Mewn astudiaeth o fyfyrwyr ar-lein coleg cymunedol o 2001 i 2010 (Fetzner, 2013), nododd myfyrwyr y tri phrif reswm canlynol pan nad oeddent yn llwyddo yn eu cyrsiau ar-lein:

  1. Roeddwn ar ei hôl hi ac roedd yn rhy anodd dal i fyny.
  2. Roedd gennyf broblemau personol (iechyd, swydd, gofal plant).
  3. Nid oeddwn yn gallu ymdopi gydag astudio ynghyd â chyfrifoldebau gwaith neu deulu.

Peidiwch â gadael i hyn ddigwydd i chi! Defnyddiwch yr awgrymiadau hyn i ysgrifennu eich stori eich hun o lwyddiant!


Cadwch i fyny

Peidiwch â chaniatáu i'ch hun feddwl, "Gallaf ddal i fyny yn ddiweddarach". Dyfalbarhewch i gadw ar y blaen. Byddwch yn drefnus iawn er bod gennych o bosibl hyblygrwydd ychwanegol yn eich cyrsiau ar-lein.

Mynnwch gipolwg. Os gynigir "wythnos rhagflas" cyn i'ch cwrs ar-lein gychwyn, darllenwch y maes llafur, adolygwch yr amserlen ac ymarferwch lywio yn Blackboard.

Crëwch galendr meistr. Argraffwch amserlen a maes llafur y cwrs a nodwch y dyddiadau dyledus, gan gynnwys yr amser o'r diwrnod a rhanbarthau amser, ar galendr meistr, Gall eich prif galendr fod yn gopi digidol neu galed, p'un bynnag sydd y mwyaf defnyddiol i chi.

Defnyddiwch yr offer sy'n gynwysedig. Mae eitemau graddedig ar y cwrs megis profion, aseiniadau, a thrafodaethau graddedig yn cael eu hychwanegu'n awtomatig i Galendr Blackboard. Gallwch hyd yn oed fewngludo eich calendr cwrs i mewn i galendrau allanol fel Google Calendar. Defnyddiwch Fy Blackboard bob dydd—gallwch weld nodiadau atgoffa am ddyddiadau dyledus a hysbysiadau eraill yn Diweddariadau, gohebiaeth cwrs yn Cyhoeddiadau, a'ch sgorau diweddaraf yn Fy Ngraddau.

Mewngofnodwch yn gynnar ac yn rheolaidd. Ar gychwyn pob wythnos neu uned, adolygwch weithgareddau'r cwrs a'r aseiniadau sy'n ddyledus yr wythnos honno. Os oes gennych gwestiynau, dylech eu gofyn yn gynnar yn yr wythnos fel y gallwch gwblhau'r gwaith mewn pryd o hyd.

Rhagwelwch anawsterau technegol. Storiwch rif ffôn ac URL desg gymorth eich ysgol ar eich ffôn ac ar ddarn o bapur. Mae hyn yn sicrhau eich bod yn gallu derbyn cymorth technegol hyd yn oed os nad yw'ch cyfrifiadur yn gweithio. Gan fod modd i chi gael mynediad at eich cwrs Blackboard o unrhyw gyfrifiadur neu ddyfais gyda chyswllt â'r we, nid yw cael problemau cyfrifiadurol fel arfer yn rheswm derbyniol am waith hwyr. Sicrhewch fod gennych fodd arall o gwblhau eich gwaith, fel defnyddio labordy cyfrifiaduron neu liniadur ffrind. Os oes angen cyfarwyddiadau arnoch ar ddefnyddio offeryn Blackboard, mae help.blackboard.com ar gael unrhyw bryd.

Os ydych chi'n cwympo ar ei hôl hi... a'ch bod yn methu cadw i fyny gyda'ch cwrs er gwaethaf eich ymdrechion gorau, gofynnwch i'ch hyfforddwr am gymorth cyn gynted â phosib.


Cynlluniwch ar gyfer y pethau annisgwyl

Mae pob myfyriwr yn dioddef problemau personol ar ryw adeg. Y gwahaniaeth rhwng trechu'r problemau hynny'n llwyddiannus a methu yw sut rydych yn rhagweld ac yn delio â digwyddiadau annisgwyl bywyd.

Cyfathrebwch gyda'ch hyfforddwr. Os ydych chi'n delio gydag argyfwng o natur bersonol, cysylltwch â'ch athrawon cyn gynted â phosib er mwyn rhoi gwybod iddynt am y sefyllfa. Dylech gadw mewn cysylltiad gyda'ch athrawon, hyd yn oed pan nad oes gennych unrhyw broblemau.

Cael cymorth. Mae colegau yn cefnogi amrywiaeth o wasanaethau myfyrwyr, megis cwnsela a chynghori, felly defnyddiwch y swyddfeydd hyn a gofynnwch am gymorth gydag unrhyw broblemau personol.

Crëwch glustog. Yn aml, nid mater yw hi o "os" fydd materion o natur bersonol yn effeithio ar eich gwaith academaidd, ond "pryd" y byddant yn digwydd. Cynlluniwch o flaen llaw a gadewch digon o amser bob wythnos fel y gallwch gwblhau eich gwaith cwrs wythnosol hyd yn oed os bydd argyfyngau personol yn codi.

Mae rheoli'ch amser yn allweddol. Defnyddiwch sgiliau rheoli amser a chynllunio da er mwyn i chi beidio â gadael eich gwaith academaidd i'r funud olaf. Defnyddiwch y calendr ac offer My Blackboard a osodwyd, y soniwyd amdanynt yn yr adran flaenorol, i flaenoriaethu tasgau.


Gwnewch eich gwaith cwrs yn rhan o'ch bywyd

Mae angen i chi roi ychydig o ymdrech i fewn er mwyn cael cydbwysedd rhwng yr ysgol a'ch cyfrifoldebau eraill, ond mae hwn yn rhywbeth y gallwch ei wneud!

Gosodwch nodau. Datblygwch amcanion academaidd hir dymor a thymor byr, gyda therfynau amser, i gwblhau eich gwaith coleg. P'un ai eich nod yw cwblhau gradd, tystysgrif, neu astudio ychydig o gyrsiau ar gyfer cynnydd personol neu broffesiynol, cynlluniwch y cyfnod y bydd yn ei gymryd i gwrdd â'ch nod tra'n delio â'ch cyfrifoldebau eraill. Peidiwch ag ymrestru ar gyfer mwy o gyrsiau nag y gallwch ymdopi â hwy.

Integreiddiwch galendrau personol a chwrs. Datblygwch restr tasgau a chalendr meistr, ar ffurf digidol neu gopi caled, pa bynnag un sydd haws i chi ei defnyddio. Bydd hyn yn eich helpu i weld y "darlun mawr" o'ch holl dyddiadau dyledus academaidd ynghyd â cyfrifoldebau teuluol ac yn y gwaith. Os ydych yn gweld o flaen llaw bod wythnos benodol yn llawn dop o gyfrifoldebau, cynlluniwch i gwblhau eich gwaith academaidd mewn da bryd fel y gallwch gwrdd â ffiniau amser eich cwrs.

Gallwch fewnforio calendr cwrs Blackboard i mewn i raglenni calendr allanol.


Ffynhonnell

Fetzner, M. (2013). What Do Unsuccessful Online Students Want Us To Know? JALN 17(1), 13-27.

Cyfrannwr

Marie Fetzner, Ed. D. | Monroe Community College | Rochester, NY