Ble ydw i'n dod hyd i fy aseiniadau?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am gael mynediad at aseiniadau.

Gall eich hyfforddwr ychwanegu aseiniadau i wahanol ardaloedd o'ch cwrs. Efallai y byddwch yn cael mynediad at aseiniadau o ddolen yn newislen y cwrs o'r enw "Aseiniadau". Neu, efallai bydd eich hyfforddwr yn ymgorffori aseiniadau i mewn i gynnwys pob wythnos. Gofynnwch i'ch hyfforddwr os oes gennych unrhyw gwestiynau am sut caiff eich cwrs ei drefnu.

Gall eich hyfforddwr hefyd greu aseiniadau grŵp a darparu mynediad atynt yn yr un ardal ag aseiniadau arferol. Gall aseiniadau grŵp hefyd ymddangos ym mhanel Fy Ngrwpiau ar ôl dewislen y cwrs.

Mwy ar gael mynediad at aseiniadau grŵp a'u cyflwyno

Gall eich hyfforddwr bennu bod rhai aseiniadau ar gael ar ôl dyddiad penodol neu ar ôl i chi gwblhau tasg penodol. Er enghraifft, efallai bydd rhaid i chi farcio darlith fel un wedi'i adolygu cyn i chi gael mynediad at aseiniad. Cysylltwch â'ch hyfforddwr os nad ydych yn gweld aseiniad rydych yn credu dylai fod yno.

Os byddwch yn cyflwyno ar ôl y dyddiad dyledus, caiff eich cyflwyniad ei farcio'n HWYR ac mae'n bosibl y bydd yna gosbau.

Mae'r blwch gollwng digidol wedi cael ei disodli gan ddarn o offer aseiniadau yn Blackboard Learn. Os yw'ch hyfforddwr wedi gofyn i chi gyflwyno rhywbeth yn y blwch gollwng digidol, gofynnwch am gyfarwyddiadau eraill.


Cyflwyno aseiniad

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am gyflwyno aseiniadau.

Pan fyddwch yn gorffen eich aseiniad, rhaid i chi ddewis Cyflwyno. Os nad ydych yn gwneud hynny, ni fydd eich hyfforddwr yn derbyn eich aseiniad wedi'i gwblhau.

Os nad yw'ch hyfforddwr wedi caniatáu ymgeisiau lluosog, byddwch yn gallu cyflwyno'ch aseiniad unwaith yn unig. Cyn i chi ddewis Cyflwyno, sicrhewch eich bod wedi atodi unrhyw ffeiliau gofynnol.

 1. Agorwch yr aseiniad. Ar dudalen Uwchlwytho Aseiniad, adolygwch y cyfarwyddiadau, y dyddiad dyledus, y pwyntiau posib, a lawrlwythwch unrhyw ffeiliau a ddarparwyd gan eich hyfforddwr. Os yw'ch hyfforddwr wedi ychwanegu cyfeireb ar gyfer y graddio, gallwch ei weld.
 2. Dewiswch Ysgrifennu Cyflwyniad i ehangu'r ardal lle gallwch deipio'ch cyflwyniad. Gallwch ddefnyddio'r swyddogaethau yn y golygydd i fformatio testun. Mae gennych reolaeth greadigol dros sut mae'ch cynnwys yn ymddangos a'r hyblygrwydd i newid y drefn a'r ymddangosiad.
 3. Dewiswch Pori Fy Nghyfrifiadur i uwchlwytho ffeil o'ch cyfrifiadur.

  -NEU-

  Llusgwch ffeiliau o'ch cyfrifiadur i'r "ddolen glicio" yn ardal Atodi Ffeiliau. Os yw'ch porwr yn caniatáu, gallwch hefyd lusgo ffolder o ffeiliau. Bydd y ffeiliau'n uwchlwytho'n unigol. Os nad yw'r porwr yn caniatáu i chi gyflwyno'ch aseiniad ar ôl i chi uwchlwytho ffolder, dewiswch Peidiwch ag atodi yn rhes y ffolder i'w dynnu. Gallwch lusgo'r ffeiliau'n unigol a'u cyflwyno eto. Gallwch ddefnyddio enw'r ffeil neu roi enw arall i'r ffeil.

  -NEU-

  Porwch am ffeil yn y Casgliad o Gynnwys, os oes gennych fynediad.

  -NEU-

  Porwch am ffeil yn storfa'r cwmwl. Gallwch gysylltu ar unwaith ag amryw apiau ar y we lle rydych yn storio ffeiliau, megis OneDrive® a Google Drive™. Os yw’ch porwr yn ei ganiatáu, bydd ffeiliau fformat cyfrwng yr ydych yn eu hychwanegu o’r storfa cwmwl yn cael eu dangos yn fewnol. 

 4. Fel arall, gallwch deipio Sylwadau am eich cyflwyniad.
 5. Dewiswch Cyflwyno. Bydd y dudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau yn ymddangos gyda manylion am yr aseiniad a gyflwynwyd gennych ynghyd â neges llwyddiant a rhif cadarnhau. Copïwch a chadw'r rhif hwn fel tystiolaeth o'ch cyflwyniad. Ar gyfer aseiniadau gydag ymgeisiau lluosog, byddwch yn derbyn rhif gwahanol ar gyfer pob cyflwyniad. Os yw'ch sefydliad wedi galluogi hysbysiadau e-bost ar gyfer derbyniadau cyflwyno, byddwch hefyd yn derbyn e-bost gyda'ch rhif cadarnhau a'r manylion bob tro i chi gyflwyno gwaith cwrs.

  Ni fyddwch yn gallu llusgo ffeiliau i'w uwchlwytho, gweld rhifau cadarnhau neu dderbyn derbyniadau cyflwyno ar e-bost os yw'ch sefydliad yn defnyddio fersiwn hŷn o Blackboard Learn.

Mwy ar gyflwyno'ch aseiniad gyda JAWS®

Os yw'ch sefydliad yn defnyddio Qwickly, gallwch atodi ffeiliau wedi'u storio yn eich cyfrifon storio ar y cwmwl, megis Dropbox neu Google Docs, i'ch aseiniad.

Rhagor am atodi ffeiliau i aseiniad â Qwickly

Dewis lleoliad lawrlwytho’r ffeil

Yn y rhan fwyaf o borwyr, gallwch ddewis y lleoliad mae’r ffeiliau rydych yn eu hagor yn cael eu lawrlwytho iddo. Er enghraifft, yn Chrome, llywiwch i Settings > Advanced > Downloads. Gallwch ddewis lleoliad ar gyfer lawrlwytho ffeiliau a dewis os rydych eisiau i'r porwr ofyn bob tro. Yn Safari, mae gennych yr un galluoedd. Llywiwch i Preferences > General > File download location. Gallwch chwilio ar y rhyngrwyd i ddysgu am ddewisiadau lawrlwytho ffeiliau ym mhorwyr eraill.

 

Cadw aseiniad fel drafft a'i gyflwyno'n ddiweddarach

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar gadw aseiniadau.

Ar dudalen Uwchlwytho Aseiniad, dewiswch Cadw Drafft er mwyn cadw'ch gwaith a parhau nes ymlaen. Caiff eich testun a ffeiliau eu cadw ar y dudalen. Pan fyddwch yn dychwelyd, gallwch ailddechrau gweithio.

 1. Ewch yn ôl i'ch aseiniad a dewiswch deitl yr aseiniad.
 2. Ar dudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau, dewiswch Parhau.
 3. Ar y dudalen Uwchlwytho Aseiniad, gwnewch eich newidiadau.
 4. Fel arall, teipiwch Sylwadau am eich cyflwyniad.
 5. Dewiswch Cyflwyno. Bydd tudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau yn ymddangos gyda gwybodaeth am yr aseiniad a gyflwynwyd gennych.

Pan fyddwch wedi gorffen eich aseiniad, rhaid i chi ddewis Cyflwyno. Os na fyddwch yn gwneud hynny, ni fydd eich hyfforddwr yn derbyn eich gwaith.


Ailgyflwyno aseiniad

Efallai bydd eich hyfforddwr yn caniatáu i chi gyflwyno aseiniad mwy nag unwaith am amrywiaeth o resymau. Er enghraifft, efallai bydd eich hyfforddwr yn darparu sylwadau ar eich drafft cyntaf er mwyn i chi allu ceisio gwella'ch gwaith.

Efallai y byddwch yn sylweddoli eich bod wedi gwneud camgymeriad ar ôl i chi gyflwyno'ch aseiniad. Fodd bynnag, efallai ni fyddwch yn cael ailgyflwyno'r aseiniad. Cysylltwch â'ch hyfforddwr i ofyn am y cyfle i ailgyflwyno'r aseiniad.

Os bod caniatâd gennych i wneud ymgais arall, dewiswch ddolen yr aseiniad yn eich cwrs. Bydd Cychwyn Ymgais Newydd yn ymddangos ar dudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau.


Aseiniadau a chaiff eu graddio'n ddienw

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar aseiniadau a chaiff eu graddio'n ddienw.

Ar y dudalen Uwchlwytho Aseiniad, bydd yna wybodaeth yn dweud a fydd eich aseiniad yn cael ei raddio'n ddienw.

Ni fydd eich hyfforddwr yn gweld eich enw yn ystod graddio. Efallai bydd eich hyfforddwr yn dewis graddio'n ddienw er mwyn cael gwared ar ragfarn.

Ni ddylech gynnwys unrhyw wybodaeth a ellid ei defnyddio i'ch adnabod gyda'ch cyflwyniad. Peidiwch ag ychwanegu'ch enw i'r ffeiliau y byddwch yn eu huwchlwytho neu ddefnyddio'ch enw yn y sylwadau.


ULTRA: Cael mynediad at eich aseiniadau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am gael mynediad at aseiniadau.

Gallwch gael mynediad at aseiniadau yn y ffrwd gweithgarwch neu yn y calendr os yw'ch hyfforddwr wedi ychwanegu dyddiadau dyledus.

Os yw'r dyddiad dyledus wedi pasio ar gyfer aseiniad, byddwch yn cael eich hysbysu yn adran Pwysig y ffrwd gweithgarwch.

Rhagor am waith hwyr

Gallwch hefyd ddod o hyd i’ch aseiniadau ar y dudalen Cynnwys y Cwrs. Efallai bydd eich hyfforddwr hefyd yn trefnu aseiniadau mewn ffolderi a modiwlau dysgu.

Efallai bydd eich hyfforddwr yn gofyn i chi weithio ar aseiniad gyda grŵp.

Mwy ar aseiniadau grŵp

Ar ôl i chi ddewis aseiniad, bydd y panel Manylion a Gwybodaeth yn ymddangos. Gweld y dyddiad cyflwyno, nifer yr ymgeisiau a ganiateir, y terfyn amser os oes un ynghyd â nodau a chyfarwyddyd ar gyfer graddio o bosib. Gwirio os yw'r dyddiad cyflwyno wedi bod ac os oes unrhyw gyflwyniadau hwyr neu unrhyw rai a fydd yn hwyr.

Cod mynediad

Efallai bydd eich hyfforddwr yn gofyn am god mynediad 6 digid. Gall hyfforddwyr ddosbarthu codau mynediad, ond efallai byddant yn gofyn i rywun arall, fel proctor, ddosbarthu'r codau. Ar ôl teipio’r cod, gallwch agor yr aseiniad. Gallwch ddefnyddio'r cod i barhau i weithio ar aseiniad rydych wedi’i gadw. Nid oes angen cod arnoch i weld eich graddau nac adborth a gyhoeddwyd gan eich hyfforddwr. Os yw’ch hyfforddwr yn newid y cod rhwng ymgeisiau, bydd angen i chi ofyn amdano eto.

Gall eich hyfforddwr hefyd ddiogelu aseiniad â'r LockDown Browser. Mae angen i chi roi'r cod mynediad cywir cyn i’r LockDown Browser lansio.

A ydych yn barod i ddechrau arni?

Os nad oes terfyn amser, gallwch weld aseiniad ac nid oes rhaid i chi ei gyflwyno. Wrth i chi glicio ar Gweld yr aseiniad, galwch weld yr aseiniad neu ychwanegu peth gwaith. Ddim yn barod i gyflwyno? Cliciwch ar Cadw a Chau yn y panel. Os ydych eisoes wedi cychwyn yr aseiniad, bydd unrhyw waith a wnaethoch yn cael ei gadw. Cliciwch ar Gweld yr aseiniad i barhau i weithio.

Os yw'ch hyfforddwr wedi ychwanegu terfyn amser, mae'n ymddangos gyda manylion eraill yr aseiniad ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Byddwch hefyd yn gweld y terfyn amser ar banel Manylion a Gwybodaeth yr aseiniad ac o fewn yr aseiniad wrth i chi weithio arno. Byddwch yn gweld Cychwyn yr ymgais yn hytrach na Gweld yr asesiad. Pan fyddwch yn dewis Cychwyn yr ymgais, byddwch yn gweld ffenestr naid i gychwyn yr amserydd cyn i chi allu mynd i'r aseiniad. Os nad ydych chi'n barod i weithio, dewiswch Canslo. Bydd yr aseiniad yn cael ei gyflwyno'n awtomatig pan ddaw'r amser i ben.

Mwy ar derfynau amser

Gwaith hwyr

Os byddwch yn agor aseiniad ar ôl i'r dyddiad dyledus basio, cewch eich hysbysu y bydd eich cyflwyniad yn cael ei farcio'n hwyr. Gallwch weld yr hysbysiad yn y panel Manylion a Gwybodaeth, ar dudalen yr aseiniad, ac yn y ffenestr cadarnhau cyflwyniad. Yn y panel Manylion a Gwybodaeth, gallwch hefyd weld os oes unrhyw gyflwyniadau hwyr neu unrhyw rai a fydd yn hwyr.

Yn y panel, gallwch ddewis eich cyflwyniad yn yr adran Graddio a hefyd gweld eich bod wedi gwneud cyflwyniad hwyr.

Os caiff ei sefydlu gan eich hyfforddwr, mae'n bosibl y byddwch yn gweld seroau ar gyfer gwaith nad ydych wedi'i gyflwyno ar ôl i'r dyddiad dyledus fynd heibio. Gallwch dal i gyflwyno ymgeisiau i ddiweddaru'ch gradd. Eich hyfforddwr sy'n pennu cosbau gradd ar gyfer gwaith hwyr.

Mwy ar seroau a roddwyd i waith hwyr dyledus

Mwy ar raddau ymgeisiau lluosog


ULTRA: Gweld y ffeiliau a atodwyd

Efallai bydd eich hyfforddwr yn atodi ffeiliau sydd angen i chi eu darllen neu eu defnyddio i gwblhau aseiniad. Eich hyfforddwr sy'n penderfynu sut mae ffeiliau'n ymddangos, megis yn fewnol neu fel atodiadau.

Yn y rhan fwyaf o borwyr, gallwch ddewis y lleoliad mae’r ffeiliau rydych yn eu hagor yn cael eu lawrlwytho iddo. Er enghraifft, yn Chrome, llywiwch i Settings > Advanced > Downloads. Gallwch ddewis lleoliad ar gyfer lawrlwytho ffeiliau a dewis os rydych eisiau i'r porwr ofyn bob tro. Yn Safari, mae gennych yr un galluoedd. Llywiwch i Preferences > General > File download location. Gallwch chwilio ar y rhyngrwyd i ddysgu am ddewisiadau lawrlwytho ffeiliau ym mhorwyr eraill.

Ar gyfer ffeiliau fideo a sain sy'n ymddangos yn fewnol, dewiswch y teitl i'w hagor mewn ffenestri newydd. Gallwch reoli'r chwarae, rhewi a lefel y sain. Ar gyfer ffeiliau fideo, gallwch weld y fideo ar sgrin lawn. Gallwch hefyd lawrlwytho'r ffeil.

Ar gyfer ffeiliau fformat cyfrwng sy’n ymddangos fel atodiadau, agorwch y ddewislen. Dewiswch Lawrlwytho'r Ffeil Wreiddiol i lawrlwytho delweddau, dogfennau Word, ffeiliau PDF, neu gyflwyniadau sleidiau i'ch cyfrifiadur. Dewiswch Rhagolwg o'r Ffeil i agor y ffeil ar dudalen y cwrs, megis delwedd.

Ar gyfer ffeiliau delweddau sy'n ymddangos yn fewnol, gallwch ddewis delwedd i'w weld ar wahân.


ULTRA: Cyflwyno aseiniad

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar gyflwyno aseiniadau.

Bydd eich hyfforddwr yn darparu'r holl wybodaeth a ffeiliau sydd eu hangen arnoch i gwblhau aseiniad.

Cadwch lygad ar yr amser. Os yw'ch hyfforddwr wedi rhoi terfyn amser ar yr aseiniad, gallwch gadw golwg ar faint o amser sy'n weddill. Bydd cloc yn ymddangos ar waelod eich sgrin ac yn eich rhybuddio wrth i ddiwedd yr amser agosáu.

Mae'r amserydd yn parhau i gyfri i lawr pan fyddwch yn cadw drafft neu'n gadael ymgais ar ei hanner.

Creu'ch cyflwyniad. Dewiswch Ychwanegu Cynnwys i agor y golygydd. Gallwch ddefnyddio'r opsiynau yn y golygydd i fformatio testun a phlannu delweddau ac atodi ffeiliau.

Os ydych yn edrych ar y golygydd ar sgrin lai, dewiswch yr eicon plws i weld y ddewislen opsiynau. Byddwch yn gweld yr opsiwn i atodi ffeil at eich aseiniad.

Er enghraifft, dewiswch Mewnosod/Golygu Ffeiliau Lleol—a gynrychiolir gan eicon y clip papur. Pori am ffeil o'ch cyfrifiadur. Mae ffenestr statws yn ymddangos i ddangos y cynnydd wrth uwchlwytho'r ffeil.

Eich hyfforddwr yw'r unig berson all weld y cynnwys ychwanegwch chi.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestrau â rhifau.

Mewnosod o Storfa ar y Cwmwl: Gallwch gysylltu â sawl ap gwe lle rydych yn storio’ch ffeiliau, megis One Drive ® a Google Drive™, yn syth bin. Bydd unrhyw ffeiliau a ychwanegir gennych yn gopïau. Os ydych am olygu ffeil a gedwir ar eich storfa cwmwl, bydd angen i chi uwchlwytho copi newydd ohono i’ch cwrs. Os ydy’ch porwr yn ei ganiátau, bydd ffeiliau fformat cyfrwng yr ydych yn eu hychwanegu o’r storfa cwmwl yn cael eu dangos y tu fewn i’r ddogfen.

Rhagor o wybodaeth ynghylch y storfa ar y cwmwl

Ychwanegwch at y sgwrs. Os yw'ch hyfforddwr wedi galluogi sgyrsiau, dewiswch eicon Agor sgyrsiau dosbarth. Gall unrhyw un wneud cyfraniad i'r sgwrs ar yr aseiniad, gan gynnwys eich hyfforddwr.

Mwy ar sgyrsiau

Ddim yn barod i gyflwyno? Dewiswch Cadw a Chau i gadw'ch gwaith a pharhau nes ymlaen. Bydd eich testun, sylwadau a ffeiliau'n cael eu cadw ar y dudalen. Pan fyddwch yn dychwelyd, gallwch ailddechrau gweithio.

Cyflwyno'ch aseiniad. Wedi gorffen? Dewiswch Cyflwyno pan fyddwch yn barod i'ch hyfforddwr raddio'ch gwaith. Pan fyddwch yn cyflwyno, bydd panel yn ymddangos gyda dyddiad ac amser eich cyflwyniad. Dewiswch ddolen Gweld y cyflwyniad ar waelod y panel i adolygu'ch cyflwyniad.

Analluogir y botwm Cyflwyno nes eich bod yn ychwanegu cynnwys neu atebion at o leiaf un cwestiwn.

Os yw'ch hyfforddwr wedi caniatáu un ymgais yn unig, ni allwch olygu'ch gwaith ar ôl cyflwyno. Os yw'ch hyfforddwr wedi caniatáu ymgeisiau lluosog a'ch bod yn cyflwyno ymgais ar ôl y dyddiad dyledus, bydd yr ymgais yn cael ei nodi fel un hwyr. Ni fydd unrhyw ymgeisiau a wnewch cyn y dyddiad dyledus yn cael eu nodi fel rhai hwyr.

Pan fyddwch yn gorffen eich aseiniad, rhaid i chi ddewis Cyflwyno. Os nad ydych yn gwneud hynny, ni fydd eich hyfforddwr yn derbyn eich aseiniad wedi'i gwblhau.

Cyfrif geiriau yn y golygydd

Wrth i chi deipio yn y golygydd ar gyfer cwestiynau Traethawd ac yn yr ardal cyflwyno, mae'r cyfrif geiriau yn ymddangos dan y golygydd. Ar ôl i chi gadw, nid ymddengys y cyfrif geiriau bellach.

Cynhwysir yr eitemau hyn yn y cyfrif geiriau:

 • Geiriau unigol
 • Dolenni Gwe
 • Testun yn rhestrau â bwledi neu rifau, ond ni chynhwysir y bwledi neu rifau eu hunain
 • Testun uwchysgrif ac isysgrif nid yw'n rhan o air

Nid yw'r eitemau nac elfennau ffurfweddu hyn yn effeithio ar y cyfrif geiriau:

 • Delweddau, fideos ac atodiadau ffeil
 • Fformiwlâu mathemateg
 • Bylchau a llinellau gwag
 • Testun amgen

Pan ddefnyddiwch atalnodi i atodi geiriau neu rifau, bydd effaith ar y cyfrif. Er enghraifft, cyfrifir "Aethom ni...hebddoch chi" fel tri gair. Cyfrifir y geiriau neu rifau ar bob ochr yr atalnodi fel un gair.

Golygu'ch cynnwys

Ar ôl i chi ychwanegu cynnwys, agorwch y ddewislen a dewiswch Golygu i wneud newidiadau neu ychwanegu rhagor o gynnwys.

Gallwch olygu'r gosodiadau ar gyfer y ffeiliau ychwanegoch. Dewiswch ffeil yn y golygydd ac yna dewiswch eicon Golygu Atodiad yn y rhes o swyddogaethau'r golygydd. Gallwch ychwanegu Enw Arddangos a Thestun Amgen. Mae testun amgen yn disgrifio'r ddelwedd ar gyfer pobl sy'n defnyddio darllenwyr sgrin neu'n ymweld â thudalennau gwe gyda delweddau wedi'u diffodd.

Gallwch ddewis os ydych am fewnosod y ffeil fel dolen yn y golygydd neu os ydych am blannu'r ffeil yn uniongyrchol fel iddi ymddangos yn fewnol gyda'r cynnwys arall ychwanegoch chi.

Aildrefnu'ch testun a ffeiliau

Pwyntiwch at floc o destun neu ffeil er mwyn cael mynediad at eicon Symud. Pwyswch a llusgwch y bloc o destun neu'r ffeil i leoliad newydd.

Gallwch ddefnyddio'ch bysellfwrdd i symud eitem.

 1. Defnyddiwch Tab i fynd at eicon Symud eitem.
 2. Pwyswch Enter i actifadu’r modd symud.
 3. Defnyddiwch y bysellau saethau i ddewis lleoliad.
 4. Pwyswch Enter i ollwng yr eitem yn y lleoliad newydd.

ULTRA: Gweld y gyfeireb.

Os yw'ch hyfforddwr wedi ychwanegu cyfeireb ar gyfer graddio aseiniad, gallwch ei weld cyn i chi agor yr aseiniad ac ar ôl i chi gychwyn yr ymgais. Dewiswch Caiff yr eitem hon ei raddio â chyfeireb i weld y gyfeireb.

Os ydych chi eisiau, gallwch weld y gyfeireb ochr yn ochr â chyfarwyddiadau'r aseiniad. Gallwch ehangu pob un o feini prawf y gyfeireb er mwyn gweld y lefelau cyrhaeddiad a threfnu'ch ymdrechion i fodloni gofynion y gwaith graddedig.


ULTRA: Aseiniadau a chaiff eu graddio'n ddienw

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar aseiniadau a chaiff eu graddio'n ddienw.

Pan fyddwch yn agor aseiniad, cewch eich hysbysu os gaiff eich cyflwyniad ei raddio'n ddienw:

Caiff yr asesiad hwn ei raddio'n ddienw. Peidiwch â chynnwys unrhyw wybodaeth bersonol, megis eich enw.

Ni fydd eich hyfforddwr yn gweld eich enw yn ystod graddio. Efallai bydd eich hyfforddwr yn dewis graddio'n ddienw er mwyn cael gwared ar ragfarn. Nid yw'ch hyfforddwr yn gallu galluogi graddio dienw ar gyfer aseiniadau grŵp.

Ni ddylech gynnwys unrhyw wybodaeth a ellid ei defnyddio i'ch adnabod gyda'ch cyflwyniad. Peidiwch ag ychwanegu'ch enw i'r ffeiliau y byddwch yn eu huwchlwytho neu ddefnyddio'ch enw yn y sylwadau.

Ni fyddwch yn gweld unrhyw arwydd o raddio dienw ar eich tudalen Graddau. Nes i'ch hyfforddwr bostio graddau, byddwch yn gweld Heb ei raddio yn y golofn Graddau. Os yw'ch hyfforddwr wedi caniatáu ymgeisiau lluosog, byddwch hefyd yn gweld Heb ei raddio ar gyfer pob ymgais rydych wedi'u cyflwyno.


ULTRA: Aseiniadau wedi'u hamseru

Gall eich hyfforddwr gyfyngu ar faint o amser sydd gennych i gyflwyno'ch aseiniad. Os oes gennych derfyn amser, mae'n ymddangos gyda manylion eraill yr aseiniad ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Byddwch hefyd yn gweld y terfyn amser ar banel Manylion a Gwybodaeth yr aseiniad ac o fewn yr aseiniad wrth i chi weithio arno. Byddwch yn gweld cloc sy’n cyfrif i lawr yng nghornel chwith isaf y sgrin a fydd yn rhoi gwybod i chi am yr amser sy’n weddill mewn munudau ac, yn ystod y funud olaf, yr amser sy’n weddill i lawr i'r eiliad olaf.

Pan fyddwch yn dewis Cychwyn ymgais, byddwch yn gweld ffenestr naid i gychwyn yr amserydd cyn i chi allu mynd i'r aseiniad. Os nad ydych chi'n barod i weithio, dewiswch Canslo.

Os ydy Gweld yr aseiniad yn cael ei ddangos yn lle Cychwyn ar yr ymgais , nid ydy’r aseiniad yn cael ei amseru. Nid oes rhaid i chi gyflwyno aseiniad heb derfyn amser pan fyddwch yn ei agor.

Os yw'ch hyfforddwr yn eich caniatáu i gyflwyno ymgeisiau lluosog, mae'r terfyn amser yn berthnasol i bob ymgais.

Mae'r amserydd yn parhau i redeg os ydych yn gweithio'n weithredol ar yr aseiniad ai peidio. Os byddwch yn cadw drafft neu'n gadael ffenestr yr aseiniad, bydd yr amserydd yn parhau i gyfrif i lawr a bydd eich gwaith yn cael ei gadw a'i gyflwyno pan fydd yr amser ar ben. Pan fyddwch yn dewis Cadw a Chau i ddychwelyd i'r aseiniad nes ymlaen, byddwch yn cael eich atgoffa y bydd yr amserydd yn parhau.

Mae'r amserydd yn ymddangos ar waelod y ffenestr i roi gwybod i chi faint o amser sy'n weddill. Caiff eich gwaith ei gadw a'i gyflwyno'n awtomatig pan ddaw'r amser i ben.

ULTRA: Respondus LockDown Browser

Myfyriwr - Asesiad Diogel

Gall eich hyfforddwr gyflawni aseiniadau a phrofion yn ddiogel. Mae asesiadau diogel yn helpu hyrwyddo uniondeb academaidd a gonestrwydd yng nghyflwyniadau myfyrwyr. Efallai bydd eich sefydliad yn defnyddio offer Respondus i weinyddu asesiadau diogel.

Am Respondus

Mae Respondus LockDown Browser yn atal eich mynediad at unrhyw ddeunyddiau eraill, gan gynnwys porwyr y rhyngrwyd neu feddalwedd arall, tra bod gennych asesiad ar agor. Ni allwch gyfeirio at wybodaeth allanol neu gopïo deunydd o'r ffynonellau hynny wrth wneud yr asesiad. O fewn ffenestr LockDown Browser, bydd yr asesiad yn ymddangos fel unrhyw asesiad arall yn Ultra.

Mae Respondus Monitor yn defnyddio'ch gwe-gam i atal eich mynediad at ddeunyddiau corfforol yn ystod yr asesiad. Efallai bydd eich hyfforddwr yn gofyn i chi alluogi eich gwe-gam neu ddangos eich cerdyn adnabod i gadarnhau mai chi sy'n cyflwyno'r gwaith.

Ewch i'r Respondus Knowledgebase am gymorth

Beth na allaf ei wneud yn ystod asesiad diogel?

Os yw’ch hyfforddwr wedi gosod diogelwch asesiadau, ni allwch wneud y gweithredoedd hyn:

 • Agor yr asesiad mewn ffenestr porwr safonol
 • Agor rhaglenni eraill neu ffenestri porwr
 • Fynd i wefan eraill
 • Gopïo a gludo
 • Argraffu
 • Ychwanegu ffeiliau, dolenni, neu fideos at gynnwys eich cyflwyniad
 • Defnyddio rhai llwybrau byr bysellfwrdd penodol
 • Defnyddio'ch ffôn i gyflwyno ymgeisiau

  Efallai bydd eich hyfforddwr yn caniatáu i chi ddefnyddio ap iPad Respondus. Fel arall, mae rhaid i chi gyflwyno asesiad diogel gyda'r feddalwedd bwrdd gwaith.

Lawrlwytho'r offer

Mae rhaid bod gennych Respondus LockDown Browser wedi'i lawrlwytho ar eich cyfrifiadur i agor asesiad diogel yn Blackboard Learn. Os nad ydych wedi lawrlwytho'r offer ac yn ceisio agor yr asesiad, ymddengys neges gyda dolenni i'w lawrlwytho. Dewiswch y ddolen i ddechrau arni.

Cynhwysir Respondus Monitor ym meddalwedd LockDown Browser. Mae gan eich sefydliad ddolen lawrlwytho a rhaglen LockDown Browser unigryw. Gall eich hyfforddwr neu ddesg gymorth eich sefydliad ddarparu'r URL lawrlwytho.

Agor asesiad diogel

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, gallwch weld yr offer sydd eu hangen arnoch i agor asesiadau diogel a chyflwyno ymgeisiau. Pan fyddwch yn agor asesiad diogel, bydd panel Manylion a Gwybodaeth yn ymddangos i ddarparu rhagor o fanylion am y radd, nifer yr ymgeisiau a gosodiadau eraill. Byddwch yn gweld pa offer sydd eu hangen arnoch i barhau.

Cyn dechrau ymgais, gwnewch yn siŵr eich bod wedi lawrlwytho'r feddalwedd ofynnol. Neges Atgoffa: Os nad ydych wedi lawrlwytho'r offer ac yn ceisio agor yr asesiad, ymddengys neges gyda dolenni i'w lawrlwytho.

Dewiswch Gweld asesiad. Mae LockDown Browser yn lansio mewn ffenestr newydd. Os gofynnodd eich hyfforddwr am Respondus Monitor, bydd y broses cychwyn yn dechrau.

Ychwanegu testun ac ateb cwestiynau yn yr asesiad yn union fel rydych mewn porwr safonol. Gallwch gadw drafftiau o'ch gwaith a mynd yn ôl yn nes ymlaen i barhau gyda'r gwaith neu ei gyflwyno. Neges Atgoffa: Ni allwch ychwanegu ffeiliau, dolenni, neu fideos at y golygydd pan fyddwch yn cyflwyno asesiad diogel.

Gweld ymgais

Bydd rhaid i chi hefyd ddefnyddio Respondus Lockdown Browser i weld ymgeisiau a gyflwynwyd ar gyfer asesiadau diogel. Ar ôl i'ch hyfforddwr gyhoeddi'ch gradd, gallwch ddod o hyd iddi mewn nifer o lefydd heb feddalwedd ychwanegol.

I weld yr atebion cywir ar gyfer eich cyflwyniad, bydd angen cael Respondus LockDown Browser. Agorwch eich ymgais a dewiswch Adolygu canlyniadau yn Respondus LockDown Browser i lansio'r offeryn.

Cyflwyniadau All-lein (Myfyriwr)


ULTRA: Cyflwyniadau All-lein

Gall eich hyfforddwr ychwanegu asesiadau nad ydynt yn gofyn ichi uwchlwytho cyflwyniad.

Enghreifftiau o waith all-lein:

 • Cyflwyniadau llafar
 • Prosiectau ffair gwyddoniaeth
 • Perfformiadau actio
 • Gwaith celf wedi'i gyflwyno'n bersonol
 • Ymarferion adeiladu tîm wyneb yn wyneb, trafodaethau panel a thrafodaethau

Gallwch weld yr asesiad ochr yn ochr â'r cynnwys arall ar dudalen Cynnwys y Cwrs ac ar eich tudalennau graddau cyffredinol a chwrs. Pan fyddwch yn cyrchu'r asesiad o'r meysydd cwrs hyn, cewch eich hysbysu na allwch gyflwyno gwaith ar-lein. Gall eich hyfforddwr ychwanegu cyfarwyddiadau, ffeiliau, cyfarwyddyd, a nodau i'ch helpu paratoi ar gyfer y gwaith all-lein. Gallwch gymryd rhan yn sgyrsiau'r asesiad os ydynt wedi'u galluogi.

Ar gyfer cyflwyniadau all-lein, ni allwch gyflwyno ymgeisiau lluosog a ni all eich hyfforddwr ychwanegu terfyn amser.

Pan fydd eich hyfforddwr yn aseinio gradd, cewch eich hysbysu yn eich ffrwd gweithgarwch.

Ar eich tudalen Graddau Cwrs, ymddengys eich gradd gyda Cyflwynwyd all-lein. Os ddefnyddiodd eich hyfforddwr gyfarwyddyd i raddio, bydd y bilsen radd yn dangos eicon cyfarwyddyd.