Ynghylch cwestiynau paru

Gyda chwestiynau paru, mae myfyrwyr yn paru eitemau yn y golofn Eitemau procio ag eitemau yn y golofn Atebion. Nid oes rhaid i'r nifer o eitemau ym mhob colofn fod yn gyfartal oherwydd gallwch chi ailddefnyddio atebion ac ychwanegu atebion eraill. Mae atebion ychwanegol yn tynwyr sylw nad ydynt yn paru ag unrhyw un o'r sbardunau ac yn cynyddu anhawster y cwestiwn. Mae rhai hyfforddwyr yn defnyddio tynwyr sylw er mwyn i fyfyrwyr fedru dyfalu atebion trwy'r broses ddileu.

Enghraifft:

Parwch yr anifeiliaid â'u deiet.

Mae myfyrwyr yn paru'r sbardunau: mochyn, llew, sebra, ceffyl a draenog â'r atebion: cigysydd, hollysydd, a llysysydd.

Yn yr enghraifft hon, mae angen i fyfyrwyr ddefnyddio rhai atebion fwy nag unwaith. Mae'r holl atebion yn ymddangos mewn trefn ar hap i fyfyrwyr.

Student view of answers to a matching question.

Graddir cwestiynau cyfatebu yn awtomatig. Os oes gan asesiad y math hwn o gwestiwn yn unig, mae'r sgorau asesiad yn cael eu postio'n awtomatig i fyfyrwyr eu gweld. Gallwch hefyd ganiatáu credyd rhannol a negyddol. 

Dysgu mwy am gredyd rhannol a negyddol

Dysgu sut i lywio Cwestiynau Paru â thechnoleg gynorthwyol


Creu cwestiynau paru

Pan fyddwch yn creu prawf newydd, dewiswch yr arwydd plws i agor y ddewislen. Mewn prawf sydd eisoes yn bodoli, dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych eisiau ychwanegu cwestiwn. Dewiswch Ychwanegu Cwestiwn cyfatebol

Gallwch ddim ond trefnu atebion ar hap ar gyfer cwestiynau Cyfatebu ac Amlddewis. Os ydych eisiau trefnu atebion ar hap ar gyfer cwestiynau Gwir/Gau, defnyddiwch y math o gwestiwn Amlddewis gyda dewisiadau ateb Gwir a Gau.

This is how the expanded Add question type menu looks like when you’re creating a new test.

Mae'r maes Cynnwys y Prawf yn agor.

Matching question in edit mode with the different options highlighted.

Byddwch yn defnyddio'r un broses wrth greu cwestiynau mewn profion ac aseiniadau.

Cam 1: Ychwanegwch y cyfarwyddiadau neu'r cwestiwn yn y golygydd.

Cam 2: Ychwanegwch brociau ac atebion.

 • Ychwanegwch o leiaf 1 proc a 2 ateb. Mae'r meysydd diofyn mewn cwestiwn Paru newydd yn bodloni'r gofyniad hwn.
  • Ychwanegu Pâr: Y nifer uchafswm o barau prociau ac atebion yw 100. Gallwch ailddefnyddio atebion mewn parau.
  • Ychwanegu Ateb: Nid yw atebion ychwanegol yn paru ag unrhyw brociau, ac ni allwch eu hailddefnyddio. Y nifer uchafswm o atebion ychwanegol yw 10.
 • Gallwch ychwanegu ffeiliau, fideo, sain, a dolenni i unrhyw faes â golygydd. Gwnewch ddewis o opsiynau'r golygydd neu'r ddewislenMewnosod Cynnwys, megis Mewnosod o'r Storfa Cwmwl. Mae gennych swyddogaethau golygydd cyfyngedig ar gyfer prociau ac atebion. Er enghraifft, ni allwch ychwanegu bwledi na rhestrau wedi'u rhifo.

Rhagor am storfa cwmwl

Gallwch ddefnyddio'r swyddogaethau yn y golygydd i fformatio testun.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestr â rhifau.

Cam 3: Dewiswch a ydych am ganiatáu credyd rhannol neu negyddol 

Cam 4: Mae gan gwestiynau werth rhagosodedig o 10 pwynt. Dewiswch y bilsen radd pwyntiau i deipio gwerth newydd.

Cam 5: Cadwch y cwestiwn.

 • Mae Cadw wedi'i analluogi nes i chi ychwanegu'r cwestiwn ac o leiaf 1 proc â 2 ateb. Os nad ydych am ddefnyddio'r maes ateb ychwanegol, bydd angen i chi gael dau bâr ag atebion.
 • Dilëwch unrhyw feysydd gwag, fel pâr gwag rydych wedi'i ychwanegu neu ateb ychwanegol gwag, er mwyn galluogi'r opsiwn Cadw. Nid yw'r opsiwn Dileu yn cael ei alluogi wrth ochr y maes Ateb ychwanegol 1 nes eich bod yn creu o leiaf dau bâr ag atebion.

Ailddefnyddio ateb

Gallwch ddefnyddio'r un ateb am fwy nag un pâr. Ni allwch ailddefnyddio ateb mewn maes ateb ychwanegol.

Cyrchwch y ddewislen wrth ochr maes ateb pâr a dewiswch Ailddefnyddio ateb. Dewiswch o'r atebion rydych wedi'u hychwanegu eisoes. Pan fyddwch yn ailddefnyddio ateb, bydd neges yn ymddangos yn y maes ateb: Ateb wedi'i ailddefnyddio o bâr [rhif]. Dewiswch yr X i dynnu'r ateb a ailddefnyddiwyd.

Os byddwch yn dileu pâr ag ateb a ailddefnyddiwyd gennych mewn un neu ragor o barau eraill, mae'r ateb yn cael ei ddileu hefyd o'r parau yr effeithiwyd arnynt. Os byddwch yn dechrau golygu ateb sydd wedi'i ailddefnyddio, byddwch yn derbyn y neges hon: Mae'r ateb wedi'i ailddefnyddio. Bydd newidiadau'n effeithio ar barau eraill.

Credyd rhannol a negyddol

Mae credyd rhannol a negyddol wedi'i droi ymlaen ar gyfer pob cwestiwn yn ddiofyn. Dosbarthir credyd rhannol yn awtomatig fel canran ar draws y parau sy'n cyfateb. Gallwch olygu'r gwerthoedd credyd rhannol os oes angen er mwyn rhoi mwy neu lai o gredyd i rai parau. Mae'n rhaid i werthoedd credyd rhannol wneud yn gyfanswm o 100%.

Gallwch hefyd bennu canran credyd negyddol i unrhyw bâr. Caiff credyd negyddol ei asesu dim ond pan fydd wedi'i ddefnyddio a phan fydd myfyriwr yn paru pâr yn anghywir. Os dymunir, gall hyfforddwyr ddewis caniatáu sgôr negyddol cyffredinol ar gyfer y cwestiwn.

Rhowch wybod i fyfyrwyr pa opsiwn sgorio sy'n cael ei ddefnyddio yng nghyfarwyddiadau'r asesiad.

Enghraifft:

 • Mae gan gwestiwn 5 pâr sy'n werth 2 bwynt yr un am gyfanswm o 10 pwynt. Mae myfyriwr yn paru 2 bâr yn gywir:
 • Mae'r myfyriwr yn ennill 4 pwynt am 2 gyfatebiad cywir ac yn colli 6 phwynt ar gyfer 3 chyfatebiad anghywir i gael sgôr negyddol o -2 ar gyfer y cwestiwn.

Ychwanegu cyfryngau at gwestiynau cyfatebu

Gallwch ychwanegu cyfryngau at gwestiynau ac atebion. Pan fyddwch yn dewis ailddefnyddio ateb, bydd y ffeiliau cyfryngau sy'n dangos yn fewnol hefyd yn ymddangos i chi eu dewis. Cyrchwch y ddewislen wrth ochr maes ateb pâr a dewiswch Ailddefnyddio ateb.

Mae'r mathau hyn o ffeiliau cyfryngau yn dangos yn fewnol ar draws porwyr:

 • Delweddau: JPEG, GIF, a PNG
 • Sain: MP3, FLAC, ac WAV
 • Fideo: "MP4"

Er enghraifft, os ydych yn uwchlwytho ffeil fideo MP4 i ateb, mae gan fyfyrwyr reolaethau i chwarae'r fideo wrth iddynt weld y cwestiwn. Os nad ydych yn gweld yr opsiwn i ddangos ffeil gyfryngau yn fewnol, bydd rhaid i fyfyrwyr lawrlwytho'r ffeil i'w gweld.

Dysgu mwy am ychwanegu testun a ffeiliau at gwestiynau

Dysgu mwy am ychwanegu delweddau a chyfryngau at gwestiynau

Golwg myfyrwyr ar gyfryngau

Gall myfyrwyr weld cyfryngau mewn dewisiadau ateb a sgrolio trwy'r rhestr cyn iddynt wneud dewisiadau. Mae gan fideos sy'n ymddangos yn fewnol reolaethau i chwarae ac i lawrlwytho. Mae ffeiliau cyfryngau nad ydynt yn ymddangos yn fewnol yn cynnwys dewislen i ragweld neu i lawrlwytho. Gall myfyrwyr ddewis delweddau i'w mwyhau.

Student view of selected image in a matching question.

Enghraifft ar waith: Golwg myfyriwr ar gyfryngau ar fwrdd gwaith

View of a student selecting an image to answer a matching question.

Alinio cwestiynau cyfatebu â nodau

Gallwch alinio nodau â chwestiynau asesiadau unigol er mwyn helpu eich sefydliad i fesur cyrhaeddiad. Ar ôl i chi drefnu bod y prawf ar gael, gall myfyrwyr weld gwybodaeth am y nodau rydych yn eu halinio â chwestiynau, er mwyn iddynt wybod eich disgwyliadau.

Ewch i ddewislen cwestiwn, dewiswch Alinio â nod, a dewiswch nodau.

Rhagor am sut i alinio nodau â chynnwys cwrs

Top right hand side corner menu highlighted to edit, align with goal or delete a question.

Graddio cwestiynau cyfatebu

Graddir cwestiynau cyfatebu yn awtomatig. Os oes gan asesiad y math hwn o gwestiwn yn unig, mae'r sgorau asesiad yn cael eu postio'n awtomatig i fyfyrwyr eu gweld. Mae myfyrwyr yn gweld y cwestiwn a raddir yn union fel yr ydych.

Ni allwch newid y pwyntiau mae myfyriwr unigol wedi'u hennill ar gyfer cwestiwn a raddir yn awtomatig.

Submitted question with visible grade and feedback on correct answer and overall matched pairs.
 1. Bydd pilsen gradd y cwestiwn yn arddangos y pwyntiau a enillwyd. Sgorir enghreifftiau o baru yn seiliedig ar yr opsiwn sgorio a ddewiswyd gennych. Ni chewch newid sgoriau cwestiynau unigol sy’n cael eu graddio’n awtomatig.
 2. Mae crynodeb o faint o barau oedd wedi'u paru'n gywir yn ymddangos uwchben y prociau a'r atebion.
 3. Mae enghreifftiau o baru'n gywir yn ymddangos ag eicon marc nodi ac mae ganddynt gefndir gwyrdd.
 4. Mae enghreifftiau o baru'n anghywir yn ymddangos ag eicon X ac mae ganddynt gefndir coch.

Gallwch newid yr opsiwn sgorio, hyd yn oed ar ôl i'r cyflwyniadau fodoli. Bydd graddau'n diweddaru.

Rhagor am olygu profion a chwestiynau

 


Gwylio fideo am gwestiynau paru

Mae'r fideo canlynol â sylwebaeth yn rhoi cynrychiolaeth weledol a chlywedol o rywfaint o'r wybodaeth sydd wedi'i chynnwys ar y dudalen hon. I gael disgrifiad manwl o'r hyn sy'n cael ei bortreadu yn y fideo, agorwch y fideo ar YouTube, llywiwch i Mwy o weithredoedd, a dewiswch Agor trawsgrifiad.Fideo: Mae Cwestiynau paru yn esbonio sut i greu cwestiwn paru mewn asesiadau.