Mae’r Casgliad Cynnwys yn cynnwys llawer o offer i rannu a chwilio am gynnwys. Mae’r opsiynau hyn yn dibynnu ar lefel y ffolder sy’n cael ei rannu. Er enghraifft, mae'r caniatâd a osodwch ar ffolder lefel uchaf o'i gymharu ag is-ffolder yn effeithio ar yr offer chwilio sydd ar gael i'r defnyddwyr hynny.

Cofiwch pan rennir ffolder, rhoddir caniatâd i'r holl gynnwys yn y ffolder.


Pob ffolder yn erbyn ffolderi wedi’u cofrestru

Pan mae defnyddwyr yn agor y Casgliad o Gynnwys, byddant yn gweld eu ffolder defnyddiwr a'r ffolderi ar gyfer y cyrsiau a mudiadau maent wedi cofrestru arnynt. Gallwch symud rhwng Dangoswch Bob Ffolder a Dangos Ffolderi wedi’u Cofrestru i hidlo’r arddangosfa rhwng y ffolderi i wneud darganfod cynnwys yn haws.

Mae'r opsiwn hwn ar gael yn ffolderi lefel uchaf hyn:

 • Defnyddwyr
 • Cyrsiau
 • Mudiadau
 • eGronfeydd

Mae'r offeryn hwn yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer llyfrgellwyr eGronfeydd, a allai fod â chaniatâd at nifer o ffolderi cwrs yn eGronfeydd. Mae'r offeryn hwn yn caniatáu i'r llyfrgellydd ddangos y ffolderi hyn dan ffolder yr eGronfeydd yn newislen y Casgliad o Gynnwys heb gofrestru ar y cyrsiau.


Dod o Hyd i Ffolder

Mae’r dewis Dod o Hyd i Ffolder yn caniatáu i chi chwilio am ffolderi lefel uchaf mae gennych ganiatadau ar eu cyfer. Er enghraifft, os oes defnyddiwr arall wedi rhoi caniatâd darllen i chi ar gyfer eu ffolder enw defnyddiwr, gallai hyn ymddangos mewn chwiliadau gan ddefnyddio Canfod Ffolder. Gallwch hefyd ychwanegu'r ffolder at ddewislen eich Casgliad o Gynnwys, gan ei gwneud yn hawdd i gael mynediad at y ffolder yn rheolaidd.

Gallwch rannu ffolder lefel uchaf gyda defnyddiwr arall, ac addasu’r caniatadau wedyn ar y cynnwys o fewn y ffolder i gyfyngu mynediad. Er enghraifft, os ydych am roi caniatâd darllen ar gyfer eich ffolder enw defnyddiwr, ond nid eisiau rhannu popeth yn y ffolder, tynnwch ganiatâd darllen ar gyfer y cynnwys y dylai'r defnyddiwr peidio â'i gweld y tu mewn i'r ffolder. Mae’r defnyddiwr yn dal i allu defnyddio’r dewisDod o Hyd i Ffolder, ond cynnwys penodol yn unig a welant yn y ffolder.

Ni ellir defnyddio opsiwn Canfod Ffolder i ddod o hyd i ffolderi o fewn tabl.


Chwilio am ffeiliau a ffolderi

Mae chwilio'n caniatáu i ddefnyddwyr leoli pob ffeil a ffolder sydd wedi eu rhannu â nhw. Pan mae defnyddiwr yn gwneud chwiliad, mae'r system yn dychwelyd yr eitemau hynny y mae gan ddefnyddiwr ganiatâd iddynt yn unig. Os oes caniatâd wedi cael ei roi ar ffolder mewn tabl ond nid ar gyfer y ffolder lefel uchaf, gall y defnyddiwr chwilio am y ffolder a rhoi nod tudalen arno.

Mwy ar chwilio’r Casgliad Cynnwys


Mynd i Leoliad

Mae Mynd i'r Lleoliad yn caniatáu i chi fynd un uniongyrchol i ffolder penodol sydd wedi'i rannu â chi yn y Casgliad o Gynnwys. Mae’r arbedwr amser hwn yn caniatáu i ddefnyddwyr fynd i mewn i’r llwybr a’i nodi yr un pryd .


Nodau Tudalen

Mae nodau tudalen yn rhoi mynediad cyflym i gynnwys a ddefnyddir yn aml heb fod rhaid llywio drwy sawl ffolder. Gall defnyddwyr drefnu nodau tudalen mewn ffolderi ac is-ffolderi yn ôl yr angen. Mae'r offeryn hwn yn ddefnyddiol pan mae gennych fynediad at ffolder mewn tabl oherwydd nid yw Canfod Ffolder yn dychwelyd ffolderi mewn tabl.


Llifoedd Gwaith

Os oes disgwyl i ddefnyddiwr weithredu neu ymateb i eitem, gall fod yn ddefnyddiol anfon model llif gwaith gyda'r eitem. Pan grëwch fodel llif gwaith, rydych yn dewis defnyddwyr i rannu’r eitem â hwy a rhoi caniatâd iddynt wneud hynny . Gallwch hefyd ddewis opsiwn i anfon e-bost at y defnyddiwr gan ddweud bod yr eitem hon wedi cael eu rhannu â hwy a bod model llif gwaith wedi’i atodi iddo.


Creu caniatadau mynediad

Mae caniatadau mynediad yn cael eu defnyddio i rannu ffeil â defnyddiwr am gyfnod penodol o amser. Mae pasys yn ddefnyddiol i rannu ffeiliau gyda defnyddwyr heb gyfrif ar y system. Pan grëwch ganiatâd mynediad, rydych chi’n dewis caniatáu darllen neu ddarllen ac ysgrifennu i’r ffeil gyda’r caniatâd mynediad. Pan fydd y cyfnod a roddir ar gyfer y caniatâd ar ben, ni fydd y defnyddiwr bellach yn gallu cyrchu'r ffeil.

I greu pas, dewiswch Pasys o ddewislen yr eitem. Dewiswch Creu Pas a dewiswch eich gosodiadau. Dewiswch Cyflwyno pan fyddwch wedi gorffen.

Mwy am drwyddedau


Creu portffolio

Mae portffolios yn caniatáu i chi gasglu a threfnu ffeiliau i mewn i dudalennau gwe personol. Gallwch gyflwyno'r portffolios hyn i unigolion a grwpiau o ddefnyddwyr y tu allan i'ch cyrsiau. Mae’n bwysig i ystyried y caniatadau detholedig ar gyfer ffeiliau sy’n gysylltiedig mewn portffolio. Os oes gan ddefnyddiwr arall ganiatadau—heblaw am ddarllen—i ffeil sy’n gysylltiedig â phortffolio, gall y ffeil gael ei golygu neu ei dileu, gan arwain at faterion ar gyfer defnyddwyr y portffolio.

Mwy ar bortffolios


E-bost

Gallwch e-bostio ffeiliau a ffolderi i ddefnyddwyr penodol, i grwpiau o ddefnyddwyr, neu i unrhyw un gyda chyfeiriad e-bost dilys o ardal yn y Casgliad o Gynnwys.

Mae eich sefydliad yn penderfynu os yw’r offeryn hwn ar gael.

 1. Yn y Casgliad Cynnwys, ewch i’r ffolder sy’n cynnwys y ffeiliau neu ffolderi y dymunwch eu hanfon.
 2. Defnyddiwch y blychau gwirio i ddewis yr eitemau, ac yna dewiswch E-bostio EItemau.
 3. Dewiswch fotwm At i ddewis at bwy i anfon y neges:
  • Defnyddiwch Dewis Defnyddwyr Penodol i bori am enw defnyddiwr. Dewiswch Cyflwyno i’w hychwanegu at y rhestr dderbynwyr.
  • Defnyddiwch Dewis Grŵp o Ddefnyddwyr i ddewis grŵp. Dewiswch Cwrs, Grŵp Cwrs, Mudiadneu Grŵp Mudiad. Dewiswch grŵp trwy ddewis y blychau ticio priodol. Dewiswch Cyflwyno i’w hychwanegu at y rhestr dderbynwyr.
  • Dewiswch Ychwanegu Cyfeiriad E-bost i deipio cyfeiriad e-bost. Dewiswch Cyflwyno pan fyddwch wedi gorffen.
 4. Fel arall, defnyddiwch Cc a Bcc a dewiswch at bwy i anfon copi o'r neges e-bost atynt.
 5. Dewiswch Cyflwyno.