Sut rydym yn profi ac yn dilysu porwyr

Mae ymagwedd Blackboard at bennu profi a dilysu porwyr yn seiliedig ar ddwy ystyriaeth:

 1. Rydym eisiau profi a dilysu'r porwyr diweddaraf, yn arbennig ble mae diweddariadau awtomatig yn gyrru uwchraddiadau i ddefnyddwyr.
 2. Rydym eisiau profi a dilysu set digon eang o borwyr sy'n cael eu defnyddio ymhlith ein cleientiaid.

Pan gaiff porwr ei restru fel un sydd wedi ei brofi a'i dilysu, mae Blackboard wedi ymrwymo i gefnogi defnydd cleientiaid mewn dau brif fodd:

 1. Cyn rhyddhau fersiwn o Blackboard Learn, gan brofi'r cyfuniadau porwyr a systemau gweithredu sydd ar gael er mwyn atal rhyddhau unrhyw broblemau gyda'r porwr.
 2. Ar ôl rhyddhau fersiwn Blackboard Learn, trwy fynd i'r afael yn sydyn â phroblemau cleientiaid trwy:
  • Derbyn achosion cefnogaeth ar dechnoleg y platfform, cynorthwyo gyda datrysiadau, a chodi'r materion i'w datrys, pa bynnag borwr a ddefnyddir.
  • Gweithio i ddatrys unrhyw broblemau gyda’r porwr wrth ryddhau cynnyrch fel gydag unrhyw fath arall o broblem.

Porwyr

Mae Blackboard yn profi ac yn dilysu pedwar prif borwr ar gyfer rhyddhau fersiynau Blackboard Learn.

Mae hyn yn cynnwys porwyr sy'n dilyn llwybr traddodiadol wrth ddiweddaru meddalwedd gan ryddhau fersiynau newydd o bryd i'w gilydd fel rhai sydd Ar Gael yn Gyffredinol, wedi'u clymu â system weithredu benodol.

 • Safari gan Apple

Gall rhai opsiynau ffurfweddu Internet Explorer ei gwneud yn anodd defnyddio rhai nodweddion o Blackboard Learn. I ddysgu rhagor, gweler y pwnc Parthau Diogelwch a Gwedd Cydnawsedd Internet Explorer yn yr adran hon.

Mae hyn hefyd yn cynnwys dau borwr sy’n dilyn llwybr diweddaru meddalwedd cyflym draws systemau gweithredu, seiliedig ar sianel:

 • Edge gan Microsoft
 • Firefox gan Mozilla
 • Chrome gan Google

Gyda'r porwyr hyn, mae Blackboard yn profi eu sianel rhyddhau "sefydlog" diweddaraf ar yr adeg o brofi, sef y sianel sy'n cael ei brofi fwyaf gan werthwyr y porwyr eu hunain cyn ei ryddhau i ddefnyddwyr.

Ar ben hynny, mae Blackboard yn profi ac yn dilysu sianel arbenigol specialized Extended Support Release (ESR) Firefox , sef is-set o'u sianel sefydlog wedi'i anelu at ryddhau menter-gyfan. I ddysgu mwy, edrychwch ar dudalen Firefox ar Extended Support Release.

Os oes angen gwybodaeth arnoch am y fersiynau penodol o bob porwr a brofwyd ac a ddilyswyd pan ryddhawyd fersiwn penodol o Blackboard Learn, cymerwch olwg ar Nodiadau Rhyddhau'r rhyddhad hwnnw.


Ymagwedd Blackboard at gyfleu mewn porwyr

Mae haen rendro Blackboard Learn yn cynnwys Iaith Arwyddnodi Hyperdestun (HTML), Dalenni Arddull Rhaeadrol (CSS), a JavaScript sy’n cydymffurfio â safonau modern ar gyfer yr ieithoedd hynny.

Mae ein hymagwedd cynllunio cyffredinol yn canolbwyntio ar allu i ryngweithredu. Mae hyn yn golygu ble bynnag fo’n bosibl nad ydym yn ysgrifennu cod sy’n benodol i borwr penodol neu’n bod yn defnyddio’r isafswm o fewngapsiwleiddio i ddelio ag amrywiaethau ymysg y porwyr.

 • Mae’r haen rendro o Blackboard Learn yn rhyngweithio gyda pheiriant rendro eich porwr, sef y rhan sy’n tynnu’r tudalennau gwe i brif ran ffenestr y porwr.
 • Mae holl beiriannau rendro porwyr wedi eu cynllunio i weithio’n dda gydag ychwanegiad sy’n cydymffurfio â safonau yn HTML, CSS a Javascript. Mae'n cynnwys:
  • WebKit, sy’n pweru Safari, Chrome, ac Opera
  • Blink, fersiwn o WebKit sy’n pweru’r fersiynau diweddaraf o Chrome
  • Trident, sy’n pweru Internet Explorer
  • Gecko, sy’n pweru Firefox

Mae'r ymagwedd ddylunio hon at haen gyfleu Blackboard Learn yn ein caniatáu i fod yn hyderus y bydd fersiynau newydd o borwyr, pan gânt eu rhyddhau, yn parhau i weithio gyda fersiynau cyfredol Blackboard Learn.


Ymagwedd Blackboard at brofi porwyr

I wirio'r hyder hwn gyda phob rhyddhad newydd, mae Blackboard yn rhedeg ein prawf cydnawsedd porwr yn erbyn y fersiynau newydd o'r porwyr ar sawl gyfuniad system weithredu er mwyn sicrhau swyddogaeth cyn rhyddhau fersiwn penodol. Mae’r profion hyn yn trosoli’r set lawn o strategaethau profion awtomatig ac â llaw sydd ar gael i sicrhau hyder mewn profion.


Fersiynau newydd o borwyr

Oherwydd yr amlder cynyddol o gyhoeddi porwyr newydd gan rai werthwyr, polisi Blackboard yw i gefnogi pob fersiwn newydd o borwr a gyhoeddir i'r farchnad fel rhai sydd ar gael yn gyffredinol neu gan sianeli cefnogi rhyddhau, hyd yn oed os yw'r porwr yn cael ei ryddhau ar ôl i brofi ddod i ben ar gyfer y rhyddhad. Rydym yn delio ag unrhyw broblemau difrifol mae cleientiaid yn wynebu yn y maes gyda phorwyr sydd wedi eu cefnogi dros dro fel blaenoriaeth. Rydym yn gweithredu cylchoedd profi cyson yn erbyn porwyr i sicrhau fod y system yn dal i berfformio fel y disgwyl a byddwn yn diweddaru dogfennaeth porwyr a gefnogir ar gyfer cleientiaid fel fo’n briodol.


Porwyr hŷn

Yn yr un modd ag yr argymhellom gadw’r fersiwn ddiweddaraf o Blackboard Learn i sicrhau’r profiad gorau, mae gwerthwyr porwyr yn gwneud yr un argymhellion ynghylch eu meddalwedd. Mae'n bosib y bydd gan rhai fersiynau hŷn o borwyr o rai gwerthwyr broblemau cyfleu gyda fersiynau newydd o Blackboard Learn, ac mae'n bosib y bydd gan rhai fersiynau newydd o borwyr broblemau cyfleu gyda fersiynau hŷn o Blackboard Learn.

Mae Blackboard yn dal i dderbyn problemau gan gleientiaid ar gyfer y porwyr yr adroddir amdanynt i Gefnogaeth, a bydd yn ymdrechu i ddyblygu'r mater ar borwr a gefnogir yn llawn. Os nad yw'n gallu dyblygu'r broblem, bydd Blackboard yn argymell bod y cleient yn symud i fersiwn o'r porwr a gefnogir yn llawn gan Blackboard. Mewn rhai achosion, fe wneir argymhelliad ychwanegol i uwchraddio i fersiwn mwy modern o Blackboard Learn.


Cwcis a Javascript

Er gwaethaf y porwr a ddefnyddir, mae Blackboard Learn angen defnyddio cwcis sesiwn a galluogi javascript ym mhorwr y defnyddiwr er mwyn darparu'r profiad cywir o ran dysgu ac addysgu.

Gallai fod angen derbyniad ychwanegol o gwcis parhaol neu gwcis trydydd parti er mwyn i rai o nodweddion Blackboard Learn 9.1 weithio'n gywir, gan gynnwys mynediad WebDAV at ffeiliau cwrs neu ffeiliau’r casgliad o gynnwys.

Mae Blackboard hefyd yn darparu Bloc Adeiladu i ganiatáu i ddefnyddwyr gydnabod datganiad datgeliad cwcis wrth fewngofnodi i Blackboard Learn, fel sy’n ofynnol mewn rhai llefydd. I ddysgu mwy am y Bloc Adeiladu hwn, edrychwch ar adran Rheoli Diogelwch - Datgelu Cwcis.


Java ac ategolion porwyr eraill

Mae llond llaw o nodweddion Blackboard Learn yn gofyn bod meddalwedd penodol ychwanegol yn cael ei osod. Heb y rhain, ni fydd y nodweddion eu hunain yn gweithio. Efallai y bydd defnyddwyr yn cael eu hysgogi i osod y feddalwedd atodol wrth gael mynediad at y nodweddion hyn, neu'n ddibynnol ar osodiadau diogelwch porwyr unigol, efallai y bydd angen i ddefnyddwyr gydnabod neges porwr trwy ganiatáu i’r ategolyn unigol redeg ar eu system.

Os ydych angen gwybodaeth am y nodweddion penodol sydd angen ategolion porwyr ar gyfer rhyddhad penodol o Blackboard Learn neu wybodaeth ar fersiynau'r ategolion eu hunain, edrychwch ar Nodiadau Rhyddhau y rhyddhad hwnnw.

Gellir defnyddio Blackboard Learn i wasanaethu cynnwys cyfryngau neu fathau eraill o gynnwys arbenigol sydd angen ategyn porwr megis Java, Flash Player, Apple QuickTime, neu ategolion eraill i rendro’r cynnwys. Yn y senarios hyn, mae’r fersiwn o’r ategyn a’r porwyr sy’n gyfatebol â'r ategyn, yn ogystal â'r gosodiad a chyfarwyddiadau ffurfweddu ar gyfer yr ategyn, wedi eu pennu gan natur y cynnwys a bydd yn amrywio.


Meddalwedd gynorthwyol a hygyrchedd

Er mwyn cael y profiad gorau ar Blackboard Learn gyda'ch darllenydd sgrin, defnyddiwch ChromeTM a Jaws ar system Windows®. Ar Mac® defnyddiwch Safari® a VoiceOver.

Mae Blackboard yn ceisio gwneud ei gynnyrch mor hygyrch â phosibl. I ddysgu mwy am dechnolegau cynorthwyol, ewch i http://access.blackboard.com