Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Wedd Cwrs Ultra yn unig.

Mae dadansoddi cwestiynau'n darparu ystadegau am berfformiad cyffredinol, ansawdd asesiad, a chwestiynau unigol. Mae'r data hyn yn eich helpu i adnabod cwestiynau a allai fod yn wahaniaethwyr gwael o berfformiad myfyrwyr. Mae dadansoddiad cwestiynau ar gyfer asesiadau gyda chwestiynau. Gallwch redeg adroddiad cyn bod yr holl gyflwyniadau wedi cael eu cyflwyno os ydych eisiau gwirio ansawdd y cwestiynau a gwneud newidiadau.

Defnyddiau posib dadansoddiad cwestiynau:

 • Gwella cwestiynau ar gyfer asesiadau yn y dyfodol neu i addasu credyd ar gyfer ymgeisiau cyfredol
 • Trafod canlyniadau asesiadau â’ch dosbarth
 • Cynnig cymorth ar gyfer gwaith gwella
 • Gwella safon yr addysgu yn yr ystafell ddosbarth

Enghraifft:

Ar ôl y dadansoddiad cwestiynau, rydych yn sylwi bod y mwyafrif o fyfyrwyr yn ateb un cwestiwn yn anghywir. Pam hynny?

 • Ydy geiriad y cwestiwn yn ddryslyd?
 • Ydy opsiynau'r atebion yn aneglur?
 • A gafodd y myfyrwyr y cynnwys cywir i’w galluogi i ateb y cwestiwn?
 • A oedd y cynnwys i’w ddysgu yn ddealladwy ac yn eglur?

Yn seiliedig ar yr hyn yr ydych yn ei ganfod, gallwch wella'r cwestiwn fel ei fod yn asesu'n wir beth mae myfyrwyr yn ei wybod neu nad ydynt yn ei wybod.


Cyrchu dadansoddiad asesiad

Gallwch redeg a chyrchu adroddiad dadansoddiad o gwestiwn blaenorol o'r meysydd cwrs hyn:

 • Tudalen Cynnwys y Cwrs a dewislen yr asesiad
 • Tudalen Dadansoddiad y Cwrs, tab Dadansoddiad Cwestiynau - os yw'ch sefydliad wedi galluogi dadansoddi
 • Llyfr Graddau, modd rhestr neu grid

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, ewch i ddewislen asesiad a dewiswch Dadansoddiad Cwestiwn. Gallwch hefyd ddewis eicon Dadansoddiad ar y bar llywio.

Gallwch hefyd redeg adroddiad dadansoddiad cwestiwn o'r llyfr graddau ym modd grid neu restr. Ewch i ddewislen asesiad a dewiswch Dadansoddiad Cwestiwn.

Tudalen Dadansoddiad Cwestiynau

Mae tudalen Dadansoddiad Cwestiynau ond ar gael o'r bar llywio, Dadansoddiad, tudalen Dadansoddiad Cwrs, tab Dadansoddiad Cwestiynau.

Gallwch redeg adroddiad ar asesiad gyda chyflwyniadau a dim cwestiynau, ond fe gewch adroddiad hwb unrhyw wybodaeth ddefnyddiol.

Byddwch yn derbyn neges bod yr adroddiad dadansoddiad cwestiwn ar waith ac e-bost pan fydd yr adroddiad yn barod. Gallwch adael y dudalen i weithio ym meysydd eraill o'ch cwrs a dychwelyd yn ddiweddarach i weld a yw'ch adroddiad yn barod.

Colofn ystadegau

Bydd pob asesiad yn eich cwrs yn ymddangos gydag un o'r statysau hyn:

 • Adroddiad ar y gweill
 • Cwblhawyd ar {dyddiad}
 • Nid yw'r data bellach yn gyfredol: Mae gan yr asesiad mwy o gyflwyniadau i'w hasesu nawr.
 • Dim digon o ddata: Does dim cyflwyniadau'n bodoli. Mae Rhedeg Adroddiad wedi'i analluogi.
 • Dim cwestiynau yn yr asesiad: Nid oes gan yr asesiad unrhyw gwestiynau neu gyflwyniadau. Mae Rhedeg Adroddiad wedi'i analluogi.
 • Dim statws wedi'i restru: Mae gan yr asesiad gwestiynau a chyflwyniadau, ond dydych chi heb redeg adroddiad. Mae Rhedeg Adroddiad wedi'i alluogi.
 • Gwall: Rhedeg

Crynodeb o'r asesiad

Ar ôl i chi redeg adroddiad, gallwch weld crynodeb o'r wybodaeth a manylion cyffredinol am bob cwestiwn.

Ymgeisiau a gyflwynwyr yn unig  a ddefnyddir mewn cyfrifon. Pan fydd y myfyrwyr wrthi’n cwblhau prawf, caiff yr ymgeisiau hyn eu hanwybyddu hyd nes ichi redeg y dadansoddiad ar ôl i’r myfyrwyr ei gyflwyno. Bydd sero awtomatig yn cael ei bennu am waith hwyr nad sydd wedi'i gynnwys mewn cyfrifiadau.

 1. Crynodeb o'r ystadegau ar gyfer yr asesiad unigol:
  • Sgôr ar Gyfartaledd: Y sgôr a ddangosir yw’r sgôr cyfartalog a gofnodir ar gyfer yr asesiad yn y Llyfr Graddau. Gall y sgôr cyfartalog newid os oes mwy o ymgeisiau'n cael eu cyflwyno a'u graddio.
  • Cwestiynau Posib: Cyfanswm nifer y cwestiynau yn yr asesiad.
  • Ymgeisiau a Gwblhawyd: Nifer yr asesiadau a gyflwynwyd.
  • Amser a dreuliwyd ar gyfartaledd: Y cyfartaledd amser ar gyfer yr holl ymgeisiau a gyflwynwyd.
 2. Ail-redwch adroddiad neu golygwch yr asesiad i wneud newid i gwestiynau.
 3. Defnyddiwch y graffiau i hidlo'r tabl o gwestiynau. Dewiswch elfennau yn y ddau graff i fireinio'ch chwiliad. Os na fyddwch yn dewis unrhyw beth, bydd yr holl gwestiynau'n ymddangos yn y tabl ar waelod y dudalen.
  • Ffafriaeth: Yn dynodi cystal mae cwestiynau'n gwahaniaethu rhwng myfyrwyr sy'n adnabod y pwnc a'r rhai sydd ddim.
   • Yn dangos nifer y cwestiynau sy'n cwympo i mewn i'r categorïau hyn:
    • Da (mwy na 0.3)
    • Gweddol (rhwng 0.1 a 0.3)
    • Gwael (llai na 0.1) categorïau
    • Methu â chyfrifo: Mae gan gwestiwn lefel cymhlethdod o 100% neu derbyniodd pob myfyriwr yr un sgôr ar gwestiwn.
   • Mae cwestiynau sydd â gwerthoedd gwahaniaethu yng nghategorïau Da a Gweddol yn gwahaniaethu rhwng myfyrwyr sydd â lefelau uwch ac is o wybodaeth.
   • Dylech adolygu cwestiynau sydd yng nghategori Gwael.
  • Cymhlethdod: Canran y myfyrwyr a atebodd y cwestiwn yn gywir
   • Yn dangos nifer y cwestiynau sy'n cwympo i mewn i'r categorïau hyn:
    • Hawdd (mwy na 80%)
    • Canolig (rhwng 30% a 80%)
    • Anodd (llai na 30%)
   • Argymhellir eich bod yn adolygu'r cwestiynau hynny yn y categorïau Hawdd neu Anodd.
 4. Dewiswch bennawd i sortio'r cwestiynau. Er enghraifft, trefnwch y golofn Adolygu fel bod y cwestiynau sydd angen eu hadolygu'n ymddangos gyntaf.
 5. Clirio'r Hidlyddion: Clirio'r hidlyddion y dewiswch chi yn y graffiau a dangos yr holl gwestiynau yn y tabl.
 6. Lawrlwytho'r adroddiad dadansoddiad cwestiynau

Adran cwestiynau

Mae'r tabl cwestiynau'n darparu ystadegau dadansoddi ar gyfer pob cwestiwn yn yr asesiad. Ar ôl i chi ddefnyddio'r graffiau i hidlo'r tabl cwestiynau, gallwch weld a sortio'r canlyniadau.

Yn gyffredinol, mae cwestiynau da yn cwympo yn y categorïau hyn:

 • Canolig cymhlethdod (rhwng 30% a 80%)
 • Da neu Gweddol gwerthoedd gwahaniaethu (uwch na 0.1)

Yn gyffredinol, mae’r cwestiynau hynny y dylech fwrw golwg drostynt yn cwympo yn y categorïau hyn. Gallant fod o ansawdd gwael neu wedi'u sgorio'n anghywir.

 • Hawdd ( > 80%) neu Anodd cymhlethdod (< 30%)
 • Poor ( < 0.1) gwerthoedd gwahaniaethu

Neges Atgoffa: Os na fyddwch yn dewis unrhyw beth, bydd yr holl gwestiynau'n ymddangos yn y tabl ar waelod y dudalen.

I archwilio cwestiwn penodol, cliciwch ar y teitl ac adolygu manylion y cwestiwn.

Bydd gwybodaeth yn ymddangos am bob cwestiwn yn y tabl:

 • Angen adolygu: Cewch y rhybudd hwb pan fo’r gwerthoedd gwahaniaethu yn llai na 0.1 Hefyd, pan fo’r gwerthoedd cymhlethdod naill ai’n fwy nag 80% (roedd y cwestiwn yn rhy hawdd) neu’n llai na 30% (roedd y cwestiwn yn rhy anodd). Adolygwch y cwestiwn i bennu a oes angen ei adolygu.
 • Cwestiwn Addasedig: Yn dangos Ie os byddwch yn rhedeg adroddiad, yna'n newid rhan o gwestiwn, ac yn ail-redeg yr adroddiad. Mae Ie hefyd yn ymddangos os gopïoch chi'r cwestiwn o asesiad arall pan greoch chi'r asesiad.

  Os yw Ie yn ymddangos yng ngholofn Cwestiwn Addasedig cwestiwn, nid yw'r Ie yn cario drosodd pan fyddwch yn archifo ac yn adfer y cwrs.

 • Ffafriaeth: Mae hyn yn dangos pa mor dda mae cwestiwn yn gwahaniaethu rhwng y myfyrwyr hynny sydd â dealltwriaeth dda o’r pwnc a’r rhai sydd heb. Mae cwestiwn yn wahaniaethwr da pan mae myfyrwyr sy'n ateb y cwestiwn yn gywir hefyd yn gwneud yn dda ar yr asesiad. Gall gwerthoedd fod rhwng -1.0 a +1.0. Caiff cwestiwn ei fflagio i gael ei adolygu os oes ganddo werth gwahaniaethu sy'n is na 0.1 neu werth negyddol. Does dim modd i werthoedd gwahaniaethu gael eu cyfrifo pan fo gan gwestiwn sgôr cymhlethdod o 100% neu pan fo pob un o’r myfyrwyr wedi derbyn yr un sgôr ar gyfer cwestiwn.

  Cyfrifir gwerthoedd gwahaniaethu gyda chyfernod cydberthynas Pearson. Mae X yn cynrychioli sgoriau pob myfyriwr ar gwestiwn ac mae Y yn cynrychioli sgoriau pob myfyriwr ar yr asesiad.

  Y newidynnau hyn yw’r sgôr safonol, y cymedr sampl a’r gwyriad safonol sampl, yn y drefn honno.

 • Cymhlethdod: Canran y myfyrwyr a atebodd y cwestiwn yn gywir. Mae'r canran anhawster wedi ei restru ynghyd â'i gategori: Hawdd (uwch na 80%), Canolig (rhwng 30% a 80%), ac Anodd (llai na 30%). Gall werthoedd cymhlethdod amrywio o 0% i 100%. Mae canran uchel yn dynodi bod y cwestiwn yn hawdd. Amlygir cwestiynau yn y categorïau hawdd neu anodd ar gyfer eu hadolygu.

  Mae lefelau o gymhlethdod sydd ychydig yn uwch na hanner ffordd rhwng sgoriau perffaith a sgoriau hap a damwain yn fwy llwyddiannus wrth wahaniaethu rhwng y myfyrwyr hynny sy’n deall deunydd y prawf a’r rhai nad ydynt yn ei ddeall. Nid yw lefelau uchel o gymhlethdod yn cyfateb i lefelau uchel o wahaniaethu.

 • Ymgeisiau a Raddiwyd: Nifer y ceisiadau cwestiwn lle mae graddio'n orffenedig. Mae nifer uwch o ymgeisiau graddedig yn cynhyrchu ystadegau cyfrifedig mwy dibynadwy.
 • Sgôr ar Gyfartaledd: Y sgôr a ddangosir yw’r sgôr cyfartalog a gofnodir ar gyfer yr asesiad yn y Llyfr Graddau. Gall y sgôr cyfartalog newid ar ôl graddio'r holl ymgeisiau.

Gweld manylion cwestiwn unigol

Gallwch archwilio’r cwestiynau hynny y dylech fwrw golwg drostynt a gweld perfformiad y myfyrwyr. Dewiswch deitl cwestiwn cysylltiedig yn y tabl o gwestiynau er mwyn gweld crynodeb y cwestiwn.

 1. Ar ôl i chi gyrchu cwestiwn, defnyddiwch ddewislen teitl y cwestiwn i gyrchu unrhyw gwestiwn yn yr asesiad. Gallwch lywio i'r cwestiynau eraill yn eu trefn ar ochr arall y dudalen.
 2. Mae’r tabl crynodeb yn dangos yr ystadegau am y cwestiwn.
 3. Dewiswch Golygu Asesiad i gyrchu'r asesiad a gwneud newidiadau.
 4. Bydd testun y cwestiwn a’r dewisiadau o ran atebion yn ymddangos. Gallwch weld sawl myfyriwr sy'n dewis pob dewis ateb neu'r ganran a atebwyd yn gywir. Er enghraifft, gyda chwestiwn Paru, byddwch yn gweld pa ganran o fyfyrwyr unodd y parau'n gywir. Testun y cwestiwn yn unig sy'n ymddangos ar gyfer cwestiynau Traethawd.

Sawl ymgais, diystyru cwestiynau a golygu cwestiynau

Dyma sut mae'r dadansoddiad yn mynd i'r afael â rhai sefyllfaoedd cyffredin:

 • Pan fo myfyrwyr yn sefyll asesiad fwy nag unwaith, yr ymgais olaf a gaiff ei ddadansoddi. Cyn gynted ag y bydd myfyriwr yn cyflwyno ymgais arall, bydd unrhyw ddadansoddiad a wneir wedi hynny yn cynnwys yr ymgais diweddaraf.
 • Nid yw marciau a newidiwyd yn y Llyfr Graddau yn effeithio ar ddata’r dadansoddiad, oherwydd bod y dadansoddiad yn cynhyrchu data ystadegol am y cwestiynau ar sail ymgeisiau gorffenedig y myfyrwyr.
 • Pan fyddwch yn gwneud newidiadau i gwestiwn neu'n graddio cwestiynau eich hun, rhaid i chi redeg y dadansoddiad eto i weld a yw'r newidiadau'n effeithio ar y data.

Enghreifftiau

Gall dadansoddiad cwestiynau eich helpu i wella ar gwestiynau ar gyfer y tro nesaf y cynhelir y prawf. Gallwch hefyd addasu cwestiynau sy’n gamarweiniol neu’n amwys ar asesiad cyfredol.

 • Mewn cwestiwn Amlddewis, mae nifer cyfartal o fyfyrwyr yn dewis A, B ac C. Dylech fwrw golwg dros yr atebion a gwirio nad ydynt yn amwys neu’n rhy anodd, neu i wirio a gafodd y deunydd ei drafod.
 • Argymhellir adolygu cwestiwn oherwydd ei bod yn cwympo yn y categori caled. Rydych yn pennu a yw'r cwestiwn yn anodd, ond rydych yn ei gadw er mwyn gwerthuso amcanion eich cwrs mewn modd priodol.
 • Mae’r system wedi tynnu’ch sylw at Gwestiwn Amlddewis y dylech fwrw golwg drosto. Dewisodd mwy o fyfyrwyr sydd yn y 25% Uchaf ateb B, er mai ateb A sy’n gywir. Rydych yn sylweddoli na roddoch yr ateb cywir pan greoch chi’r cwestiwn. Rydych yn golygu cwestiwn yr asesiad a chaiff ei ailraddio'n awtomatig.

Lawrlwytho'r adroddiad dadansoddiad cwestiynau

Gallwch lawrlwytho adroddiad i'w ddadansoddi neu ei gadw at y dyfodol. Bydd y ffeil a lawrlwythir yn cynnwys colofnau'r dadansoddiad yn eich cwrs, yn ogystal â cholofnau gwyriad safonol a gwall safonol. Bydd yr adroddiad yn aros yn y system am 14 diwrnod.

Dewiswch yr eicon lawrlwytho uwchben y tabl o gwestiynau. Fformat diofyn y ffeil yw XLS. Gallwch hefyd ofyn y ffeil yn fformat ffeil CSV.