Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Wedd Cwrs Ultra yn unig.

Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i brofiad Ultra yn unig.

Ynghylch grwpiau cwrs

Creu grwpiau yn seiliedig ar ymarferoldeb gweithio mewn tîm go iawn.

Mae dysgu cydweithredol yn cynnig sawl mantais dros addysgu traddodiadol. Mae astudiaeth yn dangos bod myfyrwyr, wrth gweithio fel tîm, yn:

 • datblygu agweddau cadarnhaol
 • datrys problemau'n fwy effeithiol
 • profi synnwyr mwy o gyflawni rhywbeth

Gallwch drefnu myfyrwyr mewn grwpiau er mwyn iddynt allu rhyngweithio gyda'i gilydd a dangos eu gwybodaeth wrth ddysgu gwerthfawrogi safbwynt pobl eraill.

Gallwch greu setiau o grwpiau i'w defnyddio ar gyfer gwaith a raddir, fel:

 • aseiniadau
 • profion
 • trafodaethau

Gallwch hefyd greu grwpiau ar gyfer gweithgareddau eraill nad ydynt yn cynnwys gwaith a raddir, fel gwirfoddoli neu deithiau.

Gallwch hefyd greu grwpiau ymneilltuo yn Collaborate er mwyn i fyfyrwyr allu cynnal rhith gyfarfodydd gydag aelodau eu grŵp.

Gallwch chi a myfyrwyr gael mynediad i grwpiau cwrs ar dudalen Cynnwys y Cwrs yn y tab Grwpiau. 

The Groups tab is highlighted on the Course Content page

Gall myfyrwyr weld aelodau o'r grwpiau maent yn perthyn iddynt ar y tab Grwpiau. Gellir cysylltu grwpiau ag asesiadau, ond mae hefyd modd eu creu'n annibynnol ar asesiadau i annog cydweithio.

Nid oes gan ddefnyddwyr y gallu i greu recordiadau Collaborate mewn grwpiau asesiniad Ultra. Nid oes lle ar gyfer rhestru, rheoli, neu wylio recordiadau o grwpiau. Gall hyfforddwr ymuno â grŵp a chyrchu'r botwm recordio, ond ni chaiff y recordiad hwn ei restru ac ni fydd modd ei weld.

Ewch i'r pwnc "Lleoedd Grŵp" am ragor o wybodaeth am Leoedd Grŵp.

Ewch i'r pwnc "Mewngludo ac Allgludo Grwpiau" am ragor o wybodaeth am fewngludo ac allgludo grwpiau gan ddefnyddio ffeiliau CSV.

Mae'r pynciau ar y dudalen hon yn cynnwys:


Gwylio fideo am greu grwpiau cwrs

Mae'r fideo canlynol â sylwebaeth yn rhoi cynrychiolaeth weledol a chlywedol o rywfaint o'r wybodaeth sydd wedi'i chynnwys ar y dudalen hon. I gael disgrifiad manwl o'r hyn sy'n cael ei bortreadu yn y fideo, agorwch y fideo ar YouTube, llywiwch i Mwy o weithredoedd, a dewiswch Agor trawsgrifiad.Fideo: Mae Creu grwpiau cwrs yn esbonio sut i greu setiau grwpiau cwrs.


Creu grwpiau cwrs

Dewiswch Set Newydd o Grwpiau ar y tag Grwpiau.

Landing page of the Groups tab, with the New Group Set button highlighted to the right

Gallwch greu cymaint o grwpiau cwrs ag y dymunwch, gydag unrhyw nifer o fyfyrwyr ym mhob grŵp. Gallwch hefyd greu grwpiau cwrs newydd neu dynnu grwpiau cwrs.

O ddewislen Grwpio myfyrwyr, gallwch ddosbarthu’ch myfyrwyr rhwng grwpiau yn y ffyrdd hyn:

 • Personol
 • Pennu ar hap
 • Hunan-gofrestru
 • Ailddefnyddio grwpiau 

Gallwch hefyd ddewis yr arwydd plws dan y graffig i greu cymaint o grwpiau sydd eu hangen arnoch ac ychwanegu myfyrwyr.

Group Set page with the purple plus button at the bottom

Creu grwpiau personol

Gallwch greu un grŵp personol neu nifer o grwpiau personol, gydag unrhyw nifer o fyfyrwyr ym mhob grŵp.

A custom group being set up
 1. Yn y ddewislen Grwpio myfyrwyr, dewiswch Personol a rhowch enw ar frig y dudalen.
 2. Dewiswch enw pob myfyriwr un ar y tro i ddewis pob un ohonynt fel grŵp. Dewiswch enw’r myfyriwr eto i dynnu’r dewis.
 3. Ar ôl i chi ddewis y myfyrwyr, agorwch y ddewislen wrth ochr un o'u henwau a dewiswch Creu grŵp newydd. Gallwch hefyd symud mwy nag un myfyriwr i grŵp a restrir yn y ddewislen.
 4. Golygwch enw'r grŵp os ydych eisiau newid yr enw diofyn drwy ddewis eicon y pensil wrth ochr enw'r grŵp. 
 5. Rhowch ddisgrifiad dewisol o'r grŵp a fydd yn weladwy i aelodau'r grŵp hwnnw. Nid oes gennych gyfyngiad ar y nifer o nodau. 

Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych eisiau ychwanegu grŵp arall. Gallwch hefyd ail-wneud camau 2-5.

Os ydych yn cadw Set o Grwpiau Bersonol, dychwelwch i'r set honno o grwpiau, a dewis Personol eto, dilëir eich grwpiau.

Creu grwpiau a bennir ar hap

Bydd myfyrwyr yn cael eu pennu ar hap i'r nifer o grwpiau rydych eisiau eu creu. Mae'r opsiwn hwn yn pennu myfyrwyr yn gyflym a heb baratoi. Mae angen cael o leiaf pedwar myfyriwr er mwyn i'r system allu pennu dau fyfyriwr ar hap i o leiaf dau grŵp.

Randomly assign groups settings
 1. Yn y ddewislen Grwpio myfyrwyr, dewiswch Pennu ar hap a rhowch enw ar frig y dudalen.
 2. Yn y ddewislen Nifer y Grwpiau, dewiswch y nifer o grwpiau i'w creu. Mae angen i chi greu o leiaf dau. Pennir myfyrwyr yn gyfartal ymhlith nifer y grwpiau a ddewiswch.
 3. I dynnu'r holl fyfyrwyr o’r set bresennol o grwpiau, dewiswch Dadneilltuo pawb drwy hofran dros eicon y person ar frig y dudalen. Mae opsiwn y ddewislen yn newid i Personol os ydych yn symud myfyrwyr i grwpiau gwahanol ar ôl iddynt gael eu grwpio a chyn i chi gadw.
 4. Golygwch enw pob grŵp os ydych eisiau newid yr enwau diofyn.
 5. Rhowch ddisgrifiad dewisol o'r grŵp a fydd yn weladwy i aelodau'r grŵp hwnnw. Nid oes gennych gyfyngiad ar y nifer o nodau.

Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych eisiau creu grŵp yn ychwanegol at y grwpiau a grëwyd gan y system. Pan fyddwch yn ychwanegu neu'n dileu grwpiau, bydd opsiwn y ddewislen yn newid i Personol ac nid ail-ddosberthir unrhyw fyfyrwyr y bydd hyn yn effeithio arnynt.

Creu grwpiau hunangofrestru

Gallwch ofyn i fyfyrwyr hunangofrestru mewn grwpiau cwrs. Ond myfyrwyr sy’n gallu ymuno â’r grŵp. Bydd myfyrwyr yn cael cyhoeddiad cwrs a hysbysiad yn y ffrwd gweithgarwch am grwpiau y mae angen iddynt ymuno â nhw.

Gallwch ychwanegu cyfnod cofrestru hefyd. Rhoddir gwybod i'r myfyrwyr pan fydd y dyddiad olaf i gofrestru yn nesáu. Pan fydd y cyfnod cofrestru yn dod i ben, ni all myfyrwyr ymuno â grwpiau bellach a byddant yn cael eu cofrestru’n awtomatig.

Os ychwanegoch ddefnyddiwr y rhagolwg, cofrestrir y defnyddiwr hwnnw mewn grŵp yn awtomatig hefyd. Gallwch dynnu’r defnyddiwr rhagolwg cyn neu ar ôl i chi greu grwpiau hunangofrestru.

The Self-enrollment setup screen
 1. I ddewis Hunan-gofrestru, bydd rhaid i chi wneud i'r grwpiau fod yn weladwy i fyfyrwyr yn gyntaf drwy ddewis Yn weladwy i fyfyrwyr yng nghornel dde uchaf y dudalen Set o Grwpiau Newydd.
 2. Yn y ddewislen Grwpio myfyrwyr, dewiswch Hunan-gofrestru.
 3. Dosbarthir eich myfyrwyr yn gyfartal rhwng y grwpiau a rhestrir nesaf at Nifer y Grwpiau. Mae angen i chi greu o leiaf dau grŵp cwrs hunan-gofrestru.
 4. Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych eisiau ychwanegu grŵp arall. Mae Nifer y Grwpiau yn cael ei ddiweddaru’n awtomatig. Gallwch ychwanegu a dileu grwpiau hyd yn oed ar ôl i fyfyrwyr ddechrau ymuno â nhw. Os ydych yn dileu grŵp y mae myfyrwyr wedi dechrau ymuno â fe, symudir y myfyrwyr i’r rhestr heb eu pennu. Bydd rhaid i chi roi gwybod iddynt i ymuno ag un o'r grwpiau sydd ar ôl neu eu hychwanegu at grŵp. Neges Atgoffa: Os ychwanegwch gyfnod cofrestru, cofrestrir myfyrwyr sydd heb eu pennu yn awtomatig pan ddaw'r cyfnod i ben.
 5. Gallwch ychwanegu dyddiad dechrau a gorffen cofrestru. Dewiswch y saeth wrth ochr Opsiynau uwch i gwympo’r adran cofrestru.
 6. Gallwch newid neu glirio'r Uchafswm o aelodau fesul grŵp sy’n ymddangos yn ddiofyn. Mae rhaid i’r uchafswm dewisol fod yn 1 neu’n fwy. Os ydych yn ychwanegu neu'n dileu grwpiau, ni ddiweddarir yr uchafswm.

  Rhowch sylw i’r uchafswm o aelodau fesul grŵp a’r nifer o grwpiau. Er enghraifft, os ydych yn lleihau'r uchafswm, ni chaniateir i rai myfyrwyr gofrestru mewn grŵp ar ddiwedd y cyfnod cofrestru. Bydd angen i chi greu grwpiau newydd a chofrestru'r myfyrwyr.

  I ganiatáu nifer diderfyn o aelodau fesul grŵp, gadewch y maes Uchafswm o aelodau fesul grŵp yn wag. Mae myfyrwyr yn gweld yr uchafswm a ganiateir pan fyddant yn dewis eu grwpiau. Os ydych yn caniatáu nifer diderfyn mewn grŵp, bydd myfyrwyr yn gweld y cyfanswm o fyfyrwyr yn y dosbarth.

  Gallwch wrthwneud yr uchafswm o aelodau ar gyfer grŵp. Er enghraifft, gallwch ychwanegu myfyriwr newydd gofrestru at grŵp.

 7. Dewiswch Cuddio aelodau a gofrestrwyd os nad ydych eisiau i fyfyrwyr weld pwy sydd wedi ymuno yn barod.
 8. Golygwch enw pob grŵp os ydych eisiau newid yr enwau diofyn.
 9. Ychwanegwch ddisgrifiadau grŵp dewisol. Gallwch ychwanegu gwybodaeth i helpu myfyrwyr i ddewis grŵp. Nid oes gennych gyfyngiad ar y nifer o nodau.
 10. Gallwch agor y ddewislen wrth ochr grŵp i gyrchu'r gosodiadau rheoli.

Ailddefnyddio grwpiau

Gallwch ailddefnyddio grŵp cwrs neu set o grwpiau sydd eisoes yn bodoli.

Os ydych yn gwneud newidiadau i set o grwpiau rydych wedi’i hailddefnyddio, bydd y newidiadau hyn yn effeithio ar unrhyw aseiniad a thrafodaeth grŵp sy’n seiliedig ar y set honno o grwpiau. 

Reuse groups settings on the Group set page
 1. Yn y ddewislen Grwpio myfyrwyr, dewiswch deitl o'r adran Ailddefnyddio grwpiau. Mae grwpiau heb unrhyw aelodau hefyd yn ymddangos yn y rhestr.
 2. Rhowch enw ar frig y dudalen, golygwch enwau'r grwpiau unigol, ac ychwanegwch ddisgrifiadau grŵp dewisol a ddangosir i aelodau'r grŵp. Nid oes gennych gyfyngiad ar y nifer o nodau.

Ychwanegir yr un myfyrwyr at eich grŵp neu set o grwpiau newydd. Efallai bydd angen i chi ychwanegu myfyrwyr sydd newydd gofrestru at eich grwpiau newydd.


Tudalen Grwpiau Cwrs

Mae'r holl grwpiau cwrs rydych wedi'u creu yn ymddangos ar dudalen Grwpiau'r Cwrs, y gellir eu cyrraedd drwy ddewis y tab Grwpiau ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Mae grwpiau heb unrhyw aelodau hefyd yn ymddangos ar y dudalen. Ar frig y dudalen, rhestrir nifer y setiau o grwpiau a nifer y grwpiau unigol.

The Course Groups page with the More options menu dropdown shown

Mae nifer o opsiynau ar frig tudalen Grwpiau'r Cwrs.

 • Trefnwch eich grwpiau neu nifer yr aelodau mewn trefn esgynnol neu ddisgynnol drwy ddewis Set o Grwpiau. 
 • Dewiswch y saeth wrth ochr enw set o grwpiau i ddangos neu guddio'r grwpiau mewn set o grwpiau. 
 • Agorwch ddewislen set o grwpiau i olygu neu ddileu'r grŵp. D.• Gweld nifer yr aelodau ym mhob grŵp allan o gyfanswm nifer y myfyrwyr ar y cwrs.
 • Dewiswch Dangos Aelodau grŵp unigol i ddangos aelodau'r grŵp hwn ar banel ar ochr dde'r dudalen. Mae'r dangosydd hwn yn rhestru'r aelodau ac yn nodi pa aelodau sydd â chymwysiadau cwrs. Gallwch chwilio am aelodau mewn grŵp gan ddefnyddio'r bar chwiliio yn y panel Dangos Aelodau.

Rheoli grwpiau unigol

Ar ôl i chi greu grŵp neu set o grwpiau, gallwch ychwanegu neu ddileu grwpiau unigol, a rheoli pa fyfyrwyr sy'n aelodau ohonynt. Gallwch hefyd olygu enwau grwpiau, ychwanegu neu olygu disgrifiadau grwpiau, ac anfon negeseuon at eich grwpiau er mwyn dechrau y cydweithio. Ewch i'r grŵp drwy fynd i'r dudalen Grwpiau Cwrs, wedyn dewiswch naill ai enw'r grŵp neu Golygu o'r ddewislen Mwy o opsiynau

Os ydych yn cadw set o grwpiau Personol, ewch yn ôl i'r set o grwpiau, a dewis Personol eto, dilëir eich grwpiau.

The Course Groups page with the More options menu dropdown shown

Ychwanegu a dileu grwpiau

Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych eisiau ychwanegu grŵp.

Os nad oes angen grŵp arnoch bellach, agorwch ddewislen y grŵp a dewiswch Dileu Grŵp. Bydd y myfyrwyr yn y grŵp hwnnw yn cael eu dad-bennu'n awtomatig a byddant yn ymddangos ar frig y dudalen. Gallwch aseinio'r myfyrwyr hyn i grwpiau newydd â llaw. Neu, gallwch aseinio'r holl fyfyrwyr ar hap—nid y myfyrwyr dad-bennoch yn unig—i'r nifer o grwpiau rydych eisiau.

Goblygiadau

 • Os ydych yn ychwanegu neu ddileu grŵp mewn set o grwpiau i greu set newydd o grwpiau, nid oes effaith ar y set newydd o grwpiau.
 • Os ydych yn ychwanegu neu ddileu grŵp mewn set o grwpiau defnyddioch i greu asesiad neu drafodaeth grŵp, diweddarir eitemau o gynnwys y grŵp hwnnw. Mae golygiadau i deitlau a disgrifiadau grwpiau yn effeithio ar yr eitemau o gynnwys hefyd.
 • Os ydych yn ychwanegu neu ddileu grŵp mewn asesiad neu drafodaeth grŵp sy’n seiliedig ar set o grwpiau cwrs, diweddarir y set o grwpiau cwrs. Mae golygiadau i deitlau a disgrifiadau grwpiau yn effeithio ar y set o grwpiau cwrs hefyd.
 • Os ydych yn dileu set o grwpiau a ddefnyddiwyd i greu set newydd o grwpiau, nid oes effaith ar y set newydd o grwpiau.
 • Os ydych yn dileu set gyfan o grwpiau a ddefnyddiwyd i greu asesiad neu drafodaeth grŵp, tynnir eitemau o gynnwys y grwpiau.
 • Os ydych yn dileu asesiad neu drafodaeth grŵp sy’n seiliedig ar set o grwpiau cwrs, nid oes effaith ar y set o grwpiau.

Rheoli aelodaeth myfyrwyr

Agorwch y ddewislen nesaf at enw myfyriwr i gyrchu'r opsiynau hyn:

 • Creu grŵp newydd gyda'r myfyriwr fel aelod.
 • Dewiswch Dadneilltuo i dynnu'r myfyriwr o'r grŵp. Bydd y myfyrwyr a dad-bennwyd yn ymddangos ar dop y dudalen.
 • Neilltuo'r myfyriwr i grŵp gwahanol sydd eisoes yn bodoli. Dewiswch enw'r grŵp yn y ddewislen i neilltuo'r myfyriwr i'r grŵp hwnnw. Ni fydd grwpiau heb aelodau'n ymddangos.

Gallwch ddewis nifer o fyfyrwyr i'w symud i grŵp gwahanol, creu grŵp newydd ar eu cyfer, neu ddadneilltuo pob un ohonynt mewn un weithred. Dewiswch y ddewislen wrth ochr unrhyw un o'r myfyrwyr a ddewiswyd i berfformio gweithred grŵp.

I dynnu'r holl fyfyrwyr o bob grŵp, dewiswch Dadneilltuo Pawb ar frig y dudalen.

Goblygiadau

 • Mae newidiadau i aelodaeth mewn set o grwpiau yn effeithio ar eitemau lefel cynnwys lle defnyddir y grwpiau, megis mewn trafodaethau neu asesiadau grŵp.
 • Mae newidiadau i aelodaeth mewn eitem lefel cynnwys sy’n seiliedig ar set o grwpiau cwrs yn effeithio ar y set o grwpiau cwrs.
 • NID yw newidiadau i aelodaeth mewn set o grwpiau yn effeithio ar setiau eraill o grwpiau sy’n seiliedig ar y set o grwpiau.

Grwpiau cwrs a throsi

Os oes gennych grwpiau cwrs a setiau o grwpiau yn eich Gwedd Cwrs Gwreiddiol rydych yn eu trosi i'r Wedd Cwrs Ultra, bydd y setiau o grwpiau yn ymddangos ar dudalen Grwpiau'r Cwrs. Nid yw grwpiau nad ydynt yn rhan o set o grwpiau yn ymddangos ar dudalen Grwpiau'r Cwrs.

Os defnyddioch setiau o grwpiau cwrs i greu aseiniadau grŵp yn eich cwrs Gwreiddiol, trosir y aseiniadau grŵp hynny.