Mae’r cynnwys hwn yn gyfieithiad o’r testun Saesneg gwreiddiol. Yn achos unrhyw wrthdaro rhwng y cyfieithiad hwn a'r testun Saesneg gwreiddiol, mae'r testun Saesneg gwreiddiol yn cael blaenoriaeth.

Privacy Shield Blackboard

Mae Blackboard yn cydymffurfio â Fframwaith Privacy Shield yr UE-U.D. fel y nodir gan Adran Masnach yr Unol Daleithiau ynghylch casglu, defnyddio a chadw gwybodaeth bersonol a dderbyniwyd gan yr Undeb Ewropeaidd. Mae Blackboard a'i gysylltiadau wedi ardystio eu bod yn glynu wrth egwyddorion rhybudd Privacy Shield, dewis, atebolrwydd ar gyfer trosglwyddo ymlaen, diogelwch, uniondeb data a chyfyngiad pwrpas, mynediad, a gofyn cymorth, gorfodi a rhwymedigaeth ("Egwyddorion"). Os oes unrhyw wrthdaro rhwng y polisïau yn y Datganiad hwn ac Egwyddorion y Privacy Shield, bydd yr Egwyddorion yn cael blaenoriaeth. I ddysgu mwy am Privacy Shield, ewch i wefan Privacy Shield Adran Masnach yr Unol Daleithiau: https://www.privacyshield.gov/. Am ragor o wybodaeth am ein hardystiad Privacy Shield, gweler: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOD9AAO.


Pwrpas

Pwrpas y Datganiad Privacy Shield Blackboard hwn ("Datganiad") yw amlinellu sut rydym yn cydymffurfio â'r Egwyddorion mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol a gasglwn. Os hoffech gael gwybodaeth ychwanegol am ein harferion preifatrwydd mewn cysylltiad â gwybodaeth a gesglir ar y wefan hon yn gyffredinol, cyfeiriwch at ein Polisi Preifatrwydd. Os oes unrhyw wrthdaro rhwng y Datganiad hwn a’r Polisi Preifatrwydd, bydd y Datganiad hwn yn cael blaenoriaeth.


Cwmpas

Mae'r Datganiad hwn yn berthnasol i unrhyw wybodaeth bersonol a dderbyniwyd gan Blackboard a'i gysylltiadau o'r Undeb Ewropeaidd sydd yn ddibynnol ar Privacy Shield.


Gweithgareddau Prosesu Data Blackboard

Mae Blackboard ar adegau yn gweithredu fel prosesydd data neu reolwr data wrth brosesu data personol a drosglwyddir o'r UE, yn dibynnu ar y cynnyrch neu'r gwasanaeth Blackboard. Er y gall y mathau o ddata a gasglwyd a phroseswyd gan Blackboard amrywio yn dibynnu ar y cynnyrch a dewisiadau ein cwsmeriaid, mae'r data a gasglwn fel arfer yn cynnwys gwybodaeth bersonol sy'n ymwneud â myfyrwyr a defnyddwyr eraill ein cynnyrch a'n gwasanaethau ac ysgolion/sefydliadau, gwybodaeth biliau a thaliadau, ymddygiad pori gwe a gwybodaeth arall sy'n ymwneud â dyfais y defnyddiwr a ddefnyddir i gael mynediad at y gwasanaethau, a gwybodaeth arall fel y disgrifir yn ein Polisi Preifatrwydd. Mae Blackboard yn prosesu'r data hwn at ddibenion darparu ein gwasanaethau busnes a defnyddwyr; bilio a thaliadau; gwasanaeth cwsmeriaid a chymorth cynnyrch; cyfathrebu a marchnata; dadansoddiadau i lywio a gwella ein gwasanaethau; pwrpasau mewnol eraill.


Egwyddorion

 1. Rhybudd. Byddwn yn rhoi rhybudd i unigolion o'n harferion casglu a phrosesu data yn ein Polisi Preifatrwydd, sy'n disgrifio'r wybodaeth bersonol a gasglwn, pwrpas a defnydd gwybodaeth bersonol, y categorïau o drydydd partïon y gallwn rannu â hwy gwybodaeth o'r fath (a'r rhesymau yr ydym yn gwneud hynny), hawl yr unigolyn i gael gafael ar wybodaeth o'r fath, y dewisiadau a'r modd y gall yr unigolyn gyfyngu ar y defnydd a datgeliad o wybodaeth bersonol, a datgeliadau eraill sy'n gyson â'r Egwyddor Rhybuddio. Pan fyddwn yn prosesu gwybodaeth bersonol ar ran sefydliad addysgol neu sefydliad arall (pob un yn "Sefydliad") y mae gennych berthynas uniongyrchol gydag ef, byddwn yn gweithio gyda hwy i'w helpu i roi rhybudd priodol i chi.
 2. Dewis. Rydyn ni'n cynnig cyfle i unigolion i optio allan o wybodaeth bersonol (neu i roi caniatâd optio i mewn penodol ar gyfer gwybodaeth sensitif): (i) yn cael ei ddatgelu i drydydd parti (heblaw i ddarparwr gwasanaeth neu yn unol â chais cyfreithlon fel y nodir isod), neu (ii) yn cael ei ddefnyddio at ddiben sy'n wahanol i'r pwrpas y cafodd ei gasglu'n wreiddiol (fel y nodir yn ein Polisi Preifatrwydd) neu ei hawdurdodi gennych chi wedyn os bydd amgylchiadau o'r fath yn codi. Mae gennych hefyd y gallu i optio allan ar unrhyw adeg o ddefnydd o’ch gwybodaeth bersonol at ddibenion marchnata uniongyrchol, trwy ddilyn y gweithdrefnau dad-danysgrifio a nodir yn y post. Er mwyn ymarfer yr hawl hon, mewngofnodwch i'ch cyfrif drwy'r Gwasanaethau a defnyddio'r swyddogaeth ddynodedig. Os oes gennych gwestiynau pellach sy'n gysylltiedig â'r uchod, gallwch hefyd gysylltu â ni yn [email protected] Pan fyddwn yn prosesu gwybodaeth bersonol ar ran Sefydliad, byddwn yn gweithio gyda'r Sefydliad hwnnw i gydymffurfio ag unrhyw ddewisiadau unigolyn ar gyfer cyfyngu ar ddefnydd neu ddatgelu gwybodaeth bersonol.
 3. Trosglwyddiadau Ymlaen (Trosglwyddo i Drydydd Partïon). Efallai y bydd Blackboard yn trosglwyddo gwybodaeth bersonol i drydydd partïon penodol (fel y disgrifir yn ein Polisi Preifatrwydd). Pan fyddwn yn trosglwyddo gwybodaeth bersonol i drydydd parti, byddwn yn cymryd camau rhesymol a phriodol i sicrhau bod y trydydd parti yn prosesu gwybodaeth bersonol at ddibenion cyfyngedig a phenodol ac mewn modd sy'n gyson â rhwymedigaethau Privacy Shield Blackboard. Pan fo’r trosglwyddiad i asiant trydydd parti sy'n gweithredu ar ein rhan, mae'n bosibl y bydd Blackboard yn atebol os yw trydydd partïon o'r fath yn methu â bodloni'r rhwymedigaethau hynny, ac rydym yn gyfrifol am y digwyddiad sy'n achosi'r difrod.
 4. Diogelwch. Rydym yn cymryd mesurau rhesymol a phriodol i ddiogelu gwybodaeth bersonol rhag colled, camddefnyddio a mynediad, datgelu, newid neu ddinistrio heb ganiatâd. Rydym wedi gweithredu gweithdrefnau corfforol, electronig a rheolaethol priodol i helpu i ddiogelu a sicrhau gwybodaeth bersonol rhag colled, camddefnyddio, neu fynediad, datgelu, newid neu ddinistrio heb awdurdod.
 5. Uniondeb Data a Therfyn Diben. Byddwn yn prosesu gwybodaeth bersonol mewn modd sy'n gydnaws â'r diben y cafodd ei chasglu neu ei hawdurdodi gan unigolion. Pan fyddwn yn derbyn gwybodaeth bersonol gan Sefydliad, y Sefydliad fydd yn pennu'r dibenion hynny. I'r graddau angenrheidiol ar gyfer y dibenion hynny, byddwn yn cymryd camau rhesymol i sicrhau bod gwybodaeth bersonol yn gywir, yn gyflawn, yn gyfredol ac yn ddibynadwy ar gyfer ei ddefnydd bwriedig.
 6. Mynediad. Mae gan unigolion yr UE yr hawl i fynediad rhesymol i'r wybodaeth bersonol amdanoch chi sydd gennym. Ar gais, byddwn hefyd yn cymryd camau rhesymol i gywiro, diweddaru, diwygio neu ddileu unrhyw wybodaeth a ddangosir i fod yn anghywir, ac eithrio pan fyddai'r baich neu'r gost o wneud hynny yn anghymesur i'r risgiau i'ch preifatrwydd yn yr achos dan sylw neu lle byddai hawliau trydydd partïon yn cael eu torri. Pan fyddwn yn prosesu gwybodaeth bersonol ar ran Sefydliad, byddwn yn cyfeirio unrhyw geisiadau unigol am fynediad neu i gyfyngu ar ddefnydd neu ddatgeliad i'r Sefydliad, a byddwn yn gweithio gyda'r fath Sefydliad i gydymffurfio â cheisiadau o'r fath yn unol â'r gyfraith berthnasol a'n rhwymedigaethau o dan y Privacy Shield.
 7. Awdurdodaeth a Gorfodaeth. Fel rhan o'n cyfranogiad yn Privacy Shield, rydym yn ddarostyngedig i bwerau ymchwilio a gorfodi Comisiwn Masnach Ffederal yr Unol Daleithiau.
 8. Ceisiadau Cyfreithlon. Efallai y bydd yn ofynnol i Blackboard ddatgelu gwybodaeth bersonol mewn ymateb i geisiadau cyfreithlon gan awdurdodau cyhoeddus, gan gynnwys cwrdd â gofynion diogelwch cenedlaethol neu ofynion gorfodi'r gyfraith.
 9. Cysylltu â Blackboard a Gofyn Cymorth. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Datganiad hwn neu'r wybodaeth a gasglwn gennych sy’n dibynnu ar Privacy Shield, cysylltwch â ni yn [email protected] neu ysgrifennwch at:

  Legal Department
  Blackboard Inc.
  1111 19th Street N.W.
  Washington, DC 20036
  USA

  Os ydych chi'n pryderu ynghylch sut mae gwybodaeth bersonol a darparwyd gennych i Blackboard wedi cael ei defnyddio, anfonwch eich ymholiad neu'ch cwyn atom ni yn gyntaf i'r cyfeiriad a restrir uchod. Mae Blackboard yn cymryd pob pryder ynghylch preifatrwydd a defnydd o wybodaeth bersonol yn ddifrifol iawn, a bydd yn ymdrechu i ymateb i chi o fewn 45 diwrnod i dderbyn cwyn.

  Os na fyddwn yn ymateb o fewn yr amser hwnnw, neu os nad yw ein hymateb yn mynd i'r afael â'ch pryderon yn ddigonol, gallwch gyflwyno'ch cwyn yn rhad ac am ddim i JAMS, sef darparwr datrys anghydfodau Privacy Shield dynodedig Blackboard, gan ddefnyddio'r ddolen hon: https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim.

  Efallai y bydd amgylchiadau hefyd pan ellir datrys anghydfodau trwy broses gyflafareddu gorfodol Privacy Shield. Gweler gwefan Privacy Shield am ragor o wybodaeth:
  https://www.privacyshield.gov/article?id=C-Pre-Arbitration-Requirements.

  Diweddarwyd y Datganiad hwn ddiwethaf ar Fai 24, 2018.