Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r profion ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra, ond ni ellir gweld arolygon a gyflwynir yn ddienw ar hyn o bryd.

Dangos atebion cywir

Wrth i chi ddewis gosodiadau'r asesiad, gallwch ganiatáu i fyfyrwyr weld atebion cywir cwestiynau a raddir yn awtomatig ar ôl cyflwyno. Er enghraifft, rydych am drefnu bod myfyrwyr yn gweld pa gwestiynau a gollasant ar asesiad ymgeisiau lluosog, ond heb weld yr atebion cywir. Gallwch hefyd guddio atebion nes i bob myfyriwr orffen cyflwyno ei waith.

Ym mhanel gosodiadau'r asesiad, ni ddewisir Dangos atebion cywir a Dangos sgoriau cwestiynau yn ddiofyn, felly cuddir atebion cywir a sgoriau fesul cwestiwn rhag myfyrwyr. Pan fyddwch eisiau i fyfyrwyr adolygu eu hatebion gyda chynnwys yr asesiad, ewch yn ôl i'r panel gosodiadau a dewiswch Dangos atebion cywir. Dewisir Dangos sgorau cwestiynau yn awtomatig. Pan fyddwch yn dangos atebion cywir, bydd angen i chi hefyd ddangos sgorau'r cwestiynau. I ddangos y sgôr fesul cwestiwn yn unig, ond nid y sgôr gywir, cliriwch y blwch ticio Dangos atebion cywir.

Nid yw'r dyddiadau cyflwyno a osodwyd gennych yn effeithio ar y gosodiad hwn. Dewiswch y blwch ticio pan fyddwch yn barod i ddatgelu'r atebion i bob myfyriwr.

Ar ôl i fyfyrwyr gwblhau asesiad a mynd yn ôl i’w adolygu, bydd baner yn ymddangos ar frig yr asesiad. Rhoddir gwybod iddynt y bydd eu hyfforddwr yn datgelu’r atebion cywir ar ôl i bob myfyriwr gyflwyno. Ni fydd unrhyw adborth a roddwyd gennych yn ymddangos nes i chi gyhoeddi graddau.

Os nad ydych eisiau i fyfyrwyr weld y faner ar gyfer asesiadau heb gwestiynau, dewiswch y blwch ticio Dangos atebion cywir wrth greu'r asesiad.

Adborth awtomatig

Mae adborth awtomatig yn caniatáu i chi roi adborth ar fathau unigol o gwestiynau a raddir yn awtomatig. Bydd myfyrwyr yn derbyn yr adborth yn awtomatig ar sail y gosodiadau amser rhyddhau rydych yn eu rhoi. Gallwch ychwanegu adborth at lefel y cwestiwn ar yr adeg hon. 

Dewiswch y togl i alluogi Adborth Awtomatig. Teipiwch eich adborth ar gyfer Adborth ateb cywir ac Adborth ateb anghywir. Mae adborth ateb anghywir hefyd yn ymddangos ar gyfer atebion â chredyd rhannol. Yn ddiofyn, dangosir adborth awtomatig ar ôl cyflwyniad y myfyriwr. Dewiswch yr eicon golygu i newid y gosodiadau amser rhyddhau. Dangos yr adborth ar ôl cyflwyno neu ar ddyddiad penodol. Os ydych wedi dewis Dangos atebion cywir, mae angen i’ch gosodiadau adborth awtomatig ddangos ar yr un pryd neu cyn eich dyddiad dangos atebion cywir.


Ynghylch codau mynediad

Ychwanegu haen o ddiogelwch at eich asesiadau â chod mynediad.

Gallwch ddosbarthu cod mynediad i reoli pan fydd myfyrwyr yn cymryd asesiad. Ar yr adeg hon, cynhyrchir codau mynediad ar hap gan y system. Ni allwch addasu'r codau mynediad.

Mae asesiadau yn cyfeirio at brofion ac aseiniadau, ond nid eitemau SCORM.

Enghraifft:

Gallwch ychwanegu cod mynediad gan eich bod eisiau i ychydig o fyfyrwyr wneud yr asesiad cyn myfyrwyr eraill. Gallwch ryddhau’r cod mynediad i’r grŵp cyntaf o fyfyrwyr. Ni all y myfyrwyr sy’n gwneud yr asesiad yn nes ymlaen weld rhagolwg o'r asesiad cyn iddynt ei wneud.

Enghraifft:

Gallwch ychwanegu cod mynediad ar gyfer asesiad wedi’i oruchwylio neu wedi’i arolygu. Mae myfyrwyr yn dangos prawf hunaniaeth, yn derbyn y cod gan yr hyfforddwr neu broctor ac yn gwneud yr asesiad yn y dosbarth.

Os yw sawl grŵp o fyfyrwyr yn gwneud yr un prawf ar amseroedd gwahanol, gallwch newid y cod mynediad ar gyfer pob grŵp. Ond gwnewch yn siŵr nad yw myfyrwyr wedi cadw eu gwaith i’w orffen yn nes ymlaen.

Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, yr unig beth y gall myfyrwyr ei weld yw asesiad a ddiogelir gan god mynediad os nad ydych yn ychwanegu amodau rhyddhau neu’n ei guddio. Gall pob myfyriwr agor y panel Manylion a Gwybodaeth i weld unrhyw gyfarwyddiadau rydych wedi’u hychwanegu. Ni allant ddechrau'r asesiad heb y cod mynediad.

Ni storir y cod mynediad unrhyw le yn y system. Gall myfyrwyr ond dderbyn y cod mynediad gennych chi neu rolau eraill rydych yn dewis ei roi iddynt. Gallwch newid y cod mynediad yn ôl yr angen a rhoi gwybod i fyfyrwyr.

Gall myfyrwyr ddefnyddio'r un cod os ydynt yn cadw’r asesiad ac eisiau dod yn ôl yn nes ymlaen. Nid oes angen i fyfyrwyr ddefnyddio'r cod mynediad i weld y graddau ac adborth rydych yn eu postio.


Ychwanegu cod mynediad

Ym mhanel Gosodiadau prawf neu aseiniad, dewiswch Ychwanegu cod mynediad yn adran Diogelwch Asesiad.

Trowch y cod mynediad i Ymlaen. Mae’r system yn cynhyrchu cod mynediad 6 digid ar hap ni allwch ei addasu. Defnyddiwch yr eiconau nesaf at y cod mynediad i’w gopïo neu adnewyddwch i newid y cod. Dim ond hyfforddwyr sy’n gallu adnewyddu a newid y cod mynediad. Os ydych yn diffodd y cod ac yn ei droi ymlaen eto, ni fydd y cod yn newid.

Dewiswch Parhau. Bydd y cod mynediad yn ymddangos yn y panel Gosodiadau. Gallwch ddewis eicon y bin sbwriel i dynnu'r cod. Ni fydd angen cod ar fyfyrwyr i ddechrau neu barhau â'r asesiad bellach.

Neges Atgoffa: Mae hyfforddwyr neu broctorion yn rhoi'r cod mynediad i fyfyrwyr.

LockDown Browser Dashboard

I ychwanegu rhagor o ddiogelwch at eich asesiadau, gallwch droi’r Lockdown Broswer a chod mynediad ymlaen a byddant yn gweithio gyda’i gilydd. Mae angen i fyfyrwyr roi'r cod mynediad cywir cyn i’r LockDown Browser lansio.

Rhagor am y LockDown Browser


Ychwanegu amserydd

Gallwch ychwanegu terfyn amser at brawf yn Wedd Cwrs Ultra. Gall cyfyngiad amser sicrhau fod myfyrwyr yn ystyriol o’u gwaith ac y canolbwyntio ar brawf oherwydd bydd gan bob unigolyn amser cyfyngedig i gyflwyno. Caiff ymgeisiau i wneud y prawf eu cadw a’u cyflwyno’n awtomatig pan fydd yr amser ar ben.

Gallwch hefyd ganiatáu i fyfyrwyr weithio y tu hwnt i'r terfyn amser. Mae amser ychwanegol yn caniatáu i fyfyrwyr ailgysylltu os ydynt yn colli cysylltiad yn ystod eu hymgeisiau. Gallwch ganiatáu amser ychwanegol i weld a yw'r amser gwreiddiol rydych chi wedi’i osod yn ddigon i fyfyrwyr ddarllen ac ateb yr holl gwestiynau. Pan fyddwch yn graddio profion, gallwch weld faint o amser ychwanegol ddefnyddiodd pob myfyriwr i gwblhau'r prawf. Gallwch hefyd weld pa gwestiynau a atebwyd ar ôl y terfyn amser cychwynnol. Mae myfyrwyr hefyd yn gweld yr un wybodaeth hon pan fyddant yn cyrchu eu profion graddedig.

Ar yr adeg hon, ni allwch ychwanegu terfyn amser at brofion grŵp.

Yn y panel Gosodiadau Prawf , dewiswch Ychwanegu terfyn amser yn yr adran Offer Ychwanegol .

Yn gyntaf, teipiwch derfyn amser. Rhaid ichi ychwanegu terfynau amser fel rhifau cyfan rhwng 1 a 480. Nid yw degolion yn cael eu cefnogi. Nesaf, dewiswch un o ddau opsiwn:

 • Caiff gwaith ei gadw a'i gyflwyno'n awtomatig pan fydd amser yn dod i ben : Os nad yw myfyriwr yn cyflwyno o fewn y terfyn amser, mae'r system yn cadw ac yn cyflwyno'r prawf yn awtomatig.
 • Mae gan fyfyrwyr amser ychwanegol i weithio ar ôl i'r terfyn amser ddod i ben : Yn y ddewislen sy'n ymddangos pan ddewiswch yr opsiwn hwn, dewiswch faint o amser ychwanegol:
  • 50%
  • 100%
  • Amser ychwanegol diderfyn

Mae'r opsiynau 50% a 100% yn dangos faint o amser sy'n cael ei ychwanegu at y terfyn amser cyn i'r prawf gael ei gadw a'i gyflwyno'n awtomatig. Er enghraifft, os ydych chi'n gosod 60 munud fel y terfyn amser ac yn dewis 50% o amser ychwanegol, gall eich myfyrwyr weithio am 30 munud ychwanegol. Ni fydd eich myfyrwyr yn cael eu rhybuddio am yr amser ychwanegol a ganiateir hyd nes y bydd y terfyn amser cychwynnol bron i fyny. Maen nhw'n derbyn negeseuon popian-i fyny sy'n eu rhybuddio am yr amser ychwanegol a ganiateir. Gallant ddewis defnyddio'r amser ychwanegol neu gyflwyno'r prawf. Fe'u hysbysir y gallent dderbyn credyd rhannol am waith a gyflwynir ar ôl y terfyn amser.

Os ydych chi'n caniatáu ceisiadau lluosog, mae'r terfyn amser yn berthnasol i bob cais.

Dewiswch yr X i ddychwelyd i banel Gosodiadau'r Prawf. Gallwch weld y gosodiad terfyn amser a wnaethoch. Dewiswch y terfyn amser i wneud newidiadau. Fodd bynnag, ni allwch olygu'r terfyn amser ar ôl i fyfyrwyr wneud cyflwyniadau. Pwyntiwch at y terfyn amser i gyrchu'r eicon Gwaredui gael gwared arno. Mae'r terfyn amser hefyd yn ymddangos ar y dudalen Cynnwys y Cwrs gyda manylion y prawf, ond nid yw'r amser ychwanegol yn ymddangos.

Cymhwysiad terfyn amser + therfyn amser

Os oes gan fyfyrwyr gymhwysiad terfyn amser ac rydych yn caniatáu rhagor o amser i gwblhau asesiad yn y gosodiadau, cyfunir yr amseroedd.

Rhagor ynghylch cymwysiadau terfyn amser

Llif gwaith myfyriwr

Mae myfyrwyr yn gweld y terfyn amser gyda manylion prawf eraill ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Maent hefyd yn gweld y terfyn amser ar banel Manylion a Gwybodaeth y prawf ac o fewn y prawf wrth iddyn nhw weithio.

Pan fydd myfyrwyr yn dewis Dechrau ymgais, byddant yn gweld ffenestr naid i ddechrau'r amserydd cyn y gallant gyrchu'r prawf.

Os ydych wedi caniatáu amser ychwanegol, pan fydd yr amser cychwynnol i fyny, bydd ffenestr popian i fyny arall yn eu hysbysu y gallant gyflwyno'r prawf nawr neu weithio am fwy o amser. Fe’u hysbysir hefyd y gallai'r gwaith a gyflwynir ar ôl y terfyn dderbyn credyd rhannol. Ni fydd eich myfyrwyr yn cael eu rhybuddio am yr amser ychwanegol a ganiateir hyd nes y bydd y terfyn amser cychwynnol bron i fyny.

Mae'r amserydd yn parhau i redeg a yw myfyrwyr yn gweithio'n weithredol ar y prawf ai peidio. Mae'r amserydd yn ymddangos ar waelod y ffenestr i adael i fyfyrwyr wybod faint o amser sydd ar ôl. Os byddant yn cadw drafft neu yn gadael y ffenestr prawf, mae'r cyfrif yn parhau ac mae eu gwaith yn cael ei gadw a'i gyflwyno pan fydd amser yn dod i ben.

Rhagor am raddio brofion gyda therfynau amser

Video: Timed Assessments


Watch a video about timed assessments

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Timed assessments shows how to add a timer to assessments.


Ceisiadau lluosog

Yn Gosodiadau Prawf, gallwch ddewis gadael i fyfyrwyr gyflwyno mwy nag un ymgais. Mae ceisiadau lluosog yn newid sut mae gradd derfynol y prawf yn cael ei chyfrifo. Dewiswch sut rydych eisiau cyfrifo'r radd derfynol:

 • Cyfartaledd yr holl geisiadau
 • Cais cyntaf â gradd
 • Cais â'r radd uchaf
 • Cais olaf â gradd
 • Cais â'r radd isaf

Ni allwch ganiatáu ymgeisiau lluosog ar brawf grŵp neu pan fyddwch yn casglu cyflwyniadau all-lein.

Mae'r gosodiad Graddio ymgeisiau yn pennu sut mae'r radd derfynol yn cael ei chyfrifo'n awtomatig, ond mae gennych yr opsiwn i wrthwneud y radd. Mae pob ymgais yn amodol ar y dyddiad dyledus a osodwyd gennych chi ar gyfer y prawf. Os yw myfyriwr yn cyflwyno cais ar ôl y dyddiad dyledus, caiff y cais ei farcio'n hwyr. Dangosir ymdrechion a gyflwynwyd cyn y dyddiad cau fel ar amser.

Gallwch wrthwneud dim ond y radd derfynol, nod y graddau ar gyfer pob ymgais.

Rhagor am raddio prawf â cheisiadau lluosog


Trefnu cwestiynau ac atebion ar hap

Gallwch drefnu cwestiynau a'u hatebion ar hap i ategu gweithgareddau ymarfer/drilio a helpu myfyrwyr i osgoi anonestrwydd academaidd.

Gallwch drefnu atebion ar gyfer cwestiynau Cyfatebu ac Amlddewis ar hap yn unig. Os ydych eisiau trefnu atebion ar hap ar gyfer cwestiynau Gwir/Gau, defnyddiwch y math o gwestiwn Amlddewis gyda dewisiadau atebion Gwir a Gau.

Gallwch ddefnyddio un neu ddau osodiad er mwyn i brofion ymddangos yn wahanol ar gyfer pob myfyriwr. Bydd neges yn ymddangos ar dudalen Gosodiadau Cynnwys y prawf ynghylch eich dewisiadau trefnu atebion ar hap.

Trefnu Cwestiynau ar Hap

Yn Gosodiadau Prawf, dewiswch Trefnu cwestiynau ar hap i ddangos cwestiynau i fyfyrwyr mewn trefn ar hap.

Mae cwestiynau'n ymddangos mewn trefn wrth i chi greu prawf. Bob tro mae myfyriwr yn dechrau cais ar brawf, mae'r cwestiynau'n ymddangos mewn trefn wahanol. Os ydych chi'n cynnwys cyfeiriadau at rifau’r cwestiynau fel y maent yn ymddangos ar y dudalen Cynnwys a Gosodiadau, peidiwch â defnyddio'r opsiwn Trefnu cwestiynau ar hap. Mae'r drefn ar hap yn newid rhifau'r cwestiynau a allai achosi dryswch.

Ar ôl i fyfyrwyr ddechrau eu cyflwyniadau, gallech chi ddewis neu glirio'r gosodiad Trefnu cwestiynau ar hap.

Ni allwch drefnu cwestiynau ar hap mewn prawf â blociau testun neu ffeiliau.

Trefnu atebion ar hap

Yn Gosodiadau Prawf, dewiswch Trefnu atebion ar hap i ddangos opsiynau ateb Ateb Lluosog ac Amlddewis i fyfyrwyr mewn trefn ar hap.

Mae atebion yn ymddangos mewn trefn wrth i chi greu'r prawf. Bob tro mae myfyriwr yn dechrau cais ar brawf, mae'r atebion yn ymddangos mewn trefn wahanol.

Ar ôl i fyfyrwyr ddechrau eu cyflwyniadau, fe allwch chi ddewis neu glirio'r gosodiad Trefnu atebion ar hap.


Galluogi graddio dienw

Pan fyddwch yn creu prawf heb gwestiynau, gallwch alluogi graddio dienw yn y panel Gosodiadau'r Prawf. Caiff enwau'r myfyrwyr eu cuddio wrth i chi raddio. Testun a ffeiliau yn unig allwch chi eu hychwanegu at aseiniadau a chaiff eu graddio'n ddienw.

Rhagor ynghylch graddio dienw


Galluogi graddio cyfochrog

Pan fyddwch yn creu prawf heb gwestiynau, gallwch alluogi graddio cyfochrog ym mhanel Gosodiadau'r Prawf

Mae’r system yn neilltuo graddwyr o'ch dewis ar hap fel bod gan bob myfyriwr ddau raddiwr ar gyfer y prawf. Dosbarthir y baich gwaith graddio yn gyfartal rhwng y graddwyr. Gall graddwyr ond agor y cyflwyniadau ar gyfer y myfyrwyr a neilltuwyd iddynt. Mae hyfforddwyr neu gysonwyr yn pennu'r graddau terfynol ar gyfer myfyrwyr.

Rhagor am raddio cyfochrog


Ynghylch eithriadau asesiadau

Pan fydd amgylchiadau arbennig yn codi, gallwch roi eithriad i fyfyriwr unigol ar brawf neu aseiniad penodol. Mae eithriad yn cynnwys ymgeisiau ychwanegol neu fynediad estynedig, hyd yn oed os yw'r asesiad wedi'i guddio o fyfyrwyr eraill. Gallwch ehangu mynediad â’r dyddiadau dangos ar a chuddio ar ôl sy’n wahanol i’r dyddiad cyflwyno.

Mae angen i chi osod argaeledd amodol—dyddiadau dangos ar a chuddio ar ôl—cyn i chi osod eithriad unigol ar gyfer mynediad estynedig.

Mae eithriad yn diystyru'r ddau osodiad sydd wedi'u gosod ar gyfer pawb arall ar gyfer yr asesiad penodol hwnnw yn unig. Nid yw myfyrwyr yn gweld yr eithriadau rydych wedi'u hychwanegu.

Rydych yn gosod eithriadau prawf ac asesiad o dudalen Cyflwyniadau yr asesiad neu gyflwyniad unigol. Efallai byddwch yn defnyddio eithriadau ar gyfer myfyrwyr sydd â phroblemau rhyngrwyd, anableddau, neu wahaniaethau technoleg ac iaith.

Enghreifftiau:

 • Prawf gydag un ymgais: Caniatáu rhagor o ymgeisiau ar gyfer myfyriwr sy'n ddall ac sydd am ddefnyddio technoleg darllenydd sgrin am y tro cyntaf.
 • Aseiniad gydag argaeledd amodol Cuddio ar ôl dyddiad ac amser: Ehangu'r mynediad i aseiniad ar gyfer myfyriwr sydd â phroblemau rhyngrwyd. Fodd bynnag, os yw'r dyddiad ac amser dyledus yr un amser â'r amser Cuddio ar ôl gwreiddiol, caiff y cyflwyniad ei farcio yn hwyr yn y llyfr graddau serch hynny.

Ar gyfer aseiniad grŵp neu brawf grŵp, gallwch roi eithriad i grŵp unigol am fynediad estynedig yn unig. Ni chaniateir ymgeisiau lluosog ar gyfer asesiadau grŵp ar yr adeg hon.

Rhagor am eithriadau grŵp

Eithriadau yn erbyn cymwysiadau

Mae eithriadau yn wahanol i'r cymwysiadau y gosodwch yng nghofrestr y cwrs. Mae cymhwysiad yn berthnasol i bob dyddiad dyledus neu derfyn amser yn eich cwrs ar gyfer myfyriwr unigol. Ni chaniateir eithriadau ar gyfer dyddiadau cyflwyno a therfynau amser ar gyfer myfyriwr neu grŵp unigol ar yr adeg hon. Mae eithriadau ond yn cael eu caniatáu ar gyfer dyddiadau dangos ar a chuddio ar ôl ac ymgeisiau ychwanegol.

Rhagor ar gymwysiadau

Rhagor am sut mae cymwysiadau yn gweithio gyda grwpiau


Creu eithriad asesiad

O dudalen Cyflwyniadau asesiad, gallwch ychwanegu eithriadau ar gyfer myfyrwyr fesul un. Gallwch hefyd ychwanegu eithriadau o dudalen cyflwyniad myfyriwr neu grŵp unigol. Ni allwch ychwanegu eithriad ar gyfer asesiad a raddiwyd yn ddienw.

O dudalen Cyflwyniadau asesiad

O dudalen Cyflwyniadau asesiad, agorwch y ddewislen yn rhes myfyriwr a dewiswch Golygu gosodiadau. Bydd y panel Golygu Gosodiadau Cyflwyno yn agor.

Gallwch newid dyddiadau ac amserau Dangos ar a Cuddio ar ôl a chaniatáu ymgeisiau ychwanegol.

Rhagor am argaeledd amodol

Ni allwch gadw nes i chi wneud newidiad i'r gosodiadau. Os nad ydych am wneud unrhyw newidiad, dewiswch Canslo i gau'r panel.

O gyflwyniad unigol

O dudalen cyflwyniad myfyriwr neu grŵp, agorwch y ddewislen nesaf at y bilsen radd a dewiswch Eithriadau. Bydd y panel Golygu Gosodiadau Cyflwyno yn agor.

Enghraifft o fynediad estynedig:

Os ydych wedi cuddio cynnwys ar ôl dyddiad ac amser penodol, gallwch estyn mynediad ar gyfer myfyriwr unigol. Er enghraifft, cuddir "Prawf 1" heddiw ar ôl 10 AM. Mae gan fyfyriwr broblemau rhyngrwyd, felly rydych yn estyn mynediad ar gyfer y myfyriwr hwnnw yn unig tan 6 PM. Fodd bynnag, os yw'r dyddiad dyledus am 10 AM hefyd, caiff y cyflwyniad ei farcio'n hwyr yn y llyfr graddau serch hynny.

Yn y ffrwd gweithgarwch, caiff y myfyriwr ei hysbysu am argaeledd y prawf, ond ni restrir yr ystod o fynediad estynedig yn y ffrwd neu gyda'r prawf. Bydd rhaid ichi roi gwybod i'r myfyriwr am hyd yr ystod o fynediad estynedig. Bydd rhaid ichi hefyd hysbysu myfyrwyr fesul un pan fyddwch yn caniatáu ymgeisiau ychwanegol.

Ymddengys eicon eithriad

Ar ôl i chi ganiatáu eithriad ar gyfer asesiad myfyriwr, byddwch yn gweld eicon nesaf i enw'r myfyriwr. Yr eicon eithriad asesiad yw'r un eicon sy'n ymddangos ar gyfer cymwysiadau. Os oes gan fyfyriwr gymhwysiad ac eithriad ar gyfer asesiad, ymddengys un eicon yn unig.

Os byddwch yn copïo asesiad o un cwrs i gwrs arall, ni chopiir yr eithriadau. Mae'r cynnwys wedi'i osod i Wedi’i Guddio rhag myfyrwyr os ydych yn copïo eitemau unigol i'ch cwrs. Os byddwch yn copïo asesiad o un cwrs i gwrs arall, ni chopiir data am fyfyrwyr penodol.


Ychwanegu eithriad ar ôl i radd gael ei bostio

Gallwch gynnig eithriad i fyfyriwr ar gyfer asesiad rydych wedi'i raddio a phostio yn barod. Er enghraifft, os ydych am i fyfyriwr ail-wneud prawf wedi'i raddio yn awtomatig sydd heb ragor o ymgeisiau, gallwch ychwanegu ymgais arall. Bydd rhaid i chi roi gwybod i'r myfyriwr am yr ymgais ychwanegol gan nid yw'r system yn anfon hysbysiad.

Gosodiad seroau awtomatig

Os ydych wedi gweithredu seroau awtomatig ar gyfer gwaith nas cyflwynwyd yn eich cwrs, caiff y myfyriwr sero hyd yn oed ar ôl i chi ychwanegu eithriad. Disodlir y sero awtomatig ar ôl i chi raddio'r cyflwyniad.

Rhagor am seroau awtomatig

Video: Grant Assessment Exceptions


Watch a video about assessment exceptions

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Grant assessment exceptions shows how to allow an exception on a specific test or assignment to an individual student.


Eithriadau asesiadau grŵp

Caniateir un math o eithriad yn unig ar gyfer asesiadau grŵp. Gallwch roi eithriad am fynediad estynedig i grŵp unigol ar gyfer prawf grŵp neu aseiniad grŵp penodol. Oherwydd ni chaniateir ymgeisiau lluosog ar gyfer asesiadau grŵp, ni allwch newid yr ymgeisiau a ganiateir.

O dudalen Cyflwyniadau asesiad grŵp, gallwch ychwanegu eithriadau ar gyfer grwpiau fesul un. Gallwch hefyd ychwanegu eithriadau o dudalen cyflwyniad grŵp unigol.

Ar dudalen Cyflwyniadau asesiad grŵp, ymddengys yr un eicon ar gyfer eithriadau a chymwysiadau grŵp. Ymddengys yr eithriad asesiad gydag enw grŵp. Os oes gan grŵp aelodau â chymwysiadau, ymddengys yr un eicon gydag enw'r grŵp. Agorwch y ddewislen ar gyfer enw pob grŵp ag eicon i weld yr eithriadau rydych wedi'u hychwanegu. Os oes gan grŵp aelodau â chymwysiadau ac eithriad ar gyfer asesiad grŵp, ymddengys un eicon yn unig.

Pan ewch i grwpiau o banel gosodiadau asesiad, ymddengys grwpiau ag eithriadau gydag eicon nesaf i'r grŵp. Ymddengys aelodau'r grŵp sydd â chymwysiadau gyda'r un eicon nesaf at eu henwau.


Ailosod eithriad

Gallwch dynnu eithriad myfyriwr neu grŵp ar gyfer asesiad.

O dudalen Cyflwyniadau asesiad > dewislen myfyriwr neu grŵp > Golygu gosodiadau > Ailosod gosodiadau

Tynnir gosodiadau'r eithriad. Mae gan y myfyriwr neu grŵp osodiadau gwreiddiol yr asesiad ar gyfer yr ymgeisiau a ganiateir a'r ystod o amser mynediad bellach. Dewiswch Cadw i gadarnhau. Tynnir yr eicon ar gyfer yr eithriad oni bai bod gan y myfyriwr neu grŵp gymhwysiad hefyd.

Ni allwch leihau'r nifer o ymgeisiau ar ôl i fyfyrwyr ddechrau eu cyflwyniadau.