Sut ydw i'n anfon e-bost?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am anfon negeseuon.

Yn y Wedd Cwrs Wreiddiol, gallwch gael mynediad at negeseuon cwrs o'r dudalen Offer neu o ddolen yn newislen y cwrs.

 1. Ar ddewislen y cwrs, dewiswch Offer ac Anfon E-bost.
 2. Ar y dudalen Dewis Defnyddwyr neu Dewis Grwpiau, dewiswch y derbynyddion yn y blwch Ar gael i'w Dewis a dewiswch y saeth tua'r dde i'w symud i'r blwch Dewiswyd. Mae saeth yn ôl ar gael i symud defnyddiwr allan o'r rhestr derbynwyr. Dewiswch Gwrth-droi'r Detholiad a bydd y defnyddwyr a ddewiswyd ddim wedi'u ticio bellach tra bod y rheini heb eu dewis bellach wedi'u ticio.

  I ddewis nifer o ddefnyddwyr mewn rhestr yn Windows, gwasgwch y bysell Shift a dewiswch y defnyddiwr cyntaf a’r olaf. I ddewis defnyddwyr ar hap, gwasgwch y bysell Ctrl a dewiswch bob defnyddiwr sydd ei angen. Dylai defnyddwyr cyfrifiadur Mac, gwasgu’r allwedd Command yn hytrach na’r allwedd Ctrl. Gallwch hefyd ddefnyddio swyddogaeth Dewis y Cwbl i anfon e-bost i'r holl ddefnyddwyr.

 3. Teipiwch eich Pwnc a'ch Neges. Anfonir copi o'r neges at yr anfonwr. Mae tudalen derbynneb yn ymddangos ar ôl anfon y neges sy'n rhestru’r holl dderbynyddion.
 4. Dewiswch Atodi Ffeil i bori am ffeiliau o'ch cyfrifiadur. Gallwch atodi ffeiliau lluosog. Ar ôl i chi ychwanegu un ffeil, mae'r opsiwn i atodi ffeil arall yn ymddangos.
 5. Dewiswch Cyflwyno.

Datrys problemau e-bost mewn cyrsiau

Mae'r offeryn e-bost cwrs yn offeryn anfon-yn-unig yn y Wedd Cwrs Wreiddiol. Rydych yn derbyn e-byst o Blackboard yn eich rhaglen e-bost allanol, megis Gmail neu Yahoo, nid o fewn Blackboard ei hun. Gallwch anfon negesueon yn uniongyrchol o'ch cwrs i gyfrifon e-bost allanol defnyddwyr eraill. Mae ymatebion hefyd yn mynd i'r cyfrif e-bost allanol.

 • Sut ydw i'n gwneud fy nghyfeiriad e-bost yn weladwy? Nid yw'ch cyfeiriad e-bost yn weladwy oni bai eich bod yn dewis ei gwneud yn weladwy i aelodau'r cwrs. I newid y gosodiad hwn, ewch i ddewislen Fy Blackboard > Gosodiadau > Gwybodaeth Bersonol > Gosod Opsiynau Preifatrwydd.
 • Ydw i'n gallu newid fy nghyfeiriad e-bost allanol? Gallwch newid eich cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwch yn eich cyrsiau. Ewch i ddewislen Fy Blackboard yna Gosodiadau yna Gwybodaeth Bersonol yna Golygu Opsiynau Preifatrwydd. Yna, teipiwch y cyfeiriad e-bost y byddai'n well gennych ei defnyddio a dewis Cyflwyno.
 • Pam na chafodd fy e-bost ei anfon?
  • NI fydd Blackboard Learn yn adnabod ffeiliau neu gyfeiriadau e-bost gyda bylchau neu gymeriadau arbennig, megis #, &, %, a $. Dylech ddefnyddio llythrennau a rhifau yn unig mewn enwau ffeiliau a chyfeiriadau.
  • Peidiwch ag anfon e-bost trwy Blackboard heb linell pwnc. Os yw'r llinell pwnc yn wag, mae'n bosib na fydd y neges yn cael ei hanfon yn gywir.
 • Ydw i'n gallu gweld cofnod o fy e-byst? Nid yw'r Wedd Cwrs Wreiddiol yn cadw cofnod o e-byst yn Blackboard. Pan fyddwch yn derbyn neu'n anfon e-bost, mae'r e-bost yn ymddangos ym mewnflwch eich cleient e-bost allanol. Cadwch gopi o negeseuon pwysig rhag ofn y byddwch eu hangen yn hwyrach.

ULTRA: Sut ydw i'n anfon negeseuon?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Ewch i help “Gwreiddiol” am wybodaeth ynghylch anfon e-byst.

Gallwch chi a'ch hyfforddwyr anfon negeseuon at eich gilydd, at fwy nag un person neu at ddosbarth cyfan. Mae gweithgarwch negeseuon yn aros o fewn y system.

 1. Y tu mewn i gwrs
  • Ar y dudalen Negeseuon
   • Y tu mewn i gwrs, mae'r holl negeseuon ac ymatebion yn aros gyda'i gilydd ar y dudalen Negeseuon. Gallwch sganio'r rhestr yn hawdd ac ehangu neges i ddarllen yr holl ymatebion i weld pwy arall sy'n cymryd rhan. Dewiswch eicon Neges Newydd i anfon neges. Anfonwch i un person, mwy nag un person neu'r dosbarth cyfan.
  • O'r rhestr cyrsiau
   • Gallwch anfon neges i unrhyw un sy'n gysylltiedig â'ch cwrs. Dewiswch lun proffil a'r eicon amlen i agor y panel Neges Newydd. Gallwch ychwanegu rhagor o dderbynyddion i'r neges yn ôl yr angen.
 2. O'r dudalen negeseuon cyffredinol
  • Dewiswch Negeseuon o'r rhestr ble mae'ch enw yn ymddangos i gael mynediad at y dudalen negeseuon cyffredinol.
  • Dewiswch yr arwydd plws ar gerdyn cwrs ar y dudalen Negeseuon i agor y panel Negeseuon Newydd.
  • Dechreuwch deipio i ychwanegu derbynyddion. Wrth i chi deipio, bydd enwau'r derbynyddion sy'n cyd-fynd yn ymddangos. Gallwch barhau i ychwanegu cynifer o enwau ag y mynnwch neu anfon i'r ddosbarth cyfan.
  • Dechreuwch gyda'r wybodaeth bwysicaf! Mae 100 nod cyntaf neges yn ymddangos yn y rhestr. Nid oes gan negeseuon deitlau, felly mae derbynyddion yn dibynnu ar ran cyntaf eich neges wrth iddynt ddewis beth i'w ddarllen. Gallwch fformatio'r testun gyda'r golygydd.

ULTRA: Sut ydw i'n derbyn negeseuon?

1. O'r dudalen negeseuon cyffredinol

Dewiswch Negeseuon o'r rhestr ble mae'ch enw yn ymddangos i gael mynediad at y dudalen negeseuon cyffredinol. Byddwch yn gweld pob neges o bob un o'ch cyrsiau. Gallwch weld negeseuon o gyrsiau cyfredol, blaenorol a'r rhai sydd yn y dyfodol.

2. Y tu mewn i gwrs

Pan rydych chi y tu mewn i gwrs, gallwch weld ac anfon negeseuon ar gyfer y cwrs hwnnw yn unig.

 1. Edrych yn hwylus ar beth sy’n newydd. Mae cyfrif negeseuon yn ymddangos uwchben y rhestr. Bydd ymatebion newydd yn ymddangos gyda ffont trwm.
 2. Anfon neges. Os yw’ch sefydliad yn ei ganiatáu, dewiswch yr eicon Neges Newydd i anfon neges. Anfonwch i un person, mwy nag un person neu'r dosbarth cyfan.

  Os oes gennych lawer o negeseuon, dewiswch nifer y negeseuon rydych eisiau eu gweld fesul tudalen i gulhau'ch ffocws.

 3. Dileu neges. Defnyddiwch yr eicon Dileu i ddileu neges. Os daw rhagor o ymatebion, byddwch yn ei cael. Ni allwch olygu neu ddileu ymatebion unigol mewn neges.
 4. Llywio i neges arall. Mae negeseuon yn agor mewn panel gyda phob ymateb. Defnyddiwch yr eiconau Gweld Negeseuon Blaenorol a Neges Nesaf ar y top i weld y neges flaenorol neu nesaf yn y rhestr.
 5. Ychwanegu rhagor o bobl. Os yw’ch sefydliad yn ei ganiatáu, pan fyddwch yn creu neu’n ymateb i neges, dewiswch yr eicon Ychwanegu Cyfranogwyr i ychwanegu pobl ychwanegol oni bai fod y neges wedi cael ei hanfon at y dosbarth cyfan. Mae'r derbynyddion gwreiddiol yn gweld nodyn yn y neges nesaf eich bod wedi ychwanegu pobl newydd neu'r dosbarth cyfan. Mae'r derbynyddion newydd yn gweld y neges o'r pwynt y cawsant eu hychwanegu.

Gall eich hyfforddwr ddewis anfon copi o neges cwrs i'ch mewnflwch e-byst. Dim ond pan mae gennych gyfeiriad e-bost dilys wedi'i restru yn eich proffil y byddwch yn derbyn copi o'r neges cwrs ar e-bost, felly sicrhewch eich bod yn diweddaru'ch proffil yn gyson!