Myfyrwyr, rydych chi yn y lle cywir!
Hyfforddwyr, gweld gwybodaeth ar gyrsiau yn benodol ar gyfer hyfforddwyr.
Gweinyddwyr, gweld gwybodaeth ar gyrsiau yn benodol ar gyfer gweinyddwyr.

Archwilio'r tab Cyrsiau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am y rhestr cyrsiau.

Mae'r tab Cyrsiau yn cynnwys rhestr o gyrsiau rydych wedi cofrestru arnynt. Cofwich fod eich sefydliad yn gallu ailenwi tabiau.

 1. Chwilio am Gwrs: Gallwch chwilio am gwrs, ac os caniateir hynny, rhagolygu'r cwrs. Teipiwch air allweddol neu linyn testun yn y blwch, dewiswch Iawn. Mae'r canlyniadau'n ymddangos ar dudalen Pori'r Catalog Cyrsiau.
 2. Rhestr Cyrsiau: O'r rhestr, gallwch gyrchu unrhyw gwrs rydych wedi cofrestru arno neu eich bod yn ei addysgu. Er enghraifft, os ydych yn fyfyriwr sy’n astudio dau gwrs ac yn gynorthwy-ydd addysgu mewn un cwrs, rhennir eich rhestr cyrsiau i mewn i'r cyrsiau rydych wedi cofrestru arnynt ac ar gyfer y cyrsiau rydych yn Gynorthwy-ydd Addysgu ar eu cyfer.
 3. Catalog Cyrsiau: Gallwch chwilio'r catalog am gyrsiau neu fudiadau. Dewiswch ddolen categori neu ddewiswch Pori'r Catalog Cyrsiau i gychwyn chwilio.

Os oes gan eich sefydliad fynediad at ymgysylltiad cymunedol, mae'r catalog mudiadau yn rhestru pob mudiad mewn categorïau, megis yn ôl y math o fudiad neu argaeledd semester.

Mae gwesteion yn gallu pori'r catalog a rhagolygu cyrsiau. Nid oes gan westeion fynediad i'r cwrs cyfan. Mae hyfforddwyr yn pennu a ganiateir i ddefnyddwyr ragolygu cwrs cyn cofrestru.

Efallai bydd eich sefydliad yn dewis defnyddio catalog gwahanol neu beidio â defnyddio catalog o gwbl.


Eisiau ychwanegu neu ollwng cwrs?

Eich sefydliad sy'n gyfrifol am gofrestriadau cwrs. Os ydych wedi cofrestru ar gwrs ond nid ydych yn ei weld yn rhestr y cyrsiau neu os ydych wedi cofrestru ar y cwrs anghywir, cysylltwch â'ch sefydliad i gael cymorth.

Ni allwch ddileu hen gyrsiau neu rai diangen, ond gallwch eu cuddio o'r golwg.

Mae eich sefydliad yn rheoli'r holl opsiynau yn Blackboard Learn, gan gynnwys a allwch addasu modiwlau. Os na allwch gwblhau'r camau, cysylltwch â'ch sefydliad i gael cymorth.


Cuddio cwrs yn eich rhestr

Gallwch ddefnyddio'r un camau i guddio cwrs o'r tab Cyrsiau neu o fodiwl Fy Nghyrsiau ar dab Fy Sefydliad.

 1. Dewiswch eicon Rheoli sy'n ymddangos pan rydych yn symud cyrchwr eich llygoden dros y modiwl.
 2. Edrychwch ar res y cwrs rydych eisiau ei guddio a dad-dicio'r blwch yng ngholofn Enw'r Cwrs.
 3. Sicrhewch fod pob marc ticioo wedi eu clirio yn rhes y cwrs hwnnw.
 4. Gwnewch hyn eto ar gyfer pob cwrs rydych eisiau eu cuddio.
 5. Dewiswch Cyflwyno.

Pori’r Catalog Cyrsiau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am y catalog cyrsiau.

Gallwch ddefnyddio catalog y cwrs i bori’r cyrsiau sy’n cael eu cynnig yn eich sefydliad. Gallwch ddod o hyd i'r Catalog Cyrsiau trwy’r tab Cyrsiau. Dewiswch Pori'r Catalog Cyrsiau i ddechrau arni.

Yng nghatalog y cwrs, gallwch chwilio am gyrsiau yn ôl y nodweddion canlynol:

 • ID y Cwrs
 • Enw'r Cwrs
 • Disgrifiad o'r Cwrs
 • Hyfforddwr y Cwrs
 • Tymor y Cwrs

Ar ôl i chi nodi maes chwilio, cyflwynwch derm neu ymadrodd i gynnal chwiliad yn ei gylch. Yn ddiofyn, bydd y teclyn chwilio yn chwilio am unrhyw gwrs sy’n cynnwys yr ymadrodd a gyflwynwyd gennych. Gallwch newid y gosodiad hwn i chwilio am gyrsiau sy’n cynnwys yr holl ymadrodd a gyflwynwyd gennych neu am gyrsiau sy’n dechrau gyda’r ymadrodd hwnnw. Gallwch hefyd clicio ar Ddim yn wag i weld rhestr lawn o’r cyrsiau sydd ar gael.

Cliciwch ar Mynd i gychwyn eich chwiliad. Os yw'ch rhestr o ganlyniadau yn rhy hir, gallwch chi fireinio'r canlyniadau gan ddefnyssio'r hidliad Dyddiad Creu. Nodwch ddyddiad ac yna nodwch os ydych am chwilio am gwrs a gafodd ei greu cyn neu ar ôl y dyddiad hwnnw.


ULTRA: Archwilio'r dudalen Cyrsiau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am y tab cyrsiau.

O'r rhestr lle mae’ch enw yn ymddangos, gallwch weld rhestr o'ch cyrsiau.

Ar y dudalen Cyrsiau, gallwch gael mynediad at bob un o'ch cyrsiau. Efallai y byddwch wedi cofrestru ar rai cyrsiau gyda'r Wedd Cwrs Ultra ac ar eraill gyda'r Wedd Cwrs Wreiddiol. Mae cardiau cwrs yn cynnwys label Gwedd Cwrs Wreiddiol pan gânt eu cyflwyno yn y fformat hwn.

Eich sefydliad sy'n rheoli pa dudalen sy’n ymddangos ar ôl i chi fewngofnodi. Ar yr adeg hon, ni allwch guddio cardiau cyrsiau, ond gallwch ddefnyddio'r ddewislen hidlo i leihau'r hyn a welwch.

Gallwch weld y dudalen Cyrsiau naill ai fel rhestr neu rid. Mae pob cerdyn cwrs yn rhestru ID y cwrs, teitl y cwrs a’r hyfforddwr. Os oes mwy nag un hyfforddwr ar eich cwrs, dewiswch Hyfforddwyr Lluosog am restr. Dewiswch Rhagor o wybodaeth i weld y disgrifiad ac amserlen, os ydynt wedi’u hychwanegu.

Gallwch weld cyrsiau nad ydynt ar gael yn eich rhestr gyrsiau, ond ni allwch gael mynediad atynt. Bydd cyrsiau nad ydynt ar gael yn ymddangos gydag eicon clo.

Defnyddiwch y bar chwilio neu hidlydd ar frig y dudalen i fireinio’r hyn a welwch. Defnyddiwch y swyddogaeth chwilio i ddod o hyd i gyrsiau ar y dudalen bresennol.

Symudwch rhwng cyrsiau blaenorol, cyrsiau cyfredol a chyrsiau sydd ar ddod. Os oes gennych lawer o gyrsiau, gallwch hefyd ddewis y nifer sy’n dangos ar bob tudalen. Ar frig y rhestr, gwelwch ddewisydd tudalen i lywio trwy restrau hir.

Os ydych am gael mynediad at gwrs penodol yn aml, gallwch glicio ar yr eicon seren i ychwanegu’r cwrs at eich ffefrynnau. Bydd y cwrs yn ymddangos ar frig eich rhestr o gyrsiau. Nid oes angen i chi sgrolio bellach! Gallwch ddewis yr eicon seren unwaith eto i dynnu cwrs o’ch rhestr o ffefrynnau unwaith i chi beidio â’i ddefnyddio cymaint.

Ni allwch newid trefn y cyrsiau yn y rhestr. Caiff y cyrsiau eu rhestru yn nhrefn yr wyddor a'u grwpio yn ôl tymor, gyda’r cyrsiau mwyaf newydd yn gyntaf. Bydd eich ffefrynnau'n ymddangos ar frig y dudalen.

Sut mae tymhorau'n gweithio?

Cyfnodau penodol o amser yw tymhorau sydd â'r nod o helpu sefydliadau drefnu cyrsiau yn ôl y calendr academaidd. Mae'n bosibl y bydd eich sefydliad yn defnyddio tymhorau i rwpio cyrsiau a rheoli argaeledd mewn swp.

Mae dyddiad cychwyn a gorffen tymor yn rheoli lle mae cyrsiau perthnasol yn ymddangos ar dudalen Cyrsiau:

 • Os yw cyfnod y tymor wedi dod i ben, bydd y cwrs yn ymddangos yn Cyrsiau Blaenorol gydag enw'r tymor fel teitl y dudalen. Ni fydd gennych fynediad at y cyrsiau hyn.
 • Os yw'r tymor yn dal i fynd, bydd y cwrs yn ymddangos yn Cyrsiau Cyfredol gydag enw'r tymor fel grŵp.
 • Os yw dyddiadau cychwyn a gorffen y tymor yn y dyfodol, bydd y cwrs yn ymddangos yn Cyrsiau ar Ddod gydag enw'r tymor fel grŵp. Ni fydd gennych fynediad at y cyrsiau hyn.

Os nad yw'ch cwrs wedi'i gysylltu â thymor penodol neu os yw'n defnyddio dyddiadau cychwyn a gorffen personol a'i bod yn weithredol ar hyn o bryd, bydd yn ymddangos yn grŵp Dyddiadau amrywiol ar dudalen Cyrsiau Cyfredol. Bydd cyrsiau nad sy'n digwydd yn ystod y tymor yn ymddangos ar dudalen Cyrsiau Blaenorol pan fyddant yn dod i ben neu ar dudalen Cyrsiau ar Ddod os ydynt yn cychwyn yn y dyfodol.


ULTRA: Pori’r Catalog Cyrsiau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am y catalog o gyrsiau.

Gallwch ddefnyddio catalog y cwrs i bori’r cyrsiau sy’n cael eu cynnig yn eich sefydliad. Gallwch ddod o hyd i’r Catalog Cyrsiau ar y dudalen Cyrsiau.

Yn y catalog, gallwch chwilio am gyrsiau yn ôl y meysydd canlynol:

 • ID y Cwrs
 • Enw'r Cwrs
 • Disgrifiad o'r Cwrs
 • Hyfforddwr y Cwrs
 • Tymor y Cwrs

Ar ôl i chi nodi maes chwilio, cyflwynwch derm neu ymadrodd i gynnal chwiliad yn ei gylch. Yn ddiofyn, bydd y teclyn chwilio yn chwilio am unrhyw gwrs sy’n cynnwys yr ymadrodd a gyflwynwyd gennych. Gallwch newid y gosodiad hwn i chwilio am gyrsiau sy’n cynnwys yr holl ymadrodd a gyflwynwyd gennych neu am gyrsiau sy’n dechrau gyda’r ymadrodd hwnnw. Gallwch hefyd clicio ar Ddim yn wag i weld rhestr lawn o’r cyrsiau sydd ar gael.

Cliciwch ar Mynd i gychwyn eich chwiliad. Os yw'ch rhestr o ganlyniadau yn rhy hir, gallwch chi fireinio'r canlyniadau gan ddefnyssio'r hidliad Dyddiad Creu. Nodwch ddyddiad ac yna nodwch os ydych am chwilio am gwrs a gafodd ei greu cyn neu ar ôl y dyddiad hwnnw.

Dewiswch gwrs yn y canlyniadau i weld rhagolwg o'r cynnwys. Os yw'r cwrs yn caniatáu hunan-ymrestru, gallwch ymrestru ar y cwrs ar unwaith. Yng nghatalog y cwrs, agorwch ddewislen cwrs a dewiswch Ymrestru.