Beth yw'r gwahaniaeth rhwng prawf ac arolwg?

Mae hyfforddwyr yn defnyddio profion i asesu eich meistrolaeth ar gynnwys ac amcanion cwrs. Mae'ch hyfforddwr yn pennu gwerthoedd pwyntiau i gwestiynau mewn prawf. Rydych yn cyflwyno'ch prawf i gael ei raddio a chaiff y canlyniadau eu recordio. Gallwch weld eich graddau pan fydd eich hyfforddwr yn trefnu eu bod ar gael i chi.

Gall hyfforddwyr ddefnyddio arolygon at ddibenion pleidleisio a gwerthuso. Nid yw arolygon yn cael eu graddio, ond maen nhw'n ymddangos fel cyflawn neu anghyflawn. Mae eich ymatebion i gwestiynau arolwg yn ddienw.

Nid oes cefnogaeth ar gyfer arolygon yng Ngwedd Cwrs Ultra ar hyn o bryd.


Ble ydw i'n cael mynediad at brofion ac arolygon?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar gael mynediad at brofion.

Gallwch ddod o hyd i brofion ac arolygon mewn unrhyw ardal gynnwys, modiwl dysgu, cynllun gwers neu ffolder.

Awgrymiadau ar wneud profion

Dechreuwch eich prawf cyn gynted ag y medrwch. Os yw'ch hyfforddwr yn trefnu bod prawf ar gael am dri diwrnod, dylech fwriadu cymryd y prawf ar y diwrnod cyntaf. Os oes gennych broblem, bydd gennych amser i gysylltu â chymorth technegol a'ch hyfforddwr.

Darllenwch yr holl gyfarwyddiadau. Os cewch unrhyw drafferth gyda'ch prawf neu'n deall cwestiynau'r prawf, cysylltwch â'ch hyfforddwr ar unwaith.

Gwiriwch eich cysylltiad â'r we.

 • Mae cysylltiad wedi'i wifro fel arfer yn fwy dibynnol na chysylltiad di-wifr.
 • Gwiriwch gyda'ch hyfforddwr a sefydliad cyn i chi gymryd prawf gyda chysylltiad data ffôn symudol. Bydd y rhan fwyaf o sefydliadau yn eich cynghori i osgoi defnyddio cysylltiad data ffôn symudol. Eithriadau: Os yw'r sefydliad yn safle Blackboard a alluogwyd yn symudol gydag ap Blackboard ar gael a bod eich hyfforddwr wedi creu prawf sy'n gydnaws â ffonau symudol.

Peidiwch ag adnewyddu'r dudalen, cau'r ffenestr, neu ddefnyddio botwm yn ôl y porwr tra byddwch yn cymryd prawf. Os cewch unrhyw drafferth yn ystod eich prawf, cysylltwch â'ch hyfforddwr ar unwaith.


Cymryd prawf neu arolwg

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar gymryd profion.

Llywiwch i'r prawf neu arolwg a dewiswch y teitl. Ar y dudalen nesaf, dewiswch Dechrau. Efallai bydd eich hyfforddwr angen i chi deipio cyfrinair i ddechrau. Os oes angen, teipiwch y cyfrinair a dewiswch Cyflwyno. Bydd y system yn parhau i brocio am gyfrinair dilys tan i chi ddarparu'n un cywir.

Peidiwch â defnyddio botwm yn ôl y porwr yn ystod prawf neu arolwg oherwydd gallai hyn arwain at golli data. Os cewch unrhyw drafferth yn ystod eich prawf, cysylltwch â'ch hyfforddwr ar unwaith.

Tudalen cymryd prawf neu arolwg

Gweld y manylion. Ar dop pob prawf neu arolwg, gallwch weld gwybodaeth am ymgeisiau lluosog, yr amserydd, llywio ac unrhyw ddisgrifiad a chyfarwyddiadau dewisol. Byddwch hefyd yn cael eich hysbysu os oes rhaid i chi gwblhau'r prawf neu arolwg ar ôl i chi ei agor. Dewiswch y saethau nesaf at yr adran wybodaeth i'w gwympo neu ehangu.

Mwy ar gwblhau dan orfod a dim mynd yn ôl

Os yw'ch prawf neu arolwg wedi'i amseru, cewch eich hysbysu am ddewis yr hyfforddwr. Mae'r bar statws amser yn rhoi gwybod i chi faint o amser sy'n weddill.

 1. Awto-gyflwyno: Mae'r prawf neu arolwg yn cadw ac yn cyflwyno'n awtomatig pan ddaw'r amser i ben. Bydd y dudalen Cyflwynwyd yn ymddangos.

  -NEU-

 2. Parhau y tu hwnt i'r terfyn amser: Ni fyddwch yn derbyn cosb awtomatig os byddwch yn parhau y tu hwnt i'r terfyn amser. Fodd bynnag, eich hyfforddwr fydd yn gwneud y penderfyniadau terfynol ar eich sgôr. Siaradwch â'ch hyfforddwr os oes gennych gwestiynau am y gosodiad hwn. Caiff cyfanswm yr amser a dreuliwch chi ar brawf neu arolwg ei gofnodi ac mae ar gael i'ch hyfforddwr pan fyddwch yn cyflwyno.

  Os byddwch yn cadw ac yn gadael, mae'r amserydd yn parhau i redeg. Er enghraifft, os byddwch yn cychwyn ar ddydd Mawrth, yn cadw ac yn gadael, ac yna'n cwblhau'r prawf ar ddydd Iau. Bydd yr amserydd yn dangos y cymeroch chi 48 awr i gwblhau.

Gweld cwestiynau a gwblhawyd. Mae adran Statws Cwblhad Cwestiynau yn dangos eicon gadw ar gyfer pob cwestiwn rydych wedi'u hateb. Gallwch ddewis rhif cwestiwn i neidio i'r cwestiwn hwnnw. Dewiswch y saethau nesaf at adran statws i'w gwympo neu ehangu.

Clirio eich atebion Dewis Lluosog. Os ydych yn ansicr o'ch dewis mewn cwestiwn amlddewis, gallwch ddwbl-glicio i glirio'ch dewis o ateb.

Caiff eich atebion eu cadw'n awtomatig. Gallwch hefyd ddewis Cadw Ateb nesaf at bob cwestiwn neu Cadw Pob Ateb wrth i chi weithio. Pan fyddwch yn cadw ateb, bydd Cadwyd yn ymddangos yn rhes y cwestiwn.

Barod i gyflwyno? Pan rydych wedi gorffen, dewiswch Cadw a Chyflwyno. Efallai byddwch yn gweld eich sgôr ar unwaith os yw'r holl gwestiynau'n cael eu graddio'n awtomatig a bod eich hyfforddwr yn rhyddhau'r wybodaeth hon. Fodd bynnag, rhaid i'ch hyfforddwr raddio rhai mathau o gwestiynau yn bersonol, traethodau er enghraifft.

Mwy ynghylch graddau ac adborth


Gweld cwestiwn prawf gyda chyfeireb

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar weld cyfeirebau.

Os yw'ch hyfforddwr wedi cysylltu cyfeireb gyda Thraethawd, Ymateb i Ffeil, neu gwestiwn Ateb Byr, dewiswch Gweld y Gyfeireb. Gallwch weld y meini prawf graddio cyn i chi ateb y cwestiwn.


Bar statws yr amserydd

Pan fyddwch yn cymryd prawf neu arolwg a amserir, mae'r amser sy'n weddill yn ymddangos ar far statws. Defnyddiwch y saethau nesaf at yr amserydd i'w ehangu neu gwympo.

Bydd rhybuddion yn ymddangos am yr amserydd pan fydd hanner yr amser, 5 munud, 1 funud a 30 eiliad yn weddill. Pan fydd yr amser sy'n weddill yn ymddangos fel 1 munud, 30 eiliad, mae'r bar statws yn troi'n felyn. Ar 1 munud, bydd y rhybudd yn goch, ac ar 30 eiliad, bydd y bar statws yn ogystal â'r rhybudd yn goch. Os byddwch yn cwympo'r amserydd, ni fyddwch yn gweld y lliw yn newid.


Opsiynau cyflwyno

Yn yr adran wybodaeth ar y prawf neu arolwg, fe gewch eich hysbysu am yr opsiynau cyflwyno a ddewisodd eich hyfforddwr.

Os yw gorfodi cwblhad wedi'i alluogi, rhaid i chi gwblhau'r prawf neu arolwg y tro cyntaf i chi ei agor. Ni allwch adael y prawf neu arolwg a dychwelyd nes ymlaen. Mae opsiwn Cadw ar gael er mwyn i chi gadw'ch atebion, ond ni allwch chi adael ac ail-ddychwelyd.

Os yw mynd yn ôl wedi'i wahardd, ni allwch fynd yn ôl i gwestiynau rydych eisoes wedi'u hateb. Bydd gwall yn ymddangos pan fyddwch yn ceisio defnyddio opsiwn Yn ôl o fewn y prawf neu arolwg.

Gall eich hyfforddwr ddewis cyflwyno'r holl gwestiynau gyda'i gilydd neu un ar y tro.

Gyda'r opsiwn cyntaf, caiff yr holl gwestiynau eu dangos ar yr un pryd. Mae'r opsiynau hyn ar gael:

 • Storio atebion. Dewiswch Cadw'r Holl Atebion. Mae adran Statws Cwblhad Cwestiynau yn dangos eicon gadw ar gyfer pob cwestiwn rydych wedi eu hateb. Gallwch newid atebion ar ôl i chi eu cadw.
 • Gorffen y prawf neu arolwg. Dewiswch Cadw a Chyflwyno. Byddwch yn derbyn cadarnhad a thudalen derbyn yn nodi bod y prawf neu arolwg wedi'i gwblhau.

Mae prawf un ar y tro yn cyflwyno cwestiynau ar wahân. Un cwestiwn yn unig sy'n ymddangos ar y sgrîn ar y tro. Chi sy'n penderfynu pryd rydych yn barod i symud ymlaen i'r cwestiwn nesaf. Mae'r opsiynau hyn ar gael:

 • Llywio trwy'r cwestiynau. Defnyddiwch y saethau llywio (<<, <, >, neu >>). Mae adran Statws Cwblhad Cwestiynau yn dangos y lleoliad cyfredol yn y prawf a chyfanswm nifer y cwestiynau. Pan mae mynd yn ôl wedi'i wahardd, nid yw'r saethau'n ymddangos.
 • Cadw atebion. Dewiswch Cadw'r Holl Atebion. Cedwir cwestiynau a ateboch hyd at y pwynt hwn.
 • Gorffen y prawf neu arolwg. Dewiswch Cadw a Chyflwyno. Byddwch yn derbyn cadarnhad a thudalen derbyn yn nodi bod y prawf neu arolwg wedi'i gwblhau.

Ail-gymryd prawf neu arolwg

Pan fyddwch yn agor prawf neu arolwg am y tro cyntaf, byddwch yn cael gwybod os oes gennych ymgeisiau lluosog. Os gosododd eich hyfforddwr ffin ar y nifer o ymgeisiau, nodir y nifer. Gallwch hefyd weld pa ymgais rydych chi'n cychwyn.

Pan fyddwch yn dychwelyd i brawf neu arolwg i gychwyn cyflwyniad arall, gallwch weld sawl ymgais sy'n bodoli a sawl un rydych chi wedi defnyddio.

Eich hyfforddwr sy'n penderfynu pa sgôr y dyfernir ar gyfer eich prawf, er enghraifft cyfartaledd pob ymgais neu'r sgôr uchaf o blith eich ymgeisiau.

Graddau ac adborth

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar raddau ac adborth ar brofion.

Awto-raddir y mwyafrif o gwestiynau mewn profion. Eich hyfforddwr sy'n pennu'r atebion cywir ac yn aseinio pwyntiau i bob cwestiwn. Bydd y system yn dilysu'ch atebion ac yn aseinio'r sgôr.

Nid yw cwestiynau Traethawd, Ymateb i Ffeil, neu Ateb Byr yn cael eu graddio'n awtomatig. Rhaid i'ch hyfforddwr raddio'r mathau hyn o gwestiynau â llaw. Caiff y graddau ar gyfer y mathau hyn o gwestiynau eu rhyddhau ar ôl i'ch hyfforddwr orffen graddio a chaniatáu i hynny ddigwydd.

Gall eich hyfforddwr ddefnyddio cyfeireb i raddio cwestiynau Traethawd, Ymateb i Ffeil, neu Ateb Byr a threfnu bod y gyfeireb ar gael i chi. Dewiswch Gweld y Gyfeireb pan fyddwch yn adolygu'r prawf graddedig i weld y meini prawf ar gyfer y cwestiwn.

Efallai byddwch yn gweld eich sgôr ar unwaith pan fyddwch yn cwblhau'r prawf os caiff yr holl gwestiynau eu raddio'n awtomatig a bod eich hyfforddwr yn rhyddhau'r wybodaeth hon. Efallai bydd eich hyfforddwr yn dewis dyddiad yn y dyfodol i ryddhau sgorau profion tra bod eich cyd-ddisgyblion yn gwneud y prawf.

Ar ôl i chi gwblhau prawf, bydd y canlyniadau perfformiad dderbyniwch chi'n dibynnu ar yr opsiynau a ddewiswyd gan eich hyfforddwr. Er enghraifft, gall eich hyfforddwr ddangos y sgôr derfynol ar gyfer un prawf yn unig, tra ar gyfer prawf arall arddangosir y sgôr derfynol a'r atebion cywir. Mae adborth yn cynnwys un neu ragor o'r eitemau hyn:

 • Sgôr derfynol ar gyfer y prawf
 • Atebion a gyflwynwyd
 • Atebion cywir
 • Adborth ar gyfer y cwestiynau

I gael mynediad at adborth a gwybodaeth graddio, dewiswch y prawf yn yr ardal gynnwys neu Fy Ngraddau. Ar y dudalen Gweld Ymgeisiau, dewiswch ddolen y radd yn y golofn Gradd a Gyfrifwyd i gael mynediad at eich prawf ac unrhyw adborth gan yr hyfforddwr.

Mwy ar raddau


ULTRA: Ble ydw i'n cael mynediad at brofion?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar gyrchu profion.

Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch deitl eich prawf. Gall eich hyfforddwr hefyd drefnu profion mewn ffolderi. Nid oes cefnogaeth ar gyfer arolygon ar hyn o bryd yng Ngwedd Cwrs Ultra.

Efallai bydd eich hyfforddwr yn gofyn i chi weithio ar brawf gyda grŵp. Dysgwch fwy am asesiadau grŵp ym mhwnc aseiniadau grŵp.

Gallwch hefyd gael mynediad at brofion yn y ffrwd gweithgarwch neu yn y calendr os yw'ch hyfforddwr wedi ychwanegu dyddiadau dyledus. Os yw dyddiad dyledus prawf wedi mynd heibio, byddwch yn cael gwybod yn adran Pwysig y ffrwd gweithgarwch.

Mwy ynghylch gwaith hwyr

Ar ôl i chi ddewis prawf, bydd y panel Manylion a Gwybodaeth yn ymddangos. Gallwch weld y dyddiad dyledus, nifer yr ymgeisiau a ganiateir, y terfyn amser os oes un ynghyd â nodau a chyfeireb ar gyfer graddio o bosib. Gallwch hefyd weld os yw'r dyddiad dyledus wedi pasio ac os oes unrhyw gyflwyniadau hwyr neu unrhyw rai a fydd yn hwyr.

Os does terfyn amser yn bodoli, gallwch weld prawf a does dim rhaid i chi ei gyflwyno. Pan fyddwch yn clicio ar Gweld yr aseiniad, gallwch weld y prawf yn unig neu ychwanegu peth gwaith. Ddim yn barod i gyflwyno? Cliciwch ar Cadw a Chau yn y panel. Os ydych chi eisoes wedi cychwyn y prawf, bydd unrhyw waith a wnaethoch wedi cael ei gadw. Cliciwch ar Gweld yr aseiniad i barhau i weithio.

Os yw'ch hyfforddwr wedi ychwanegu terfyn amser, mae'n ymddangos gyda manylion eraill yr aseiniad ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Byddwch hefyd yn gweld y terfyn amser ar banel Manylion a Gwybodaeth yr aseiniad ac o fewn yr aseiniad wrth i chi weithio arno. Byddwch yn gweld Cychwyn yr ymgais yn hytrach na Gweld yr asesiad. Pan fyddwch yn dewis Cychwyn yr ymgais, byddwch yn gweld ffenestr naid i gychwyn yr amserydd cyn i chi allu cael mynediad at y prawf. Os nad ydych chi'n barod i weithio, dewiswch Canslo. Bydd y prawf yn cael ei gyflwyno'n awtomatig pan ddaw'r terfyn amser i ben.

Mwy ar derfynau amser

Gwaith hwyr

Os byddwch yn agor prawf ar ôl i'r dyddiad dyledus fynd heibio, byddwch yn cael eich rhybuddio y bydd eich cyflwyniad yn cael ei nodi fel un hwyr. Gallwch weld y rhybudd yn y panel Manylion a Gwybodaeth ar dudalen y prawf. Yn y panel Manylion a Gwybodaeth, gallwch hefyd weld os oes unrhyw gyflwyniadau hwyr neu os oes unrhyw rai a fydd yn hwyr.

Ar dudalen y prawf, gallwch hefyd weld eich bod wedi gwneud cyflwyniad hwyr.

Os caiff ei sefydlu gan eich hyfforddwr, mae'n bosibl y byddwch yn gweld seroau ar gyfer gwaith nad ydych wedi'i gyflwyno ar ôl i'r dyddiad dyledus fynd heibio. Gallwch dal i gyflwyno ymgeisiau i ddiweddaru'ch gradd. Eich hyfforddwr sy'n pennu cosbau gradd ar gyfer gwaith hwyr.

Mwy ar seroau a roddwyd i waith hwyr dyledus

Mwy ar raddau ymgeisiau lluosog


ULTRA: Cymryd prawf

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar gymryd profion.

Gweld y manylion. Yn y panel ar y dde, gallwch weld yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gwblhau prawf, gan gynnwys y dyddiad dyledus, y sgôr uchaf posib, a'r terfyn amser a manylion y gyfeireb os yw'ch hyfforddwr wedi'u hychwanegu.

Teipiwch neu ddewiswch eich atebion. Gallwch ddefnyddio'r swyddogaethau yn y golygydd i fformatio testun a phlannu delweddau ac atodi ffeiliau.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestrau â rhifau.

Gweld ffeiliau. Efallai bydd eich hyfforddwr yn atodi ffeiliau sydd eu hangen arnoch i gwblhau prawf.

Mwy ar weld ffeiliau a atodwyd

Ychwanegwch at y sgwrs. Os yw'ch hyfforddwr wedi galluogi sgyrsiau, dewiswch eicon Agor sgwrs dosbarth. Gall unrhyw un wneud cyfraniad at sgwrs prawf, gan gynnwys eich hyfforddwr.

Mwy ar sgyrsiau

Ychwanegu cynnwys ychwanegol. Ar ddiwedd eich prawf, gallwch ychwanegu profion a ffeiliau sy'n cefnogi'ch atebion, neu gallwch ychwanegu sylwadau ar gyfer eich hyfforddwr.

Mwy ac ychwanegu cynnwys ychwanegol

Ddim yn barod i gyflwyno? Dewiswch Cadw a Chau i gadw'ch gwaith a pharhau nes ymlaen. Caiff eich atebion eu cadw ar y dudalen. Pan fyddwch yn dychwelyd, gallwch ailddechrau gweithio. Fodd bynnag, os yw'ch hyfforddwr wedi ychwanegu terfyn amser, bydd y prawf yn cael ei gyflwyno'n awtomatig pan ddaw'r amser i ben.

Cyflwyno'ch prawf. Wedi gorffen? Dewiswch Cyflwyno pan fyddwch yn barod i'ch hyfforddwr raddio'ch gwaith. Gallwch weld eich sgôr ar unwaith os yw'r holl gwestiynau'n cael eu graddio'n awtomatig. Pan fyddwch yn cyflwyno, bydd panel yn ymddangos gyda dyddiad ac amser eich cyflwyniad. Caiff eich cyflwyniad ei labelu fel Yn Disgwyl os oes angen i hyfforddwr ei raddio. Dewiswch unrhyw le yn adran Graddio y panel Manylion a Gwybodaeth i adolygu'ch cyflwyniad.

Os yw'ch hyfforddwr wedi caniatáu ymgeisiau lluosog a'ch bod yn cyflwyno ymgais ar ôl y dyddiad dyledus, caiff yr ymgais ei nodi fel un hwyr. Ni fydd unrhyw ymgeisiau a gyflwynwch chi cyn y dyddiad dyledus yn cael eu nodi fel rhai hwyr.

Os yw'ch hyfforddwr wedi caniatáu un ymgais yn unig, ni allwch olygu'ch gwaith ar ôl i chi gyflwyno.

Ychwanegu cynnwys ychwanegol

Ar ddiwedd prawf, dewiswch Ychwanegu Cynnwys i gael mynediad at y golygydd. Gallwch ychwanegu testun a ffeiliau sy'n cefnogi'ch atebion. Efallai bydd eich hyfforddwr yn gofyn i chi ddarparu ffeil gyda ffynonellau. Gallwch hefyd ychwanegu sylwadau am y prawf. Eich hyfforddwr yw'r unig berson all weld y cynnwys ychwanegwch chi.

Mewnosod o Storfa Cwmwl: Gallwch gysylltu â sawl ap gwe lle rydych yn storio’ch ffeiliau, megis One Drive ® a Google Drive™, yn syth bin. Bydd unrhyw ffeiliau a ychwanegir gennych yn gopïau. Os ydych am olygu ffeil a gedwir ar eich storfa cwmwl, bydd angen i chi uwchlwytho copi newydd ohono i’ch cwrs. Os ydy’ch porwr yn ei ganiátau, bydd ffeiliau fformat cyfrwng yr ydych yn eu hychwanegu o’r storfa cwmwl yn cael eu dangos y tu fewn i’r ddogfen.

Rhagor o wybodaeth ynghylch y storfa cwmwl

Golygu'ch cynnwys

Ar ôl i chi ychwanegu cynnwys, ewch i'r ddewislen a dewiswch Golygu i wneud newidiadau neu ychwanegu mwy o gynnwys.

Gallwch olygu'r gosodiadau ar gyfer y ffeiliau ychwanegoch chi. Dewiswch ffeil yn y golygydd ac yna dewiswch eicon Golygu Atodiad yn y rhes o swyddogaethau'r golygydd. Gallwch ychwanegu Enw Arddangos a Thestun Amgen. Mae testun amgen yn disgrifio'r ddelwedd ar gyfer pobl sy'n defnyddio darllenwyr sgrin neu'n ymweld â thudalennau gwe gyda delweddau wedi'u diffodd.

Gallwch ddewis os ydych am fewnosod y ffeil fel dolen yn y golygydd neu os ydych am blannu'r ffeil yn uniongyrchol fel iddi ymddangos yn fewnol gyda'r cynnwys arall ychwanegoch chi.

Aildrefnu'ch testun a ffeiliau

Pwyntiwch at floc o destun neu ffeil er mwyn cael mynediad at eicon Symud. Pwyswch a llusgwch y bloc o destun neu'r ffeil i leoliad newydd.

Gallwch ddefnyddio'ch bysellfwrdd i symud eitem.

 1. Defnyddiwch Tab i fynd at eicon Symud eitem.
 2. Pwyswch Enter i actifadu modd symud.
 3. Defnyddiwch y bysellau saethau i ddewis lleoliad.
 4. Pwyswch Enter i ollwng yr eitem yn y lleoliad newydd.

ULTRA: Gweld ffeiliau a atodwyd.

Efallai bydd eich hyfforddwr yn atodi ffeiliau sydd angen i chi eu darllen neu eu defnyddio i gwblhau prawf. Eich hyfforddwr sy'n penderfynu sut bydd ffeiliau'n ymddangos, megis yn fewnol neu fel atodiadau.

Ar gyfer ffeiliau fideo a sain sy'n ymddangos yn fewnol, dewiswch y teitl i'w hagor mewn ffenestri newydd. Gallwch reoli'r chwarae, rhewi a lefel y sain. Ar gyfer ffeiliau fideo, gallwch weld y fideo ar sgrin lawn. Gallwch hefyd lawrlwytho'r ffeil.

Ar gyfer ffeiliau cyfryngau sy'n ymddangos fel atodiadau, dewiswch eicon Mwy o opsiynau i gael mynediad at y ddewislen. Dewiswch Lawrlwytho Ffeil i agor ffeiliau delweddau mewn ffenestr neu dab newydd, neu i lawrlwytho dogfennau Word, PDF neu gyflwyniadau sleidiau i'ch cyfrifiadur. Bydd opsiwn Gweld y Ffeil yn agor y ffeil ar dudalen y cwrs, megis fel delwedd.

Ar gyfer ffeiliau delweddau sy'n ymddangos yn fewnol, gallwch ddewis delwedd i'w weld ar wahân.


ULTRA: Gweld y gyfeireb

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar weld cyfeirebau.

Os yw'ch hyfforddwr wedi ychwanegu cyfeireb ar gyfer graddio prawf, gallwch ei weld cyn i chi agor y prawf ac ar ôl i chi gychwyn yr ymgais. Dewiswch Caiff yr eitem hon ei raddio â chyfeireb i weld y gyfeireb.

Os ydych chi eisiau, gallwch weld y gyfeireb ochr yn ochr â chyfarwyddiadau'r prawf. Gallwch ehangu pob un o feini prawf y gyfeireb er mwyn gweld y lefelau cyrhaeddiad a threfnu'ch ymdrechion i fodloni gofynion y gwaith graddedig.


ULTRA: Profion a amserir

Gall eich hyfforddwr gyfyngu ar yr amser sydd gennych i gyflwyno'ch prawf. Os oes gennych derfyn amser, bydd yn ymddangos nesaf at fanylion eraill y prawf ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Byddwch hefyd yn gweld y terfyn amser ar banel Manylion a Gwybodaeth y prawf ac o fewn y prawf wrth i chi weithio.

Pan fyddwch yn dewis Cychwyn yr ymgais, byddwch yn gweld ffenestr naid i gychwyn yr amserydd cyn i chi allu cael mynediad at y prawf. Os nad ydych chi'n barod i weithio, dewiswch Canslo.

Os ydy Gweld yr aseiniad yn cael ei ddangos yn lle Cychwyn yr ymgais, nid ydy’r prawf yn cael ei amseru. Nid oes yn rhaid i chi gyflwyno prawf sydd heb derfyn amser unwaith i chi ei agor.

Os yw'ch hyfforddwr yn eich caniatáu i gyflwyno ymgeisiau lluosog, mae'r terfyn amser yn berthnasol i bob ymgais.

Mae'r amserydd yn parhau i redeg os ydych yn gweithio'n weithgar ar y prawf ai peidio. Os byddwch yn cadw drafft neu'n gadael ffenestr y prawf, bydd yr amserydd yn parhau i gyfri i lawr a bydd eich gwaith yn cael ei gadw pan ddaw'r amser i ben. Pan fyddwch yn dewis Cadw a Chau i ddychwelyd i'r prawf nes ymlaen, byddwch yn cael eich atgoffa y bydd yr amserydd yn parhau.

Mae'r amserydd yn ymddangos ar waelod y ffenestr i roi gwybod i chi faint o amser sy'n weddill. Caiff eich gwaith ei gadw a'i gyflwyno'n awtomatig pan ddaw'r amser i ben.


ULTRA: Profion a chaiff eu graddio'n ddienw

Pan fyddwch yn agor prawf, cewch eich hysbysu os gaiff eich cyflwyniad ei raddio'n ddienw:

Caiff yr asesiad hwn ei raddio'n ddienw. Peidiwch â chynnwys unrhyw wybodaeth bersonol, megis eich enw.

Ni fydd eich hyfforddwr yn gweld eich enw yn ystod graddio. Efallai bydd eich hyfforddwr yn dewis graddio'n ddienw er mwyn cael gwared ar ragfarn. Nid yw'ch hyfforddwr yn gallu galluogi graddio dienw ar gyfer profion grŵp.

Ni ddylech gynnwys unrhyw wybodaeth a ellid ei defnyddio i'ch adnabod gyda'ch cyflwyniad. Peidiwch ag ychwanegu'ch enw i'r ffeiliau y byddwch yn eu huwchlwytho neu ddefnyddio'ch enw yn y sylwadau.

Ni fyddwch yn gweld unrhyw arwydd o raddio dienw ar eich tudalen Graddau. Tan i'ch hyfforddwr bostio graddio, fe welwch Yn Disgwyl yn y golofn Graddau. Os yw'ch hyfforddwr wedi caniatáu ymgeisiau lluosog, byddwch hefyd yn gweld Yn Disgwyl ar gyfer pob ymgais rydych wedi'u cyflwyno.


ULTRA: Profion a SafeAssign

Nid yw profion yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol yn defnyddio SafeAssign.

Gall hyfforddwyr ddefnyddio gwasanaeth SafeAssign i wirio profion a gyflwynir am wreiddioldeb. Mae SafeAssign y cymharu profion a gyflwynir yn erbyn set o bapurau academaidd i adnabod ardaloedd o orgyffwrdd rhwng eich cyflwyniad a gwaith sydd eisoes yn bodoli.

Mae SafeAssign yn seiliedig ar algorithm cyfateb testun unigryw sy'n gallu canfod rhannau o destun sy'n cyfateb yn union ac yn anfanwl rhwng ymgais y prawf a deunydd ffynhonnell.

Caiff profion eu cymharu yn erbyn sawl gwahanol gronfa ddata yn cynnwys miliynau o erthyglau yn dyddio o'r 1990au i'r cyfnod presennol. Wedi’r gymhariaeth, crëir adroddiad sy’n rhoi gwybodaeth fanwl am y cyfatebiadau a ganfuwyd.

Mae'ch hyfforddwr yn defnyddio SafeAssign os welwch chi Adroddiad Gwreiddioldeb wedi'i galluogi yn adran Manylion a Gwybodaeth eich prawf.

Mwy ar gyflwyno prawf gan ddefnyddio SafeAssign


ULTRA: Graddau ac adborth

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar ar raddau ac adborth ar gyfer profion.

Gallwch weld eich sgôr ar unwaith os yw'r holl gwestiynau'n cael eu graddio'n awtomatig. Fodd bynnag, rhaid i'ch hyfforddwr raddio rhai mathau o gwestiynau ei hun megis Traethodau, ac yna postio gradd ac adborth y prawf.

Nid oes cefnogaeth ar gyfer arolygon yng Ngwedd Cwrs Ultra ar hyn o bryd.

Pan gaiff graddau eu postio, gallwch ddod o hyd iddynt yn eich ffrwd gweithgarwch. Dewiswch Gweld eich gradd i ddangos eich gradd. Os yw'ch hyfforddwr wedi ychwanegu adborth, gallwch ei weld ar ôl teitl y prawf.

Mwy ar y ffrwd gweithgarwch

Mae'ch graddau hefyd yn ymddangos ar y tudalennau graddau cyffredinol a rhai'r cwrs.

Mwy ar gael mynediad at raddau

Gallwch hefyd gael mynediad at y prawf yn eich cwrs er mwyn adolygu'ch gradd ac adborth mewn cyd-destun. Dewiswch deitl y prawf ar dudalen Cynnwys y Cwrs a bydd y panel Manylion a Gwybodaeth yn agor. Dewiswch unrhyw le yn adran Graddio i adolygu'r hyn a gyflwynwyd gennych, yr atebion cywir sydd ar gael, a'ch gradd ac adborth. Os adawyd adborth gan eich hyfforddwr, dewiswch eicon y swigen siarad i'w weld.

Mwy ar recordiadau adborth

Ar gyfer cwestiynau lle dewisoch chi fwy nag un ateb, gallwch ddewis Dangos yr opsiynau eraill i adolygu'r dewis o atebion.

Os oes angen i'ch hyfforddwr raddio cwestiynau yn eich prawf, bydd Yn Disgwyl yn ymddangos yn adran Graddioy panel prawf sydd ar ochr y dudalen.

Mwy ar liwiau pils graddau


ULTRA: Opsiynau sgorio

Eich hyfforddwr sy'n pennu sut caiff cwestiynau Paru ac Ateb Lluosog eu sgorio.

Enghraifft: Cwestiwn Paru Graddedig

 1. Bydd pilsen gradd y cwestiwn yn arddangos y pwyntiau a enillwyd. Caiff y paru ei sgorio gan ddibynnu ar yr opsiwn sgorio a ddewiswyd gan eich hyfforddwr.
 2. Bydd crynodeb o sawl pâr y parwyd yn gywir gennych yn ymddangos uwch ben y prociau a'r atebion.
 3. Mae enghreifftiau o baru'n gywir yn ymddangos ag eicon marc nodi ac mae ganddynt gefndir gwyrdd.
 4. Mae enghreifftiau o baru'n anghywir yn ymddangos ag eicon X ac mae ganddynt gefndir coch.

Cwestiynau paru

Credyd rhannol. Byddwch yn derbyn credyd rhannol os byddwch yn ateb rhan o'r cwestiwn yn gywir. Mae parau yn cael eu pwysoli'n gyfartal.

Y cyfan neu ddim byd. Rhaid i chi baru pob pâr yn gywir er mwyn derbyn credyd llawn. Un neu fwy enghraifft o baru'n anghywir = 0 pwynt.

Tynnu pwyntiau ar gyfer atebion anghywir, ond ni all sgôr cwestiwn fod yn negyddol. Rydych yn colli pwyntiau am barau anghywir neu atebion gwag. Mae parau yn cael eu pwysoli'n gyfartal. Ni all sgôr y cwestiwn fod yn llai na 0 pwynt.

Caniatáu sgôr cwestiwn negyddol. Rydych yn ennill pwyntiau ar gyfer pob pâr cywir ac yn colli pwyntiau ar gyfer pob pâr anghywir neu ateb gwag. Gall cyfanswm sgôr y cwestiwn fod yn llai na 0.

Enghraifft:

Mae gan gwestiwn 5 pâr sy'n werth 2 bwynt yr un am gyfanswm o 10 pwynt. Os byddwch yn paru 2 bâr yn gywir:

Rydych yn ennill 4 pwynt am 2 bâr cywir ac yn colli 6 phwynt am 3 phâr anghywir, sef sgôr negyddol o -2 ar gyfer y cwestiwn.

Cwestiynau Ateb Lluosog

 • Y cyfan neu ddim byd: rhaid i chi ddewis pob ateb yn gywir er mwyn derbyn credyd llawn. Un neu fwy o ddewisiadau ateb sy'n anghywir = 0 pwynt.
 • Caniatáu credyd rhannol: Byddwch yn derbyn credyd rhannol os byddwch yn ateb rhan o'r cwestiwn yn gywir.
 • Tynnu pwyntiau ar gyfer atebion anghywir: Byddwch yn colli pwyntiau am atebion anghywir. Gall sgôr y cwestiwn fod yn llai na 0.

ULTRA: Gweld ffeiliau a anodwyd

Gallwch ychwanegu ffeiliau ar ddiwedd eich profion i'ch hyfforddwyr eu gweld. Gall eich hyfforddwr hefyd greu prawf heb unrhyw gwestiynau a gofyn i chi uwchlwytho ffeil er mwyn cwblhau'r prawf. Er enghraifft, yn hytrach na phrawf terfynol traddodiadol gyda chwestiynau amlddewis, bydd gofyn i chi uwchlwytho traethawd rydych wedi gweithio arno. Neu, efallai bydd gofyn i chi uwchlwytho'r ymchwil rydych wedi'i wneud.

Pan mae gwylio mewnol ymlaen, gallwch agor ffeiliau a gyflwynwyd yn y porwr. Mae sawl math o ffeil yn agor yn y gwyliwr, ond ffeiliau DOC, DOCX, PPT, PPTX a PDF yn unig gall eich hyfforddwr eu hanodi. Cedwir y fformat gwreiddiol a delweddau sydd wedi eu plannu

Cefnogir y gwyliwr mewnol ar fersiynau cyfredol o Firefox, Chrome a Safari.

Dewiswch Rhagolwg o'r Ffeil yn newislen y ffeil i agor y ffeil yn y porwr. Os nad ydych yn gweld opsiwn y ddewislen, nid yw'ch sefydliad wedi galluogi gwylio mewnol neu ni chefnogir y ffeil.

Pwyntiwch at eicon sylw i weld sylwadau eich hyfforddwr. Dewiswch destun wedi'i amlygu i weld a ddarparwyd sylw gan eich hyfforddwr.

Pwyntiwch at waelod y sgrin i gael mynediad at swyddogaethau. Gallwch nesáu a phellhau, a llywio i dudalennau eraill yn eich ffeil.

Gallwch chi lawrlwytho'ch ffeil wreiddiol neu PDF gydag anodiadau eich hyfforddwr. Mae'r amser a gymerir i greu'r PDF yn dibynnu'n bennaf ar faint y ffeil wreiddiol. Defnyddiwch swyddogaeth argraffu eich porwr i argraffu'r ffeil a lawrlwythwyd.

Ewch i bwnc graddau aseiniad i weld sut mae sylwadau lluosog yn ymddangos yn eich PDF wedi'i anodi.

Mae'n bosibl y bydd problem hysbys gyda gwyliwr PDF parod Chrome yn golygu na fydd yr holl anodiadau'n ymddangos. Defnyddiwch wyliwr PDF brodorol fel Adobe Acrobat i edrych ar dogfennau PDF wedi'u hanodi.

Offline Submissions


ULTRA: Offline submissions

Your instructor can add assessments that don't require you to upload a submission.

Examples of offline work:

 • Oral presentations
 • Science fair projects
 • Acting performances
 • Artwork delivered in person
 • Face-to-face team building exercises, panel discussions, and debates

You can view the assessment alongside other content on the Course Content page and on your global and course grades pages. When you access the assessment from these course areas, you're informed you can't submit work online. Your instructor can add instructions, files, a rubric, and goals to help you prepare for the offline work. You can also participate in the assessment's conversations if enabled.

For offline submissions, you can't submit multiple attempts and your instructor can't add a time limit.

When your instructor assigns a grade, you're notified in your activity stream.

On your Course Grades page, your grade appears with Submitted offline. If your instructor used a rubric to grade, the grade pill displays a rubric icon.