Mae'r offeryn dyddlyfr yn rhoi lle personol i chi i gyfathrebu'n breifat gyda'ch hyfforddwr. Gallwch hefyd ddefnyddio dyddlyfr fel offeryn hunanfyfyriol i gofnodi eich barn, syniadau a phryderon am eich cwrs, neu drafod a dadansoddi deunyddiau cwrs perthnasol. Er enghraifft, gallwch ddisgrifio problemau a wyneboch a sut y gwnaethoch eu datrys. Efallai bydd eich hyfforddwr yn cyfyngu'r ffocws a rhestru pynciau i'w trafod.

Gall eich hyfforddwr ddewis gwneud cofnodion dyddlyfrau yn gyhoeddus, gan ganiatáu i holl aelodau'r cwrs i weld y cofnodion i gyd. Gallwch ddarllen yr hyn a ysgrifennodd myfyrwyr eraill ac adeiladu ar y syniadau hynny.

Pan gaiff ei defnyddio yn yr ardal grŵp, gall aelodau grŵp weld a gwneud sylwadau at gofnodion ei gilydd ar gyfer dyddlyfr grŵp. Gall y grŵp cyfan gyfathrebu gyda'i hyfforddwr a gall pob aelod fanteisio ar y sylwadau a wneir.

Gall eich hyfforddwr raddio dyddlyfrau grŵp a rhoi'r un radd i bob aelod o'r grŵp cwrs. Gellir defnyddio cofnodion dyddlyfrau hefyd yn benodol ar gyfer cyfathrebu. Yn y naill enghraifft, gallwch wneud nifer o gofnodion ar gyfer un pwnc dyddlyfr.


Ble i ddod o hyd i'ch dyddlyfrau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am gael mynediad at ddyddlyfrau.

Gallwch ddod o hyd i ddyddlyfrau ar ddewislen y cwrs neu ar y dudalen Offer. Ar y dudalen sy'n rhestru'r dyddlyfrau, dewiswch enw pwnc y dyddlyfr rydych eisiau ei darllen. Mae pynciau'r dyddlyfr yn ymddangos yn nhrefn yr wyddor.


Tudalen pynciau dyddlyfrau

Rhennir tudalen pwnc y dyddlyfr i ddwy brif adran: y ffrâm gynnwys a'r bar ochr.

 1. Creu Cofnod Dyddlyfr a Gweld Drafftiau: Crëwch gynifer o gofnodion dyddlyfr ag y mynnwch. Gallwch hefyd gael mynediad at unrhyw gofnodion rydych wedi’u cadw fel drafftiau.
 2. Cyfarwyddiadau Dyddlyfrau: Gwnewch yr adran yn fwy i edrych ar gyfarwyddiadau'r dyddlyfr ac unrhyw nodau y gallai eich hyfforddwr wedi eu hychwanegu. Mae cofnodion eich dyddlyfr yn ymddangos o dan y cyfarwyddiadau yn y ffrâm gynnwys.
 3. Sylw: Ychwanegwch eich meddyliadau.
 4. Manylion y Dyddlyfr: Yn y bar ochr, gwnewch yr adran yn fwy i edrych ar wybodaeth y dyddlyfr.
 5. Gradd: Mae'r adran hon yn ymddangos os yw eich hyfforddwr wedi galluogi graddio ar gyfer y dyddlyfr. Gallwch weld os yw eich cofnodion dyddlyfr wedi eu graddio.
 6. Mynegai: Edrychwch ar deitlau eich cofnodion a ddewiswyd ar gyfer yr wythnos neu'r mis, a benderfynir gan y gosodiadau y mae eich hyfforddwr yn eu gwneud yn ystod creu dyddlyfr. Mae teitl y cofnod mwyaf diweddar yn ymddangos yn gyntaf.

Creu cofnod dyddlyfr

Eich hyfforddwr yw'r unig un sy'n gallu creu dyddlyfr. Ar ôl creu'r dyddlyfr, gallwch greu cofnodion ar gyfer y dyddlyfr.

 1. Ar y dudalen sy'n rhestru'r Dyddlyfrau, dewiswch deitl dyddlyfr.
 2. Ar dudalen pwnc y dyddlyfr, dewiswch Creu Cofnod Dyddlyfr.
 3. Teipiwch y teitl a'r cofnod.
 4. Dewiswch Pori Fy Nghyfrifiadur i uwchlwytho ffeil o'ch cyfrifiadur. Gallwch hefyd ychwanegu ffeil o'r gronfa: Ffeiliau’r Cwrs neu’r Content Collection.

  -NEU-

  Llusgwch ffeiliau o'ch cyfrifiadur i'r "ddolen glicio" yn ardal Atodi Ffeiliau. Os yw'ch porwr yn caniatáu, gallwch hefyd lusgo ffolder o ffeiliau. Bydd y ffeiliau'n uwchlwytho'n unigol. Os nad yw'r porwr yn caniatáu i chi gyflwyno'ch aseiniad ar ôl i chi uwchlwytho ffolder, dewiswch Peidiwch ag atodi yn rhes y ffolder i'w dynnu. Gallwch lusgo'r ffeiliau'n unigol a'u cyflwyno eto.

  Ni fyddwch yn gallu llusgo ffeiliau i'w huwchlwytho os yw'ch sefydliad yn defnyddio fersiwn hŷn o Blackboard Learn.

  Gallwch ddefnyddio enw'r ffeil neu roi enw arall i'r ffeil.

 5. Dewiswch Postio'r Cofnod i gyflwyno’r cofnod neu dewiswch Cadw'r Cofnod fel Drafft i ychwanegu’r cofnod yn nes ymlaen.

Video: Create a Journal Entry


Watch a video about creating a journal entry

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a journal entry shows you how to create a journal entry in the original course view.


Gweld drafftiau o gofnodion

Os gadwoch chi gofnod dyddlyfr i'w olygu'n ddiweddarach, dewiswch Gweld Drafftiau ar dudalen pwnc y dyddlyfr. Dewiswch deitl y cofnod i'w olygu a phostio.


Gwneud sylw ar gofnod dyddlyfr

Os caiff ei ganiatáu gan eich hyfforddwr, gallwch wneud sylwadau ar gofnodion dyddlyfrau. Gallwch ychwanegu sylw ar ôl i'ch hyfforddwr wneud sylw ar gofnod i barhau'r sgwrs.

Ni allwch wneud sylwadau ar gofnod dyddlyfr defnyddiwr arall, hyd yn oed os yw'r dyddlyfr wedi cael ei wneud yn gyhoeddus. Gall defnyddwyr wneud sylw ar gofnod defnyddiwr arall dim ond os ydynt yn aelod o grŵp. Ar gyfer dyddlyfrau grŵp, caniateir i bob aelod o'r grŵp a'r hyfforddwr wneud sylwadau ar gofnodion unigol.


Golygu neu ddileu cofnod dyddlyfr

Eich hyfforddwr sy'n pennu a oes gennych ganiatâd i olygu neu ddileu cofnodion eich dyddlyfr. Ar dudalen pwnc y dyddlyfr, agorwch ddewislen y cofnod a dewiswch Golygu neu Dileu. Mae'r weithred ddileu yn derfynol ac ni allwch ei dad-wneud.


Gweld graddau'ch dyddlyfr

Ar ôl i'ch hyfforddwr raddio eich cofnodion dyddlyfr, gallwch edrych ar eich gradd mewn dau fan. Mae'r wybodaeth ar raddio'n ymddangos yn adran Gradd tudalen pwnc y dyddlyfr ac yn Fy Ngraddau. Gallwch hefyd edrych ar adborth eich hyfforddwr a'r dyddiad y dynodwyd y radd. I ddysgu mwy, edrychwch ar Graddau.

Cyfeirebau

Os yw'ch hyfforddwr wedi cysylltu cyfeireb gyda'r dyddlyfr ac wedi'i wneud ar gael, dewiswch Gweld y Gyfeireb er mwyn dangos y meini prawf graddio.


Datrys problemau

 • Os yw'ch hyfforddwr yn dileu'r dyddlyfr tra'ch bod yn postio, bydd y dyddlyfr a'r holl sylwadau yn cael eu dileu.
 • Os yw'ch hyfforddwr yn gosod dyddlyfr i beidio â bod ar gael tra'ch bod yn postio, bydd y dyddlyfr yn parhau i fod yn weladwy i'ch hyfforddwr yn unig.
 • Os yw'ch hyfforddwr yn newid gosodiad Caniatáu i Ddefnyddwyr Olygu a Dileu Cofnodion, bydd y cofnodion yn aros ond ni allwch eu golygu.
 • Os yw'ch hyfforddwr yn newid gosodiad Caniatáu i Ddefnyddwyr Ddileu Sylwadau, bydd y sylwadau'n aros ond ni allwch eu golygu.

ULTRA: Ynghylch dyddlyfrau

Mae dyddlyfr yn rhoi lle personol i chi i gyfathrebu'n breifat â'ch hyfforddwr. Gallwch ddefnyddio dyddlyfr fel offeryn hunanfyfyriol i gofnodi eich barn, syniadau a phryderon am eich cwrs. Gallwch hefyd drafod a dadansoddi deunyddiau sy’n ymwneud â'r cwrs. Er enghraifft, gallwch ddisgrifio’r problemau a wyneboch a sut y gwnaethoch eu datrys. Efallai bydd eich hyfforddwr yn cyfyngu'r ffocws a rhestru’r pynciau i'w trafod.

Gall eich hyfforddwr raddio eich cyfraniadau dyddlyfr neu eu defnyddio i gyfathrebu yn unig. Yn y naill enghraifft, gallwch wneud nifer o gofnodion mewn dyddlyfr.


ULTRA: Cael mynediad at ddyddlyfrau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am gael mynediad at ddyddlyfrau.

Os yw’ch hyfforddwyr wedi ychwanegu dyddiad cyflwyno, gallwch gyrchu dyddlyfrau a raddir o’ch tudalennau Graddau, y calendr, a’r ffrwd gweithgarwch.

Os yw dyddiad cyflwyno dyddlyfr a raddir wedi mynd heibio, byddwch yn cael gwybod yn adran Pwysig y ffrwd gweithgarwch.

Rhagor am waith hwyr

Tudalen Cynnwys y Cwrs

Gallwch hefyd ddod o hyd i’ch dyddlyfrau ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Mae eicon yn ymddangos nesaf at y teitl i ddynodi gweithgarwch newydd.

Gall eich hyfforddwr hefyd drefnu dyddlyfrau mewn ffolderi a modiwlau dysgu.

Efallai bydd eich hyfforddwr yn ychwanegu amodau rhyddhau cyn i chi allu gweld dyddlyfr. Er enghraifft, efallai bydd rhaid i chi ennill gradd benodol ar brawf cyn i chi allu agor y dyddlyfr.


ULTRA: Ychwanegu cofnodion dyddlyfr a sylwadau

Ar dudalen y dyddlyfr, mae eich hyfforddwr yn tueddu i ddarparu neges gyda’r cyfarwyddiadau a'r ffeiliau sydd eu hangen arnoch i ddechrau arno.

Gallwch greu cynifer o gofnodion dyddlyfr ag y mynnwch. Gallwch hefyd wneud sylwadau ar gofnodion dyddlyfrau. Gallwch ychwanegu sylw ar ôl i'ch hyfforddwr wneud sylw ar gofnod i barhau'r sgwrs.

Os yw'ch hyfforddwr wedi ychwanegu cyfarwyddyd ar gyfer graddio at ddyddlyfr, gallwch ei weld cyn ac ar ôl i chi ddechrau eich cyflwyniad. Dewiswch Caiff yr eitem hon ei graddio gan ddefnyddio cyfeireb yn y panel ochr i weld y cyfarwyddyd.

Os ydych eisiau, gallwch weld y cyfarwyddyd ochr yn ochr â chyfarwyddiadau'r dyddlyfr. Gallwch ehangu pob un o feini prawf y cyfarwyddyd er mwyn gweld y lefelau cyrhaeddiad a threfnu'ch ymdrechion i fodloni gofynion y gwaith a raddir.

Gallwch ddefnyddio'r opsiynau yn y golygydd i fformatio testun a phlannu delweddau ac atodi ffeiliau. Os ydych yn edrych ar y golygydd ar sgrin lai, dewiswch yr eicon plws i weld y ddewislen opsiynau. Eich hyfforddwr yw'r unig berson all weld y cynnwys ychwanegwch chi.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestrau â rhifau.

Wrth i chi deipio yn y golygydd, bydd y cyfrif geiriau yn ymddangos o dan y golygydd. Ar ôl i chi gadw, nid ymddengys y cyfrif geiriau bellach.

Rhagor am y cyfrif geiriau

Hysbysiadau sylwadau newydd

Rhoddir gwybod i chi yn y ffrwd gweithgarwch pan fydd sylwadau newydd yn cael eu gwneud yn eich dyddlyfr.

Yn eich dyddlyfr, mae’r nifer o sylwadau yn ymddangos fel dolen dan bob cofnod. Mae label “Newydd” yn ymddangos gyda nifer y sylwadau newydd. Dewiswch y ddolen Dangos Sylwadau i agor yr adran sylwadau. Dewiswch y ddolen Cuddio Sylwadau i gwympo'r adran sylwadau.


ULTRA: Golygu a dileu cofnodion a sylwadau

Gall hyfforddwyr olygu neu ddileu cofnodion a sylwadau unrhyw un. Gallwch olygu neu ddileu eich cofnodion a sylwadau eich hun yn unig.

Agorwch ddewislen cofnod neu sylw i gael mynediad at y swyddogaethau Golygu a Dileu. Os ydych chi neu eich hyfforddwr wedi dileu cofnod, dilëir pob sylw am y cofnod hefyd.


ULTRA: Ble mae graddau fy nyddlyfr?

Ni raddir cyflwyniadau dyddlyfr yn awtomatig. Mae rhaid i'ch hyfforddwr raddio eich gwaith a chyhoeddi'r radd.

Wrth i'ch hyfforddwr gyhoeddi graddau, byddwch yn eu gweld yn eich ffrwd gweithgarwch. Dewiswch Gweld fy ngradd i ddangos eich gradd.

Mwy ar y ffrwd gweithgarwch

Gallwch hefyd gael mynediad at eich cyflwyniad a raddiwyd ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Dewiswch deitl dyddlyfr i agor y panel Manylion a Gwybodaeth. Os ddefnyddiodd eich hyfforddwr gyfarwyddyd i raddio'ch cyflwyniad, dewiswch Mae'r eitem hon wedi'i graddio gan ddefnyddio cyfeireb er mwyn agor y cyfarwyddyd wrth ochr y dyddlyfr. Ar yr adeg hon, ni all eich hyfforddwr ychwanegu graddau at y cyfarwyddyd ond gall ei ddefnyddio fel cyfeiriad.

Mae'ch graddau hefyd yn ymddangos ar y tudalennau graddau cyffredinol a rhai'r cwrs.

Mwy ar gael mynediad at raddau

Rhagor am liwiau'r pils graddau