Ble mae fy aseiniadau grŵp?

Gall eich hyfforddwr arddangos aseiniadau grŵp mewn gwahanol ardaloedd yn eich cwrs. Efallai y byddwch yn cael mynediad at aseiniadau grŵp o ddolenni yn newislen y cwrs o'r enw "Aseiniadau" neu "Grwpiau". Neu, efallai bydd eich hyfforddwr yn ymgorffori aseiniadau grŵp yng nghynnwys pob wythnos. Gall aseiniadau grŵp hefyd ymddangos ym mhanel Fy Ngrwpiau ar ôl dewislen y cwrs. Gofynnwch i'ch hyfforddwr os oes gennych unrhyw gwestiynau am sut caiff eich cwrs ei drefnu.

Efallai bydd eich hyfforddwr yn trefnu bod rhai o'ch aseiniadau grŵp ar gael ar ôl dyddiad penodol neu ar ôl i chi gyflwyno tasg penodol. Er enghraifft, efallai bydd rhaid i chi nodi darlith fel wedi'i adolygu cyn i chi allu cael mynediad at aseiniad grŵp. Cysylltwch â'ch hyfforddwr os nad ydych yn gweld aseiniad grŵp rydych yn credu dylai fod yno.

Os yw'ch grŵp yn cyflwyno ymgais ar ôl y dyddiad dyledus, caiff y cyflwyniad ei farcio'n HWYR ac mae'n bosibl y bydd yna gosbau.


Cyflwyno gwaith ar gyfer aseiniad grŵp

Bydd eich hyfforddwr yn darparu'r holl wybodaeth sydd ei hangen ar eich grŵp i gwblhau aseiniad grŵp. Un aelod o'r grŵp fydd yn cyflwyno'ch aseiniad grŵp. Bydd pob aelod o'ch grŵp yn derbyn yr un radd ar gyfer aseiniad grŵp.

Os mai chi yw'r aelod sy'n cyflwyno aseiniad grŵp ar ran y grŵp, mae angen i chi ddewis Cyflwyno. Os nad ydych yn gwneud hyn, ni fydd eich hyfforddwr yn derbyn eich aseiniad grŵp wedi'i gwblhau.

Os nad yw'ch hyfforddwr wedi caniatáu ymgeisiau lluosog, gallwch gyflwyno'ch aseiniad grŵp unwaith yn unig. Cyn i chi ddewis Cyflwyno, sicrhewch eich bod wedi atodi unrhyw ffeiliau gofynnol.

 1. Ar ddewislen y cwrs, dewiswch y ddolen sy'n cynnwys yr aseiniad grŵp, megis "Aseiniadau". Dewiswch enw'r aseiniad grŵp.

  -NEU-

  Ym mhanel Fy Ngrwpiau, dewiswch enw'r grŵp. Ar hafan y grŵp, dewiswch enw'r aseiniad yn yr adran Aseiniadau Grŵp.

 2. Ar dudalen Uwchlwytho Aseiniad, adolygwch y cyfarwyddiadau, dyddiad cyflwyno, pwyntiau posibl a lawrlwythwch unrhyw ffeiliau mae'ch hyfforddwr wedi'u darparu.
 3. Dewiswch Ysgrifennu Cyflwyniad i ehangu'r ardal lle gallwch deipio'ch cyflwyniad. Gallwch ddefnyddio'r swyddogaethau yn y golygydd i fformatio testun.
 4. Dewiswch Pori Fy Nghyfrifiadur i uwchlwytho ffeil o'ch cyfrifiadur.

  -NEU-

  Llusgwch ffeiliau o'ch cyfrifiadur i'r "ddolen glicio" yn ardal Atodi Ffeiliau. Os yw'ch porwr yn ei ganiatáu, gallwch hefyd lusgo ffolder o ffeiliau. Bydd y ffeiliau'n uwchlwytho'n unigol. Os nad yw'r porwr yn caniatáu i chi gyflwyno'ch aseiniad grŵp ar ôl i chi uwchlwytho ffolder, dewiswch Peidiwch ag atodi yn rhes y ffolder i'w dynnu. Gallwch lusgo'r ffeiliau'n unigol a'u cyflwyno eto.

  Gallwch ddefnyddio enw'r ffeil neu roi enw arall i'r ffeil.

 5. Fel arall, teipiwch Sylwadau am gyflwyniad eich grŵp.
 6. Dewiswch Cyflwyno.

  Gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis Cyflwyno neu Cadw Drafft cyn i chi lywio i ardal cwrs arall. NI chedwir eich gwaith yn awtomatig. Os nad ydych yn dewis Cyflwyno neu Cadw Drafft, ni fydd aelodau eraill y grŵp yn gweld eich gwaith. Byddant yn gweld eich bod wedi gweithio ar gyflwyniad y grŵp ac efallai bydd hyn yn eu drysu.

 7. Ar ôl cyflwyno, bydd y dudalen Adolygu’r Hanes Cyflwyno yn ymddangos. Byddwch yn gweld y wybodaeth am eich aseiniad grŵp a gyflwynwyd a neges o lwyddiant gyda rhif cadarnhad. Copïwch a chadwch y rhif hwn fel tystiolaeth bod eich grŵp wedi cyflwyno'r gwaith. Ar gyfer aseiniadau grŵp gydag ymgeisiau lluosog, byddwch yn derbyn rhif gwahanol ar gyfer pob cyflwyniad. Os yw'ch sefydliad wedi galluogi hysbysiadau e-bost ar gyfer derbyniadau cyflwyno, byddwch hefyd yn derbyn e-bost gyda'ch rhif cadarnhau a'r manylion bob tro i chi gyflwyno gwaith cwrs.

  Ni fyddwch yn gallu llusgo ffeiliau i'w huwchlwytho, gweld rhifau cadarnhau neu dderbyn derbyniadau cyflwyno ar e-bost os yw'ch sefydliad yn defnyddio fersiwn hŷn o Blackboard Learn.


Cadw aseiniad grŵp fel drafft a'i gyflwyno'n nes ymlaen

Ar dudalen Uwchlwytho Aseiniad, dewiswch Cadw Drafft er mwyn cadw'ch gwaith a parhau nes ymlaen. Mae eich testun a ffeiliau'n cael eu cadw ar y dudalen. Pan fyddwch yn dychwelyd, gallwch ailddechrau gweithio.

Gall un aelod gadw'r aseiniad grŵp fel drafft a gall aelod arall barhau nes ymlaen a chyflwyno'r gwaith.

 1. Ewch yn ôl i'ch aseiniad grŵp a dewiswch deitl yr aseiniad grŵp.
 2. Ar y dudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau, dewiswch Parhau.
 3. Ar dudalen Uwchlwytho Aseiniad, gwnewch eich newidiadau.
 4. Fel arall, gallwch deipio Sylwadau am eich cyflwyniad.
 5. Dewiswch Cyflwyno. Bydd y dudalen Adolygu’r Hanes Cyflwyno yn ymddangos gyda gwybodaeth am yr aseiniad grŵp a gyflwynwyd gennych.

Pan fyddwch yn gorffen eich aseiniad grŵp, mae angen i chi ddewis Cyflwyno. Os nad ydych yn gwneud hyn, ni fydd eich hyfforddwr yn derbyn eich gwaith grŵp.


Ailgyflwyno aseiniad grŵp

Efallai bydd eich hyfforddwr yn caniatáu i chi gyflwyno aseiniad grŵp mwy nag unwaith am amrywiaeth o resymau. Er enghraifft, efallai bydd eich hyfforddwr yn darparu sylwadau ar eich drafft cyntaf er mwyn i chi geisio gwella'ch gwaith.

Efallai y byddwch yn sylweddoli eich bod wedi gwneud gwall ar ôl i chi gyflwyno'ch aseiniad grŵp. Fodd bynnag, efallai ni fydd eich grŵp yn cael ailgyflwyno'r aseiniad. Cysylltwch â'ch hyfforddwr i ofyn am y cyfle i ailgyflwyno'r aseiniad.

Os oes gan eich grŵp ganiatâd i wneud ymgais arall, dewiswch ddolen yr aseiniad yn eich cwrs. Bydd Cychwyn Ymgais Newydd yn ymddangos ar y dudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau.


Aseiniadau grŵp a chaiff eu graddio'n ddienw

Ar y dudalen Uwchlwytho Aseiniad, rhoddir gwybod i chi os bydd eich aseiniad grŵp yn cael ei raddio'n ddienw.

Ni fydd eich hyfforddwr yn gweld enw eich grŵp wrth raddio. Efallai bydd eich hyfforddwr yn dewis graddio'n ddienw er mwyn cael gwared ar ragfarn.

Ni ddylech gynnwys unrhyw wybodaeth a ellid ei defnyddio i'ch adnabod gyda'ch cyflwyniad. Peidiwch ag ychwanegu'ch enw neu enw'r grŵp i ffeiliau y byddwch yn eu huwchlwytho neu defnyddio enwau mewn sylwadau.


Cwestiynau cyffredin

Pam na allaf agor ein haseiniad grŵp?

Cysylltwch â’r Ddesg Gymorth yn eich sefydliad. Gallant eich helpu i ddatrys problemau a llwytho i lawr unrhyw raglen sydd ei hangen arnoch o bosibl. Os nad ydych yn siŵr sut i gysylltu â nhw, chwiliwch am y swyddfa dechnoleg ar wefan eich sefydliad, neu chwiliwch ar y we am enw eich sefydliad + Blackboard + help neu cefnogaeth. Sicrhewch eich bod yn defnyddio porwr gwe a system weithredu y'u cefnogir ar gyfer fersiwn Blackboard Learn eich sefydliad.

Pam na allaf agor ein haseiniad grŵp?

Eich hyfforddwr sy'n rheoli ar ba ddyddiad y daw aseiniadau grŵp ar gael i chi. Efallai y bydd yn rhaid i chi fodloni meini prawf eraill hefyd er mwyn cael mynediad at yr aseiniad. Er enghraifft, efallai bydd angen i chi nodi darlith fel un a adolygwyd yn gyntaf. Cysylltwch â'ch hyfforddwr i gael mwy o wybodaeth.

Ni dderbyniodd fy hyfforddwr ein haseiniad grŵp. Beth rwy'n ei wneud?

Mae angen i chi drafod y mater hwn â'ch hyfforddwr.

Sut rwy'n golygu neu ailgyflwyno aseiniad grŵp?

Ni allwch olygu aseiniad grŵp a gyflwynwyd, ond efallai byddwch yn gallu ei ail-gyflwyno. Nid oes modd ailgyflwyno pob aseiniad grŵp. Gwiriwch os oes modd cyflwyno aseiniad mwy nag unwaith. Os nad oes modd i chi wneud hynny a'ch bod wedi gwneud camgymeriad, mae angen i chi gysylltu â'ch hyfforddwr i ofyn am gyfle i ail-gyflwyno'r aseiniad.

Yn y Wedd Cwrs Wreiddiol, os yw'ch hyfforddwr yn caniatáu i chi gyflwyno aseiniad grŵp mwy nag unwaith, mae opsiwn Dechrau Cyflwyniad Newydd yn ymddangos ar y dudalen Adolygu’r Hanes Cyflwyno. Dewiswch ddolen yr aseiniad grŵp yn eich cwrs er mwyn cael mynediad at dudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau.

Sut ydw i'n gwybod os yw fy aseiniad grŵp wedi cael ei raddio?

Yn y Wedd Cwrs Wreiddiol, mae tudalen Fy Ngraddau yn dangos pob un o'ch graddau. Mae Fy Ngraddau yn aml wedi'i leoli yn newislen y cwrs. Mae dewislen y cwrs yn ymddangos ar ochr chwith ffenestr y cwrs. Os nad yw Fy Ngraddau ar ddewislen y cwrs, dewiswch Offer a dewis Fy Ngraddau. Os ydych chi wedi cyflwyno'ch aseiniad grŵp, ond ei bod heb gael ei raddio, fe welwch ebychnod nesaf at deitl yr aseiniad grŵp.

Os yw eich aseiniad grŵp wedi cael ei gyflwyno a'i raddio, mae'r radd yn ymddangos yn rhes yr aseiniad. I weld mwy o fanylion, dewiswch deitl yr aseiniad grŵp i gael mynediad at y dudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau.

Mwy ar Fy Ngraddau