Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Wedd Cwrs Ultra yn unig.

Mae dadansoddi cwestiynau'n darparu ystadegau am berfformiad cyffredinol, ansawdd asesiad, a chwestiynau unigol. Mae'r data hyn yn eich helpu i adnabod cwestiynau a allai fod yn wahaniaethwyr gwael o berfformiad myfyrwyr. Mae dadansoddiad cwestiynau ar gyfer asesiadau gyda chwestiynau. Gallwch redeg adroddiad cyn bod yr holl gyflwyniadau wedi cael eu cyflwyno os ydych eisiau gwirio ansawdd y cwestiynau a gwneud newidiadau.

Defnyddiau posib dadansoddiad cwestiynau:

 • Gwella cwestiynau ar gyfer asesiadau yn y dyfodol neu i addasu credyd ar gyfer ymgeisiau cyfredol
 • Trafod canlyniadau asesiadau â’ch dosbarth
 • Cynnig cymorth ar gyfer gwaith gwella
 • Gwella safon yr addysgu yn yr ystafell ddosbarth

Enghraifft:

Ar ôl y dadansoddiad cwestiynau, rydych yn sylwi bod y mwyafrif o fyfyrwyr yn ateb un cwestiwn yn anghywir. Pam hynny?

 • Ydy geiriad y cwestiwn yn ddryslyd?
 • Ydy opsiynau'r atebion yn aneglur?
 • A gafodd y myfyrwyr y cynnwys cywir i’w galluogi i ateb y cwestiwn?
 • A oedd y cynnwys i’w ddysgu yn ddealladwy ac yn eglur?

Yn seiliedig ar yr hyn yr ydych yn ei ganfod, gallwch wella'r cwestiwn fel ei fod yn asesu'n wir beth mae myfyrwyr yn ei wybod neu nad ydynt yn ei wybod.


Cyrchu dadansoddiad asesiad

Gallwch redeg a chyrchu adroddiad dadansoddi cwestiwn blaenorol o'r meysydd cwrs hyn:

 • Tudalen Cynnwys y Cwrs > dewislen yr asesiad
 • Tudalen Dadansoddi Cwrs > tab Dadansoddeg Cwestiynau - os yw'ch sefydliad wedi galluogi dadansoddi
 • Llyfr Graddau, golwg rhestr neu grid

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, ewch i ddewislen asesiad a dewiswch Dadansoddiad Cwestiwn. Gallwch hefyd ddewis eicon Dadansoddiad ar y bar llywio.

Highlighted question analysis option from a particular test menu.

Gallwch hefyd redeg adroddiad dadansoddiad cwestiwn o'r llyfr graddau ym modd grid neu restr. Ewch i ddewislen asesiad a dewiswch Dadansoddiad Cwestiwn.

Question analysis from a particular test menu.

Tudalen Dadansoddeg Cwestiynau

Dim ond o'r bar llywio Dadansoddi > tudalen Dadansoddi Cwrs > tab Dadansoddeg Cwestiynau y mae'r dudalen Dadansoddeg Cwestiynau ar gael.

This is how the question analysis from course analytics looks like.

Gallwch redeg adroddiad ar asesiad gyda chyflwyniadau a dim cwestiynau, ond fe gewch adroddiad heb unrhyw wybodaeth ddefnyddiol.

Byddwch yn derbyn neges bod yr adroddiad dadansoddiad cwestiwn ar waith ac e-bost pan fydd yr adroddiad yn barod. Gallwch adael y dudalen i weithio ym meysydd eraill o'ch cwrs a dychwelyd yn ddiweddarach i weld a yw'ch adroddiad yn barod.

An alert notifying that the question analysis report is under construction and will be sent via email when it is complete.

Colofn ystadegau

Bydd pob asesiad yn eich cwrs yn ymddangos gydag un o'r statysau hyn:

 • Adroddiad ar y gweill
 • Cwblhawyd ar {dyddiad}
 • Nid yw'r data bellach yn gyfredol: Mae gan yr asesiad mwy o gyflwyniadau i'w hasesu nawr.
 • Dim digon o ddata: Does dim cyflwyniadau'n bodoli. Mae Rhedeg Adroddiad wedi'i analluogi.
 • Dim cwestiynau yn yr asesiad: Nid oes gan yr asesiad unrhyw gwestiynau neu gyflwyniadau. Mae Rhedeg Adroddiad wedi'i analluogi.
 • Dim statws wedi'i restru: Mae gan yr asesiad gwestiynau a chyflwyniadau, ond dydych chi heb redeg adroddiad. Mae Rhedeg Adroddiad wedi'i alluogi.
 • Gwall: Rhedeg

Gweld crynodeb dadansoddeg cwestiynau'r asesiad

Ar ôl i chi redeg adroddiad, gallwch weld crynodeb o'r wybodaeth a manylion cyffredinol am bob cwestiwn. Dewiswch yr asesiad ar y dudalen Dadansoddeg Cwestiwn i weld y crynodeb.

Dim ond ymgeisiau a gyflwynwyd sy'n cael eu defnyddio mewn cyfrifiadau. Pan fydd y myfyrwyr wrthi’n cwblhau prawf, caiff yr ymgeisiau hyn eu hanwybyddu hyd nes ichi redeg y dadansoddiad ar ôl i’r myfyrwyr ei gyflwyno. Bydd sero awtomatig yn cael ei bennu am waith hwyr nad sydd wedi'i gynnwys mewn cyfrifiadau.

Test summary with discrimination and difficulty purple bars and an option to select the review column so questions that need review appear first.
 1. Crynodeb o'r ystadegau ar gyfer yr asesiad unigol:
  • Sgôr ar Gyfartaledd: Y sgôr a ddangosir yw’r sgôr cyfartalog a gofnodir ar gyfer yr asesiad yn y Llyfr Graddau. Gall y sgôr cyfartalog newid os oes mwy o ymgeisiau'n cael eu cyflwyno a'u graddio.
  • Cwestiynau Posib: Cyfanswm nifer y cwestiynau yn yr asesiad.
  • Ymgeisiau a Gwblhawyd: Nifer yr asesiadau a gyflwynwyd.
  • Amser a dreuliwyd ar gyfartaledd: Y cyfartaledd amser ar gyfer yr holl ymgeisiau a gyflwynwyd.
 2. Ail-redwch adroddiad neu golygwch yr asesiad i wneud newid i gwestiynau.
 3. Defnyddiwch y graffiau i hidlo'r tabl o gwestiynau. Dewiswch elfennau yn y ddau graff i fireinio'ch chwiliad. Os na fyddwch yn dewis unrhyw beth, bydd yr holl gwestiynau'n ymddangos yn y tabl ar waelod y dudalen.
  • Ffafriaeth: Yn dynodi cystal mae cwestiynau'n gwahaniaethu rhwng myfyrwyr sy'n adnabod y pwnc a'r rhai sydd ddim.
   • Yn dangos nifer y cwestiynau sy'n cwympo i mewn i'r categorïau hyn:
    • Da (mwy na 0.3)
    • Gweddol (rhwng 0.1 a 0.3)
    • Gwael (llai na 0.1) categorïau
    • Methu â chyfrifo: Mae gan gwestiwn lefel cymhlethdod o 100% neu derbyniodd pob myfyriwr yr un sgôr ar gwestiwn.
   • Mae cwestiynau sydd â gwerthoedd gwahaniaethu yng nghategorïau Da a Gweddol yn gwahaniaethu rhwng myfyrwyr sydd â lefelau uwch ac is o wybodaeth.
   • Dylech adolygu cwestiynau sydd yng nghategori Gwael.
  • Cymhlethdod: Canran y myfyrwyr a atebodd y cwestiwn yn gywir
   • Yn dangos nifer y cwestiynau sy'n cwympo i mewn i'r categorïau hyn:
    • Hawdd (mwy na 80%)
    • Canolig (rhwng 30% a 80%)
    • Anodd (llai na 30%)
   • Argymhellir eich bod yn adolygu'r cwestiynau hynny yn y categorïau Hawdd neu Anodd.
 4. Dewiswch bennawd i sortio'r cwestiynau. Er enghraifft, trefnwch y golofn Adolygu fel bod y cwestiynau sydd angen eu hadolygu'n ymddangos gyntaf.
 5. Clirio'r Hidlyddion: Clirio'r hidlyddion y dewiswch chi yn y graffiau a dangos yr holl gwestiynau yn y tabl.
 6. Lawrlwytho'r adroddiad dadansoddeg cwestiwn

Ynghylch adran cwestiynau crynodeb yr asesiad

Mae'r tabl cwestiynau'n darparu ystadegau dadansoddi ar gyfer pob cwestiwn yn yr asesiad. Ar ôl i chi ddefnyddio'r graffiau i hidlo'r tabl cwestiynau, gallwch weld a sortio'r canlyniadau.

Yn gyffredinol, mae cwestiynau da yn cwympo yn y categorïau hyn:

 • Canolig cymhlethdod (rhwng 30% a 80%)
 • Da neu Gweddol gwerthoedd gwahaniaethu (uwch na 0.1)

Yn gyffredinol, mae’r cwestiynau hynny y dylech fwrw golwg drostynt yn cwympo yn y categorïau hyn. Efallai eu bod o ansawdd isel neu wedi'u sgorio'n anghywir.

 • Rhwyddineb Hawdd ( > 80%) neu Anodd ( < 30%)
 • Gwael ( < 0.1) gwerthoedd gwahaniaethu

Neges Atgoffa: Os na fyddwch yn dewis unrhyw beth, bydd yr holl gwestiynau'n ymddangos yn y tabl ar waelod y dudalen.

This is how the test analysis questions table looks like.

I archwilio cwestiwn penodol, cliciwch ar y teitl ac adolygu manylion y cwestiwn.

Bydd gwybodaeth yn ymddangos am bob cwestiwn yn y tabl:

 • Angen adolygu: Cewch y rhybudd hwb pan fo’r gwerthoedd gwahaniaethu yn llai na 0.1 Hefyd, pan fo’r gwerthoedd cymhlethdod naill ai’n fwy nag 80% (roedd y cwestiwn yn rhy hawdd) neu’n llai na 30% (roedd y cwestiwn yn rhy anodd). Adolygwch y cwestiwn i bennu a oes angen ei adolygu.
 • Cwestiwn Addasedig: Yn dangos Ie os byddwch yn rhedeg adroddiad, yna'n newid rhan o gwestiwn, ac yn ail-redeg yr adroddiad. Mae Ie hefyd yn ymddangos os gopïoch chi'r cwestiwn o asesiad arall pan greoch chi'r asesiad.

  Os yw Ie yn ymddangos yng ngholofn Cwestiwn Addasedig cwestiwn, nid yw'r Ie yn cario drosodd pan fyddwch yn archifo ac yn adfer y cwrs.

 • Ffafriaeth: Mae hyn yn dangos pa mor dda mae cwestiwn yn gwahaniaethu rhwng y myfyrwyr hynny sydd â dealltwriaeth dda o’r pwnc a’r rhai sydd heb. Mae cwestiwn yn wahaniaethwr da pan mae myfyrwyr sy'n ateb y cwestiwn yn gywir hefyd yn gwneud yn dda ar yr asesiad. Gall gwerthoedd fod rhwng -1.0 a +1.0. Caiff cwestiwn ei fflagio i gael ei adolygu os oes ganddo werth gwahaniaethu sy'n is na 0.1 neu werth negyddol. Does dim modd i werthoedd gwahaniaethu gael eu cyfrifo pan fo gan gwestiwn sgôr cymhlethdod o 100% neu pan fo pob un o’r myfyrwyr wedi derbyn yr un sgôr ar gyfer cwestiwn.

  Cyfrifir gwerthoedd gwahaniaethu gyda chyfernod cydberthynas Pearson. Mae X yn cynrychioli sgoriau pob myfyriwr ar gwestiwn ac mae Y yn cynrychioli sgoriau pob myfyriwr ar yr asesiad.

  Mathematical formula of the Pearson correlation coefficient to calculate discrimination values.

  Y newidynnau hyn yw’r sgôr safonol, y cymedr sampl a’r gwyriad safonol sampl, yn y drefn honno.

  The standard score, sample mean, and sample standard deviation are the core elements of the Pearson correlation coefficient to calculate discrimination values.
 • Cymhlethdod: Canran y myfyrwyr a atebodd y cwestiwn yn gywir. Mae'r canran anhawster wedi ei restru ynghyd â'i gategori: Hawdd (uwch na 80%), Canolig (rhwng 30% a 80%), ac Anodd (llai na 30%). Gall werthoedd cymhlethdod amrywio o 0% i 100%. Mae canran uchel yn dynodi bod y cwestiwn yn hawdd. Amlygir cwestiynau yn y categorïau hawdd neu anodd ar gyfer eu hadolygu.

  Mae lefelau o gymhlethdod sydd ychydig yn uwch na hanner ffordd rhwng sgoriau perffaith a sgoriau hap a damwain yn fwy llwyddiannus wrth wahaniaethu rhwng y myfyrwyr hynny sy’n deall deunydd y prawf a’r rhai nad ydynt yn ei ddeall. Nid yw lefelau uchel o gymhlethdod yn cyfateb i lefelau uchel o wahaniaethu.

 • Ymgeisiau a Raddiwyd: Nifer y ceisiadau cwestiwn lle mae graddio'n orffenedig. Mae nifer uwch o ymgeisiau graddedig yn cynhyrchu ystadegau cyfrifedig mwy dibynadwy.
 • Sgôr ar Gyfartaledd: Y sgôr a ddangosir yw’r sgôr cyfartalog a gofnodir ar gyfer yr asesiad yn y Llyfr Graddau. Gall y sgôr cyfartalog newid ar ôl graddio'r holl ymgeisiau.

Gweld manylion cwestiwn unigol

Gallwch archwilio’r cwestiynau hynny y dylech fwrw golwg drostynt a gweld perfformiad y myfyrwyr. O'r tabl cwestiynau Dadansoddeg Cwestiwn, dewiswch deitl cwestiwn cysylltiedig i gyrchu crynodeb y cwestiwn.

This is how a particular question analysis summary looks like.
 1. Ar ôl i chi gyrchu cwestiwn, defnyddiwch ddewislen teitl y cwestiwn i gyrchu unrhyw gwestiwn yn yr asesiad. Gallwch lywio i'r cwestiynau eraill yn eu trefn ar ochr arall y dudalen.
 2. Mae’r tabl crynodeb yn dangos yr ystadegau am y cwestiwn.
 3. Dewiswch Golygu Asesiad i gyrchu'r asesiad a gwneud newidiadau.
 4. Bydd testun y cwestiwn a’r dewisiadau o ran atebion yn ymddangos. Gallwch weld sawl myfyriwr sy'n dewis pob dewis ateb neu'r ganran a atebwyd yn gywir. Er enghraifft, gyda chwestiwn Paru, byddwch yn gweld pa ganran o fyfyrwyr unodd y parau'n gywir. DIm ond testun y cwestiwn sy'n ymddangos ar gyfer cwestiynau Traethawd.

Ynghylch ymgeisiau lluosog, gwrthwneud cwestiynau a golygu cwestiynau

Dyma sut mae'r dadansoddeg yn mynd i'r afael â rhai sefyllfaoedd cyffredin:

 • Pan fo myfyrwyr yn sefyll asesiad fwy nag unwaith, yr ymgais olaf a gaiff ei ddadansoddi. Cyn gynted ag y bydd myfyriwr yn cyflwyno ymgais arall, bydd unrhyw ddadansoddiad a wneir wedi hynny yn cynnwys yr ymgais diweddaraf.
 • Nid yw marciau a newidiwyd yn y Llyfr Graddau yn effeithio ar ddata’r dadansoddiad, oherwydd bod y dadansoddiad yn cynhyrchu data ystadegol am y cwestiynau ar sail ymgeisiau gorffenedig y myfyrwyr.
 • Pan fyddwch yn gwneud newidiadau i gwestiwn neu'n graddio cwestiynau eich hun, rhaid i chi redeg y dadansoddiad eto i weld a yw'r newidiadau'n effeithio ar y data.

Enghreifftiau

Gall dadansoddiad cwestiynau eich helpu i wella ar gwestiynau ar gyfer y tro nesaf y cynhelir y prawf. Gallwch hefyd addasu cwestiynau sy’n gamarweiniol neu’n amwys ar asesiad cyfredol.

 • Mewn cwestiwn Amlddewis, mae nifer cyfartal o fyfyrwyr yn dewis A, B ac C. Dylech fwrw golwg dros yr atebion a gwirio nad ydynt yn amwys neu’n rhy anodd, neu i wirio a gafodd y deunydd ei drafod.
 • Argymhellir adolygu cwestiwn oherwydd ei bod yn cwympo yn y categori caled. Rydych yn pennu a yw'r cwestiwn yn anodd, ond rydych yn ei gadw er mwyn gwerthuso amcanion eich cwrs mewn modd priodol.
 • Mae’r system wedi tynnu’ch sylw at Gwestiwn Amlddewis y dylech fwrw golwg drosto. Dewisodd mwy o fyfyrwyr sydd yn y 25% Uchaf ateb B, er mai ateb A sy’n gywir. Rydych yn sylweddoli na roddoch yr ateb cywir pan greoch chi’r cwestiwn. Rydych yn golygu cwestiwn yr asesiad a chaiff ei ailraddio'n awtomatig.


Lawrlwytho canlyniadau asesiadau

Efallai bydd angen i chi lawrlwytho canlyniadau profion i'w dadansoddi a'u gwerthuso'n allanol. Mae dadansoddi allanol yn bwysig ar gyfer cefnogi ymdrechion ansawdd cyrsiau ac asesu. Heblaw am hynny, mae sefydliadau yn aml eisiau cael data asesiadau wedi'u cydgasglu ar gyfer gweithgareddau achredu ac adolygu rhaglenni.

Gallwch lawrlwytho canlyniadau asesiadau o wedd grid neu wedd rhestr y llyfr graddau: 

 • O wedd grid y llyfr graddau, dewiswch yr asesiad i ddangos y ddewislen opsiynau a dewiswch Lawrlwytho'r canlyniadau.
Download Results option from Gradebook grid view highlighted.
 • O wedd rhestr y llyfr graddau, dewiswch ddewislen opsiynau'r asesiad a dewiswch Lawrlwytho'r canlyniadau.
Download Results option from Gradebook grid view highlighted.

Bydd gennych nifer o opsiynau wrth lawrlwytho canlyniadau.

 • Math o ffeil: Taenlen Excel (.xls) neu Werth wedi'i Wahanu ag Atalnodau (.csv). .xls yw'r math diofyn.
 • Fformat y canlyniadau: Yn ôl myfyriwr neu yn ôl cwestiwn a myfyriwr. Yn ôl myfyriwr yw'r fformat diofyn.
 • Ymgeisiau i'w lawrlwytho Naill ai pob ymgais neu ddim ond yr ymgeisiau a gynhwysir yng nghyfrifiad y radd. Gallwch ddiffinio pa ymgeisiau i'w cynnwys yng nghyfrifiad y radd yng ngosodiadau Ymgeisiau gradd. Y gosodiad diofyn yw lawrlwytho dim ond yr ymgeisiau a ddefnyddir ar gyfer y cyfrifiad.
These are the file types, formats and attempts you have to download results.

Mae'r adroddiad a lawrlwythwyd yn cynnwys y wybodaeth ganlynol:

 • Enw'r myfyriwr
 • Enw defnyddiwr
 • Cwestiynau
 • Atebion
 • Statws graddio
 • Unrhyw gynnwys mae'r myfyriwr wedi'i gynnwys yn ei gyflwyniad

Enghraifft o'r fformat canlyniadau Lawrlwytho yn ôl myfyriwr:

Sample from the Download by student format.

Enghraifft o'r fformat canlyniadau Lawrlwytho yn ôl myfyriwr a chwestiwn:

Sample for the result format “Download by student and question”.

Os byddwch yn defnyddio graddio dienw, bydd y canlyniadau a lawrlwythwyd yn eithrio manylion myfyrwyr a sgoriau nes i'r graddau gael eu cyhoeddi ar gyfer pob myfyriwr.