Ble mae graddau fy aseiniadau?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar gyrchu graddau.

Gallwch adolygu'r graddau a'r adborth ar dudalen Fy Ngraddau. Gallwch hefyd gael mynediad at dudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau yr aseiniad ac adolygu'r graddau ac adborth mewn cyd-destun. Nid yw aseiniadau'n cael eu graddio'n awtomatig. Rhaid i'ch hyfforddwr raddio pob aseiniad.

Mwy ar dudalen Fy Ngraddau

Tudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau

I adolygu'ch gradd ac adborth, dewiswch yr un ddolen yn eich cwrs y defnyddioch chi i gyflwyno'ch aseiniad. Bydd y dudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau yn ymddangos. Os uwchlwythoch chi ffeil, bydd yn agor yn awtomatig yn y porwr os yw gwylio mewnol ymlaen.

Mae sawl math o ffeil yn agor yn y gwyliwr, ond ffeiliau DOC, DOCX, PPT, PPTX a PDF yn unig gall eich hyfforddwr eu hanodi. Cedwir y fformat gwreiddiol a delweddau sydd wedi eu plannu

Os byddwch yn uwchlwytho delwedd fel eich cyflwyniad, gall eich hyfforddwr ychwanegu sylwadau, ond ni all amlygu neu dynnu llun ar y ddelwedd.

Cefnogir y gwyliwr mewnol ar fersiynau cyfredol o Firefox, Chrome a Safari. Os nad yw'ch ffeil yn agor yn awtomatig yn y porwr, nid yw'ch sefydliad wedi galluogi gwylio mewnol neu ni chefnogir y ffeil.

Ar hyn o bryd, ni all hyfforddwyr gael rhagolwg neu anodi ffeiliau y cyflwynwch chi yn fformatau ffeil cynhenid Google Drive megis Google Docs (.gdoc), Sheets (.gsheets), Slides (.gslides), ac ati.

Pwyntiwch at eicon sylw i weld sylwadau eich hyfforddwr. Dewiswch destun wedi'i amlygu i weld a ddarparwyd sylw gan eich hyfforddwr. Pwyntiwch at waelod y sgrin i gael mynediad at swyddogaethau. Gallwch nesáu a phellhau, a llywio i dudalennau eraill yn eich ffeil.

Gallwch chi lawrlwytho'ch ffeil wreiddiol neu PDF gydag anodiadau eich hyfforddwr. Mae'r amser a gymerir i greu'r PDF yn dibynnu'n bennaf ar faint y ffeil wreiddiol. Defnyddiwch swyddogaeth argraffu eich porwr i argraffu'r ffeil a lawrlwythwyd.

Mae'n bosibl y bydd problem hysbys gyda gwyliwr PDF parod Chrome yn golygu na fydd yr holl anodiadau'n ymddangos. Darllenwch PDFau wedi'u hanodi mewn gwyliwr PDF pwrpasol megis Adobe Acrobat.

Os ddefnyddiodd eich hyfforddwr gyfeireb i raddio'ch gwaith, dewiswch eicon Gweld y Gyfeireb i weld y manylion.

Mwy ar weld recordiadau adborth

Crynodeb o'r sylwadau

Mae'n hawdd gweld nifer o sylwadau pan fyddwch yn lawrlwytho'r PDF wedi'i anodi. I gael y canlyniadau gorau, agorwch eich PDF wedi'i anodi mewn gwyliwr PDF parod megis Adobe Acrobat. Mae'r PDF wedi'i anodi'n dangos yr eitemau hyn:

  • Mae label â rhif ar bob sylw wedi'i grebachu yn seiliedig ar leoliad y sylw yn y ddogfen. Bydd y rhifo'n cychwyn gyda'r sylw cyntaf. Gan fod y sylwadau wedi'u crebachu, gallwch weld yr holl destun yn y ddogfen. Pwyntiwch at sylw i'w agor yn ei le.
  • Bydd adran Crynodeb o'r Sylwadau yn ymddangos ar waelod y PDF wedi'i anodi. Gallwch ddarllen yr holl sylwadau mewn rhestr. Bydd y sylwadau'n ymddangos gyda rhif y dudalen a rhif y sylw.
 

Graddio dienw

Ar dudalennau Adolygu Hanes Cyflwyniadau a Fy Ngraddau, mae eicon Graddiwyd yn Ddienw yn ymddangos os raddiwyd eich aseiniad heb fod eich enw'n dangos.

Efallai bydd eich hyfforddwr yn pennu sawl person i raddio'ch aseiniadau er mwyn osgoi ffafriaeth. Mae eich hyfforddwr yn penderfynu a ydych yn gallu gweld adborth gan bob graddiwr.


ULTRA: Ble mae graddau fy aseiniadau?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar gyrchu graddau.

Fel rheol, nid yw aseiniadau'n cael eu graddio'n awtomatig. Rhaid i'ch hyfforddwr raddio pob aseiniad a chyhoeddi'r radd a'r adborth.

Os oes angen i’ch hyfforddwr bennu gradd eich aseiniad, bydd Ar y Gweill yn ymddangos yn adran Graddio panel ochr yr aseiniad.

Efallai bydd eich hyfforddwr yn dewis peidio dangos atebion cywir cwestiynau a farcir yn awtomatig nes bod pob myfyriwr wedi cyflwyno ei waith. Mae baner yn ymddangos ar frig yr asesiad gyda’r wybodaeth hon. Ewch yn ôl nes ymlaen i weld a chafodd yr atebion eu datgelu.

Wrth i'ch hyfforddwyr gyhoeddi graddau, byddwch yn eu gweld yn eich ffrwd gweithgarwch. Dewiswch Gweld fy ngradd i ddangos eich gradd.

Mwy ar y ffrwd gweithgarwch

Gallwch hefyd gael mynediad at yr aseiniad yn eich cwrs er mwyn adolygu'ch gradd ac adborth mewn cyd-destun.

Mae'ch graddau hefyd yn ymddangos ar y tudalennau graddau cyffredinol a rhai'r cwrs.

Mwy ar gael mynediad at raddau

Mwy ar liwiau pils graddau

Mwy ar seroau a roddwyd i waith hwyr dyledus


ULTRA: Newidiadau i'r sgôr ar gwestiynau

Gall eich hyfforddwr wneud newidiadau i bwyntiau ar gyfer cwestiwn ar ôl cwblhau graddio. Mae'ch gradd a ddiweddarwyd hefyd yn ymddangos yn y ffrwd gweithgarwch ac ar eich tudalen Graddau.

Gall eich hyfforddwr hefyd roi credyd llawn ar gyfer cwestiwn nis trafodwyd yn llawn yn y ddarlith neu nis eglurwyd yn dda. Ar ôl cwblhau graddio, gallwch weld ar gyfer pa gwestiynau y rhoddodd eich hyfforddwr gredyd llawn. Ymddengys Rhoddwyd credyd llawn wrth ochr y bilsen gradd a chaiff ei nodi yn yr adran atebion hefyd.


ULTRA: Gweld fy aseiniad wedi'i raddio yn y porwr

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am wylio mewnol.

I adolygu'ch gradd ac adborth, dewiswch yr un ddolen yn eich cwrs y defnyddioch i gyflwyno'ch aseiniad. Gallwch hefyd adolygu gradd eich aseiniad o un o'ch tudalennau graddau.

Pan mae gwylio mewnol ymlaen, gallwch gyflwyno ffeiliau a gyflwynwyd yn y porwr. Mae sawl math o ffeil yn agor yn y gwyliwr, ond ffeiliau DOC, DOCX, PPT, PPTX a PDF yn unig gall eich hyfforddwr eu hanodi. Cedwir y fformat gwreiddiol a delweddau sydd wedi eu plannu

Cefnogir y gwyliwr mewnol ar fersiynau cyfredol o Firefox, Chrome a Safari. Dewiswch Rhagolwg o'r Ffeil yn newislen y ffeil i agor y ffeil yn y porwr. Os nad ydych yn gweld opsiwn y ddewislen, nid yw'ch sefydliad wedi galluogi gwylio mewnol neu ni chefnogir y ffeil.

Ar hyn o bryd, ni all hyfforddwyr gael rhagolwg neu anodi ffeiliau y cyflwynwch chi yn fformatau ffeil cynhenid Google Drive megis Google Docs (.gdoc), Sheets (.gsheets), Slides (.gslides), ac ati.

Pwyntiwch at eicon sylw i weld sylwadau eich hyfforddwr. Dewiswch destun wedi'i amlygu i weld a ddarparwyd sylw gan eich hyfforddwr.

Pwyntiwch at waelod y sgrin i gael mynediad at swyddogaethau. Gallwch nesáu a phellhau, a llywio i dudalennau eraill yn eich ffeil.

Gallwch chi lawrlwytho'ch ffeil wreiddiol neu PDF gydag anodiadau eich hyfforddwr. Mae'r amser a gymerir i greu'r PDF yn dibynnu'n bennaf ar faint y ffeil wreiddiol. Defnyddiwch swyddogaeth argraffu eich porwr i argraffu'r ffeil a lawrlwythwyd.

Mwy ar sut mae sylwadau lluosog yn ymddangos yn eich PDF wedi'i anodi

Mae'n bosibl y bydd problem hysbys gyda gwyliwr PDF parod Chrome yn golygu na fydd yr holl anodiadau'n ymddangos. Darllenwch PDFau wedi'u hanodi mewn gwyliwr PDF pwrpasol megis Adobe Acrobat.


ULTRA: Gweld y gyfeireb.

Gallwch gael mynediad at eich cyflwyniad raddedig ar dudalen Cynnwys y Cwrs er mwyn agor y panel Manylion a Gwybodaeth. Os ddefnyddiodd eich hyfforddwr gyfeireb i raddio'ch cyflwyniad, dewiswch Graddiwyd yr eitem hon gyda chyfeireb er mwyn agor y gyfeireb nesaf at yr aseiniad.

Gallwch ehangu meini prawf unigol i adolygu'r lefelau cyrhaeddiad. Fe amlygir y lefelau cyrhaeddiad a ddyfarnwyd.


ULTRA: Graddau ymgeisiau lluosog

Os yw'ch hyfforddwr yn caniatáu, gallwch wneud mwy nag un cyflwyniad ar gyfer aseiniad. Eich hyfforddwr sy'n dewis sut i gyfrifo'ch radd ar gyfer ymgeisiau lluosog:

  • Cyfartaledd pob ymgais
  • Yr ymgais cyntaf a raddiwyd
  • Yr ymgais diwethaf a raddiwyd
  • Yr ymgais a raddiwyd uchaf
  • Yr ymgais a raddiwyd isaf

Ym mhanel Manylion a Gwybodaeth yr aseiniad, gallwch hefyd weld eich radd gyfredol a'r dull cyfrifo. Dewiswch eich gradd i weld manylion ac adolygu'ch cyflwyniadau.

Yn y panel Cyflwyniad, gallwch weld pa ymgeisiau sydd â graddau ac adborth. Dewiswch yr ymgais rydych eisiau ei weld. Bydd eich cyflwyniad yn agor, a gallwch weld eich gradd a sut cafodd ei gyfrifo. Gallwch adolygu'ch gwaith ac ehangu'r panel Adborth os adawyd sylwadau gan eich hyfforddwr.

Rhagor am raddau ac adborth grŵp

Rhagor am recordiadau adborth

Mae neges yn ymddangos os yw'ch hyfforddwr wedi diystyru gradd derfynol yr aseiniad.

Os gyflwynoch chi ar ôl y dyddiad dyledus, mae rhybudd hwyr yn ymddangos ym mhanel Cyflwyniad ac ar dudalen yr aseiniad.

Gallwch hefyd weld sawl ymgais sydd gennych chi ar dudalen Graddau Cyrsiau. Gallwch weld pa gyflwyniadau gyflwynoch chi cyn y dyddiad dyledus ac os oes unrhyw gyflwyniadau sy'n hwyr neu rai a fydd yn hwyr.

Mwy ar dudalen Graddau Cyrsiau