Copïo a gludo testun er mwyn atal colled

Tra'ch bod yn ychwanegu testun at eich cwrs, gallwch ddiogelu yn erbyn colli gwaith os yw'r cysylltiad â'r rhyngrwyd yn cael ei golli neu os oes gwall gyda'r feddalwedd. Gallwch deipio mewn golygydd testun syml heb gyswllt, megis Notepad neu TextEdit, a chopïo a gludo'ch gwaith i mewn i'ch cwrs.

Neu, cyn i chi gyflwyno neu gadw, gallwch gopïo’r holl destun rydych chi eisiau ei ychwanegu. Dewiswch y testun a de-gliciwch i'w gopïo. Gallwch hefyd ddefnyddio cyfuniadau ar y bysellfwrdd i gopïo a gludo:

 • Windows: Ctrl + A i ddethol yr holl destun, Ctrl + C i gopïo, a Ctrl + V i ludo.
 • Mac: Command + A i ddethol yr holl destun, Command + C i gopïo, a Command + V i ludo.

Ydw i'n gallu gludo testun o Microsoft® Word?

Fe gewch y canlyniadau gorau os ydych yn teipio'ch testun yn uniongyrchol yn y golygydd ac yn ei fformatio gyda'r opsiynau sydd ar gael.

Efallai y cewch broblemau os byddwch yn copïo ac yn gludo o ddogfen Word yn uniongyrchol i mewn i'r golygydd. Efallai ni fydd eich fformatio yn ymddangos fel y dymunwch. Efallai ni fyddwch chwaith yn gallu tynnu neu ychwanegu fformatio ar ôl i chi ei ludo i'r golygydd. Er mwyn osgoi'r problemau fformatio, gallwch dynnu'r fformat a'i ailfformatio gyda'r swyddogaethau yn y golygydd.

I dynnu fformatio Word ar ôl i chi ludo'r testun yn y golygydd, dewiswch yr holl destun a dewiswch eicon Tynnu'r Fformatio. Dylech ddefnyddio'r opsiwn hwn dim ond os ydych yn deall y bydd yr holl fformatio yn cael ei dynnu. Bydd unrhyw fwledi, rhestrau â rhifau, mewnoliadau, bylchau rhwng llinellau, testun a ganolwyd, a fformatio a maint testun yn cael ei dynnu.

Neu, cyn i chi ychwanegu'ch testun yn y golygydd, gallwch ei ludo i mewn i olygydd testun syml heb gyswllt, megis Notepad neu TextEdit, a chlirio'r fformation. Yna, gallwch ludo'r testun i mewn i'r golygydd a'i fformatio fel y mynnwch.


Ychwanegu testun

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am ychwanegu testun.

Mae'r golygydd yn ymddangos ble bynnag rydych gallu ychwanegu a fformatio testun, megis mewn aseiniadau, profion, trafodaethau, blogiau a chyfnodolion.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r swyddogaethau yn y golygydd i atodi ffeiliau, planni ffeiliau amlgyfrwng, a mewnosod hafaliadau, dolenni a thablau. Mae gennych reolaeth greadigol dros sut mae'ch cynnwys yn ymddangos a'r hyblygrwydd i newid y drefn a'r ymddangosiad.

Y wedd ddiofyn yw WYSIWYG (What You See Is What You Get). Gallwch ddewis eicon Gwedd Cod HTML a golygu neu ychwanegu cod.

Gallwch hefyd de-glicio ar destun i gael mynediad at y swyddogaethau cyffredin. Mae'r ddewislen yn newid yn seiliedig ar leoliad y cyrchwr ac os ydych wedi dethol testun ai beidio.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch Alt + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Rhoddir y ffocws ar yr eicon cyntaf ar y chwith yn y rhes gyntaf. Defnyddiwch y bysellau saeth i'r dde a'r chwith i symud ymlaen ac yn ôl. Nid yw'r saethau ar i fyny ac i lawr yn gweithio i lywio i resi gwahanol. Defnyddiwch y bysellau saethau i symud i ddiwedd un rhes ac yna i fyny neu i lawr i'r rhes nesaf sydd ar gael.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i fideo "Ultra" am ddefnyddio'r golygydd.


Addasu bylchau rhwng llinellau

Gallwch chi newid gosodiad CSS er mwyn addasu maint y bwlch rhwng llinellau yn yr Editor. Gallwch chi ddefnyddio’r dull hwn i newid y bwlch rhwng eitemau mewn rhestri bwled a rhifedig hefyd.

 1. Dewiswch y testun lle rydych chi am ychwanegu bwlch rhwng ei linellau.
 2. Dewiswch eicon Golygu Arddull CSS i agor ffenestr ar wahân.
 3. Ar gyfer Uchder Llinell, gallwch chi newid y gosodiadau mewn dwy ddewislen:
  • Ar yr ail ddewislen dewiswch eitem, fel ems.
  • Ar y ddewislen gyntaf, dewiswch (value) theipiwch werth. Er enghraifft, teipiwch “2”, a bydd hyn yn dangos bwlch dwbl rhwng llinellau pan gaiff ei ddefnyddio gydag ems.
 4. Dewiswch Diweddaru. Bydd eich dewis o fylchau newydd rhwng llinellau yn dangos yn y golygydd.
 5. Dewiswch Cyflwyno.

Gweithio gyda rhestri

Yn y golygydd, gallwch chi ychwanegu rhestrau bwled a rhifedig at eich testun.

 • Rhestr rifedig: Dewiswch o'r opsiynau ar gyfer rhestri:
  • Rhagosodiad: Rhifolion
  • Yn Nhrefn yr Wyddor
  • Rhifolion Rhufeinig
  • Symbolau Groegaidd
 • Rhestr Bwledi: Dewiswch gylch wedi’i lenwi, cylch agored, disg, neu sgwâr.

Addasu’r bylchau rhwng eitemau sydd wedi eu nodi trwy bwyntiau bwled a rhifau.

Gallwch addasu'r bylchau rhwng eitemau bwledi ac wedi'u rhifo gyda swyddogaeth Golygu Arddull CSS. Neu gallwch gynyddu'r bwlch rhwng eitemau bwledi ac wedi'u rhifo yng ngwedd WYSIWYG (Yr hyn a welwch yw'r hyn a gewch) neu yng ngwedd cod HTML.

Yn ddiofyn, mae gan restrau bwledi a rhifau yr un bylchau â llinellau mewn paragraff. Mae pob eitem ar y rhestr yn defnyddio'r tag <li> i greu pob eitem fwled neu rifedig.

Addasu maint y bwlch mewn gwedd WYSIWYG

Yng ngwedd WYSIWYG, ar ôl ichi greu’ch rhestr, rhowch eich cyrchwr llygoden ar ddiwedd pob llinell yn y rhestr fwled neu rifedig a phwyswch Shift + Enter. Byddwch yn ychwanegu bwlch llinell rhwng pob eitem. Os byddwch yn parhau i bwyso’r cyfuniad hwn o fysellau, ychwanegir rhagor o fylchau llinell. Yng ngwedd cod, byddwch yn gweld <br /><br /> am bob bwlch llinell. Bydd y cod hwn yn ymddangos y tu mewn i bob tag cau eitem fwled neu rifedig ().

Addasu’r bwlch rhwng llinellau yng ngwedd cod

Os ydych am reoli maint y bylchau rhwng eitemau rhestr, mae angen i chi weithio yng ngwedd cod. Dewiswch eicon Gwedd Cod HTML i agor y ffenestr. Gallwch ychwanegu swm i dag pob eitem yn y rhestr. Ychwanegir y bylchau at waelod pob eitem â bwledi neu wedi'i rhifo, gan greu bwlch rhwng yr eitemau rhestr.

Gallwch addasu bylchau paragraff gan ddefnyddio'r un dulliau.


Mewnosod llinellau a rheolau llorweddol

Gallwch chi ychwanegu llinellau a rheolau llorweddol at y cynnwys y byddwch yn ei ychwanegu yn y golygydd cynnwys.

Dewiswch eicon Llinell i ychwanegu llinell lorweddol denau lle mae’r cyrchwr llygoden yn pwyntio, sy’n rhychwantu lled cyfan ardal y testun.

Dewiswch eicon Rheoli ar Draws i ychwanegu llinell denau wedi’i chanoli. Gallwch chi ddewis o blith yr opsiynau canlynol:

 • Lled mewn picseli neu fel canran o gyfanswm y lled sydd ar gael o ardal y testun.
 • Uchder y llinell yn berthynol i'r lleoliad cyfredol
 • ‘Cysgod’ neu ‘nid yn ddiofyn gyda chysgod’

Defnyddiwch ddewislen Lled i ddewis picseli neu ganran Defnyddiwch ddewislen Uchder i ddewis Arferol, neu i ddewis uchder rhwng 1 a 5. Dewiswch Mewnosod i ychwanegu llinell.


Gwiriwch eich sillafu.

Eich sefydliad sy'n rheoli a yw'r opsiwn hwn ar gael.

Dewiswch eicon Toglo'r Gwirydd Sillafu i droi'r swyddogaeth gwirydd sillafu awtomatig ymlaen neu i ffwrdd. Gallwch newid geiriadur yr iaith yn y ddewislen. Gall sefydliadau a hyfforddwyr ddiffodd y gwirydd sillafu. Eich sefydliad sy’n penderfynu pa eiriaduron sydd ar gael.

Byddwch yn gweld tanlinellu coch, tonnog ar gyfer geiriau a ganfuwyd wedi eu camsillafu neu heb ddod o hyd iddynt yn y geiriadur a lwythwyd. Os byddwch yn cychwyn teipio unwaith eto, bydd y gwirydd sillafu'n cael ei ddiffodd.

De-gliciwch gair a danlinellwyd i edrych ar ddewislen:

 • Edrychwch ar restr o gywiro a awgrymir.
 • Anwybyddwch yr un enghraifft.
 • Anwybyddwch bob tro y mae'r gair a nodwyd yn ymddangos.

Ychwanegu dolenni

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am ychwanegu dolenni.

Gallwch bennu dolen i wefan, ffeil o’ch cyfrifiadur, neu storfa ffeiliau’ch cwrs, fel y Casgliad o Gynnwys os yw’ch sefydliad â mynediad iddi.

Dewiswch destun neu wrthrych, a dewiswch eicon Mewnosod/Golygu’r Ddolen i ychwanegu dolen newydd neu i olygu dolen gyfredol. I ddileu dolen, dewiswch y ddolen a chliciwch ar eicon Tynnu'r Ddolen. Gallwch chi greu dolenni a’u dileu ar y ddewislen a fydd yn ymddangos wrth dde-glicio. Mae’n rhaid ichi ddefnyddio protocol http:// pan fyddwch yn teipio neu’n gludo cyfeiriad ar gyfer y ddolen.

Os nad ydych chi wedi dewis testun neu wrthrych, bydd eiconau Mewnosod/Golygu’r Ddolen a Tynnu Dolen yn llwyd ac ni fydd modd eu defnyddio.

Ar ddewislen Targed, dewiswch ble i agor y ddolen, fel mewn ffenestr newydd er enghraifft.

Teipiwch deitl ar gyfer y ffenestr neu ffrâm a fydd yn ymddangos pan fydd y defnyddwyr yn clicio ar y ddolen (dewisol). Fel arall, dewiswch ddosbarth dolen. Os nad oes unrhyw ddewisiadau ar gael, mae’n bosibl mai Not Set fydd yr unig beth i’w ar y ddewislen.


Dod o hyd i destun a’i ddisodli

Dewiswch eicon Canfod i chwilio am destun cyfatebol ac, os ydych yn dymuno, ei ddisodli â thestun amgen.

Dod o hyd i destun

Yn y ffenestr naid, dewiswch dab Canfod a theipiwch y testun rydych chi am ddod o hyd iddo.

Ar gyfer Cyfeiriad, dewiswch a ydych chi am chwilio uwchben lle mae’r cyrchwr, neu oddi tano. Ticiwch flwch Cyfateb maint y llythrennau i baru â phriflythrennau a llythrennau bach. Cliriwch y blwch ticio i anwybyddu'r achos. Os llwyddir i ddod o hyd i’r testun, bydd yn ymddangos yn y blwch.

Dewiswch Canfod y Nesaf i leoli'r darn nesaf o destun sy'n cyfateb neu Cau i gau'r ffenestr.

Gallwch hefyd glicio ar y tab Disodli i newid i'r swyddogaeth disodli testun.

Disodli testun

Ym mlwch Disodli gyda, teipiwch y testun a fydd yn disodli’r testun presennol a dewiswch weithred:

 • Disodli: Amnewidiwch yr enghraifft nesaf y deuir o hyd iddi.
 • Disodli'r Cyfan: Amnewidiwch pob enghraifft a gyfatebwyd.
 • Canfod y Nesaf: Canfod y darn nesaf o destun sy'n cyfateb a'i amlygu, ond peidio â newid y testun.

Gallwch hefyd ddewis tab Canfod i newid i'r swyddogaeth chwilio-yn-unig.


ULTRA: Ychwanegu testun

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am ychwanegu testun.

Mae'r golygydd yn ymddangos ble bynnag y gallwch fformation testun, megis mewn aseiniadau, profion a thrafodaethau.

Gallwch ychwanegu rhestri â bwledi a rhestri â rhifau a newid testun i fod yn drwm neu'n italig. Defnyddiwch ddewislen Arddull testun i ychwanegu penawdau.

Gallwch hefyd lansio'r golygydd mathemateg i blannu fformiwlâu mathemategol yn eich testun. Mae golygydd WIRIS yn agor mewn ffenestr newydd.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestrau â rhifau.


ULTRA: Ychwanegu dolenni

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am ychwanegu dolenni.

Gallwch ychwanegu dolenni at eich testun wrth ichi weithio yn y golygydd. I ychwanegu dolen, dewiswch eicon Mewnosod/Golygu’r Ddolen, a gynrychiolir gan symbol cadwyn. Teipiwch neu gludwch URL y Ddolen a Testun y Ddolen. Mae’n rhaid ichi ddefnyddio o protocol http://. Dewiswch Mewnosod i arbed y ddolen.

Gallwch chi ychwanegu dolen i destun rydych chi eisoes wedi ei deipio hefyd. Uwch-oleuwch y testun a dewiswch eicon Mewnosod/Golygu’r Ddolen. Caiff Testun y Ddolen ei ychwanegu'n awtomatig yn seiliedig ar y testun rydych wedi'i dewis yn y golygydd.


ULTRA: Mewnosod Eitem LTI

Defnyddiwch yr opsiwn Mewnosod/Golygu eitem LTI i bori ac ychwanegu’r cynnwys mae’ch sefydliad yn ei ganiatáu o’r Content Market.

Ddim yn gweld yr offeryn sydd ei angen arnoch? Cysylltwch â'ch gweinyddwr.