Profion mynediad

Rydych yn cyrchu profion o'r Ganolfan Raddau. Dewiswch y ddolen pennawd 4 Offer Cwrs, wedyn dewiswch Profion, Arolygon a Chronfeydd.


Creu profion

 1. Yn Profion, Arolygon a Chronfeydd, dewiswch y ddolen pennawd 3 Profion.
 2. Dewiswch y ddolen Adeiladu Prawf.
 3. Dewch o hyd i'r maes golygu Enw. Y maes hwn yw enw eich prawf newydd. Gwasgwch Tab i lansio ar y modd Golygu Cyfoethog Disgrifiad.
 4. Gwasgwch Tab dwywaith o Disgrifiad a byddwch yn glanio ar y botwm Canslo. Gwasgwch Tab i fynd i Cyflwyno a gwasgwch Enter i greu'r prawf. Mae'r weithred hon yn agor y dudalen Cynfas Profion. Ychwanegu cwestiynau a rheoli eu gwerthoedd pwynt ar y dudalen hon.
 5. Dewch o hyd i'r pennawd Creu Cwestiwn a gwasgwch Enter i agor y ddewislen.

  Os ydych eisiau ailddefnyddio cwestiwn, gwasgwch y fysell Tab i lanio ar Ailddefnyddio cwestiwn.

 6. Dewiswch y math o gwestiwn o'r ddewislen sy'n ymddangos.

Pan fyddwch yn creu neu'n golygu cwestiwn, gallai'r ffocws fynd yn sownd ar y maes Cywiro Ymateb. Os bydd hyn yn digwydd, gwasgwch Plws dwywaith ar y Pad Rhifau a gwasgwch y fysell E i ffocysu'r golygydd Adborth Ymateb Anghywir.


Awgrymiadau Fformiwla Cyfrifedig

Bydd angen cymorth rhywun sydd â golwg arnoch i greu fformiwla. Er y gallwch fewnosod symbolau, nid yw tasgau mewnosod symbolau fel golygu rhifiadur ac enwadur ffracsiwn yn bosib gan ddefnyddio JAWS.

Rhwng y blychau testun Cwestiwn, Testun a fformiwla mae bar offer y gallwch ei ddefnyddio i fewnosod symbolau yn eich fformiwla. Er bod llawer o'r botymau hyn wedi'u labelu, mae'r botymau dewislen i ddatgelu symbolau ychwanegol heb eu labelu, a byddant yn cael eu llefaru gan JAWS fel "Unlabeled x" pan fo x yn rhif mympwyol. Mae rhestr a ganlyn o'r botymau bar offer, gyda botymau heb eu labelu wedi'u marcio gan (heb eu labelu) ar ddechrau'r llinell:

 • Ail isradd
 • (Heb eu labelu) Cromfachau sgwâr, barrau fertigol.
 • Matrics 3 rhes, 3 colofn gyda pharenthesis
 • (Heb ei labelu) Opsiynau ar gyfer y matrics: ychwanegu/dileu colofnau a rhesi.
 • Arwydd lluosi
 • (Heb eu labelu) Arwyddion mathemateg ychwanegol: Plws, Minws, Plws neu finws.
 • Rhif pi
 • (Heb eu labelu) Rhifau afresymegol ychwanegol: e.
 • (Heb eu labelu) Llythrennau Groegaidd Ychwanegol.
 • Priflythyren omega
 • (Heb eu labelu) Priflythrennau Groegaidd ychwanegol.
 • (Heb eu labelu) Symbolau geometrig ychwanegol.
 • (Heb eu labelu) Offer rheoli golygu ychwanegol - Torri.

Awgrymiadau ar gyfer cwestiynau Amlddewis ac Ateb Lluosog

Fel arfer mae gwasgu'r fysell Tab yn llywio rhwng botwm radio ateb a'i olygydd. O bryd i'w gilydd, gall y ffocws fynd yn sownd ar olygydd pob ateb. Mae hyn yn golygu na fydd modd i chi olygu Tab i symud i'r offeryn rheoli nesaf.

Os bydd hyn yn digwydd, ffocyswch y grŵp Cywiro botwm radio. Gwasgwch Tab o fan hyn i deipio'r ateb ar gyfer yr ateb cywir. Ffocysir y botwm radio cywir yn ddiofyn. Ar ôl teipio'r ateb, gwasgwch Shift + Tab i ddychwelyd i'r grŵp o fotymau radio. Defnyddiwch y saeth i lawr i farcio'r ateb nesaf yn gywir. Bydd gwasgu Tab o fan hyn yn ffocysu'r golygydd ar gyfer yr ateb nesaf.

Gwnewch hyn hyd nes i chi gofnodi'r holl atebion. Wedyn, gwasgwch Shift + Tab i ddychwelyd i'r botymau radio ac ailddewis yr ateb cywir trwy ddefnyddio y bysellau saeth i ddod o hyd iddo.

Enghraifft:

 1. Dewch o hyd i'r maes golygu Teitl Cwestiwn. Teipiwch deitl.
 2. Tabiwch i'r maes Testun Cwestiwn. Teipiwch destun y cwestiwn.
 3. Tabiwch i Rhifo Atebion. Gwnewch ddewis.
 4. Mae gan y cwestiwn hwn un ateb cywir ac un ateb sy'n llai cywir. Ticiwch y blwch ticio Caniatáu credyd rhannol. Bydd ticio'r blwch hwn yn datgelu'r blwch ticio Caniatáu sgorau negyddol ar gyfer atebion anghywir. Gadewch hwn heb ei dicio; ni fydd unrhyw sgorau negyddol.
 5. Tabiwch i Nifer o Atebion. Dylai'r nifer ddiofyn fod yn 4. Mae gan y cwestiwn hwn 4 ateb.

Mae gwasgu Tab yn ffocysu grŵp o fotymau radio sy'n dynodi un allan o bedwar cwestiwn yn gywir. Mae'r atebion wedi'u rhifo heb ystyried math rhifo atebion y llythrennau a ddewiswyd yn gynharach.

Fel arfer, gallwch ffocysu'r golygydd ar gyfer yr ateb hwn trwy wasgu tab. O bryd i'w gilydd, mae'r ffocws yn mynd yn sownd ar fotwm radio cyntaf y grŵp.

Ateb cywir y cwestiwn hwn yw #1. Caiff y botwm radio hwn ei dicio'n ddiofyn. Os nad yw Tab yn gweithio'n gywir, gwasgwch Plws ar y Pad Rhifau dwywaith i ddiffodd y Modd Ffurflenni. Pwyswch y fysell E a byddwch yn mynd i olygydd ateb #1. Pwyswch Enter i weithredu'r Modd Ffurflenni eto, teipiwch yr ateb a phwyswch Tab. Os bydd y ffocws yn symud i'r botwm radio nesaf, rydych wedi llwyddo. Fel arall, gwasgwch Plws ar y Pad Rhifau dwywaith eto a gwasgwch F hyd nes i chi glywed "Cywiro 2 botwm radio heb ei dicio."

Gwasgwch y bysell E i neidio i'r golygydd ar gyfer ateb 2.

Teipiwch swm yn y maes pwyntiau a symudwch at yr un nesaf gan ddefnyddio Tab. Neu dilynwch y camau a ddisgrifir uchod.

Nodwch y ddau ateb olaf a gadewch eu canrannau credyd rhannol fel 0.

Pan fydd yr holl atebion wedi'u llenwi, byddwch yn glanio ar y maes Adborth Ymateb Cywir. Teipiwch ateb cywir.

Gallai'r ffocws fynd yn sownd ar y maes Cywiro Ymateb. Os bydd hyn yn digwydd, gwasgwch Plws dwywaith ar y Pad Rhifau a gwasgwch y fysell E i ffocysu'r golygydd Adborth Ymateb Anghywir.


Awgrymiadau ar gyfer cwestiynau Llenwi'r Bwlch

Bydd JAWS yn cyhoeddi labeli'r holl feysydd o fewn yr adran Cwestiynau pan fydd y ffocws yn glanio ar y blwch cyfunol Dewis Label Opsiwn:.

Rydych yn gwybod i chi gyrraedd y blwch hwn pan fyddwch yn clywed rhywbeth fel hyn:

"Gofynnol Ateb 1 DewisLabelOpsiwn Yn Cynnwys rhif Llythrennau Bach/Mawr Llythrennau Bach/Mawr Dileu Gofynnol Ateb 2 DewisLabelOpsiwn Yn Cynnwys cyfanrif Llythrennau Bach/Mawr Llythrennau Bach/Mawr Dileu Darllen Yn Unig DewisLabelOpsiwn blwch Cyfunol"

Dyma'r offer rheoli lle gallwch ddewis a fydd ateb penodol yn cyfateb yn uniongyrchol, cynnwys neu gyfateb i batrwm cynnwys y maes ateb.

Enghraifft:

 1. Tabiwch i'r maes Testun Cwestiwn. Nid oes gan y cwestiwn hwn deitl.
 2. Tabiwch unwaith i'r maes Testun Cwestiwn. Teipiwch destun y cwestiwn gyda gofod gwag. Gall y gofod gwag fod mewn unrhyw fformat mewn llenwi'r cwestiynau gwag unigol.
 3. Tabiwch i Nifer o Atebion. Mae gan y cwestiwn hwn 2 ateb cywir; saeth i lawr i 2.
 4. Mae gwasgu Tab yn ffocysu'r blwch cyfunol Dewis Label Opsiwn. Gyda'r saeth, ewch i Yn Cynnwys, gan fod y ddau ateb yn gywir os ydynt yn cynnwys gair penodol.
 5. Tabiwch i'r maes Ateb 1 a theipiwch yr ateb.
 6. Tabiwch hyd nes i chi gyrraedd Dewis Label Opsiwn ar gyfer ateb 2 a phennwch ei werth fel Yn Cynnwys.
 7. Teipiwch yr ateb.

Awgrymiadau ar gyfer cwestiynau Llenwi Bylchau Lluosog

Wrth bennu atebion cywir ar gyfer cwestiwn Llenwi Bylchau Lluosog, defnyddiwch y bysellau saeth I Fyny ac I Lawr yn hytrach na Tab + Shift i symud trwy'r offer rheoli.

Mae'r bysell H yn arbennig o ddefnyddiol yma, gan fod y penawdau'n marcio dechrau adran pob ateb.


Awgrymiadau ar gyfer cwestiynau Ateb Byr

Gallai'r ffocws fynd yn sownd ar y maes * Testun Cwestiwn. Yn yr achos hwn, gwasgwch y fysell Plws dwywaith ar y Pad Rhifau a defnyddiwch y bysellau E, H neu fysellau llywio eraill i ddod o hyd i'r offer rheoli priodol.