Croeso i Ganolfan Preifatrwydd Blackboard

Mae ein Canolfan Preifatrwydd yn rhoi trosolwg o'n Rhaglen Preifatrwydd Data a'n hymagwedd at breifatrwydd data. Mae gennym hefyd wybodaeth ddefnyddiol ychwanegol am breifatrwydd data ar y tudalennau canlynol:


Ein rhaglen preifatrwydd data ac ein hymagwedd

Mae preifatrwydd yn bwysig i ni. Credwn fod preifatrwydd yn hawl sylfaenol i bob unigolyn. Mae ein cleientiaid yn rhoi gwybodaeth bersonol eu gweithwyr a’u defnyddwyr yn ein gofal ni, sy'n aml yn fyfyrwyr. Rydym yn cymryd y rhwymedigaethau sy'n gysylltiedig â'r wybodaeth hon yn ddifrifol iawn.

Mae preifatrwydd a diogelwch data wedi bod yn flaenoriaeth allweddol Blackboard am amser hir felly. Roedd Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR) yr Undeb Ewropeaidd yn gyfle i gryfhau ein harferion preifatrwydd data presennol ymhellach a'u ffurfioli fel rhan o raglen breifatrwydd data byd-eang a arweinir gan ein Swyddog Preifatrwydd Byd-eang.

Mae ein hymagwedd at breifatrwydd data bob amser wedi canolbwyntio ar y cleient. Rydym yn deall yr heriau y mae ein cleientiaid yn eu hwynebu. Mae ein Rhaglen Preifatrwydd Data wedi'i chynllunio i'w helpu gyda'u cydymffurfiaeth â phreifatrwydd data.

Rydym wedi ein hardystio gan Privacy Shield yr UE-UD, llofnodwr balch yr Addewid Preifatrwydd ac yn aelod o Fforwm Dyfodol Preifatrwydd.

 


Preifatrwydd trwy ddyluniad

Gan ei fod yn dod yn fwy a mwy heriol yn y byd heddiw i unigolion gadw rheolaeth dros eu gwybodaeth, mae preifatrwydd drwy ddyluniad ac atebolrwydd yn dod yn fwyfwy pwysig i gynnal ymddiriedaeth unigolion, cleientiaid a rheoleiddwyr ac i ddogfennu sut mae sefydliad yn cydymffurfio â'r GDPR. Mae preifatrwydd drwy ddyluniad felly wrth wraidd ein Rhaglen Preifatrwydd Data.


Trosglwyddiadau data

Mae gennym ymagwedd aml-haenog tuag at gydymffurfiad â throsglwyddo data. Mae hyn yn golygu ein bod yn mynd i'r afael â gofynion trosglwyddo data mewn nifer o ffyrdd i sicrhau bod gwybodaeth bersonol wedi'i ddiogelu'n ddigonol:

  • Lletya rhanbarthol: Mae gennym strategaeth lletya ranbarthol gyda phob cynnyrch a swyddogaeth allweddol yn cael eu lletya mewn rhanbarthau (e.e. yn yr UE ar gyfer cleientiaid UE). Efallai bydd angen cael mynediad at y wybodaeth bersonol a letyir mewn rhanbarth o du allan i'r rhanbarth (e.e. o du allan i’r AEE) er mwyn darparu’r cynhyrchion a gwasanaethau, e.e. Ar gyfer cymorth 24/7 a gwaith cynnal a chadw ar y cynnyrch.
  • Rheolau Corfforaethol sy'n Rhwymo (BCR): Rydym wedi cyflwyno ein BCR i gael eu hawdurdodi i Awdurdod Diogelu Data’r Iseldiroedd a byddwn yn dibynnu ar y BCR ar ôl iddynt gael eu hawdurdodi.
  • Cymalau Contractiol Safonol: Rydym yn defnyddio cymalau contractiol safonol (SCCs) ar gyfer data a gymeradwywyd gan yr UE i drosglwyddo gwybodaeth bersonol y tu allan i'r AEE yn gydymffurfiol o fewn grŵp cwmnïau Blackboard.
  • Privacy Shield: Er mae’r cytundeb Privacy Shield rhwng yr UE ac UDA wedi’i ddirymu’n ddiweddar fel sail trosglwyddo gwybodaeth bersonol dan GDPR gan Lys Cyfiawnder Ewrop, ac felly nid ydym yn dibynnu arno at y diben hwn bellach, mae Blackboard yn parhau i fod wedi’i ardystio i ddangos ein hymrwymiad at ddiogelu gwybodaeth bersonol a drosglwyddir o’r AEE neu'r DU.
  • Mesurau ychwanegol: Rydym yn defnyddio mesurau cytundebol, sefydliadol a thechnegol ychwanegol i ddiogelu gwybodaeth bersonol a drosglwyddir.
  • Trosglwyddiadau ymhellach: Mae gennym gytundebau cadarn gyda gwerthwyr a phartneriaid (e.e. Amazon Web Services) i sicrhau bod gofynion trosglwyddo data (a rhwymedigaethau preifatrwydd data eraill) yn cael eu trosglwyddo i'n gwerthwyr a'n partneriaid sydd â mynediad at wybodaeth bersonol.

Ein gwerthwyr

Rydym yn defnyddio gwerthwyr i'n helpu i ddarparu ein cynnyrch a'n gwasanaethau neu i berfformio gwaith ar ein rhan. Lle mae hyn yn gofyn am gael mynediad at wybodaeth bersonol, rydym yn gyfrifol am arferion preifatrwydd data'r gwerthwyr. Rhaid i'n gwerthwyr gydymffurfio â'n gofynion preifatrwydd a diogelwch data a chyfarwyddiadau llym. Ni chaniateir iddynt ddefnyddio gwybodaeth bersonol y maent yn cael mynediad ati neu yn ei derbyn gennym at unrhyw ddibenion eraill nad ydynt yn angenrheidiol i gyflawni eu gwaith i ni.


Diogelwch

Rydym yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau diogelu corfforol, gweinyddol a thechnolegol a gynlluniwyd i ddiogelu gwybodaeth bersonol yn erbyn colled, camddefnyddio, a mynediad neu ddatgeliad heb awdurdod. Mae gennym raglenni diogelwch gwybodaeth ymroddedig ac yn gweithio'n galed i wella ein mesurau diogelwch technegol a gweithredol yn barhaus.

Mae ein mesurau yn ystyried sensitifrwydd y wybodaeth rydym yn ei chasglu, ei ddefnyddio, a'i storio, a chyflwr technoleg bresennol. Mae ein mesurau diogelwch yn cynnwys amgryptio data, waliau tân, defnydd data a chyfyngiadau mynediad i'n personél a'n gwerthwyr a rheolaethau mynediad corfforol i'n cyfleusterau.


Cysylltu â ni

Unrhyw gwestiynau? Cysylltwch â ni yn [email protected]. Am ragor o opsiynau cysylltu, gweler ein Datganiad Preifatrwydd.

Diweddarwyd y cynnwys hwn ddiwethaf ar 10 Rhagfyr, 2020.