Dod o hyd i'ch negeseuon cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am negeseuon.

Gallwch weld ac anfon negeseuon ym mhob un o'ch cyrsiau. Mae gweithgarwch negeseua yn aros o fewn y sytem. Ni allwch weld neu anfon negeseuon y tu allan i'ch cwrs.

Os welwch rhestr ar y chwith lle mae'ch enw yn ymddangos, gallwch weld ac anfon negeseuon ar gyfer pob un o'ch cyrsiau ar dudalen Negeseuon.

I weld y negeseuon ar gyfer y cwrs rydych ynddo, dewiswch ddolen Negeseuon ar ddewislen y cwrs ar dudalene Offer.

Eich hyfforddwr sy'n pennu pa ddolenni sy'n ymddangos ar ddewislen y cwrs a pha offer sydd ar gael.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r fideo "Ultra" am fanylion ar negeseuon.


Anfon neges

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am anfon negeseuon.

Gall pawb ddefnyddio negeseuon fel rhybuddion atgoffa, cwestiynau cyflym a rhyngweithio cymdeithasol. Os yw eich sefydliad yn caniatáu, gallwch atodi ffeiliau o’ch cyfrifiadur i’ch negeseuon.

Ar y dudalen Creu Neges, dewiswch I. Bydd rhestr o holl aelodau'r cwrs yn ymddangos. Yn y blwch cyntaf, dewiswch y derbynyddion ac yna dewiswch y saeth sy'n wynebu'r dde i'w symud i'r blwch Derbynyddion

Ar gyfer Windows, i ddewis derbynwyr lluosog mewn rhes, pwyswch y fysell Shift a dewiswch y derbynwyr cyntaf ac olaf. I ddewis derbynwyr allan o ddilyniant, pwyswch y fysell Ctrl a dewiswch bob enw sydd ei angen. Ar gyfer cyfrifiaduron Mac, pwyswch y fysell Command yn lle’r fysell Ctrl. Gallwch hefyd ddewis holl aelodau cwrs gydag opsiwn Dewis y Cwbl.

Gallwch ddefnyddio'r swyddogaethau yn y golygydd i fformatio testun eich neges. Mae gennych reolaeth greadigol dros sut mae'ch cynnwys yn ymddangos a'r hyblygrwydd i newid y drefn a'r ymddangosiad.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestrau â rhifau.

Ateb neges

Gallwch anfon eich ateb i'r anfonwr neu ateb pawb. Rhowch fanylion yr anfonwr a holl dderbynyddion eraill y neges yn At: .

Ychwanegwch aelodau eraill y cwrs i'r neges fel y bod angen. Bydd testun y neges yn cynnwys y testun o'r neges wreiddiol. Gallwch ychwanegu at y testun.


Hysbysiadau neges newydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am hysbysiadau neges newydd.

Mae’r modiwl Beth sy’n Newydd yn ymddangos ar y dudalen gyntaf ar ôl i chi fewngofnodi ac ar Hafan y cwrs. Cewch wybod pan fydd negeseuon cwrs newydd yn cyrraedd.

Mae’r adroddiadau modiwl yn newid uwaith y dydd pan fewngofnodwch gyntaf. Os ydych eisiau gweld hysbysiadau newydd ar ôl hynny, dewiswch Adnewyddu yn newislen Gweithrediadau.

Eich hyfforddwr a sefydliad sy'n pennu pa fodiwlau sy'n ymddangos.


ULTRA: Negeseuon ar gyfer pob cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am negeseuon y tu mewn i gwrs.

Yn y rhestr lle mae'ch enw yn ymddangos, dewiswch Negeseuon.

Gallwch chi a'ch hyfforddwyr anfon negeseuon at eich gilydd, at fwy nag un person neu at ddosbarth cyfan. Mae gweithgarwch negeseua yn aros o fewn y system.

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i fudiadau hefyd.

Peidiwch â cholli unrhyw beth sy'n digwydd. Os oes gennych gymysgedd o gyrsiau Gwreiddiol ac Ultra, gallwch gyrchu negeseuon ar gyfer y ddau ar y dudalen hon. Mae negeseuon newydd yn ymddangos mewn ffont trwm.

Cael mynediad at negeseuon dros amser. Gallwch weld negeseuon o gyrsiau cyfredol, blaenorol a'r rhai sydd yn y dyfodol. Defnyddiwch y saethau i symud i gyfnod amser arall.

Neidiwch i'ch negeseuon. Dewiswch gerdyn cwrs i weld yr holl negeseuon newydd a chyfredol yn eich cwrs. Gallwch ddileu negeseuon y tu mewn i'ch cwrs.

Barod i rannu? Dewiswch yr eicon Neges Newydd yng ngherdyn cwrs i anfon neges i un person, nifer o bobl, neu ddosbarth. Yn y Wedd Cwrs Ultra, dechreuwch deipio a bydd enwau derbynyddion yn ymddangos. Yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol, dewiswch At. Bydd rhestr o holl aelodau'r cwrs yn ymddangos. Yn y blwch cyntaf, dewiswch y derbynyddion ac yna dewiswch y saeth sy'n wynebu'r dde i'w symud i'r blwch Derbynyddion


ULTRA: Negeseuon y tu mewn i gwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am negeseuon y tu mewn i gwrs.

Mewn cwrs, gallwch gyrchu’r dudalen Negeseuon ar y bar llywio. Bydd pob un o'ch negeseuon ac ymatebion cwrs yn ymddangos. Gallwch fwrw golwg trwy'r rhestr yn hawdd ac agor neges i ddarllen yr holl ymatebion.

Bydd eich negeseuon sydd heb eu darllen yn ymddangos yn gyntaf yn y rhestr. Mae pob neges yn dangos llun proffil y creawdwr. O dan enw'r creawdwr, gallwch weld sawl cyfranogwr sydd wedi’i gynnwys neu os yw’r neges ar gyfer y dosbarth cyfan.

  1. Edrych yn hwylus ar beth sy’n newydd. Mae cyfrif negeseuon yn ymddangos uwchben y rhestr. Bydd ymatebion newydd yn ymddangos gyda ffont trwm.
  2. Anfon neges. Dewiswch eicon Neges Newydd i anfon neges. Anfonwch i un person, rhagor nag un person neu'r dosbarth cyfan.

    Os oes gennych lawer o negeseuon, dewiswch nifer y negeseuon rydych eisiau eu gweld fesul tudalen i gulhau'ch ffocws.

  3. Dileu neges. Defnyddiwch yr eicon Dileu i ddileu neges. Os daw rhagor o ymatebion, byddwch yn ei cael. Ni allwch olygu neu ddileu ymatebion unigol mewn neges.
  4. Llywio i neges arall. Mae negeseuon yn agor mewn panel gyda phob ymateb. Defnyddiwch yr eiconau Gweld Negeseuon Blaenorol a Neges Nesaf ar y top i weld y neges flaenorol neu nesaf yn y rhestr.
  5. Ychwanegu rhagor o bobl. Pan fyddwch yn creu neu'n ymateb i neges, dewiswch eicon Ychwanegu Cyfranogwyr i ychwanegu rhagor o bobl, oni bai bod y neges wedi cael ei hanfon i'r dosbarth cyfan. Mae'r derbynyddion gwreiddiol yn gweld nodyn yn y neges nesaf eich bod wedi ychwanegu pobl newydd neu'r dosbarth cyfan. Mae'r derbynyddion newydd yn gweld y neges o'r pwynt y cawsant eu hychwanegu.

ULTRA: Anfon neges

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Gwreiddiol" am anfon neges.

Pan ddewiswch yr eicon Neges Newydd ar y dudalen Negeseuon, mae’r panel Neges Newydd yn agor.

Dechreuwch deipio i ychwanegu derbynyddion. Wrth i chi deipio, bydd enwau'r derbynyddion sy'n cyd-fynd yn ymddangos mewn dewislen er mwyn i chi allu eu dewis yn hawdd. Gallwch barhau i ychwanegu cynifer o enwau ag y mynnwch neu anfon at y dosbarth cyfan.

Arweiniwch gyda’r wybodaeth bwysicaf. Nid oes gan negeseuon deitlau. Mae angen i dderbynyddion ddibynnu ar ran cyntaf eich neges wrth iddynt ddewis beth i'w ddarllen. Defnyddiwch y swyddogaethau yn y golygydd i fformatio'ch testun.

Anfonwch gopi e-bost. Gallwch anfon copi e-bost o neges cwrs. Mae aelodau cwrs yn fwy tebygol o weld, darllen a gweithredu ar negeseuon cwrs pan dderbyniant gopi yn eu mewnflwch. Bydd copïau e-bost yn cael eu danfon dim ond os oes gan dderbynyddion gyfeiriad e-bost dilys yn eu proffil ar Blackboard Learn. Pan ddewiswch yr opsiwn hwn, mae holl dderbynwyr y neges yn derbyn copi e-bost. Bydd derbynyddion yn gallu gweld eich neges yn eu mewnflwch, ond ni fyddant yn gallu anfon e-bost i ymateb.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestrau â bwledi.


ULTRA: Anfon negeseuon o'r gofrestr.

O'r gofrestr, gallwch anfon neges i unrhyw un sy'n gysylltiedig â'ch cwrs. Dewiswch lun proffil i agor y cerdyn proffil, a dewiswch eicon yr amlen i agor panel Neges Newydd. Gallwch ychwanegu derbynyddion i'r neges yn ôl yr angen.

Mae negeseuon yr anfonwch o'r gofrestr hefyd yn ymddangos ar y dudalen Negeseuon.

Mwy ar y rhestr


ULTRA: Hysbysiadau neges newydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r help "Gwreiddiol" ynghylch rhybuddion neges.

Bydd negeseuon newydd yn ymddangos ar y dudalen negeseuon cyffredinol.

Gall eich hyfforddwr ddewis anfon copi o neges cwrs i'ch mewnflwch e-byst. Dim ond pan mae gennych gyfeiriad e-bost dilys wedi'i restru yn eich proffil y byddwch yn derbyn copi o'r neges cwrs ar e-bost, felly sicrhewch eich bod yn diweddaru'ch proffil yn gyson!

Hyfforddwyr yn unig sydd â'r opsiwn i anfon copi o neges cwrs ar e-bost.