Sut rydym yn profi ac yn dilysu porwyr

Mae ymagwedd Blackboard at bennu profi a dilysu porwyr yn seiliedig ar ddwy ystyriaeth:

 1. Rydym eisiau profi a dilysu'r porwyr diweddaraf, yn arbennig lle mae diweddariadau awtomatig yn golygu bod defnyddwyr yn uwchraddio'n gyflym.
 2. Rydym eisiau profi a dilysu set ddigon eang o borwyr sy'n cael eu defnyddio ymhlith ein cleientiaid.

Pan gaiff porwr ei restru fel un sydd wedi ei brofi a'i dilysu, mae Blackboard wedi ymrwymo i gefnogi defnydd cleientiaid mewn dau brif fodd:

 1. Cyn rhyddhau fersiwn o Blackboard Learn, gan brofi'r cyfuniadau porwyr a systemau gweithredu sydd ar gael er mwyn atal rhyddhau unrhyw broblemau gyda'r porwr.
 2. Ar ôl rhyddhau fersiwn Blackboard Learn, trwy fynd i'r afael yn sydyn â phroblemau cleientiaid trwy:
  • Derbyn achosion cefnogaeth ar dechnoleg y platfform, cynorthwyo gyda datrysiadau, a chodi'r materion i'w datrys, pa bynnag borwr a ddefnyddir.
  • Gweithio i ddatrys unrhyw broblemau gyda’r porwr wrth ryddhau cynnyrch fel gydag unrhyw fath arall o broblem.

Porwyr

Mae Blackboard yn profi ac yn dilysu pedwar prif borwr ar gyfer rhyddhau fersiynau Blackboard Learn.

Mae hyn yn cynnwys porwyr sy'n dilyn llwybr traddodiadol o ran diweddaru meddalwedd gan ryddhau fersiynau newydd o bryd i'w gilydd fel rhai sydd Ar Gael yn Gyffredinol, fel arfer wedi'u clymu â system weithredu (OS) benodol.

 • Safari gan Apple

Gall rhai opsiynau ffurfweddu Internet Explorer ei gwneud yn anodd defnyddio rhai nodweddion o Blackboard Learn. I ddysgu rhagor, gweler y pwnc Parthau Diogelwch a Gwedd Cydnawsedd Internet Explorer yn yr adran hon.

Mae hyn hefyd yn cynnwys tri phorwr sy’n dilyn llwybr diweddaru meddalwedd cyflym draws systemau gweithredu, seiliedig ar sianel:

 • Edge gan Microsoft
 • Firefox gan Mozilla
 • Chrome gan Google

Gyda'r porwyr hyn, mae Blackboard yn profi eu sianel rhyddhau "sefydlog" diweddaraf ar yr adeg o brofi, sef y sianel sy'n cael ei brofi fwyaf gan werthwyr y porwyr eu hunain cyn ei ryddhau i ddefnyddwyr.

Ar ben hynny, mae Blackboard yn profi ac yn dilysu sianel arbenigol specialized Extended Support Release (ESR) Firefox , sef is-set o'u sianel sefydlog wedi'i anelu at ryddhau menter-gyfan. I ddysgu mwy, edrychwch ar dudalen Firefox ar Extended Support Release.

Os oes angen gwybodaeth arnoch am y fersiynau penodol o bob porwr a brofwyd ac a ddilyswyd pan ryddhawyd fersiwn penodol o Blackboard Learn, cymerwch olwg ar Nodiadau Rhyddhau'r rhyddhad hwnnw.


Ymagwedd Blackboard at gyfleu mewn porwyr

Mae haen rendro Blackboard Learn yn cynnwys Iaith Arwyddnodi Hyperdestun (HTML), Dalenni Arddull Rhaeadrol (CSS), a JavaScript sy’n cydymffurfio â safonau modern ar gyfer yr ieithoedd hynny.

Mae ein hymagwedd cynllunio cyffredinol yn canolbwyntio ar allu i ryngweithredu. Mae hyn yn golygu ble bynnag fo’n bosibl nad ydym yn ysgrifennu cod sy’n benodol i borwr penodol neu’n bod yn defnyddio’r isafswm o fewngapsiwleiddio i ddelio ag amrywiaethau ymysg y porwyr.

 • Mae’r haen rendro o Blackboard Learn yn rhyngweithio gyda pheiriant rendro eich porwr, sef y rhan sy’n tynnu’r tudalennau gwe i brif ran ffenestr y porwr.
 • Mae holl beiriannau rendro porwyr wedi eu cynllunio i weithio’n dda gydag ychwanegiad sy’n cydymffurfio â safonau yn HTML, CSS a Javascript. Mae hyn yn cynnwys:
  • WebKit, sy’n pweru Safari, Chrome, ac Opera
  • Blink, fersiwn o WebKit sy’n pweru’r fersiynau diweddaraf o Chrome
  • Trident, sy’n pweru Internet Explorer
  • Gecko, sy’n pweru Firefox

Mae'r ymagwedd ddylunio hon at haen gyfleu Blackboard Learn yn ein caniatáu i fod yn hyderus y bydd fersiynau newydd o borwyr, pan gânt eu rhyddhau, yn parhau i weithio gyda fersiynau cyfredol Blackboard Learn.


Ymagwedd Blackboard at brofi porwyr

I wirio'r hyder hwn gyda phob rhyddhad newydd, mae Blackboard yn rhedeg ein prawf cydnawsedd porwr yn erbyn y fersiynau newydd o'r porwyr ar sawl gyfuniad system weithredu er mwyn sicrhau swyddogaeth cyn rhyddhau fersiwn penodol. Mae’r profion hyn yn trosoli’r set lawn o strategaethau profion awtomatig ac â llaw sydd ar gael i sicrhau hyder mewn profion.


Fersiynau newydd o borwyr

Oherwydd yr amlder cynyddol o gyhoeddi porwyr newydd gan rai werthwyr, polisi Blackboard yw i gefnogi pob fersiwn newydd o borwr a gyhoeddir i'r farchnad fel rhai sydd ar gael yn gyffredinol neu gan sianeli cefnogi rhyddhau, hyd yn oed os yw'r porwr yn cael ei ryddhau ar ôl i brofi ddod i ben ar gyfer y rhyddhad. Rydym yn delio ag unrhyw broblemau difrifol mae cleientiaid wedi'u canfod yn y maes yn erbyn porwr a gefnogir dros dro fel blaenoriaeth. Rydym yn gweithredu cylchoedd profi cyson yn erbyn porwyr i sicrhau fod y system yn dal i berfformio fel y disgwyl a byddwn yn diweddaru dogfennaeth porwyr a gefnogir ar gyfer cleientiaid fel fo’n briodol.


Porwyr hŷn

Yn yr un modd ag yr argymhellwn ddefnyddio'r fersiwn diweddaraf o Blackboard Learn i sicrhau’r profiad gorau, mae gwerthwyr porwyr yn gwneud yr un argymhellion ynghylch eu meddalwedd. Mae'n bosib y bydd gan rhai fersiynau hŷn o borwyr o rai gwerthwyr broblemau cyfleu gyda fersiynau newydd o Blackboard Learn, ac mae'n bosib y bydd gan rhai fersiynau newydd o borwyr broblemau cyfleu gyda fersiynau hŷn o Blackboard Learn.

Mae Blackboard yn dal i dderbyn problemau gan gleientiaid ar gyfer y porwyr yr adroddir amdanynt i Gefnogaeth, a bydd yn ymdrechu i ddyblygu'r mater ar borwr a gefnogir yn llawn. Os nad yw'n gallu dyblygu'r broblem, bydd Blackboard yn argymell bod y cleient yn symud i fersiwn o'r porwr a gefnogir yn llawn gan Blackboard. Mewn rhai achosion, fe wneir argymhelliad ychwanegol i uwchraddio i fersiwn mwy modern o Blackboard Learn.


Cwcis a Javascript

Er gwaethaf y porwr a ddefnyddir, mae Blackboard Learn angen defnyddio cwcis sesiwn a galluogi javascript ym mhorwr y defnyddiwr er mwyn darparu'r profiad cywir o ran dysgu ac addysgu.

Gallai fod angen derbyniad ychwanegol o gwcis parhaol neu gwcis trydydd parti er mwyn i rai o nodweddion Blackboard Learn 9.1 weithio'n gywir, gan gynnwys mynediad WebDAV at ffeiliau cwrs neu ffeiliau’r casgliad o gynnwys.

Mae Blackboard hefyd yn darparu Bloc Adeiladu i ganiatáu i ddefnyddwyr gydnabod datganiad datgeliad cwcis wrth fewngofnodi i Blackboard Learn, fel sy’n ofynnol mewn rhai llefydd. I ddysgu mwy am y Bloc Adeiladu hwn, edrychwch ar adran Rheoli Diogelwch - Datgelu Cwcis.


Java ac ategolion porwyr eraill

Mae llond llaw o nodweddion Blackboard Learn yn gofyn bod meddalwedd penodol ychwanegol yn cael ei osod. Heb y rhain, ni fydd y nodweddion eu hunain yn gweithio. Efallai y bydd defnyddwyr yn cael eu hysgogi i osod y feddalwedd atodol wrth gael mynediad at y nodweddion hyn, neu'n ddibynnol ar osodiadau diogelwch porwyr unigol, efallai y bydd angen i ddefnyddwyr gydnabod neges porwr trwy ganiatáu i’r ategolyn unigol redeg ar eu system.

Os ydych angen gwybodaeth am y nodweddion penodol sydd angen ategolion porwyr ar gyfer rhyddhad penodol o Blackboard Learn neu wybodaeth ar fersiynau'r ategolion eu hunain, edrychwch ar Nodiadau Rhyddhau y rhyddhad hwnnw.

Gellir defnyddio Blackboard Learn i wasanaethu cynnwys cyfryngau neu fathau eraill o gynnwys arbenigol sydd angen ategyn porwr megis Java, Flash Player, Apple QuickTime, neu ategolion eraill i rendro’r cynnwys. Yn y senarios hyn, mae’r fersiwn o’r ategyn a’r porwyr sy’n gyfatebol â'r ategyn, yn ogystal â'r gosodiad a chyfarwyddiadau ffurfweddu ar gyfer yr ategyn, wedi eu pennu gan natur y cynnwys a bydd yn amrywio.


Meddalwedd gynorthwyol a hygyrchedd

Er mwyn cael y profiad gorau ar Blackboard Learn gyda'ch darllenydd sgrin, defnyddiwch ChromeTM a Jaws ar system Windows®. Ar Mac® defnyddiwch Safari® a VoiceOver.

Mae Blackboard yn ceisio gwneud ei gynnyrch mor hygyrch â phosibl. I ddysgu mwy am dechnolegau cynorthwyol, ewch i http://access.blackboard.com