Gyda'r Casgliad o Gynnwys, gallwch storio deunyddiau cwrs mewn un lle a’u defnyddio mewn sawl cwrs gwahanol. Fydd dim rhaid ichi uwchlwytho sawl copi o’r un ffeil pan fyddwch am ei rhannu â’ch myfyrwyr. Yn lle hynny, gallwch greu dolen at yr eitemau yn y Casgliad o Gynnwys pan fyddwch am ddefnyddio’r deunyddiau hyn mewn cwrs neu aseiniad.

Mae dolenni at eitemau yn y Casgliad o Gynnwys yn ymddwyn mewn ffyrdd gwahanol wrth gopïo, mewngludo neu allgludo cwrs.

Copïo cwrs gyda dolenni'r Casgliad o Gynnwys

Wrth gopïo cwrs, caiff y dolenni at yr eitemau yn y Casgliad o Gynnwys eu copïo hefyd, ynghyd â’r hawl i ddefnyddwyr weld yr eitemau hyn. Mae’n rhaid i bob defnyddiwr fod â chaniatâd yn y Casgliad o Gynnwys i weld y ffeiliau hyn. Os bydd defnyddiwr heb y caniatâd priodol yn dewis dolen at eitem yn y cwrs, bydd yn gweld neges sy’n dweud’Access Denied’. Os byddwch am roi hawliau ychwanegol i ddefnyddiwr fel bod modd iddo weld eitem, mae’n rhaid ichi wneud hynny yn y Casgliad o Gynnwys.

Rhagor o wybodaeth am ganiatâd i weld ffeiliau yn y Casgliad o Gynnwys:

Ar ôl copïo cwrs sydd â dolenni’r Casgliad o Gynnwys, byddwch yn gweld ‘caniatâd darllen i bob Defnyddiwr Cwrs yn y Casgliad o Gynnwys.

Mae’n bosibl y bydd eich sefydliad yn galluogi’rdewisiadau Gosodiadau Copïo'r Cwrs fel bod modd newid pwy sydd â hawliau wrth gopïo cwrs yn awtomatig. Pan fydd wedi'i alluogi, bydd y gosodiad hwn yn diweddaru pwy sydd â hawl i weld eitemau yn y Casgliad o Gynnwys yn awtomatig ar gyfer pob cwrs bron. Ni ddiweddarir caniatâd yn awtomatig ar gyfer eitemau’r Casgliad o Gynnwys y cysylltir â nhw mewn profion, arolygon, a chronfeydd cwestiynau. Rhaid i hyfforddwyr ddiweddaru'r caniatâd i'r eitemau hyn â llaw trwy Reoli Cynnwys.

Mae uwchraddio caniatâd awtomatig yn gymwys yn unig i gyrsiau a gopiir.


Mewngludo neu adfer cwrs sydd â dolenni i'r Casgliad o Gynnwys

Wrth allgludo neu archifo cwrs yn Blackboard Learn, bydd dolenni i unrhyw ffeiliau'r Casgliad o Gynnwys yn cael eu cynnwys hefyd. Os mewngludir neu adferir pecyn wedyn, cynhwysir y dolenni hyn yn y cynnwys. Bydd ymddygiad y dolenni hyn yn dibynnu ar gyflwr yr eitemau yn y Casgliad o Gynnwys.

Os yw’r eitemau yn dal i fod yn eu lleoliad gwreiddiol yn y Casgliad o Gynnwys, bydd y dolenni i'r eitemau hyn yn y cwrs yn gweithio’n iawn. Ond os yw’r eitemau wedi cael eu symud neu hailenwi, bydd y dolenni wedi eu torri.

Yn yr un modd, os caiff pecyn cwrs ei adfer neu ei fewngludo i gwrs ar Blackboard Learn heb y Casgliad o Gynnwys, bydd pob un o’r dolenni at eitemau’r Casgliad o Gynnwys wedi ei thorri. Mae hyn oherwydd bod y cwrs yn cadw dolen i bob eitem, nid y ffeiliau eu hun. Rhaid i hyfforddwyr ddileu'r dolenni i'r eitemau hyn o'r cwrs. Os yw'r eitemau'n hygyrch, fe'u hychwanegir at y Casgliad o Gynnwys a chysylltir â nhw eto o'r cwrs.

Os symudir neu dileir y Casgliad o Gynnwys, bydd yr un ymddygiad ag a ddisgrifir uchod yn digwydd. Torrir yr holl ddolenni i'r Casgliad o Gynnwys.

Nid yw Blackboard Learn yn diweddaru’n awtomatig hawl defnyddwyr i weld eitemau’r Casgliad o Gynnwys mewn cyrsiau a fewngludwyd neu a adferwyd.


Defnyddio SSO gyda dolenni uniongyrchol i ffeiliau cynnwys neu WebDAV

Gall Darparwyr Dilysiad mewn Learn fod yn seiliedig ar ddau fath posibl o Fodd Dilysu: IdP neu her/ymateb. Yn y rhan fwyaf o achosion, dim ond "her/ymateb" sy'n gweithio'n dda gyda WebDAV a dolenni uniongyrchol i ffeiliau cynnwys. Fel arfer, deuir o hyd i hyn wrth ludo dolen i mewn i neges e-bost neu gyfrwng a anfonir drwy e-bost, megis Cyhoeddiad.

  • Mae darparwyr o fath "IdP" (Darparwr Hunaniaeth), megis SAML a CAS, yn trosglwyddo'r dilysiad i'r ffynhonnell ddilysu o bell a fydd yn ymgymryd â dilysu'r enw defnyddiwr/cyfrinair. Maent wedi'u dylunio ar gyfer senarios o fath SSO (Mewngofnodi Unwaith) lle bydd defnyddwyr yn defnyddio'r SSO naill ai'n uniongyrchol drwy borth pwrpasol neu drwy ailgyfeiriad neu ddolen ar dudalen mewngofnodi Blackboard Learn. Yn y ddau senario: mae'r enw defnyddiwr a'r cyfrinair yn cael eu mewnbynnu yn y dudalen mewngofnodi a ddarparwyd gan y porth IdP ac nid ydynt byth yn cael eu hanfon at Learn.
  • Mae darparwyr o fath "her/ymateb", yn cynnwys y dilyswyr Learn Diofyn a LDAP. Mae'r rhain yn dilysu'r enw defnyddiwr/cyfrinair yn uniongyrchol gyda'r ffynhonnell ddilysu. Gelwir ar y darparwyr hyn pan roddir yr enw defnyddiwr/cyfrinair ar dudalen mewngofnodi Blackboard Learn neu pan fydd apiau cleient WebDAV yn mewngofnodi. 

Ni fydd y mathau o ddilysiad sy'n seiliedig ar IdP yn gweithio o gwbl gyda WebDAV. Maent dim ond yn addas ar gyfer SSO ar y we ar gyfer achosion defnyddio dilysu rhaglenni mewn porwr. Er mwyn cynnal cydnawsedd â WebDAV, nid yw'r Rhaglen Learn yn ceisio defnyddio ailgyfeirio i ddilysu defnyddwyr heb eu dilysu sy'n cyrchu dolenni uniongyrchol i URLau casgliad o gynnwys. Fodd bynnag, os oes gan y defnyddiwr sesiwn Learn yn barod, mae dolenni o'r fath yn gweithio.

Datrysiad y gellir ei ddefnyddio yw cyfuno datrysiadau: fel arfer, cefnogir IdP gan gyfeiriadur X509 a gellir defnyddio'r cyfeiriadur fel darparwr LDAP yn uniongyrchol neu drwy ddirprwy i weinydd LDAP darllen-yn-unig.