Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r profion ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra, ond ni ellir gweld arolygon a gyflwynir yn ddienw ar hyn o bryd.

Pan fyddwch yn defnyddio prawf neu arolwg mewn maes cynnwys, byddwch yn gosod yr opsiynau ar gyfer adborth, dyddiad dyledus, cyfyngu ar leoliad, amserydd, ceisiadau, a chyflwyniad.

Mae'r opsiynau yn y pwnc hwn yn berthnasol i brofion ac arolygon.

Tudalen Opsiynau Prawf neu Arolwg

Agorwch ddewislen prawf neu arolwg a dewiswch Golygu Opsiynau'r Prawf neu Golygu Opsiynau'r Arolwg.

Ar y dudalen Opsiynau Prawf neu Arolwg, gallwch ychwanegu cyfarwyddiadau neu ddisgrifiad sy'n ymddangos i fyfyrwyr yn yr faes gynnwys.

Rydych hefyd yn rheoli argaeledd y prawf neu'r arolwg.

Mae profion ac arolygon sydd ddim Ar Gael ac wedi’u dileu yn wahanol yn y ffyrdd hyn:

 • Nid yw profion ac arolygon nad ydynt ar gael a ddefnyddir mewn maes cynnwys yn ymddangos i fyfyrwyr. Pan yw Modd Golygu YMLAEN, gall hyfforddwyr ac adeiladwyr cyrsiau weld profion nad ydynt ar gael.
  • Gallwch gyfyngu argaeledd i gyfnod penodol. Nid yw dyddiadau arddangos yn effeithio ar argaeledd prawf neu arolwg, dim ond pan fydd yn ymddangos.
 • Os ydych yn dileu prawf neu arolwg o faes cynnwys, fe'i tynnir o'r lleoliad hwnnw. Gallwch ddefnyddio'r prawf neu'r arolwg eto yn ôl yr angen—mewn un lleoliad yn unig.
 • Os byddwch yn dileu prawf neu arolwg o'r tudalen Profion neu Arolygon, mae'n cael ei ddileu'n barhaol o'ch cwrs. Ni ellir dad-wneud y weithred hon.

Ceisiadau lluosog

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am ganiatáu ymgeisiau lluosog.

Gallwch ganiatáu i fyfyrwyr gymryd prawf neu arolwg sawl tro. Mae statws ymgeision lluosog yn ymddangos i fyfyrwyr ar frig y prawf neu arolwg.

Dewiswch Caniatáu Ceisiadau Anghyfyngedig i ganiatáu i fyfyrwyr sefyll y prawf neu’r arolwg cynifer o weithiau ag y maent yn dymuno. Neu, dewiswchNifer o Geisiadau a theipio nifer.

 cheisiadau lluosog ar gyfer prawf, gallwch hefyd ddewis sgôr pa gais i'w ddefnyddio yn y Ganolfan Raddau o'r ddewislen Sgorio ceisiadau gan ddefnyddio.


Gorfodi cwblhau, amserydd, a chyfrinair

Mae'r opsiynau yn yr adran hon yn berthnasol i brofion ac arolygon.

Mae rhai gosodiadau prawf yn caniatáu i chi reoli'r amser y gall myfyrwyr gael mynediad at brawf. Gallwch hefyd osod cyfrinair i gael profion ar-lein sy’n fwy diogel.

Gorfodi Cwblhau

Os ydych yn troi Gorfodi Cwblhau ymlaen, mae rhaid i fyfyrwyr gwblhau'r prawf pan fyddant yn ei lansio. Gall myfyrwyr gyrchu'r prawf UN WAITH yn unig. Mae'r swyddogaeth Cadw ar gael i fyfyrwyr gadw'r cwestiynau wrth iddynt weithio drwyddynt, ond ni allant adael a dod i mewn i'r prawf eto. Yn y cyfarwyddiadau, nodir ac esbonnir Gorfodi Cwblhau i fyfyrwyr. Os nad ydych yn troi Gorfodi Cwblhau ymlaen, gall myfyrwyr gadw eu cynnydd, llywio i ffwrdd, a dychwelyd i gwblhau'r prawf.

Os yw myfyrwyr yn cau eu porwyr yn ddamweiniol, gadael tudalen y prawf, neu golli pŵer neu eu cysylltiadau â'r rhyngrwyd, ni allant barhau. Rhaid iddynt gysylltu â chi a gofyn am ymgais newydd.

Efallai byddwch am gadw'r opsiwn Gorfodi Cwblhau. Yn hytrach, gallwch ofyn i fyfyrwyr sefyll prawf ar y campws, wedi'u cysylltu â chebl Ethernet yn hytrach nag Wi-Fi, a chyda proctor. Os bydd problemau'n digwydd, gall y proctor ailosod y prawf.

Enghraifft: Gorfodi cwblhau ag amserydd

Mae rhaid i fyfyrwyr orffen y prawf ar ôl ei ddechrau. Ni allant adael y prawf a dychwelyd, hyd yn oed os oes amser ar ôl. Os oes gan fyfyrwyr broblemau cysylltu, mae rhaid iddynt gysylltu â chi i ailosod prawf â Gorfodi Cwblhau.

Enghraifft: Peidio gorfodi cwblhau ag amserydd yn unig

Efallai bydd myfyriwr yn colli ei gysylltiad â'r rhyngrwyd am 10 munud mewn prawf a amserir. Ar ôl i’r cysylltiad ddod yn ôl, gall y myfyriwr gyrchu'r prawf a pharhau i weithio. Gydag Awto-Gyflwyno, bydd y myfyriwr hwn yn colli tipyn o amser gweithio. Heb Awto-Gyflwyno, gall y myfyriwr barhau i weithio a gallwch wirio amser cwblhau'r myfyriwr ar ôl iddo gyflwyno’r gwaith.

Gosod amserydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am ychwanegu amserydd.

Gallwch osod amserydd i gyfyngu amser cwblhau myfyrwyr. Gallwch osod yr amserydd i awto-gyflwyno'r prawf pan ddaw'r amserydd i ben neu ganiatáu i fyfyrwyr barhau i weithio a chyflwyno â llaw. Gallwch weld amserau cwblhau myfyrwyr yn eu cyflwyniadau.

Dewiswch yr opsiwn Gosod Amserydd a theipio'r amser yn y blwch Munud. Yr amser hiraf y gallwch ei ychwanegu yw 420 o funudau.

Yn ystod prawf a amserir, arddangosir yr amser sydd wedi mynd heibio i fyfyrwyr. Mae rhybuddion amserydd yn ymddangos ar gynyddiadau penodol pan fydd hanner yr amser ar ôl i lawr i 30 eiliad.

Os yw myfyrwyr yn cadw ac yn gadael y prawf, mae'r amserydd yn parhau. Gall myfyrwyr ddychwelyd i weithio ar y prawf nes iddynt gyflwyno'r gwaith neu i'r amserydd awto-gyflwyno, pa un bynnag sy’n digwydd yn gyntaf.

Gwiriwch olwg myfyrwyr o brofion wedi'u hamseru—defnyddiwch fotwm yn ôl eich porwr i ddychwelyd i'r pwnc hwn

Awto-Gyflwyno

Os ydych yn gosod amserydd, gallwch droi Awto-Gyflwyno ymlaen. Cedwir a chyflwynir profion yn awtomatig pan ddaw’r amser i ben.

Os nad ydych yn troi Awto-Gyflwyno ymlaen, bydd gan fyfyrwyr yr opsiwn i barhau pan ddaw’r amser i ben, hyd yn oed ar ôl yr amser hiraf a ganiateir o 420 munud. Mae’r profion hynny yn ymddangos gyda’r eicon Angen ei Raddio yn y Ganolfan Raddau i’ch hysbysu bod myfyrwyr wedi defnyddio rhagor o amser. Mae’r profion hefyd yn ymddangos gyda’r label DROS AMSER yn yr ardal Gwybodaeth am y Prawf. Nid yw’r system yn rhoi cosb awtomatig am amserau cwblhau sydd wedi mynd dros y terfyn. Ar dudalen cyflwyniadau myfyriwr, gallwch addasu'r radd yn seiliedig ar yr amser cwblhau.

Enghraifft:

Ar ddydd Mawrth, mae myfyriwr yn dechrau prawf â therfyn amser o 60 munud heb Awto-Gyflwyno. Mae’r myfyriwr yn gadael y prawf heb gwblhau hanner o'r cwestiynau. Nid yw’r amserydd yn stopio wrth i’r myfyriwr adael. Ar ddydd Mercher, mae’r myfyriwr yn dychwelyd i orffen a chyflwyno'r prawf. Yr amser sydd wedi mynd heibio yw 16 awr ac 19 munud.

Gweld yr amser cwblhau

I weld yr amser cwblhau, agorwch gyflwyniad myfyriwr o'r Ganolfan Raddau ac ehangwch yr adran Gwybodaeth am y Prawf.

Cyfrinair

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am ychwanegu cod mynediad.

Gallwch osod cyfrinair i fyfyrwyr ei ddefnyddio i agor prawf neu arolwg. Mae gan gyfrineiriau derfyn o 15 nod ac maent yn gwahaniaethu llythrennau bach/mawr.


Cyfyngu Lleoliad

Gallwch ofyn i fyfyrwyr sefyll y prawf neu arolwg mewn lleoliad penodol. Ni all myfyrwyr y tu allan i'r lleoliad hwn sefyll y prawf neu arolwg.

Mae'r opsiwn hwn yn seiliedig ar amrediad o gyfeiriadau IP a grëir gan eich sefydliad. Os nad yw eich sefydliad wedi creu'r ystod hon, nid yw'r opsiwn hwn yn ymddangos.

Mae cyfeiriadau IP yn nodi cyfrifiaduron penodol ac yn ddull da i orfodi gofynion cyfyngu lleoliad. Ar y dudalen Opsiynau'r Prawf, dewiswch leoliad o’r ddewislen Cyfyngu Lleoliad.

Ar adegau, efallai bydd angen i chi ganiatáu i fyfyriwr neu grŵp o fyfyrwyr gymryd y prawf o rywle y tu allan i leoliad a nodir (Amrediad IP). Yn yr achos hwn, gallwch ddefnyddio'r Eithriadau Argaeledd Prawf i eithrio myfyrwyr neu grwpiau o fyfyrwyr dynodedig o'r cyfyngiad lleoliad.

Rhagor am eithriadau argaeledd prawf

Bydd myfyrwyr â'r eithriad hwn wedi ei alluogi'n gallu sefyll y prawf o unrhyw leoliad, hyd yn oed os oes gan y prawf y cyfyngiad i fyfyrwyr eraill.

Mewn sefyllfa profi uchel ei bwysigrwydd, gallwch chi neu'r proctor wrthwneud cyfyngiad a orfodwyd gan y system. Ar y dudalen Dechrau Prawf, gallwch weld yr achosion unigol pan gafodd myfyrwyr eu hatal rhag cyrchu prawf. Byddwch hefyd yn gweld opsiwn i wrthwneud y cyfyngiad hwn i ganiatáu i fyfyriwr barhau â'r prawf.

Cofnodir y cyfyngiadau hyn gan y system rhag ofn bod angen adolygu'n hwyrach.


Eithriadau Argaeledd Prawf

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am ychwanegu eithriadau asesiadau ar gyfer myfyrwyr unigol.

Ar gyfer gosodiadau argaeledd cyfredol, gallwch wneud eithriadau ar gyfer myfyrwyr unigol neu grwpiau. Efallai defnyddiwch eithriadau i roi cymhwysiad i fyfyriwr sy'n anabl, neu oherwydd gwahaniaethau technoleg ac iaith.

Os ydych wedi gwneud rheol aelodaeth rhyddhad addasadwy sy'n cyflwyno'r prawf i fyfyrwyr neu grwpiau penodol yn unig, dim ond y myfyrwyr hynny sy'n cael mynediad i'r prawf. Os ychwanegwch wahanol fyfyrwyr neu grwpiau i'r adran Eithriadau Argaeledd Prawf, ni fyddant yn gallu cyrchu'r prawf.

Enghraifft:

Ar gyfer prawf ag un cais, gallwch ganiatáu mwy o geisiadau ar gyfer myfyriwr sy'n ddall ac sydd am defnyddio technoleg darllenydd sgrin am y tro cyntaf.

Os yw'r gosodiadau'n bodoli ar gyfer prawf neu arolwg, gallwch greu'r eithriadau hyn:

 • Nifer yr ymgeision
 • Amserydd
 • Argaeledd: Y dyddiad a'r amser mae'r prawf ar gael i'r myfyriwr neu'r grŵp
 • Gorfodi Cwblhau
 • Cyfyngu Lleoliad

Gallwch osod dyddiad ac amser mewn un o'r meysydd hyn yn unig: rhyddhad addasol neu eithriadau prawf. Os ydych chi'n gosod dyddiad ac amser mewn un maes ac yna'n gosod dyddiad ac amser yn y maes arall, mae'r gosodiad cyntaf yn cael ei drosysgrifo.

Ymestyn argaeledd

Gydag eithriadau argaeledd prawf, gallwch gynnig mynediad hirach at brawf i fyfyrwyr a grwpiau penodol.

Enghraifft:

Yn adran Argaeledd Prawf, gallwch ddewis dangos prawf ar Hydref 1 o 1:00 PM to 3:00 PM.

Yn adran Eithriadau Argaeledd Prawf, gallwch ddewis myfyrwyr a grwpiau a rhoi mynediad hirach iddynt at y prawf. Rhaid i chi ychwanegu diwrnod ac amser ar gyfer meysydd Ar ôl a Tan.


Dyddiadau cyflwyno

Os byddwch yn defnyddio cyfnodau graddio yn y Ganolfan Raddau, gosodwch ddyddiad dyledus i gynnwys y prawf neu arolwg hwnnw heb anhawster mewn cyfnod graddio ac ar y calendr yn newislen My Blackboard.

Dyddiad dyledus a chyflwyniadau Hwyr

I atal cyflwyniadau hwyr, gallwch ddewis y blwch ticio ar gyfer Peidiwch â chaniatáu i fyfyrwyr ddechrau'r Prawf/Arolwg os yw'r dyddiad cyflwyno wedi mynd heibio. Ar ôl y dyddiad dyledus, mae myfyrwyr yn derbyn neges sy'n rhoi gwybod iddynt ni allant gwblhau'r prawf neu'r arolwg bellach.

Pan fyddwch yn caniatáu cyflwyniadau hwyr, fe'u nodir yn glir ar y tudalennau hyn:

 • Angen Graddio—profion yn unig
 • Gweld Pob Ymgais
 • Adolygu Prawf a Gyflwynwyd:
 • Manylion Graddau

Mae cyflwyniadau hwyr ar gyfer profion wedi'u graddio yn awtomatig yn ymddangos ar y tudalennau hyn hefyd. Bydd rhaid i chi adolygu cyflwyniadau prawf hwyr â llaw i dynnu'r statws Angen Graddio. Pan fyddwch yn mynd i gyflwyniad hwyr ac yn dewis Cadw a Gadael, caiff gradd y prawf wedi'i raddio yn awtomatig ei rhyddhau i'r myfyriwr ac ymddengys y radd yng ngholofn y Ganolfan Raddau. Oherwydd cyflwynir arolygon yn ddienw, ni allwch weld cyflwyniadau myfyrwyr penodol. Ond, os yw myfyriwr yn cyflwyno arolwg yn hwyr, bydd rhaid i chi fynd i'r cyflwyniad a dewis Cadw a Gadael Wedyn, ymddengys yr eicon Wedi Cwblhau yn y Ganolfan Raddau ac ar gyfer y myfyriwr yn Fy Ngraddau.


Opsiynau hunanasesu

Yn ôl rhagosodiad, cynhwysir prawf sy'n cael ei ddefnyddio yng nghyfrifiadau'r Ganolfan Raddau. Fodd bynnag, gallwch ganiatáu i fyfyrwyr sefyll profion ar gyfer adolygu neu ymarfer heb effeithio ar gyfrifiadau'r Ganolfan Raddau.

Gallwch droi'r prawf yn hunanasesiad trwy guddio sgorau'r myfyrwyr yn y Ganolfan Raddau. Mae hyn yn caniatáu i fyfyrwyr sefyll profion i gadarnhau dysgu heb deimlo pwysau am sgôr sy'n effeithio ar gyfanswm eu graddau. Dewiswch yr opsiynau priodol yn yr adran Dangos Canlyniadau ac Adborth Prawf i Fyfyrwyr fel eu bod yn gallu gweld sut roeddent wedi gwneud. Os byddwch yn dewis pob opsiwn, bydd myfyrwyr yn gweld yr atebion a ddewiswyd ganddynt a pha rai sy'n gywir.

Opsiynau hunanasesu
OpsiwnDisgrifiad
Cynnwys y Prawf hwn yng Nghyfrifiadau Sgôr y Ganolfan RaddauGallwch gynnwys y prawf hwn yng nghyfrifiadau'r Ganolfan Raddau. Os na chynhwysir y prawf, nid yw'r sgôr yn effeithio ar unrhyw gyfrifiadau'r Ganolfan Raddau.
Cuddio Canlyniadau ar gyfer y Prawf hwn yn Gyfan Gwbl rhag yr Hyfforddwr a’r Ganolfan RaddauGallwch guddio'r sgôr prawf hwn rhagoch a'i heithrio o gyfrifiadau'r Ganolfan Raddau. Bydd yr arddangosiad yn y Ganolfan Raddau'n darllen Cyflawn/Anghyflawn a bydd Heb fod ar gael neu sero'n ymddangos ar y dudalen Manylion Graddau. Ni allwch weld atebion myfyrwyr i gwestiynau. Gall myfyrwyr weld eu sgorau eu hunain.

Pan fyddwch yn dewis yr opsiwn hwn ac yn golygu gwybodaeth y golofn yn y Ganolfan Raddau, ni fydd y rhain ar gael:

 • Cynhwyswch y Golofn hon yng Nghyfrifiadau Eraill y Ganolfan Raddau
 • Dangoswch Ystadegau (cyfartalog a chanolrifol) ar gyfer y golofn hon i Fyfyrwyr yn Fy Ngraddau

Canlyniadau ac opsiynau adborth

Gallwch osod pa ganlyniadau ac adborth sydd ar gael i fyfyrwyr wedi iddynt gwblhau prawf neu arolwg. Gallwch osod un neu ddau reol gyda'r dewislenni. Ni allwch ddewis rhai rheolau wedi eu cyfuno. Ar ôl i chi ddewis rheol yn y ddewislen gyntaf, efallai na fydd rhai yn ymddangos yn yr ail ddewislen.

Os yw rheolau yn gwrthdaro, mae'r system yn rhoi gosodiadau mwy caniataol i'r myfyriwr neu'r grŵp o fyfyrwyr. Er enghraifft, bydd myfyrwyr yn derbyn y nifer uchaf o ymgeisiau a'r amser hiraf sydd ar gael.

Os na wnewch chi newidiadau, bydd myfyrwyr yn gweld eu sgorau prawf cyffredinol a’r sgorau a enillwyd ar gyfer pob cwestiwn unigol ar ôl iddynt gyflwyno eu profion . Dewiswch fwy o opsiynau i bennu beth arall maent yn weld, fel y cwestiynau cywir neu’ch adborth.

Gall myfyrwyr bob amser weld eu sgorau prawf cyffredinol. Ni allwch newid yr opsiwn hwnnw o'r tudalen hwn. Os nad ydych am iddynt weld eu sgorau eto, cyrchwch ddewislen colofn y Ganolfan Raddau a chuddiwch y golofn rhag myfyrwyr. Fodd bynnag, pan fyddwch yn cuddio colofn prawf rhag myfyrwyr, nid ydynt yn gweld dim am y prawf yn Fy Ngraddau. Pan fyddant yn cyrchu'r prawf yn y maes cynnwys, byddant yn derbyn neges sy'n dweud pryd y cyflwynwyd eu profion. Nid oes sgoriau'n ymddangos.

Mae'r tabl hwn yn esbonio canlyniadau prawf ac arolwg ac opsiynau adborth.

Canlyniadau prawf ac arolwg ac opsiynau adborth
OpsiwnDisgrifiad
PrydMae'n rhaid i chi wneud dewis. Gosodwch pryd y dangosir canlyniadau prawf ac adborth priodol fyfyrwyr:
 • Ar ôl Cyflwyno : Yr opsiwn hwn yw'r rhagosodiad.
 • Golwg Untro : Ar ôl i fyfyrwyr gyflwyno eu profion neu arolygon, mae'r opsiynau canlyniadau ac adborth a ddewisir mewn gwirionedd ar gyfer eu gweld UN WAITH gan y myfyrwyr. Fodd bynnag, gall myfyrwyr bob amser edrych ar y sgoriau a enillwyd oni bai eich bod yn cuddio colofn y Ganolfan Raddau o olwg y myfyrwyr. Yn syth wedi i fyfyriwr lywio i ffwrdd o brawf neu arolwg, cyfyngir ar unrhyw ganlyniadau ac adborth arall. Gallwch newid y gosodiad neu ychwanegu rheol arall ar gyfer ail olwg. Ni chyfunir yr ail reol â'r rheol golwg un tro ond fe'i defnyddir ar wahân.
 • Ar Ddyddiad Penodol: Gweld canlyniadau ac adborth ar ôl y dyddiad ac amser a ddewiswyd.
 • Ar ôl y dyddiad cyflwyno
 • Ar ôl Dyddiad Argaeledd a Gorffen
 • Ar ôl i Geisiadau gael eu graddio : Ar ôl i bob myfyriwr gyflwyno'r prawf neu arolwg, a graddir pob ymgais, trefnir bod canlyniadau ac adborth ar gael i fyfyrwyr. Os nad oes un neu fwy o fyfyrwyr yn cyflwyno ymgais, mae'n rhaid i chi neilltuo gradd o 0 fel y gall pob myfyriwr weld y canlyniadau ac adborth a ddewisir.
Sgôr fesul CwestiwnDangoswch y sgôr a enillwyd ar gyfer pob cwestiwn prawf. Mae'r opsiwn hwn yn ddiofyn ar gyfer profion yn unig. Gwagiwch y blwch ticio os nad ydych am ddangos sgorau ar gyfer cwestiynau unigol
AtebionGallwch ganiatáu i fyfyrwyr weld gwybodaeth am eu hatebion.
 • Pob Ateb: Dangos holl opsiynau'r atebion.
 • Cywir: Dangoswch yr atebion cywir - profion yn unig.
 • Cyflwynwyd: Dangoswch bob un o'r atebion a gyflwynwyd gan fyfyriwr.

Enghraifft 1: Dangos mwy o adborth

Pan fydd myfyrwyr yn cyrchu'u profion, byddant yn gweld eu sgorau cyffredinol, sgôr pob cwestiwn, a holl opsiynau'r atebion. Maent yn gweld yr atebion a gyflwynwyd ganddynt wedi eu marcio fel cywir neu anghywir, ac unrhyw adborth a ddarperir.

Enghraifft 2: Dangos llai o adborth i beidio â chefnogi twyllo

Os bydd myfyrwyr yn sefyll prawf ar adegau gwahanol, gallwch drefnu bod adborth cyfyngedig ar gael tan fod pob myfyriwr yn cyflwyno'r prawf.

Ar gyfer y rheol gyntaf, dewiswch Ar Ôl Cyflwynoyn y ddewislen gyntaf a chliriwch y blwch ticio ar gyfer Sgôr fesul Cwestiwn. Peidiwch â gwneud unrhyw ddewisiadau eraill. Ar ôl cyflwyno eu profion, gall myfyrwyr weld eu sgorau prawf cyffredinol yn unig.

Ar gyfer yr ail reol, dewiswch Ar Ôl Dyddiad Dyledus a dewiswch opsiynau i ddangos rhagor o ganlyniadau ac adborth. Gallwch greu cyhoeddiad yn gynnar i hysbysu myfyrwyr bod adborth ychwanegol ar gael i edrych arno.

AdborthDangos adborth gan yr hyfforddwr ar gyfer pob cwestiwn. Mae'r opsiwn hwn yn ymddangos ar gyfer profion yn unig.
Dangos Cwestiynau AnghywirDangoswch y cwestiynau mae myfyriwr wedi eu hateb yn anghywir neu'n rhannol anghywir. Mae'r opsiwn hwn yn ymddangos ar gyfer profion yn unig. Efallai y byddech yn dangos cwestiynau anghywir a chaniatáu ceisiadau lluosog fel y gall myfyrwyr ganolbwyntio eu hastudiaeth ar y meysydd hynny.

Golwg untro ar gyfer canlyniadau ac adborth

Yn yr adran Dangos Canlyniadau Prawf ac Adborth i Fyfyrwyr , gallwch ddewis Golwg Untro . Ar ôl i fyfyrwyr gyflwyno eu profion, mae'r opsiynau canlyniadau ac adborth ddewisoch chi ar gael i fyfyrwyr eu gweld UNWAITH. Fodd bynnag, gall myfyrwyr bob amser weld y sgoriau prawf cyffredinol a enillwyd ganddynt. Yn syth wedi i fyfyriwr lywio i ffwrdd o'r prawf cyfyngir ar unrhyw opsiynau eraill a ddewisir gennych. Gallwch roi ail reol ar waith er mwyn caniatáu i fyfyrwyr weld opsiynau a ddewiswyd yn ddiweddarach nes ymlaen. Ni chyfunir yr ail reol gyda'r rheol golwg untro, ond fe'i defnyddir ar wahân.

Mae'r gallu i ddewis opsiynau gwahanol ar gyfer pob rheol yn caniatáu i chi ddangos rhai canlyniadau prawf ac adborth i gychwyn, ac yna fwy'n hwyrach.

Enghreifftiau:

Rheol #1: DewiswchGolwg Untro a Dangos Cwestiynau Anghywir . Peidiwch â dewis unrhyw opsiynau eraill er mwyn i neb allu rhannu'r atebion cywir tra bod myfyrwyr eraill dal yn gallu cymryd y prawf.

Rheol #2: Dewiswch yr holl opsiynau hyn:

 • Ar ôl y dyddiad cyflwyno
 • Sgôr fesul Cwestiwn
 • Pob Ateb
 • Cywir
 • Cyflwynwyd
 • Adborth

Ar ôl y dyddiad cyflwyno, mae myfyrwyr yn gweld eu sgoriau ynghyd â'r holl opsiynau ateb. Byddant hefyd yn gweld yr atebion a gyflwynwyd ganddynt wedi'u marcio yn gywir neu'n anghywir ynghyd ag unrhyw adborth gan yr hyfforddwr.


Cyflwyniad prawf neu arolwg

Mae'r tabl hwn yn disgrifio'r opsiynau ar gyfer cyflwyno cwestiynau mewn profion ac arolygon.

Opsiynau cwestiwn
OpsiwnDisgrifiad
Popeth ar UnwaithCyflwyno pob cwestiwn ar un sgrîn. Mae myfyrwyr yn sgrolio trwy'r holl gwestiynau a gallant symud i fyny ac i lawr o gwestiwn i gwestiwn. Pan ddewisir, ni allwch ddewis Gwahardd Olrhain Yn Ôl.
Un ar y TroMae'n arddangos un cwestiwn ar y tro. Mae'r sgrin yn cynnwys offer llywio i symud rhwng cwestiynau. Dim ond ar dudalen olaf y prawf neu'r arolwg mae'r ffwythiant Cyflwyno yn ymddangos. Gallwch hefyd ddewis Gwahardd Olrhain Yn Ôl a Trefnwch Gwestiynau Ar Hap .
Gwahardd Mynd yn ÔlAtal myfyrwyr rhag dychwelyd at gwestiynau maent wedi eu hateb yn barod. Os na fyddwch yn caniatáu olrhain yn ôl, cyflwynir cwestiynau un ar y tro ac nid yw’r ffwythiannau <<, <, a >> yn ymddangos i fyfyrwyr.
Trefnu Cwestiynau ar HapArddangos cwestiynau mewn trefn ar hap bob tro y sefir y prawf neu’r arolwg. Os byddwch yn cynnwys cyfeirnodau at rifau'r cwestiynau wrth iddynt ymddangos ar y Cynfas Prawf, peidiwch â defnyddio'r opsiwn hwn oherwydd bod y drefn ar hap yn newid rhifo'r cwestiynau.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar drefnu cwestiynau ar hap.

ULTRA: Dangos atebion cywir

Wrth i chi ddewis gosodiadau'r asesiad, gallwch ganiatáu i fyfyrwyr weld atebion cywir cwestiynau a farcir yn awtomatig ar ôl cyflwyno. Er enghraifft, rydych am drefnu bod myfyrwyr yn gweld pa gwestiynau a gollasant ar asesiad ymgeisiau lluosog, ond heb weld yr atebion cywir. Gallwch hefyd guddio atebion nes i bob myfyriwr orffen cyflwyno ei waith.

Ym mhanel gosodiadau'r asesiad, ni ddewisir Dangos atebion cywir a Dangos sgoriau cwestiynau yn ddiofyn, felly cuddir atebion cywir a sgoriau fesul cwestiwn rhag myfyrwyr. Pan fyddwch eisiau i fyfyrwyr adolygu eu hatebion gyda chynnwys yr asesiad, ewch yn ôl i'r panel gosodiadau a dewiswch Dangos atebion cywir. Dewisir Dangos sgorau cwestiynau yn awtomatig. Pan fyddwch yn dangos atebion cywir, bydd angen i chi hefyd ddangos sgorau'r cwestiynau. I ddangos y sgôr fesul cwestiwn yn unig, ond nid y sgôr gywir, cliriwch y blwch ticio Dangos atebion cywir.

Nid yw'r dyddiadau cyflwyno a osodwyd gennych yn effeithio ar y gosodiad hwn. Dewiswch y blwch ticio pan fyddwch yn barod i ddatgelu'r atebion i bob myfyriwr.

Ar ôl i fyfyrwyr gwblhau asesiad a mynd yn ôl i’w adolygu, bydd baner yn ymddangos ar frig yr asesiad. Rhoddir gwybod iddynt y bydd eu hyfforddwr yn datgelu’r atebion cywir ar ôl i bob myfyriwr gyflwyno. Ni fydd unrhyw adborth a roddwyd gennych yn ymddangos nes i chi gyhoeddi graddau.

Os nad ydych eisiau i fyfyrwyr weld y baner ar gyfer asesiadau heb gwestiynau, dewiswch y blwch ticio Dangos atebion cywir wrth greu'r asesiad.

ULTRA: Adborth awtomatig

Mae adborth awtomatig yn caniatáu i chi roi adborth ar fathau unigol o gwestiynau a raddir yn awtomatig. Bydd myfyrwyr yn derbyn yr adborth yn awtomatig ar sail y gosodiadau amser rhyddhau rydych yn eu rhoi. Gallwch ychwanegu adborth at lefel y cwestiwn ar yr adeg hon. 

Dewiswch y togl i alluogi Adborth Awtomatig. Teipiwch eich adborth ar gyfer Adborth ateb cywir ac Adborth ateb anghywir. Mae adborth ateb anghywir hefyd yn ymddangos ar gyfer atebion â chredyd rhannol. Yn ddiofyn, dangosir adborth awtomatig ar ôl cyflwyniad y myfyriwr. Dewiswch yr eicon golygu i newid y gosodiadau amser rhyddhau. Dangos yr adborth ar ôl cyflwyno neu ar ddyddiad penodol. Os ydych wedi dewis Dangos atebion cywir, mae angen i’ch gosodiadau adborth awtomatig ddangos ar yr un pryd neu cyn eich dyddiad dangos atebion cywir.


ULTRA: Gwylio fideo am Adborth Awtomatig

Fideo: Adborth Awtomatig mae’n esbonio sut i ddefnyddio Adborth Awtomatig.


ULTRA: Ynghylch codau mynediad

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Gwreiddiol" am ychwanegu cyfrinair.

Ychwanegwch haen o ddiogelwch at eich asesiadau â chod mynediad.

Gallwch ddosbarthu cod mynediad i reoli pan fydd myfyrwyr yn cymryd asesiad. Ar yr adeg hon, cynhyrchir codau mynediad ar hap gan y system. Ni allwch addasu'r codau mynediad.

Mae asesiadau yn cyfeirio at brofion ac aseiniadau, ond nid eitemau SCORM.

Enghraifft:

Gallwch ychwanegu cod mynediad gan eich bod eisiau i ychydig o fyfyrwyr wneud yr asesiad cyn myfyrwyr eraill. Gallwch ryddhau’r cod mynediad i’r grŵp cyntaf o fyfyrwyr. Ni all y myfyrwyr sy’n gwneud yr asesiad yn nes ymlaen weld rhagolwg o'r asesiad cyn iddynt ei wneud.

Enghraifft:

Gallwch ychwanegu cod mynediad ar gyfer asesiad wedi’i oruchwylio neu wedi’i arolygu. Mae myfyrwyr yn dangos prawf hunaniaeth, yn derbyn y cod gan yr hyfforddwr neu broctor ac yn gwneud yr asesiad yn y dosbarth.

Os yw sawl grŵp o fyfyrwyr yn gwneud yr un prawf ar amseroedd gwahanol, gallwch newid y cod mynediad ar gyfer pob grŵp. Ond gwnewch yn siŵr nad yw myfyrwyr wedi cadw eu gwaith i’w orffen yn nes ymlaen.

Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, yr unig beth y gall myfyrwyr ei weld yw asesiad a ddiogelir gan god mynediad os nad ydych yn ychwanegu amodau rhyddhau neu’n ei guddio. Gall pob myfyriwr agor y panel Manylion a Gwybodaeth i weld unrhyw gyfarwyddiadau rydych wedi’u hychwanegu. Ni allant ddechrau'r asesiad heb y cod mynediad.

Ni storir y cod mynediad unrhyw le yn y system. Gall myfyrwyr ond dderbyn y cod mynediad gennych chi neu rolau eraill rydych yn dewis ei roi iddynt. Gallwch newid y cod mynediad yn ôl yr angen a rhoi gwybod i fyfyrwyr.

Gall myfyrwyr ddefnyddio'r un cod os ydynt yn cadw’r asesiad ac eisiau dod yn ôl yn nes ymlaen. Nid oes angen i fyfyrwyr ddefnyddio'r cod mynediad i weld y graddau ac adborth rydych yn eu postio.


ULTRA: Ychwanegu cod mynediad

Ym mhanel Gosodiadau prawf neu aseiniad, dewiswch Ychwanegu cod mynediad yn adran Diogelwch Asesiad.

Trowch y cod mynediad i Ymlaen. Mae’r system yn cynhyrchu cod mynediad 6 digid ar hap ni allwch ei addasu. Defnyddiwch yr eiconau nesaf at y cod mynediad i’w gopïo neu adnewyddwch i newid y cod. Dim ond hyfforddwyr sy’n gallu adnewyddu a newid y cod mynediad. Os ydych yn diffodd y cod ac yn ei droi ymlaen eto, ni fydd y cod yn newid.

Dewiswch Parhau. Bydd y cod mynediad yn ymddangos yn y panel Gosodiadau. Gallwch ddewis eicon y bin sbwriel i dynnu'r cod. Ni fydd angen cod ar fyfyrwyr i ddechrau neu barhau â'r asesiad bellach.

Neges Atgoffa: Mae hyfforddwyr neu broctorion yn rhoi'r cod mynediad i fyfyrwyr.

LockDown Browser Dashboard

I ychwanegu rhagor o ddiogelwch at eich asesiadau, gallwch droi’r Lockdown Broswer a chod mynediad ymlaen a byddant yn gweithio gyda’i gilydd. Mae angen i fyfyrwyr roi'r cod mynediad cywir cyn i’r LockDown Browser lansio.

Rhagor am y LockDown Browser


ULTRA: Ychwanegu amserydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Gwreiddiol" am ychwanegu amserydd.

Gallwch ychwanegu terfyn amser i brawf yn Golwg Cwrs Ultra. Gall cyfyngiad amser sicrhau fod myfyrwyr yn ystyriol o’u gwaith ac y canolbwyntio ar brawf oherwydd bydd gan bob unigolyn amser cyfyngedig i gyflwyno. Caiff ymgeisiau i wneud y prawf eu cadw a’u cyflwyno’n awtomatig pan fydd yr amser ar ben.

Gallwch hefyd ganiatáu i fyfyrwyr weithio y tu hwnt i'r terfyn amser. Mae amser ychwanegol yn caniatáu i fyfyrwyr ailgysylltu os ydynt yn colli cysylltiad yn ystod eu hymgeisiau. Gallwch ganiatáu amser ychwanegol i weld a yw'r amser gwreiddiol rydych chi wedi’i osod yn ddigon i fyfyrwyr ddarllen ac ateb yr holl gwestiynau. Pan fyddwch yn graddio profion, gallwch weld faint o amser ychwanegol ddefnyddiodd pob myfyriwr i gwblhau'r prawf. Gallwch hefyd weld pa gwestiynau a atebwyd ar ôl y terfyn amser cychwynnol. Mae myfyrwyr hefyd yn gweld yr un wybodaeth hon pan fyddant yn cyrchu eu profion graddedig.

Ar yr adeg hon, ni allwch chi ychwanegu cyfyngiad amser at brofion grŵp.

Yn y panel Gosodiadau Prawf , dewiswch Ychwanegu terfyn amser yn yr adran Offer Ychwanegol .

Yn gyntaf, teipiwch derfyn amser. Rhaid ichi ychwanegu terfynau amser fel rhifau cyfan rhwng 1 a 480. Nid yw degolion yn cael eu cefnogi. Nesaf, dewiswch un o ddau opsiwn:

 • Caiff gwaith ei gadw a'i gyflwyno'n awtomatig pan fydd amser yn dod i ben : Os nad yw myfyriwr yn cyflwyno o fewn y terfyn amser, mae'r system yn cadw ac yn cyflwyno'r prawf yn awtomatig.
 • Mae gan fyfyrwyr amser ychwanegol i weithio ar ôl i'r terfyn amser ddod i ben : Yn y ddewislen sy'n ymddangos pan ddewiswch yr opsiwn hwn, dewiswch faint o amser ychwanegol:
  • 50%
  • 100%
  • Amser ychwanegol diderfyn

Mae'r opsiynau 50% a 100% yn dangos faint o amser sy'n cael ei ychwanegu at y terfyn amser cyn i'r prawf gael ei gadw a'i gyflwyno'n awtomatig. Er enghraifft, os ydych chi'n gosod 60 munud fel y terfyn amser ac yn dewis 50% o amser ychwanegol, gall eich myfyrwyr weithio am 30 munud ychwanegol. Ni fydd eich myfyrwyr yn cael eu rhybuddio am yr amser ychwanegol a ganiateir hyd nes y bydd y terfyn amser cychwynnol bron i fyny. Maen nhw'n derbyn negeseuon popian-i fyny sy'n eu rhybuddio am yr amser ychwanegol a ganiateir. Gallant ddewis defnyddio'r amser ychwanegol neu gyflwyno'r prawf. Fe'u hysbysir y gallent dderbyn credyd rhannol am waith a gyflwynir ar ôl y terfyn amser.

Os ydych chi'n caniatáu ceisiadau lluosog, mae'r terfyn amser yn berthnasol i bob cais.

Dewiswch yr X i ddychwelyd i banel Gosodiadau'r Prawf. Gallwch weld y gosodiad terfyn amser a wnaethoch. Dewiswch y terfyn amser i wneud newidiadau. Fodd bynnag, ni allwch olygu'r terfyn amser ar ôl i fyfyrwyr wneud cyflwyniadau. Pwyntiwch at y terfyn amser i gyrchu'r eicon Gwaredui gael gwared arno. Mae'r terfyn amser hefyd yn ymddangos ar y dudalen Cynnwys y Cwrs gyda manylion y prawf, ond nid yw'r amser ychwanegol yn ymddangos.

Cymhwysiad terfyn amser + therfyn amser

Os oes gan fyfyrwyr gymhwysiad terfyn amser ac rydych yn caniatáu rhagor o amser i gwblhau asesiad yn y gosodiadau, cyfunir yr amseroedd.

Rhagor ynghylch cymwysiadau terfyn amser

Llif gwaith myfyriwr

Mae myfyrwyr yn gweld y terfyn amser gyda manylion prawf eraill ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Maent hefyd yn gweld y terfyn amser ar banel Manylion a Gwybodaeth y prawf ac o fewn y prawf wrth iddyn nhw weithio. Bydd cloc sy’n cyfrif i lawr yng nghornel chwith isaf y sgrin a fydd yn rhoi gwybod i fyfyrwyr am yr amser sy’n weddill mewn munudau ac, yn ystod y funud olaf, yr amser sy’n weddill i lawr i'r eiliad olaf.

Pan fydd myfyrwyr yn dewis Dechrau ymgais, byddant yn gweld ffenestr naid i ddechrau'r amserydd cyn y gallant gyrchu'r prawf.

Os ydych wedi caniatáu amser ychwanegol, pan fydd yr amser cychwynnol i fyny, bydd ffenestr popian i fyny arall yn eu hysbysu y gallant gyflwyno'r prawf nawr neu weithio am fwy o amser. Fe’u hysbysir hefyd y gallai'r gwaith a gyflwynir ar ôl y terfyn dderbyn credyd rhannol. Ni fydd eich myfyrwyr yn cael eu rhybuddio am yr amser ychwanegol a ganiateir hyd nes y bydd y terfyn amser cychwynnol bron i fyny.

Mae'r amserydd yn parhau i redeg a yw myfyrwyr yn gweithio'n weithredol ar y prawf ai peidio. Os byddant yn cadw drafft neu yn gadael y ffenestr prawf, mae'r cyfrif yn parhau ac mae eu gwaith yn cael ei gadw a'i gyflwyno pan fydd amser yn dod i ben.

Rhagor am raddio brofion gyda therfynau amser


ULTRA: Ceisiadau lluosog

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am ganiatáu ceisiadau lluosog.

Yn Gosodiadau Prawf, gallwch ddewis gadael i fyfyrwyr gyflwyno mwy nag un ymgais. Mae ceisiadau lluosog yn newid sut mae gradd derfynol y prawf yn cael ei chyfrifo. Dewiswch sut rydych eisiau cyfrifo'r radd derfynol:

 • Cyfartaledd yr holl geisiadau
 • Cais cyntaf â gradd
 • Cais â'r radd uchaf
 • Cais olaf â gradd
 • Ymgais â'r radd isaf

Ni allwch ganiatáu ymgeisiau lluosog ar brawf grŵp neu pan fyddwch yn casglu cyflwyniadau all-lein.

Mae'r gosodiad Graddio ymgeisiau yn pennu sut mae'r radd derfynol yn cael ei chyfrifo'n awtomatig, ond mae gennych yr opsiwn i wrthwneud y radd. Mae pob ymgais yn amodol ar y dyddiad dyledus a osodwyd gennych ar gyfer y prawf. Os bydd myfyriwr yn cyflwyno ymgais ar ôl y dyddiad dyledus, caiff yr ymgais ei farcio'n hwyr. Dangosir ymdrechion a gyflwynwyd cyn y dyddiad cau fel ar amser.

Gallwch wrthwneud dim ond y radd derfynol, nod y graddau ar gyfer pob ymgais.

Rhagor am raddio prawf â cheisiadau lluosog


ULTRA: Trefnu cwestiynau ac atebion ar hap.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidio i'r adran gymorth "Gwreiddiol" ynghylch opsiynau cyflwyno prawf ac arolwg.

Gallwch drefnu cwestiynau a'u hatebion ar hap i ategu gweithgareddau ymarfer/drilio a helpu myfyrwyr i osgoi anonestrwydd academaidd.

Gallwch drefnu atebion ar gyfer cwestiynau Cyfatebu ac Amlddewis ar hap yn unig. Os ydych eisiau trefnu atebion ar hap ar gyfer cwestiynau Gwir/Gau, defnyddiwch y math o gwestiwn Amlddewis gyda dewisiadau atebion Gwir a Gau.

Gallwch ddefnyddio un neu ddau osodiad er mwyn i brofion ymddangos yn wahanol ar gyfer pob myfyriwr. Bydd neges yn ymddangos ar dudalen Gosodiadau Cynnwys y prawf ynghylch eich dewisiadau trefnu atebion ar hap.

Trefnu Cwestiynau ar Hap

Yn Gosodiadau Prawf, dewiswch Trefnu cwestiynau ar hap i ddangos cwestiynau i fyfyrwyr mewn trefn ar hap.

Mae cwestiynau'n ymddangos mewn trefn wrth i chi greu prawf. Bob tro mae myfyriwr yn dechrau cais ar brawf, mae'r cwestiynau'n ymddangos mewn trefn wahanol. Os ydych chi'n cynnwys cyfeiriadau at rifau’r cwestiynau fel y maent yn ymddangos ar y dudalen Cynnwys a Gosodiadau, peidiwch â defnyddio'r opsiwn Trefnu cwestiynau ar hap. Mae'r drefn ar hap yn newid rhifau'r cwestiynau a allai achosi dryswch.

Ar ôl i fyfyrwyr ddechrau eu cyflwyniadau, fe allwch chi ddewis neu glirio'r gosodiad Trefnu cwestiynau ar hap.

Ni allwch drefnu cwestiynau ar hap mewn prawf â blociau testun neu ffeiliau.

Trefnu atebion ar hap

Yn Gosodiadau Prawf, dewiswch Trefnu atebion ar hap i ddangos opsiynau ateb Ateb Lluosog ac Amlddewis i fyfyrwyr mewn trefn ar hap.

Mae atebion yn ymddangos mewn trefn wrth i chi greu'r prawf. Bob tro mae myfyriwr yn dechrau cais ar brawf, mae'r atebion yn ymddangos mewn trefn wahanol.

Ar ôl i fyfyrwyr ddechrau eu cyflwyniadau, fe allwch chi ddewis neu glirio'r gosodiad Trefnu atebion ar hap.


ULTRA: Galluogi graddio dienw

Pan fyddwch yn creu prawf heb gwestiynau, gallwch alluogi graddio dienw yn y panel Gosodiadau'r Prawf. Caiff enwau'r myfyrwyr eu cuddio wrth i chi raddio. Testun a ffeiliau yn unig allwch chi eu hychwanegu at aseiniadau a chaiff eu graddio'n ddienw.

Rhagor ynghylch graddio dienw


ULTRA: Galluogi graddio cyfochrog

Pan fyddwch yn creu prawf heb gwestiynau, gallwch alluogi graddio cyfochrog yn y panel Gosodiadau'r Prawf

Mae’r system yn neilltuo graddwyr o'ch dewis ar hap fel bod gan bob myfyriwr ddau raddiwr ar gyfer y prawf. Dosbarthir y baich gwaith graddio yn gyfartal rhwng y graddwyr. Gall graddwyr ond agor y cyflwyniadau ar gyfer y myfyrwyr a neilltuwyd iddynt. Instructors or reconcilers determine the final grades for students.

Rhagor am raddio cyfochrog


ULTRA: Am eithriadau asesiadau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Gwreiddiol" am ychwanegu eithriadau asesiad ar gyfer myfyrwyr unigol.

Pan fydd amgylchiadau arbennig yn codi, gallwch roi eithriad i fyfyriwr unigol ar brawf neu aseiniad penodol. Mae eithriad yn cynnwys ymgeisiau ychwanegol neu fynediad estynedig, hyd yn oed os yw'r asesiad wedi'i guddio o fyfyrwyr eraill. Gallwch ehangu mynediad â’r dyddiadau dangos ar a chuddio ar ôl sy’n wahanol i’r dyddiad cyflwyno.

Mae angen i chi osod argaeledd amodol—dyddiadau dangos ar a chuddio ar ôl—cyn i chi osod eithriad unigol ar gyfer mynediad estynedig.

Mae eithriad yn diystyru'r ddau osodiad sydd wedi'u gosod ar gyfer pawb arall ar gyfer yr asesiad penodol hwnnw yn unig. Nid yw myfyrwyr yn gweld yr eithriadau rydych wedi'u hychwanegu.

Rydych yn gosod eithriadau prawf ac asesiad o dudalen Cyflwyniadau yr asesiad neu gyflwyniad unigol. Efallai byddwch yn defnyddio eithriadau ar gyfer myfyrwyr sydd â phroblemau rhyngrwyd, anableddau, neu wahaniaethau technoleg ac iaith.

Enghreifftiau:

 • Prawf gydag un ymgais: Caniatáu rhagor o ymgeisiau ar gyfer myfyriwr sy'n ddall ac sydd am ddefnyddio technoleg darllenydd sgrin am y tro cyntaf.
 • Aseiniad gydag argaeledd amodol Cuddio ar ôl dyddiad ac amser: Ehangu'r mynediad i aseiniad ar gyfer myfyriwr sydd â phroblemau rhyngrwyd. Fodd bynnag, os yw'r dyddiad ac amser dyledus yr un amser â'r amser Cuddio ar ôl gwreiddiol, caiff y cyflwyniad ei farcio yn hwyr yn y llyfr graddau serch hynny.

Ar gyfer aseiniad grŵp neu brawf grŵp, gallwch roi eithriad i grŵp unigol am fynediad estynedig yn unig. Ni chaniateir ymgeisiau lluosog ar gyfer asesiadau grŵp ar yr adeg hon.

Rhagor am eithriadau grŵp

Eithriadau yn erbyn cymwysiadau

Mae eithriadau yn wahanol i'r cymwysiadau y gosodwch yng nghofrestr y cwrs. Mae cymhwysiad yn berthnasol i bob dyddiad dyledus neu derfyn amser yn eich cwrs ar gyfer myfyriwr unigol. Ni chaniateir eithriadau ar gyfer dyddiadau cyflwyno a therfynau amser ar gyfer myfyriwr neu grŵp unigol ar yr adeg hon. Mae eithriadau ond yn cael eu caniatáu ar gyfer dyddiadau dangos ar a chuddio ar ôl ac ymgeisiau ychwanegol.

Rhagor ar gymwysiadau

Rhagor am sut mae cymwysiadau yn gweithio gyda grwpiau


ULTRA: Creu eithriad asesiad

O dudalen Cyflwyniadau asesiad, gallwch ychwanegu eithriadau ar gyfer myfyrwyr fesul un. Gallwch hefyd ychwanegu eithriadau o dudalen cyflwyniad myfyriwr neu grŵp unigol. Ni allwch ychwanegu eithriad ar gyfer asesiad a raddiwyd yn ddienw.

O dudalen Cyflwyniadau asesiad

O dudalen Cyflwyniadau asesiad, agorwch y ddewislen yn rhes myfyriwr a dewiswch Golygu gosodiadau. Bydd y panel Golygu Gosodiadau Cyflwyno yn agor.

Gallwch newid dyddiadau ac amserau Dangos ar a Cuddio ar ôl a chaniatáu ymgeisiau ychwanegol.

Rhagor am argaeledd amodol

Ni allwch gadw nes i chi wneud newidiad i'r gosodiadau. Os nad ydych am wneud unrhyw newidiad, dewiswch Canslo i gau'r panel.

O gyflwyniad unigol

O dudalen cyflwyniad myfyriwr neu grŵp, agorwch y ddewislen nesaf at y bilsen radd a dewiswch Eithriadau. Bydd y panel Golygu Gosodiadau Cyflwyno yn agor.

Enghraifft o fynediad estynedig:

Os ydych wedi cuddio cynnwys ar ôl dyddiad ac amser penodol, gallwch estyn mynediad ar gyfer myfyriwr unigol. Er enghraifft, cuddir "Prawf 1" heddiw ar ôl 10 AM. Mae gan fyfyriwr broblemau rhyngrwyd, felly rydych yn estyn mynediad ar gyfer y myfyriwr hwnnw yn unig tan 6 PM. Fodd bynnag, os yw'r dyddiad dyledus am 10 AM hefyd, caiff y cyflwyniad ei farcio'n hwyr yn y llyfr graddau serch hynny.

Yn y ffrwd gweithgarwch, caiff y myfyriwr ei hysbysu am argaeledd y prawf, ond ni restrir yr ystod o fynediad estynedig yn y ffrwd neu gyda'r prawf. Bydd rhaid ichi roi gwybod i'r myfyriwr am hyd yr ystod o fynediad estynedig. Bydd rhaid ichi hefyd hysbysu myfyrwyr fesul un pan fyddwch yn caniatáu ymgeisiau ychwanegol.

Ymddengys eicon eithriad

Ar ôl i chi ganiatáu eithriad ar gyfer asesiad myfyriwr, byddwch yn gweld eicon nesaf i enw'r myfyriwr. Yr eicon eithriad asesiad yw'r un eicon sy'n ymddangos ar gyfer cymwysiadau. Os oes gan fyfyriwr gymhwysiad ac eithriad ar gyfer asesiad, ymddengys un eicon yn unig.

Os byddwch yn copïo asesiad o un cwrs i gwrs arall, ni chopiir yr eithriadau. Mae'r cynnwys wedi'i osod i Wedi’i Guddio rhag myfyrwyr os ydych yn copïo eitemau unigol i'ch cwrs. Os byddwch yn copïo asesiad o un cwrs i gwrs arall, ni chopiir data am fyfyrwyr penodol.


ULTRA: Ychwanegu eithriad ar ôl i radd gael ei bostio

Gallwch gynnig eithriad i fyfyriwr ar gyfer asesiad rydych wedi'i raddio a phostio yn barod. Er enghraifft, os ydych am i fyfyriwr ail-wneud prawf wedi'i raddio yn awtomatig sydd heb ragor o ymgeisiau, gallwch ychwanegu ymgais arall. Bydd rhaid i chi roi gwybod i'r myfyriwr am yr ymgais ychwanegol gan nid yw'r system yn anfon hysbysiad.

Gosodiad seroau awtomatig

Os ydych wedi gweithredu seroau awtomatig ar gyfer gwaith nas cyflwynwyd yn eich cwrs, caiff y myfyriwr sero hyd yn oed ar ôl i chi ychwanegu eithriad. Disodlir y sero awtomatig ar ôl i chi raddio'r cyflwyniad.

Rhagor am seroau awtomatig

Video: Grant Assessment Exceptions


ULTRA: Watch a video about assessment exceptions

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Grant assessment exceptions shows how to allow an exception on a specific test or assignment to an individual student.


ULTRA: Eithriadau asesiadau grŵp

Caniateir ond un math o eithriad ar gyfer asesiadau grŵp. Gallwch roi eithriad am fynediad estynedig i grŵp unigol ar gyfer prawf grŵp neu aseiniad grŵp penodol. Oherwydd ni chaniateir ymgeisiau lluosog ar gyfer asesiadau grŵp, ni allwch newid yr ymgeisiau a ganiateir.

O dudalen Cyflwyniadau asesiad grŵp, gallwch ychwanegu eithriadau ar gyfer grwpiau fesul un. Gallwch hefyd ychwanegu eithriadau o dudalen cyflwyniad grŵp unigol.

Ar dudalen Cyflwyniadau asesiad grŵp, ymddengys yr un eicon ar gyfer eithriadau a chymwysiadau grŵp. Ymddengys yr eithriad asesiad gydag enw grŵp. Os oes gan grŵp aelodau â chymwysiadau, ymddengys yr un eicon gydag enw'r grŵp. Agorwch y ddewislen ar gyfer enw pob grŵp ag eicon i weld yr eithriadau rydych wedi'u hychwanegu. Os oes gan grŵp aelodau â chymwysiadau ac eithriad ar gyfer asesiad grŵp, ymddengys un eicon yn unig.

Pan ewch i grwpiau o banel gosodiadau asesiad, ymddengys grwpiau ag eithriadau gydag eicon nesaf i'r grŵp. Ymddengys aelodau'r grŵp sydd â chymwysiadau gyda'r un eicon nesaf i'w henwau.


ULTRA: Ailosod eithriad

Gallwch dynnu eithriad myfyriwr neu grŵp ar gyfer asesiad.

O dudalen Cyflwyniadau asesiad > dewislen myfyriwr neu grŵp > Golygu gosodiadau > Ailosod gosodiadau

Tynnir gosodiadau'r eithriad. Mae gan y myfyriwr neu grŵp osodiadau gwreiddiol yr asesiad ar gyfer yr ymgeisiau a ganiateir a'r ystod o amser mynediad bellach. Dewiswch Cadw i gadarnhau. Tynnir yr eicon ar gyfer yr eithriad oni bai bod gan y myfyriwr neu grŵp gymhwysiad hefyd.

Ni allwch leihau'r nifer o ymgeisiau ar ôl i fyfyrwyr ddechrau eu cyflwyniadau.