Mae'r Content Collection yn cynnwys nifer o ddarnau o offer i rannu cynnwys ac i chwilio am gynnwys. Mae’r opsiynau hyn yn dibynnu ar lefel y ffolder sy’n cael ei rannu. Er enghraifft, mae’r caniatadau a osodwch ar ffolder lefel uchaf yn erbyn is-ffolder yn effeithio’r offer chwilio sydd ar gael i’r defnyddwyr hynny.

Cofiwch pan rennir ffolder, rhoddir caniatâd i'r holl gynnwys yn y ffolder.


Pob ffolder yn erbyn ffolderi wedi'u cofrestru

Pan mae defnyddwyr yn agor y Content Collection, byddant yn gweld eu ffolder defnyddiwr a'r ffolderi ar gyfer y cyrsiau a sefydliadau maen nhw wedi cofrestru arnynt. Gallwch doglo rhwng Dangos Pob Ffolder a Dangos Ffolderi wedi'u Cofrestru er mwyn hidlo modd arddangos rhwng ffolderi i'w gwneud yn haws i ddod o hyd i gynnwys.

Mae'r opsiwn hwn ar gael yn ffolderi lefel uchaf hyn:

 • Defnyddwyr
 • Cyrsiau
 • Mudiadau
 • eReserves

Mae'r offeryn hwn yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer llyfrgellwyr eGronfeydd, a allai fod â chaniatâd at nifer o ffolderi cwrs yn eGronfeydd. Mae’r offeryn hwn yn caniatáu y llyfrgellydd i arddangos y ffolderi hyn o dan y ffolder eReserves yn y ddewislen Casgliad Cynnwys heb gofrestru yn y cyrsiau.


Dod o Hyd i Ffolder

Mae’r dewis Dod o Hyd i Ffolder yn caniatáu i chi chwilio am ffolderi lefel uchaf mae gennych ganiatadau ar eu cyfer. Er enghraifft, os yw defnyddiwr arall wedi penderfynu eich bod yn darllen caniatâd ar gyfer eu ffolder enw defnyddiwr, gallai hyn ymddangos mewn chwiliadau sy’n defnyddio Dod o Hyd i Ffolder. Gallwch hefyd ychwanegu’r ffolder at eich dewislen Casgliad Cynnwys, gan ei gwneud yn hawdd i fynd i mewn i’r ffolder yn rheolaidd.

Gallwch rannu ffolder lefel uchaf gyda defnyddiwr arall, ac addasu’r caniatadau wedyn ar y cynnwys o fewn y ffolder i gyfyngu mynediad. Er enghraifft, os ydychi’n dymuno rhoi caniatâd darllen defnyddiwr ar gyfer eich ffolder enw defnyddiwr, ond heb rannu popeth o’i fewn, dilëwch ganiatád ar gyfer y cynnwys y tu mewn i’r ffolder na ddylai’r defnyddiwr hwn weld. Mae’r defnyddiwr yn dal i allu defnyddio’r dewisDod o Hyd i Ffolder, ond cynnwys penodol yn unig a welant yn y ffolder.

Nid oes modd defnyddio’r dewis Dod o Hyd i Ffolder i ddod o hyd i ffolderi amnyth.


Chwilio am ffeiliau a ffolderi

Mae chwilio'n caniatáu i ddefnyddwyr leoli pob ffeil a ffolder sydd wedi eu rhannu â nhw. Pan mae defnyddiwr yn gwneud chwiliad, mae'r system yn dychwelyd yr eitemau hynny y mae gan ddefnyddiwr ganiatâd iddynt yn unig. Os oes caniatâd wedi cael ei roi ar ffolder mewn tabl ond nid ar gyfer y ffolder lefel uchaf, gall y defnyddiwr chwilio am y ffolder a rhoi nod tudalen arno.

Mwy ar chwilio yn y Content Collection


Mynd i Leoliad

Mae Mynd i'r Lleoliad yn caniatáu i chi fynd un uniongyrchol i ffolder penodol sydd wedi cael ei rannu gyda chi yn y Content Collection. Mae’r arbedwr amser hwn yn caniatáu i ddefnyddwyr fynd i mewn i’r llwybr a’i nodi yr un pryd .


Nodau Tudalen

Mae nodau tudalen yn rhoi mynediad cyflym i gynnwys a ddefnyddir yn aml heb fod rhaid llywio drwy sawl ffolder. Gall defnyddwyr drefnu nodau tudalen mewn ffolderi ac is-ffolderi yn ôl yr angen. Mae'r offeryn hwn yn ddefnyddiol pan mae gennych fynediad at ffolder mewn tabl oherwydd nid yw Canfod Ffolder yn dychwelyd ffolderi mewn tabl.


Llifoedd Gwaith

Os oes disgwyl i ddefnyddiwr weithredu neu ymateb i eitem, gall fod o gymorth i anfon model llif gwaith gyda’r eitem. Pan grëwch fodel llif gwaith, rydych yn dewis defnyddwyr i rannu’r eitem â hwy a rhoi caniatâd iddynt wneud hynny . Gallwch hefyd ddewis opsiwn i anfon e-bost at ddefnyddiwr yn dweud bod yr eitem wedi cael ei rannu gyda nhw a bod model llif gwaith wedi'i atodi iddi.


Creu pasys

Caiff pasys eu defnyddio i rannu ffeil gyda defnyddiwr am gyfnod penodol o amser. Mae pasys yn ddefnyddiol i rannu ffeiliau gyda defnyddwyr heb gyfrif ar y system. Pan fyddwch yn creu pas, gallwch ddewis a ydych am roi caniatâd darllen neu ddarllen ac ysgrifennu i'r ffeil gyda'r pas. Pan fydd y cyfnod a roddir ar gyfer y caniatâd ar ben, ni fydd y defnyddiwr bellach yn gallu cyrchu'r ffeil.

I greu caniatâd mynediad, dewiswch Caniatadauo ddewislen yr eitem. Dewiswch Creu Caniatâd Mynediad a dewiswch eich gosodiadau. Dewiswch Cyflwyno pan rydych wedi gorffen.

Mwy ar ganiatadau mynediad


Creu portffolio

Mae portffolios yn caniatáu i chi gasglu a threfnu ffeiliau i dudalennau gwe a addasir. Gallwch gyflwyno’r portffolios hyn i unigolion a grwpiau o ddefnyddwyr y tu allan i’ch cyrsiau. Mae’n bwysig i ystyried y caniatadau detholedig ar gyfer ffeiliau sy’n gysylltiedig mewn portffolio. Os oes gan ddefnyddiwr arall ganiatâd - heblaw am ddarllen - i ffeil sy'n gysylltiedig â phortffolio, gellir golygu neu ddileu'r ffeil, gan arwain at broblemau ar gyfer defnyddwyr y portffolio.

Mwy ar bortffolios


E-bost

Gallwch e-bostio ffeiliau a ffolderi i ddefnyddwyr penodol, i grwpiau o ddefnyddwyr, neu i unrhyw un gyda chyfeiriad e-bost dilys o ardal yn y Content Collection.

Mae eich sefydliad yn penderfynu os yw’r offeryn hwn ar gael.

 1. Yn y Casgliad Cynnwys, ewch i’r ffolder sy’n cynnwys y ffeiliau neu ffolderi y dymunwch eu hanfon.
 2. Defnyddiwch y blychau ticio i ddewis yr eitemau, yna dewiswch E-bostio Eitemau.
 3. Dewiswch fotwm At i ddewis at bwy i anfon y neges:
  • Defnyddiwch Dewis Defnyddwyr Penodol i bori am enw defnyddiwr. Dewiswch Cyflwyno i’w hychwanegu at y rhestr dderbynwyr.
  • Defnyddiwch Dewis Grŵp o Ddefnyddwyr i ddewis grŵp. Dewiswch Cwrs, Grŵp Cwrs, Mudiadneu Grŵp Mudiad. Dewiswch grŵp wrth ddethol y blychau gwirio priodol. Dewiswch Cyflwyno i'w hychwanegu at y rhestr derbynyddion.
  • Dewiswch Ychwanegu Cyfeiriad E-bost i deipio cyfeiriad e-bost. Dewiswch Cyflwyno pan fyddwch wedi gorffen.
 4. Fel arall, defnyddiwch Cc a Bcc a dewiswch at bwy i anfon copi o'r neges e-bost atynt.
 5. Dewiswch Cyflwyno.