'ch sefydliad gynnwys gweithrediadau dadansoddol. Ymhlith pethau eraill, gall gweithredoedd o'r fath nodi eich perfformiad o gymharu â'ch cyfoedion, rhagweld eich perfformiad yn y dyfodol, a darparu'r wybodaeth hon i hyfforddwyr a staff eraill eich sefydliad fel y gallant eich cefnogi.

Darllenwch ddatganiad preifatrwydd eich sefydliad am ragor o fanylion am sut mae'ch sefydliad yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol.

Gwelliannau cynnyrch ac ymchwil. Lle mae'r cytundeb gyda'ch sefydliadau yn rhoi'r caniatâd i ni, efallai y byddwn hefyd yn defnyddio:

 • Eich gwybodaeth bersonol i werthuso a gwella ein cynnyrch a'n gwasanaethau a datblygu cynhyrchion a gwasanaethau newydd
 • Gwybodaeth anhysbys at ddibenion eraill megis cynnal ymchwil a dadansoddi tueddiadau i ddeall yn well sut mae defnyddwyr yn defnyddio ein cynhyrchion a gwasanaethau a sut y gallwn eu gwella ymhellach

Pan fyddwn yn defnyddio gwybodaeth at y dibenion hyn, byddwn yn gweithredu mesurau diogelu priodol. Gall hyn gynnwys dileu neu adnabod dynodwyr uniongyrchol (e.e. eich enw, eich cyfeiriad e-bost, ac ID eich dyfais) o'r set ddata cyn cynnal ymchwil a dadansoddi.

Pwy rydyn ni'n rhannu'r wybodaeth hon â nhw

Rydym yn rhannu’ch gwybodaeth yn unol â'n cytundeb gyda'ch sefydliad. Yn gyffredinol, mae hyn yn cynnwys rhannu data o fewn a thu allan i Blackboard.

 • O fewn Blackboard. Dim ond y rheiny y mae angen iddynt wybod i ddarparu'r cynhyrchion a'r gwasanaethau i'ch sefydliad a'u gwella bydd yn cael mynediad at eich gwybodaeth. Er enghraifft, efallai y bydd gan ein timau technegol a'n timau cymorth cleientiaid fynediad i'ch gwybodaeth pan fyddwn yn sefydlu'r cynnyrch ar gyfer eich sefydliad neu pan fydd angen newidiadau i'r meddalwedd neu’r gronfa ddata at ddibenion cymorth a chynnal a chadw.
 • Gyda’ch sefydliad. Rhennir llawer o'r wybodaeth bersonol a gasglwn a defnyddiwn amdanoch chi gyda'ch sefydliad sy'n defnyddio ein cynnyrch a'n gwasanaethau a chyda defnyddwyr sefydliadol eraill. Mae’r wybodaeth a rennir yn dibynnu ar ymarferoldeb, gosodiadau a chyfarwyddiadau cynnyrch eich sefydliad. Darllenwch ddatganiad preifatrwydd eich sefydliad i ddysgu mwy.
 • Tu allan i Blackboard. Rydym yn defnyddio gwerthwyr i'n helpu i ddarparu ein cynnyrch a'n gwasanaethau i chi ar ran eich sefydliad. Er enghraifft, mae IBM, Amazon Web Services a Microsoft yn ein helpu i gynnal ein cynnyrch a'n gwasanaethau. Pan fyddwn yn defnyddio offer trydydd parti (er enghraifft, i ddeall sut mae ein cynnyrch a gwasanaethau yn cael eu defnyddio), bydd gan y trydydd partïon hyn fynediad i rai o'ch gwybodaeth bersonol. Mae hyn yn cynnwys offer dadansoddi megis Google Analytics (Dysgu mwy am Google Analytics ).

Efallai y bydd eich sefydliad yn gofyn i ni rannu gwybodaeth o'r fath gyda phartïon ychwanegol neu efallai y bydd yn rhannu eich gwybodaeth ymhellach. Darllenwch ddatganiad preifatrwydd eich sefydliad.

Dysgwch fwy am sut rydym yn rhannu gwybodaeth.

Defnyddiwr ein fersiynau treial ar-lein neu Open Education

Os ydych yn defnyddio fersiynau treial ar-lein o'n cynnyrch, megis Learn, Collaborate neu Blackboard Open LMS, rydym yn darparu'r cynnyrch a'r gwasanaethau hyn yn uniongyrchol i chi fel y 'rheolydd data'. Yn yr un modd, os ydych yn defnyddio ein gwasanaeth Open Education yn uniongyrchol gyda ni (yn hytrach na fel y cyfarwyddwyr gan eich sefydliad), cawn ein hystyried fel 'rheolydd data'. Yn y sefyllfaoedd hyn, rydym yn uniongyrchol gyfrifol am gydymffurfio â rheolau preifatrwydd data ac mae'r Datganiad Preifatrwydd hwn yn rheoli sut defnyddir eich gwybodaeth.

Gwybodaeth a gasglwn

 • Yn uniongyrchol oddi wrthych chi. Yn dibynnu ar y cynhyrchion a'r gwasanaethau a ddefnyddiwch, byddwn yn casglu'r categorïau data canlynol yn uniongyrchol oddi wrthych:
  • Gwybodaeth proffil: Rydym yn casglu eich enw cyntaf, enw olaf, cyfeiriad e-bost, a data cyswllt tebyg pan fyddwch yn darparu a diweddaru'r data hwn yn ein cynnyrch. Mewn llawer o gynhyrchion a gwasanaethau, gallwch ddewis darparu mwy o wybodaeth ar gyfer proffil eich cyfrif, megis eich ffotograff a chynnwys bywgraffyddol arall, y gellir ei rhannu gydag eraill trwy'r cynhyrchion a'r gwasanaethau. Mewn rhai cynhyrchion, gallwch ddewis darparu eich rhif ffôn i dderbyn hysbysiadau trwy destun (SMS).
  • Manylion mewngofnodi: Byddwn yn casglu cyfrineiriau, awgrymiadau cyfrinair a gwybodaeth diogelwch debyg yr ydym yn ei defnyddio ar gyfer dilysu a mynediad cyfrif.
  • Cynnwys a gweithgarwch: Rydym yn casglu data am eich ymatebion i gwisiau, eich aseiniadau a'ch gwaith cwrs arall, a'r ffeiliau rydych chi'n eu cyflwyno neu eu huwchlwytho yn ogystal â'ch gweithgarwch a'ch gweithredoedd o fewn ein cynhyrchion a'n gwasanaethau. Mewn rhai cynhyrchion gallwch hefyd roi sylwadau mewn fforymau trafod a sgyrsiau ac anfon negeseuon at eich cyfoedion a'ch hyfforddwyr. Os ydych chi'n hyfforddwr, rydym hefyd yn casglu gwybodaeth am eich graddio, adborth ac asesiadau, a chamau tebyg yn ein cynnyrch.
  • Recordiadau sain a fideo: Mae rhai o'n cynhyrchion yn caniatáu i chi (fel myfyriwr neu hyfforddwr) gyflwyno adborth sain a fideo, ac rydym yn casglu'r wybodaeth berthnasol, gan gynnwys metadata.
  • Cymorth: Pan fyddwch yn cysylltu â ni am gymorth, efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth gyfyngedig amdanoch chi a ddarparwch chi i ni. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon yn unig i gynorthwyo gydag achosion cymorth cleientiaid. Pan fyddwch chi'n cysylltu â ni, gall eich sgyrsiau ffôn neu sesiynau sgwrsio gyda'n timau cymorth cleientiaid gael eu monitro a'u cofnodi at ddibenion hyfforddiant ac ansawdd.
 • Yn anuniongyrchol oddi wrthych chi. Rydym yn casglu gwybodaeth ar sut rydych chi'n defnyddio ein cynnyrch a'n gwasanaethau. Gan ddibynnu ar ba gynnyrch neu wasanaeth rydych chi'n ei ddefnyddio, gall hyn gynnwys y categorïau data canlynol:
  • Sgwrs a recordiadau sain: Mae ein cynnyrch Collaborate yn caniatáu i sesiynau rhith-ddosbarth gael eu recordio. Mae yna ddangosydd sy’n dweud os yw'r sesiwn yn cael ei recordio.
  • Dyfais a defnydd: Rydym yn casglu gwybodaeth am y ddyfais a defnydd pan fyddwch yn cael mynediad at a defnyddio ein cynhyrchion a'n gwasanaethau, gan gynnwys gwybodaeth y mae eich porwr neu'r ap symudol yn ei hanfon pan fyddwch chi'n ei ddefnyddio. Gall y data hwn gynnwys eich dynodwr dyfais unigryw, cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd, math eich porwr a'ch ffurfweddiad, dyddiad ac amser eich defnydd o'r cynnyrch neu'r gwasanaeth, dewisiadau iaith a data cwcis. Dysgwch fwy am ein defnydd o cwcis yn ein Datganiad Cwcis.
 • Gwybodaeth am drydydd partïon.
  • Cysylltiadau a gwerthwyr. Efallai y byddwn yn derbyn gwybodaeth gan gysylltiadau yn ein grŵp cwmnïau Blackboard, ein partneriaid a thrydydd partïon eraill. Er enghraifft, efallai y byddwn yn derbyn gwybodaeth bersonol gyfyngedig o'n cynhyrchion eraill neu o wasanaethau trydydd parti sy'n integreiddio neu'n ategu ein cynnyrch i sicrhau profiad di-dor.
  • Gwybodaeth o safleoedd cyfryngau cymdeithasol. Pan fyddwch yn rhyngweithio â'n cynhyrchion a'n gwasanaethau trwy gyfrwng y gwasanaethau cyfryngau cymdeithasol, megis pan fyddwch yn mewngofnodi trwy Facebook, neu rannu cynnwys Blackboard ar Facebook, Twitter neu LinkedIn, efallai y byddwn yn derbyn gwybodaeth gan y cwmnïau cyfryngau cymdeithasol hyn. Er enghraifft, pan fyddwch yn mewngofnodi i wasanaeth gan ddefnyddio cyfrif cyfryngau cymdeithasol, bydd y cwmni cyfryngau cymdeithasol yn dilysu eich hunaniaeth ac yn rhoi'r opsiwn i chi rannu gwybodaeth bersonol benodol o'ch proffil cyfryngau cymdeithasol gyda ni, a allai gynnwys eich enw, cyfeiriad e-bost, oedran, rhyw, rôl a llun proffil. Mae'r data a dderbyniwn yn dibynnu ar y gwasanaeth cyfryngau cymdeithasol a'ch gosodiadau preifatrwydd gyda'r gwasanaeth cyfryngau cymdeithasol.

Sut rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon

I ddarparu nodweddion a swyddogaethau. Rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth i weithredu, cynnal a darparu nodweddion a swyddogaeth ein cynnyrch a'n gwasanaethau, yn ogystal â chyfathrebu'n uniongyrchol â chi (er enghraifft, anfon negeseuon e-bost a hysbysiadau gwthio atoch) i ganiatáu i chi gyfathrebu ag eraill yn y cynnyrch a'r gwasanaeth. Yn nodweddiadol, rydym yn defnyddio gwybodaeth fel hyn oherwydd mae'n ofynnol er mwyn darparu'r gwasanaeth rydych eisiau neu am ei fod er ein budd cyfreithlon i sicrhau ein bod yn cynnig ein cynnyrch gwasanaethau mewn ffordd sy'n bodloni ein safonau uchel.

Dadansoddiadau. Mae rhai o'n cynhyrchion, megis ein fersiwn treial o Learn, yn cynnwys swyddogaethau dadansoddol. Ymhlith pethau eraill, gall swyddogaethau o'r fath nodi eich perfformiad o gymharu â'ch cyfoedion a rhagweld eich perfformiad yn y dyfodol. Yn nodweddiadol, bydd yn angenrheidiol defnyddio'ch gwybodaeth fel hyn i ddarparu'r swyddogaeth hon neu oherwydd ei fod yn ein budd cyfreithlon i sicrhau bod y swyddogaeth hon yn gweithredu i'n safonau uchel.

Gwella’n cynhyrchion. Rydym yn defnyddio gwybodaeth anhysbys i ddeall a gwella ein cynnyrch a'n gwasanaethau. Rydym yn cynnal ymchwil a dadansoddi tueddiadau fel arfer oherwydd ei fod yn ein budd cyfreithlon i ddeall yn well sut mae defnyddwyr yn defnyddio ein cynhyrchion a gwasanaethau a sut y gallwn eu gwella ymhellach. Pan fyddwn yn defnyddio gwybodaeth at y dibenion hyn, byddwn yn gweithredu mesurau diogelu priodol. Gall hyn gynnwys dileu neu adnabod dynodwyr uniongyrchol (e.e. eich enw, eich cyfeiriad e-bost, ac ID eich dyfais) o'r set ddata cyn cynnal ymchwil a dadansoddi.

Marchnata. Pan fyddwch yn defnyddio ein fersiynau treial, efallai y byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth at ddibenion marchnata. Dysgwch fwy am farchnata.

Pwy rydyn ni'n rhannu'r wybodaeth hon â nhw

Rydym yn rhannu gwybodaeth i ddarparu'r cynhyrchion a'r gwasanaethau i chi a'u gwella ymhellach.

 • O fewn Blackboard. Dim ond y rheiny y mae angen iddynt wybod i ddarparu'r cynhyrchion a'r gwasanaethau bydd yn cael mynediad at eich gwybodaeth. Er enghraifft, efallai y bydd gan ein timau technegol a'n timau cymorth cleientiaid fynediad i'ch gwybodaeth pan fydd angen newidiadau i'r meddalwedd neu’r gronfa ddata at ddibenion cymorth a chynnal a chadw.
 • Tu allan i Blackboard. Rydym yn defnyddio gwerthwyr i'n helpu i ddarparu ein cynnyrch a'n gwasanaethau i chi. Er enghraifft, mae IBM ac Amazon Web Services yn ein helpu i gynnal ein cynnyrch a'n gwasanaethau. Pan fyddwn yn defnyddio offer trydydd parti (er enghraifft, i ddeall sut mae ein cynnyrch a gwasanaethau yn cael eu defnyddio), bydd gan y trydydd partïon hyn fynediad i rai o'ch gwybodaeth bersonol. Mae hyn yn cynnwys offer dadansoddi megis Google Analytics (Dysgu mwy am Google Analytics ). Efallai y byddwn hefyd yn rhannu eich bod wedi cofrestru ar gyfer fersiwn treial gyda'r partneriaid sianeli perthnasol yn eich gwlad neu ranbarth.

Dysgwch fwy am sut rydym yn rhannu gwybodaeth bersonol.

Gwerthwyr, partneriaid a mathau eraill o ddatgeliadau

Mae'r adran hon yn darparu mwy o wybodaeth ar sut yr ydym yn diogelu’ch gwybodaeth pan fyddwn yn ymgysylltu â gwerthwyr, sut rydym yn rhannu gwybodaeth gyda'n partneriaid, ac ym mha senarios eraill y gallwn rannu'ch gwybodaeth â thrydydd partïon.

Gwerthwyr

Rydym yn defnyddio gwerthwyr i'n helpu i ddarparu ein cynnyrch a'n gwasanaethau i’n cleientiaid ac i chi neu i berfformio gwaith ar ein rhan. Lle mae hyn yn gofyn am fynediad at wybodaeth bersonol, rydym yn gyfrifol am arferion preifatrwydd data’r gwerthwyr. Rhaid i'n gwerthwyr gydymffurfio â'n gofynion preifatrwydd a diogelwch data a chyfarwyddiadau llym. Ni chaniateir iddynt ddefnyddio gwybodaeth bersonol y maent yn cael mynediad ati neu yn ei derbyn gennym ni at unrhyw ddibenion eraill nad sy'n angenrheidiol i gyflawni eu gwaith i ni.

Partneriaid

Mewn rhai gwledydd a rhanbarthau, cynigir ein cynhyrchion a'n gwasanaethau trwy bartneriaid sianel (neu bartneriaid ailwerthu) (gweler rhestr ein partneriaid sianel). Byddwn yn rhannu gwybodaeth gyda hwy sy'n angenrheidiol iddynt gynnig a darparu ein cynnyrch a'n gwasanaethau i'n cleientiaid presennol a darpar gleientiaid.

Mae rhai o'n cynhyrchion yn caniatáu i chi gael mynediad at swyddogaethau neu gynnwys a ddarperir gan ein partneriaid cynnwys â thechnoleg. Er enghraifft, mae integreiddio Blackboard Learn â Dropbox Education yn caniatáu i sefydliadau a defnyddwyr storio a rhannu cynnwys gan ddefnyddio swyddogaethau Dropbox. Gyda chaniatâd chi neu'ch sefydliad, byddwn yn rhannu gwybodaeth amdanoch chi, megis eich enw, eich e-bost, neu'ch ID myfyrwyr, sy'n ofynnol i chi gael mynediad at y swyddogaethau neu gynnwys partner o’n cynnyrch a'n gwasanaethau.

Mathau eraill o ddatgeliadau

Byddwn hefyd yn rhannu eich gwybodaeth lle bo angen yn yr amgylchiadau canlynol.

 • Taliadau. Pan fyddwch yn defnyddio ein cynhyrchion a'n gwasanaethau i wneud pryniant neu drafod, byddwn yn rhannu eich data talu a thrafod gyda banciau a sefydliadau eraill i brosesu'r trafodion ac at ddibenion canfod ac atal twyll neu at ddibenion atal gwyngalchu arian.
 • Newidiadau i’n strwythur busnes. Lle y caniateir gan y gyfraith berthnasol a chan y contractau gyda'n cleientiaid, efallai y byddwn yn datgelu eich gwybodaeth yn yr achosion canlynol:
  • Trafodion corfforaethol megis uno, caffael, gwerthu asedau, ac ariannu
  • Methdaliad, diddymu neu ad-drefnu, neu mewn trafodion neu weithrediadau tebyg
  • Camau yn gysylltiedig â'r pwyntiau bwled blaenorol (er enghraifft, diwydrwydd dyladwy)
 • Cydymffurfio â’r gyfraith. Efallai y bydd angen i ni ddatgelu eich gwybodaeth i gydymffurfio â gofynion cyfreithiol neu reoleiddiol ac i ymateb i geisiadau cyfreithlon, gorchmynion llys, a phrosesau cyfreithiol. Byddwn bob amser yn ceisio cyfyngu'r wybodaeth a ddarparwn gymaint ag y bo modd. Pan fo datgeliadau o'r fath yn ymwneud â gwybodaeth bersonol yr ydym yn ei chadw ar ran ein cleientiaid, byddwn yn ildio ceisiadau o'r fath i'n cleientiaid lle bo hynny'n ganiataol.
 • Gweithredu’n hawliau, atal twyll, ac er diogelwch. Efallai y bydd angen i ni ddatgelu eich gwybodaeth i ddiogelu ac amddiffyn hawliau, eiddo, neu ddiogelwch ni, ein cleientiaid, neu drydydd partïon, gan gynnwys gweithredu contractau neu bolisïau neu mewn cysylltiad ag ymchwilio i ac atal twyll.
 • Gwybodaeth anhysbys. Efallai y byddwn yn datgelu gwybodaeth gydgasgliadol neu anhysbys nad yw bellach yn gysylltiedig ag unigolyn adnabyddadwy ar gyfer ymchwil neu i wella a hyrwyddo ein cynnyrch a'n gwasanaethau. Er enghraifft, efallai y byddwn yn rhannu gwybodaeth gydgasgliadol neu anhysbus gyda'n partneriaid neu eraill at ddibenion busnes neu ymchwil megis partnerio â chwmni ymchwil neu academyddion i archwilio sut mae ein cynhyrchion yn cael eu defnyddio a sut y gellir defnyddio data o'r fath i wella ein swyddogaethau a darparu cymorth pellach i'n cleientiaid a sefydliadau addysgol eraill. Byddwn yn gweithredu mesurau diogelwch priodol cyn rhannu gwybodaeth, a all gynnwys dileu neu adnabod dynodwyr uniongyrchol (e.e. eich enw, eich cyfeiriad e-bost, ac ID eich dyfais).

Ymgysylltu â chleientiaid a marchnata

Ymgysylltu â chleientiaid

Rheoli'r perthynas â’r cleient. Rydym yn casglu a storio gwybodaeth bersonol gyfyngedig am y cysylltiadau perthnasol yn ein cleientiaid at ddibenion anfonebu, hysbysu diweddariadau a chynnal a chadw cynnyrch, a dibenion tebyg.

Marchnata

Hyrwyddo cynhyrchion a gwasanaethau. Rydym yn cynnal marchnata i hyrwyddo ein cynnyrch a'n gwasanaethau. Mae'r marchnata hwn wedi'i anelu yn gyffredinol at staff ein cleientiaid a'n partneriaid presennol a photensial. Fodd bynnag, nid ydym yn cyfyngu gweithgareddau a digwyddiadau i'r cynulleidfaoedd hynny pan fydd gweithgareddau a digwyddiadau o'r fath yn fuddiol i hyfforddwyr a defnyddwyr eraill systemau, megis gweminarau sy'n esbonio sut y gellir defnyddio ein cynhyrchion yn effeithiol.

Dim hysbysebu i fyfyrwyr. Nid ydym yn defnyddio nac yn datgelu gwybodaeth (boed yn wybodaeth bersonol neu fel arall) am fyfyrwyr yr ydym yn eu casglu trwy ddarparu ein cynhyrchion a'n gwasanaethau addysgol ar gyfer targedu hysbysebion ymddygiadol i fyfyrwyr.

Digwyddiadau a gweminarau. Pan fyddwn yn cynnal neu’n noddi digwyddiadau a gweminarau, byddwn yn casglu gwybodaeth am fynychwyr, megis y sesiwn y maent yn ei fynychu a'u manylion cyswllt, er mwyn rhoi gwybodaeth cynnyrch berthnasol iddynt a gwybodaeth arall sy'n ymwneud â Blackboard.

Rhannu o fewn Blackboard. Efallai y byddwn yn rhannu gwybodaeth bersonol sy'n gysylltiedig â marchnata gyda'r cysylltiadau ac adrannau Blackboard perthnasol. Er enghraifft, efallai y bydd gwybodaeth o dîm Gwerthiant lleol yn cael ei darparu i'r timau Marchnata Maes a Gweithrediadau Marchnata byd-eang i ddiweddaru'r systemau perthnasol ac anfon cyfathrebiadau cynnyrch a hyrwyddo eraill atoch chi.

Rhannu â phartneriaid. Mewn rhai gwledydd a rhanbarthau, cynigir ein cynhyrchion a'n gwasanaethau trwy bartneriaid sianel (neu bartneriaid ailwerthu) (gweler rhestr ein partneriaid sianel). Byddwn yn rhannu'r wybodaeth sy'n angenrheidiol i'n partneriaid i hyrwyddo ein cynnyrch a'n gwasanaethau i'w cleientiaid a darpar gleientiaid. Rydym hefyd yn gweithio gyda phartneriaid technoleg a chynnwys (gweler y rhestr o'n partneriaid technoleg a chynnwys) yr ydym yn rhannu gwybodaeth â hwy megis presenoldeb y digwyddiad os oes gennym ganiatâd i wneud hynny.

Rhannu â gwerthwyr. Efallai y byddwn yn defnyddio gwerthwyr i'n helpu i drefnu a chynnal ymgyrchoedd, digwyddiadau ac agweddau eraill ar farchnata. Byddwn yn rhannu â hwy'r wybodaeth bersonol sydd ei hangen yn unig a byddwn yn sicrhau eu bod yn dilyn ein gofynion llym ar gyfer gwerthwyr (dysgu mwy am rannu â gwerthwyr).

Dewisiadau marchnata ac optio allan. Bydd ein e-byst marchnata yn cynnwys dolen fel y gallwch chi newid eich dewisiadau ac optio allan o dderbyn cyfathrebiadau marchnata oddi wrthym. Gallwch wneud hyn trwy glicio ar y ddolen "Dad-danysgrifio" yn nhroedyn yr e-bost a fydd yn eich cyfeirio at ein Canolfan Dewisiadau Marchnata. Er nad yw'n rhoi'r un rheolaethau manwl i chi â'n Canolfan Dewisiadau Marchnata, gallwch hefyd anfon e-bost atom yn [email protected] i ddad-danysgrifio.

Hysbysebu ar-lein ac yn seiliedig ar ddiddordeb. Rydym yn defnyddio offer hysbysebu trydydd parti i gasglu gwybodaeth am eich ymweliadau â'n gwefannau i anelu hysbysebion atoch wedi'u targedu yn seiliedig ar eich hanes a'ch diddordebau pori ar wefannau eraill a gwasanaethau ar-lein neu ar ddyfeisiau eraill rydych efallai’n defnyddio Mewn rhai achosion, efallai y byddwn yn rhannu dynodwr cyfrif cyffredin (megis cyfeiriad e-bost neu ID defnyddiwr) gyda'n partneriaid hysbysebu trydydd parti i helpu i adnabod a chysylltu â chi ar draws dyfeisiau. Rydym ni a'n partneriaid trydydd parti yn defnyddio'r wybodaeth hon i wneud yr hysbysebion a welwch ar-lein yn fwy perthnasol i'ch diddordebau, yn ogystal â darparu gwasanaethau sy'n gysylltiedig â hysbysebu megis adrodd, priodoli, dadansoddiadau ac ymchwil i'r farchnad.

I ddysgu mwy am hysbysebu yn seiliedig ar ddiddordeb a sut y gallech chi optio allan o rywfaint o'r hysbysebion hyn, gallwch ymweld ag adnoddau ar-lein Menter Hysbysebu Rhwydwaith, yn http://www.networkadvertising.org/choices, adnoddau'r DAA yn http://www.aboutads.info/choices neu Eich Dewisiadau Ar-lein yn http://www.youronlinechoices.com/uk. Sylwer:

 • Bydd yr offer hwn nid yn unig yn optio chi allan o dderbyn hysbysebion yn seiliedig ar ddiddordeb ar y porwr neu’r ddyfais benodol, ond efallai byddwch yn parhau i dderbyn hysbysebion yn seiliedig ar ddiddordeb ar eich dyfeisiau eraill. Rhaid i chi berfformio’r proses optio allan ar bob porwr neu ddyfais rydych chi’n eu defnyddio.
 • Efallai na fydd rhai o'r camau optio allan hyn yn effeithiol oni bad bod eich porwr wedi’i osod i dderbyn cwcis. Os byddwch yn dileu cwcis, newid gosodiadau eich porwr, newid porwyr neu gyfrifiaduron, neu ddefnyddio system weithredu arall, bydd angen i chi optio allan eto.

Google Analytics a Hysbysebu.

Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio rhai mathau o hysbysebu arddangos a nodweddion uwch eraill trwy Google Analytics, megis Ail-farchnata gyda Google Analytics, Adrodd Argraffiadau Google Display Network, Integreiddio Rheolwr Ymgyrch DoubleClick ac Adrodd Demograffig a Diddordeb Google Analytics. Mae'r nodweddion hyn yn ein galluogi i ddefnyddio cwcis parti cyntaf (megis y cwci Google Analytics) a chwcis trydydd parti (megis y cwci hysbysebu Doubleclick) neu gwcis trydydd parti eraill at ei gilydd i hysbysu, optimeiddio a dangos hysbysebion yn seiliedig ar eich ymweliadau â'n gwefannau yn y gorffennol. Gallwch reoli'ch dewisiadau hysbysebu neu optio allan o gynhyrchion hysbysebu Google penodol trwy ymweld â Rheolwr Dewisiadau Google Ads, sydd ar gael ar hyn o bryd yn https://google.com/ads/preferences neu drwy ymweld ag adnoddau ar-lein NAI yn http://www.networkadvertising.org/choices.

Gallwch optio allan o gwcis trydydd parti gan Google Analytics gan ddefnyddio ychwanegyn gosodiad optio allan Google Analytics neu offer rheoli hysbysebion trydydd parti.

Dysgwch fwy am ein defnydd o cwcis yn ein Datganiad Cwcis.


Preifatrwydd plant

Nid ydym yn casglu unrhyw wybodaeth gan blant o dan 13 oed yn fwriadol oni bai a hyd nes bydd y sefydliad perthnasol wedi rhoi caniatâd ac awdurdodi i fyfyriwr o dan 13 ddefnyddio'r cynhyrchion a'r gwasanaeth ac i ni gasglu gwybodaeth gan y myfyriwr o'r fath.

Cysylltwch â ni yn [email protected] os credwch ein bod wedi casglu gwybodaeth bersonol yn anfwriadol gan blentyn o dan 13 heb ganiatâd priodol. Bydd hyn yn ein galluogi i ddileu gwybodaeth o'r fath cyn gynted ag y bo modd.


Diogelwch

Rydym yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau diogelu corfforol, gweinyddol a thechnolegol a gynlluniwyd i ddiogelu gwybodaeth bersonol yn erbyn colled, camddefnyddio, a mynediad neu ddatgeliad heb awdurdod. Mae gennym raglenni diogelwch gwybodaeth ymroddedig ac yn gweithio'n galed i wella ein mesurau diogelwch technegol a gweithredol yn barhaus.

Mae ein mesurau yn ystyried sensitifrwydd y wybodaeth rydym yn ei chasglu, ei ddefnyddio, a'i storio, a chyflwr technoleg bresennol. Mae ein mesurau diogelwch yn cynnwys amgryptio data, waliau tân, defnydd data a chyfyngiadau mynediad i'n personél a'n gwerthwyr a rheolaethau mynediad corfforol i'n cyfleusterau.

Mae'r holl gynhyrchion a gwasanaethau sy'n defnyddio data talu yn cynnal y lefelau cydymffurfiaeth perthnasol ar gyfer y Diwydiant Cerdyn Talu (PCI). Dilysir ein bod yn cydymffurfio â safonau PCI yn ystod archwiliadau blynyddol a gynhelir gan archwilwyr allanol (yr hyn a elwir yn 'Aseswyr Diogelwch Cymwys').


Trosglwyddiadau data a gwybodaeth ranbarth a gwlad ychwanegol

Trosglwyddiadau data

Mae Blackboard yn gwmni byd-eang gyda phencadlys yn yr Unol Daleithiau. Mae gennym strategaeth letya ranbarthol, ond efallai y bydd angen i ni gael mynediad at eich gwybodaeth o leoliadau y tu allan i'ch rhanbarth a'ch gwlad, gan gynnwys yn yr Unol Daleithiau a'r Iseldiroedd, at ddibenion cefnogi a chynnal a chadw lle y caniateir o dan y gyfraith berthnasol a'n contract gyda'ch sefydliad. Rydym yn deall pwysigrwydd cydymffurfio â gofynion trosglwyddo data. Rydym yn defnyddio mecanweithiau trosglwyddo data cymeradwy, megis Privacy Shield yr UE-U.S. (gweler isod), i sicrhau bod eich gwybodaeth yn cael ei diogelu'n ddigonol pan gaiff ei drosglwyddo. Dysgwch fwy am ein hymagwedd at gydymffurfiaeth trosglwyddo data yn ein Canolfan Preifatrwydd.

Privacy Shield yr UE-U.D.

Rydym yn cydymffurfio â Fframwaith Privacy Shield yr UE-U.D. ynglŷn â chasglu, defnyddio a chadw gwybodaeth bersonol gan aelod-wledydd yr Undeb Ewropeaidd. Dysgwch fwy am gydymffurfiad Blackboard ag egwyddorion Privacy Shield yr UE-U.D. yn ein Datganiad Privacy Shield.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein Datganiad Privacy Shield ac arferion cysylltiedig, e-bostiwch ni ar [email protected] neu gysylltwch â ni yn y cyfeiriad isod.

Unol Daleithiau - FERPA a chyfreithiau preifatrwydd addysg y wladwriaeth

Rydym yn darparu cynhyrchion a gwasanaethau addysgol i ysgolion a sefydliadau addysgol eraill. Trwy ddarparu'r cynhyrchion a'r gwasanaethau hyn, rydym yn casglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy gan fyfyrwyr neu amdanyn nhw ("Data Myfyrwyr"), a all gynnwys cofnodion addysgol a reolir gan Ddeddf Hawliau Addysgol Teuluol a Phreifatrwydd (FERPA). Rydym o'r farn bod Data Myfyrwyr o'r fath yn gwbl gyfrinachol ac yn gyffredinol peidiwch â defnyddio data o'r fath at unrhyw ddiben heblaw gwella a darparu ein cynnyrch a'n gwasanaethau i'r sefydliad addysgol neu ar ran y sefydliad addysgol. Mae ein casgliad, ein defnydd a'n rhannu o Ddata Myfyrwyr yn cael ei reoli gan ein contractau gyda'r sefydliadau addysgol, darpariaethau FERPA, Deddf Gwarchod Preifatrwydd Plant Ar-lein ("COPPA"), a chyfreithiau perthnasol eraill sy'n ymwneud â chasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol myfyrwyr, ond nid gan y darpariaethau yn y Datganiad Preifatrwydd hwn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am adolygu, addasu neu ddileu gwybodaeth bersonol myfyriwr, cysylltwch â'ch sefydliad addysgol yn uniongyrchol.


Eich hawliau

Yn yr UE a llawer o awdurdodaeth arall, mae gennych hawliau i reoli sut mae'ch gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio. Efallai bydd gennych yr hawl i ofyn am fynediad, cywiro neu ddileu gwybodaeth bersonol yr ydym yn ei chadw amdanoch chi. Yn yr UE, efallai y bydd gennych yr hawl hefyd i wrthwynebu neu gyfyngu ar rai mathau o ddefnydd o'ch gwybodaeth bersonol a gwneud cais i gael copi peiriant-ddarllenadwy o’r wybodaeth bersonol rydych wedi rhoi i ni.

Mewn llawer o'n cynhyrchion, byddwch yn gallu cael mynediad at eich gwybodaeth yn ogystal â newid a dileu rhywfaint o'r wybodaeth eich hun trwy fewngofnodi i'ch cyfrif. Os na allwch chi gael mynediad i, cywiro, neu ddileu'r wybodaeth ofynnol eich hun, dilynwch y camau hyn:

 • Os ydych chi'n ddefnyddiwr o'n cynnyrch a'n gwasanaethau a ddarparwn ar ran eich sefydliad, cysylltwch â'ch sefydliad i ymarfer eich hawliau. Mae angen iddynt reoli'ch cais hyd yn oed os yw'n ymwneud â gwybodaeth yr ydym yn ei storio ar ran eich sefydliad. Byddwn yn cefnogi'ch sefydliad gyda'ch cais.
 • Ym mhob achos arall, e-bostiwch ni ar [email protected] neu gysylltwch â ni gan ddefnyddio'r cyfeiriad isod os ydych chi am ymarfer unrhyw un o'r hawliau hyn.

Cofiwch nad yw llawer o'r hawliau hyn yn absoliwt. Mewn rhai amgylchiadau, nid ydym ni (neu eich sefydliad) yn gyfreithiol yn gorfod cydymffurfio â'ch cais oherwydd eithriadau cyfreithiol perthnasol.

Mewn llawer o awdurdodaeth, mae gennych hefyd yr hawl i gyflwyno cwyn gyda'r awdurdod diogelu data lleol. Ond cysylltwch â ni yn gyntaf, fel y gallwn fynd i'r afael â'ch pryder.

Unol Daleithiau - eich hawliau preifatrwydd California

Os ydych yn breswylydd yn California, mae Adran 1798.83 Cod Sifil California yn eich galluogi i ofyn am wybodaeth ar sut yr ydym yn datgelu gwybodaeth bersonol i drydydd partïon am eu dibenion marchnata uniongyrchol yn ystod y flwyddyn galendr flaenorol. Gallwch wneud un cais bob blwyddyn trwy e-bostio ni yn [email protected] neu ysgrifennu atom (gweler y cyfeiriad isod yn Adran 10).


Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynglŷn â'n Datganiad Preifatrwydd neu arferion preifatrwydd data, cysylltwch â ni yn [email protected] neu ysgrifennu atom yn y cyfeiriad canlynol.

Global Privacy Officer
Legal Department
Blackboard Inc.
1111 19th Street, NW, 9th Floor
Washington, DC 20036

Defnyddwyr sefydliadau a phroblemau technegol: Os ydych yn ddefnyddiwr o'n cynnyrch a'n gwasanaethau a ddarparwn ar ran eich sefydliad, cysylltwch â'ch sefydliad yn gyntaf gan mae datganiad preifatrwydd eich sefydliad a’u harferion preifatrwydd data yn penderfynu sut mae Blackboard yn defnyddio gwybodaeth bersonol ar ran eich sefydliad. Os oes gennych chi broblem dechnegol neu gefnogaeth, cysylltwch â desg gymorth eich sefydliad. Byddant yn gallu helpu.