Ble mae fy aseiniadau grŵp?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar aseiniadau grŵp.

Gall eich hyfforddwr arddangos aseiniadau grŵp mewn gwahanol ardaloedd yn eich cwrs. Efallai y byddwch yn cael mynediad at aseiniadau grŵp o ddolenni yn newislen y cwrs o'r enw "Aseiniadau" neu "Grwpiau". Neu, efallai bydd eich hyfforddwr yn ymgorffori aseiniadau grŵp yng nghynnwys pob wythnos. Gall aseiniadau grŵp hefyd ymddangos ym mhanel Fy Ngrwpiau ar ôl dewislen y cwrs. Gofynnwch i'ch hyfforddwr os oes gennych unrhyw gwestiynau am sut caiff eich cwrs ei drefnu.

Efallai bydd eich hyfforddwr yn trefnu bod rhai o'ch aseiniadau grŵp ar gael ar ôl dyddiad penodol neu ar ôl i chi gyflwyno tasg penodol. Er enghraifft, efallai bydd rhaid i chi nodi darlith fel wedi'i adolygu cyn i chi allu cael mynediad at aseiniad grŵp. Cysylltwch â'ch hyfforddwr os nad ydych yn gweld aseiniad grŵp rydych yn credu dylai fod yno.

Os yw'ch grŵp yn cyflwyno ymgais ar ôl y dyddiad dyledus, caiff y cyflwyniad ei farcio'n HWYR ac mae'n bosibl y bydd yna gosbau.


Cyflwyno gwaith ar gyfer aseiniad grŵp

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar gyflwyno aseiniadau grŵp.

Bydd eich hyfforddwr yn darparu'r holl wybodaeth sydd ei hangen ar eich grŵp i gwblhau aseiniad grŵp. Un aelod o'r grŵp fydd yn cyflwyno'ch aseiniad grŵp. Bydd pob aelod o'ch grŵp yn derbyn yr un radd ar gyfer aseiniad grŵp.

Os mai chi yw'r aelod sy'n cyflwyno aseiniad grŵp ar ran y grŵp, mae angen i chi ddewis Cyflwyno. Os nad ydych yn gwneud hyn, ni fydd eich hyfforddwr yn derbyn eich aseiniad grŵp wedi'i gwblhau.

Os nad yw'ch hyfforddwr wedi caniatáu ymgeisiau lluosog, gallwch gyflwyno'ch aseiniad grŵp unwaith yn unig. Cyn i chi ddewis Cyflwyno, sicrhewch eich bod wedi atodi unrhyw ffeiliau gofynnol.

 1. Ar ddewislen y cwrs, dewiswch y ddolen sy'n cynnwys yr aseiniad grŵp, megis "Aseiniadau". Dewiswch enw'r aseiniad grŵp.

  -NEU-

  Ym mhanel Fy Ngrwpiau, dewiswch enw'r grŵp. Ar hafan y grŵp, dewiswch enw'r aseiniad yn yr adran Aseiniadau Grŵp.

 2. Ar dudalen Uwchlwytho Aseiniad, adolygwch y cyfarwyddiadau, y dyddiad dyledus, y pwyntiau posib, a lawrlwythwch unrhyw ffeiliau a ddarparwyd gan eich hyfforddwr.
 3. Dewiswch Ysgrifennu Cyflwyniad i ehangu'r ardal lle gallwch deipio'ch cyflwyniad. Gallwch ddefnyddio'r swyddogaethau yn y golygydd i fformatio testun.
 4. Dewiswch Pori Fy Nghyfrifiadur i uwchlwytho ffeil o'ch cyfrifiadur.

  -NEU-

  Llusgwch ffeiliau o'ch cyfrifiadur i'r "ddolen glicio" yn ardal Atodi Ffeiliau. Os yw'ch porwr yn caniatáu, gallwch hefyd lusgo ffolder o ffeiliau. Bydd y ffeiliau'n uwchlwytho'n unigol. Os nad yw'r porwr yn caniatáu i chi gyflwyno'ch aseiniad grŵp ar ôl i chi uwchlwytho ffolder, dewiswch Peidiwch ag atodi yn rhes y ffolder i'w dynnu. Gallwch lusgo'r ffeiliau'n unigol a'u cyflwyno eto.

  Gallwch ddefnyddio enw'r ffeil neu roi enw arall i'r ffeil.

 5. Fel arall, teipiwch Sylwadau am gyflwyniad eich grŵp.
 6. Dewiswch Cyflwyno.

  Gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis Cyflwyno neu Cadw Drafft cyn i chi lywio i ardal cwrs arall. NI chedwir eich gwaith yn awtomatig. Os nad ydych yn dewis Cyflwyno neu Cadw Drafft, ni fydd aelodau eraill y grŵp yn gweld eich gwaith. Byddant yn gweld eich bod wedi gweithio ar gyflwyniad y grŵp ac efallai bydd hyn yn eu drysu.

 7. Ar ôl cyflwyno, bydd y dudalen Adolygu’r Hanes Cyflwyno yn ymddangos. Byddwch yn gweld y wybodaeth am eich aseiniad grŵp a gyflwynwyd a neges o lwyddiant gyda rhif cadarnhad. Copïwch a chadwch y rhif hwn fel tystiolaeth bod eich grŵp wedi cyflwyno'r gwaith. Ar gyfer aseiniadau grŵp gydag ymgeisiau lluosog, byddwch yn derbyn rhif gwahanol ar gyfer pob cyflwyniad. Os yw'ch sefydliad wedi galluogi hysbysiadau e-bost ar gyfer derbyniadau cyflwyno, byddwch hefyd yn derbyn e-bost gyda'ch rhif cadarnhau a'r manylion bob tro i chi gyflwyno gwaith cwrs.

  Ni fyddwch yn gallu llusgo ffeiliau i'w uwchlwytho, gweld rhifau cadarnhau neu dderbyn derbyniadau cyflwyno ar e-bost os yw'ch sefydliad yn defnyddio fersiwn hŷn o Blackboard Learn.


Cadw aseiniad grŵp fel drafft a'i gyflwyno'n ddiweddarach

Ar y dudalen Uwchlwytho Aseiniad, dewiswch Cadw Drafft i gadw'ch gwaith a pharhau nes ymlaen. Caiff eich testun a ffeiliau eu cadw ar y dudalen. Pan fyddwch yn dychwelyd, gallwch ailddechrau gweithio.

Gall un aelod gadw'r aseiniad grŵp fel drafft a gall aelod arall barhau nes ymlaen a chyflwyno'r gwaith.

 1. Ewch yn ôl i'ch aseiniad grŵp a dewiswch deitl yr aseiniad grŵp.
 2. Ar y dudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau, dewiswch Parhau.
 3. Ar y dudalen Uwchlwytho Aseiniad, gwnewch eich newidiadau.
 4. Fel arall, teipiwch Sylwadau am eich cyflwyniad.
 5. Dewiswch Cyflwyno. Bydd y dudalen Adolygu’r Hanes Cyflwyno yn ymddangos gyda gwybodaeth am yr aseiniad grŵp a gyflwynwyd gennych.

Pan fyddwch yn gorffen eich aseiniad grŵp, mae angen i chi ddewis Cyflwyno. Os nad ydych yn gwneud hyn, ni fydd eich hyfforddwr yn derbyn eich gwaith grŵp.


Ailgyflwyno aseiniad grŵp

Efallai bydd eich hyfforddwr yn caniatáu i chi gyflwyno aseiniad grŵp mwy nag unwaith am amrywiaeth o resymau. Er enghraifft, efallai bydd eich hyfforddwr yn darparu sylwadau ar eich drafft cyntaf er mwyn i chi geisio gwella'ch gwaith.

Efallai y byddwch yn sylweddoli eich bod wedi gwneud gwall ar ôl i chi gyflwyno'ch aseiniad grŵp. Fodd bynnag, efallai ni fydd eich grŵp yn cael ailgyflwyno'r aseiniad. Cysylltwch â'ch hyfforddwr i ofyn am y cyfle i ailgyflwyno'r aseiniad.

Os oes gan eich grŵp ganiatâd i wneud ymgais arall, dewiswch ddolen yr aseiniad yn eich cwrs. Bydd Cychwyn Ymgais Newydd yn ymddangos ar y dudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau.


Aseiniadau grŵp a chaiff eu graddio'n ddienw

Ar y dudalen Uwchlwytho Aseiniad, rhoddir gwybod ichi os fydd eich aseiniad grŵp yn cael ei raddio'n ddienw.

Ni fydd eich hyfforddwr yn gweld enw eich grŵp wrth raddio. Efallai bydd eich hyfforddwr yn dewis graddio'n ddienw er mwyn cael gwared ar ragfarn.

Ni ddylech gynnwys unrhyw wybodaeth a ellid ei defnyddio i'ch adnabod gyda'ch cyflwyniad. Peidiwch ag ychwanegu'ch enw neu enw'r grŵp i ffeiliau y byddwch yn eu huwchlwytho neu defnyddio enwau mewn sylwadau.


Cwestiynau cyffredin

Pam na allaf agor ein haseiniad grŵp?

Cysylltwch â desg gymorth eich sefydliad. Gallant eich helpu i ddatrys problemau a llwytho i lawr unrhyw raglen sydd ei hangen arnoch o bosibl. Os nad ydych yn siŵr sut i gysylltu â nhw, chwiliwch am y swyddfa dechnoleg ar wefan eich sefydliad, neu chwiliwch ar y we am enw eich sefydliad + Blackboard + help neu cefnogaeth. Sicrhewch eich bod yn defnyddio porwr gwe a system weithredu y'u cefnogir ar gyfer fersiwn Blackboard Learn eich sefydliad.

Pam na allaf agor ein haseiniad grŵp?

Eich hyfforddwr sy'n rheoli ar ba ddyddiad y daw aseiniadau grŵp ar gael i chi. Efallai y bydd yn rhaid i chi fodloni meini prawf eraill hefyd er mwyn cael mynediad at yr aseiniad. Er enghraifft, efallai bydd angen i chi nodi darlith fel un a adolygwyd yn gyntaf. Cysylltwch â'ch hyfforddwr i gael mwy o wybodaeth.

Ni dderbyniodd fy hyfforddwr ein haseiniad grŵp. Beth rwy'n ei wneud?

Mae angen i chi drafod y mater hwn â'ch hyfforddwr.

Sut rwy'n golygu neu ailgyflwyno aseiniad grŵp?

Ni allwch olygu aseiniad grŵp a gyflwynwyd, ond efallai byddwch yn gallu ei ail-gyflwyno. Nid oes modd ailgyflwyno pob aseiniad grŵp. Gwiriwch os oes modd cyflwyno aseiniad mwy nag unwaith. Os nad oes modd i chi wneud hynny a'ch bod wedi gwneud camgymeriad, mae angen i chi gysylltu â'ch hyfforddwr i ofyn am gyfle i ail-gyflwyno'r aseiniad.

Yn y Wedd Cwrs Wreiddiol, os yw'ch hyfforddwr yn caniatáu i chi gyflwyno aseiniad grŵp mwy nag unwaith, mae opsiwn Dechrau Cyflwyniad Newydd yn ymddangos ar y dudalen Adolygu’r Hanes Cyflwyno. Dewiswch ddolen yr aseiniad grŵp yn eich cwrs er mwyn cael mynediad at dudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau.

Sut ydw i'n gwybod os yw fy aseiniad grŵp wedi cael ei raddio?

Yn y Wedd Cwrs Wreiddiol, mae tudalen Fy Ngraddau yn dangos pob un o'ch graddau. Mae Fy Ngraddau yn aml wedi'i leoli yn newislen y cwrs. Mae dewislen y cwrs yn ymddangos ar ochr chwith ffenestr y cwrs. Os nad yw Fy Ngraddau ar ddewislen y cwrs, dewiswch Offer a dewis Fy Ngraddau. Os ydych chi wedi cyflwyno'ch aseiniad grŵp, ond ei bod heb gael ei raddio, fe welwch ebychnod nesaf at deitl yr aseiniad grŵp.

Os yw eich aseiniad grŵp wedi cael ei gyflwyno a'i raddio, mae'r radd yn ymddangos yn rhes yr aseiniad. I weld mwy o fanylion, dewiswch deitl yr aseiniad grŵp i gael mynediad at y dudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau.

Mwy ar Fy Ngraddau


ULTRA: Aseiniadau grŵp

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am aseiniadau grŵp.

Gall eich hyfforddwyr greu aseiniadau grŵp lle gallwch gydweithio gyda myfyrwyr eraill. Efallai bydd eich hyfforddwr yn creu grwpiau neu’n gofyn i chi ymuno â grŵp am aseiniadau grŵp. Mae’r un llif gwaith ar gyfer profion grŵp.

Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, caiff enw'ch grŵp ei restru ar ôl teitl yr aseiniad grŵp. Bydd enwau aelodau eich grŵp yn ymddangos pan fyddwch yn agor aseiniad a pan fyddwch yn gweithio arno. Os fydd Ymuno â grŵp i gymryd rhan yn ymddangos, dewiswch y ddolen i ddewis grŵp. Ni fyddwch yn gweld yr aseiniad grŵp ar eich tudalen Graddau nes i chi ymuno â grŵp.

Rhagor am ymuno â grwpiau

Os na allwch weld yr aseiniad grŵp, mae’n bosibl bod eich hyfforddwr wedi ychwanegu rheol rhyddhau. Efallai bydd eich mynediad yn seiliedig ar eich sgôr ar eitem arall sydd wedi’i graddio neu ar ddyddiad. Gallwch weld aelodau eich grŵp bob tro, hyd yn oed os na allwch weld yr aseiniad grŵp. Os yw’ch hyfforddwr wedi gofyn i chi ymuno â grwp, efallai byddwch yn gallu gweld aelodau eich grŵp cyn cael mynediad at yr aseiniad. Mae’ch hyfforddwr yn rheoli'r gosodiad hwnnw.

Gallwch weld aseiniad grŵp ac nid oes rhaid i chi ei gyflwyno. Pan fyddwch yn clicio ar Gweld yr aseiniad, gallwch weld aseiniad y grŵp yn unig neu ychwanegu peth gwaith. Ddim yn barod i gyflwyno? Cliciwch ar Cadw a chau yn y panel. Bydd eich gwaith ar ran y grŵp yn cael ei gadw ond nid yn cael ei gyflwyno. Os ydych chi neu aelod arall o’r grŵp eisoes wedi cychwyn ar yr aseiniad grŵp, cafodd eich gwaith ei gadw. Cliciwch ar Gweld yr aseiniad i barhau i weithio.

Mae pawb yn y grŵp yn gallu olrhain fersiwn diweddaraf y gwaith. Tan i aelod ddewis Cyflwyno, gallwch agor yr aseiniad grŵp cynifer o droeon ag y mynnwch.

Sgyrsiau grŵp a Collaborate

Os yw'ch hyfforddwr wedi galluogi sgyrsiau, dewiswch yr eicon sgyrsiau yn y panel. Gallwch ofyn am help, rhannu ffynonellau neu ateb cwestiynau sydd gan bobl eraill am yr aseiniad grŵp. Gallwch gael sgwrs gyda'r dosbarth gyfan, y grŵp yn unig, neu'r ddau!

Pan fydd aelod o'r grŵp wedi postio yn y sgwrs, bydd eicon yn ymddangos nesaf at deitl yr aseiniad ar y dudalen Cynnwys y Cwrs i roi gwybod i chi am weithgarwch newydd. Mae’r eicon sgyrsiau yn y panel yn ymddangos gyda dot porffor hefyd.

Mwy ar sgyrsiau

Gallwch hefyd ddefnyddio Collaborate Ultra i gyfarfod yn rhithwir gyda'ch grŵp os yw'ch cwrs yn defnyddio Collaborate a bod eich hyfforddwr wedi galluogi sgyrsiau. I agor ystafell Collaborate eich grŵp, dewiswch eicon Agor Ystafell Collaborate.

Newydd i Collaborate Ultra? Dechreuwch yma gyda'r hanfodion!

Mwy ar gyflwyno yn Collaborate Ultra


ULTRA: Ymuno â grŵp

Efallai bydd eich hyfforddwr yn gofyn i chi ymuno â grŵp i gwblhau aseiniad grŵp. Ni fydd yr aseiniad grŵp yn ymddangos ar eich tudalen Graddau nes i chi ymuno â grŵp.

Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, efallai byddwch yn gweld cyfnod cofrestru. Mae angen i chi ymuno â grŵp cyn y dyddiad cau. Os nad ydych wedi ymuno â grŵp, rhoddir gwybod i chi pan fydd y dyddiad olaf i gofrestru yn nesáu.

Gallwch hefyd weld a yw’r cyfnod cofrestru wedi agor eto neu wedi dod i ben. Gallwch weld y dudalen grwpiau a'r aseiniad ond ar ôl i'r cyfnod cofrestru agor. Cysylltwch â'ch hyfforddwr os nad ydych wedi ymuno â grwp cyn y dyddiad olaf i gofrestru. Os yw pob grŵp wedi cyflwyno gwaith, ni fydd modd i chi ymuno â grŵp.

Dewiswch y ddolen Ymuno â grŵp i gymryd rhan i gael mynediad at y dudalen grwpiau. Os ydych yn dewis teitl yr aseiniad grŵp, bydd panel yn agor gyda manylion a dolenni i ymuno â grŵp. Ni allwch weld yr aseiniad nes ichi ymuno â grŵp.

Tudalen Grwpiau

Mae’r grwpiau y gallwch ymuno â nhw yn ymddangos ar y dudalen grwpiau. Yn seiliedig ar osodiadau’ch hyfforddwr, efallai byddwch yn gweld dolenni Dangos Aelodau sy’n arddangos enwau'r aelodau eraill a ymunodd cyn chi. Yn y golofn Nifer o fyfyrwyr, gallwch weld y nifer o aelodau sy’n gallu ymuno â phob grŵp. Efallai bydd eich hyfforddwr yn caniatáu i bob myfyriwr ymuno â phob grŵp. Er enghraifft, efallai byddwch yn mynd ar sawl taith.

Ar ôl ichi ymuno â grwp, bydd Wedi Ymuno yn ymddangos yn y rhes honno. Gallwch symud i grŵp arall tra bod y cyfnod cofrestru ar agor. Ni allwch symud os yw’ch grŵp eisoes wedi cyflwyno gwaith.

Ni allwch ymuno â neu symud i grwpiau â gwaith wedi’i gyflwyno neu’r uchafswm o aelodau. Os na allwch ymuno ag unrhyw grŵp neu os yw'r dyddiad cofrestru wedi mynd heibio, cysylltwch â’ch hyfforddwr.

Ar ôl ymuno â grŵp, gallwch weld eich gweithgarwch grŵp a chyfranogi.

Video: Self-enroll in a group


ULTRA: Watch a video about enrolling in a group

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Self-enroll in a group explains how to enroll in a group in the Ultra course view.


ULTRA: Gall aelodau lluosog weithio ar aseiniad grŵp

Pan fydd aelod o grŵp yn agor aseiniad grŵp, caiff yr aseiniad ei gloi fel bod aelodau eraill yn methu â'i olygu. Gall aelodau eraill o'r grŵp ofyn i weithio ar yr aseiniad. Gall yr aelod sy'n rheoli gymeradwyo neu wrthod y cais.

Cymryd rheolaeth o aseiniad

 1. Agor aseiniad y grŵp. Os oes aelod arall o'r grŵp yn gweithio ar yr aseiniad, bydd eicon pensil a neges yn ymddangos nesaf at enw'r aelod.
 2. I anfon cais i aelod y grŵp sy'n rheoli ar y pryd, dewiswch Cymryd Rheolaeth.
 3. Bydd neges yn ymddangos i roi gwybod i chi bod eich cais am reolaeth wedi cael ei anfon. Os ydych yn penderfynu nad ydych eisiau cymryd rheolaeth, gallwch ganslo'ch cais.
 4. Bydd y person sy'n rheoli'r aseiniad grŵp yn derbyn hysbysiad a gall gymeradwyo neu wrthod eich cais.
 5. Os cymeradwyir eich cais, caiff yr aseiniad ei datgloi a gallwch weithio arno. Byddwch yn derbyn neges os gwrthodir eich cais.

Os gwrthodir eich cais, efallai bod aelod eich grŵp wedi rhoi mynediad i rywun arall. Gallwch wneud cais i ymuno eto nes ymlaen. Efallai byddwch hefyd am anfon neges at eich grŵp i gydlynu pwy sy'n gweithio ar yr aseiniad ar adegau penodol.

Os fyddwch yn derbyn un o'r hysbysiadau hyn pan fyddwch yn gweithio ar aseiniad, bydd y system yn cadw eich gwaith yn awtomatig. Gallwch ddewis gadael yr aseiniad a rhoi rheolaeth i'r aelod sydd wedi gwneud cais am fynediad. Neu, gallwch anwybyddu'r cais a bwrw ymlaen.


ULTRA: Cyflwyno aseiniad grŵp

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am gyflwyno aseiniadau grŵp.

Cofiwch, wrth i chi weithio ar aseiniad grŵp, gallwch gadw drafft a bydd aelodau eraill o'r grŵp yn gallu ei olygu. Mae pawb yn y grŵp yn gallu olrhain fersiwn diweddaraf y gwaith.

Un aelod o'ch grŵp yn unig fydd yn cyflwyno'r aseiniad. Byddwch yn derbyn neges naid lle rydych yn cadarnhau eich bod eisiau cyflwyno ar ran eich grŵp. Ni allwch wneud newidiadau i aseiniad grŵp ar ôl i chi ei gyflwyno.

Analluogir y botwm Cyflwyno nes bod un aelod o’ch grŵp yn ychwanegu cynnwys.


ULTRA: Graddau ac adborth grŵp

Bydd eich hyfforddwyr yn graddio aseiniad grŵp yn yr un modd ag y byddent yn graddio aseiniad gan fyfyriwr unigol. Byddwch yn gweld eich gradd eich hun yn unig, ond gall eich hyfforddwr bennu graddau gwahanol i bob aelod o'r grŵp. Gall hyfforddwyr bennu graddau gwahanol os ydynt yn teimlo bod cyfraniad aelod o'r grŵp wedi ennill gwahanol radd i weddill y grŵp.

Gallwch weld eich adborth grŵp ac adborth mae’ch hyfforddwr wedi’i roi i chi yn unig. Pan fyddwch yn agor yr aseiniad grŵp i weld y radd, bydd y panel adborth yn agor yn awtomatig. Mae’ch adborth yn ymddangos yn y tabiau Grŵp ac Unigol. Ar ôl i chi gau’r panel adborth, dewiswch yr eicon adborth i’w agor eto.


ULTRA: Sut ydw i'n gwirio bod fy aseiniad grŵp wedi cael ei gyflwyno?

Ar ôl i’ch grŵp gyflwyno aseiniad, dewiswch y teitl ar y dudalen Cynnwys y Cwrs. Bydd panel yn ymddangos gyda dyddiad ac amser y cyflwyniad. Mae Heb ei raddio yn ymddangos os yw’ch grŵp wedi cyflwyno'r aseiniad ond nid yw’ch hyfforddwr wedi’i raddio eto. Dewiswch y ddolen Cyflwyniad i weld y cyflwyniad.

Wrth i'ch hyfforddwyr gyhoeddi graddau, byddwch yn eu gweld yn eich ffrwd gweithgarwch. Dewiswch Gweld eich gradd i ddangos eich gradd. Os yw'ch hyfforddwr wedi ychwanegu adborth grŵp, gallwch ei weld ar ôl teitl yr eitem. Dewiswch deitl yr aseiniad grŵp i agor eich tudalen Graddau Cyrsiau i gael mynediad at bob un o'ch graddau ac adborth.

Gallwch hefyd gael mynediad at yr aseiniad grŵp yn eich cwrs er mwyn adolygu'ch gradd ac adborth mewn cyd-destun.

Mae'ch graddau hefyd yn ymddangos ar y tudalennau graddau cyffredinol a rhai'r cwrs.

Mwy ar gael mynediad at raddau