Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Yng Ngwedd Cwrs Gwreiddiol, gallwch allforio a mewnforio profion, holiaduron a chronfeydd i’w defnyddio mewn cyrsiau eraill neu i’w rhannu â hyfforddwyr eraill.

Mae profion a fewnforiwyd ar gael yn adran Profion pan fyddwch yn creu casgliad.

Gallwch allforio profion, holiaduron a chasgliadau fel ffeiliau ZIP, y gallwch chi neu hyfforddwyr eraill eu mewnforio wedyn i mewn i gyrsiau eraill.

Gallwch fewnforio banciau profion a chasgliadau o gwestiynau gan gyhoeddwr eich gwerslyfrau. Gwiriwch wefan y cyhoeddwr am gyfarwyddiadau ynghylch sut i allforio ac arbed y cwestiynau ar ffurf y gellir ei mewnforio i mewn i Blackboard Learn.

Mewnforio prawf, holiadur neu gasgliad

 1. Ar yControl Panel, ehangwch adran Offer Cwrs a dewiswch Profion, Arolygon a Chasgliadau.
 2. Ar dudalen Profion, Arolygon a Chasgliadau, dewiswch yr eitem yr ydych chi am ei mewnforio, fel Casgliad.
 3. Dewiswch Mewnforion.
 4. Ar dudalen Mewnforio, chwiliwch am y ffeil ar eich cyfrifiadur neu yn storfa ffeiliau eich cwrs. Ffeiliau’r Cwrs neu’r Content Collection.
 5. Dewiswch Cyflwyno.

Allforio prawf, holiadur neu gasgliad

 1. Ewch i’r ddewislen ar gyfer prawf, holiadur neu gasgliad a phwyswch Allforio.
 2. Pwyswch Iawn yn y ffenestr naid i arbed y ffeil.

Os oes gan eich sefydliad fynediad i nodweddion rheoli cynnwys, bydd dau ddewis ar gyfer allforio yn ymddangos ar y ddewislen. I arbed y ffeil ar eich cyfrifiadur, pwyswch Allforio i Gyfrifiadur Lleol. I gadw'r ffeil yn y Casgliad o Gynnwys, pwyswch Allforio i'r Casgliad o Gynnwys.

Ni fydd cwestiynau a ddiogelir sydd wedi cael eu mewnforio o Getrisen Cwrs yn wreiddiol yn cael eu cynnwys mewn allforyn.


Datrys problemau

Dim ond ffeiliau ZIP y profion, holiaduron a chasgliadau sydd wedi eu hallforio o Blackboard Learn y gallwch chi eu mewnforio.

Os ydynt yn y fformat priodol, gallwch fewnforio profion ac holiaduron a wnaed gan bobl eraill mewn sefydliadau eraill, neu brofion ac holiaduron a wnaed mewn fersiynau hŷn o Blackboard Learn.

Pecynnau QTI


Ynghylch pecynnau QTI

Efallai bydd hyfforddwyr ac adeiladwyr cwrs yn dibynnu ar gynnwys trydydd parti i adeiladu eu cwricwlwm ac i ategu deunyddiau fel gwerslyfrau. I helpu sicrhau cydnawsedd, mae cyhoeddwyr a chrewyr cynnwys eraill yn datblygu’r deunydd hwn gan ddefnyddio safonau'r diwydiant.

Mae safonau'r diwydiant yn sicrhau bod systemau rheoli dysgu yn barod ac yn gallu prosesu'r cynnwys hwn. Sefydlodd yr IMS Global Learning Consortium safon Question and Test Interoperability (QTI) i gefnogi cydnawsedd rhwng cwestiynau a chwrs, heb ystyried y system rheoli dysgu.

Os yw’ch sefydliad yn defnyddio rhyddhad mwy newydd o Blackboard Learn, gallwch fewnforio ac allforio pecynnau QTI i’w defnyddio yn eich asesiadau.

Cefnogir cwestiynau a fewnforiwyd o becyn QTI yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig.

Beth sy’n cael ei gefnogi mewn pecyn QTI?

 • Mae Blackboard Learn yn cefnogi mathau penodol o gwestiynau mewn pecyn QTI: Gwir/Gau, Amlddewis, Amlateb, Llenwi'r Bwlch, a Thraethawd.
 • Os yw cwestiwn yn cynnwys cyfryngau wedi’u plannu, mewnforir tagiau gwrthrych HTML a HTML 5. Allforir HTML5.
 • Ni chefnogir metaddata cwestiynau fel tagiau, categorïau ac aliniadau ac nid ydynt yn cael eu mewnforio na’u hallforio.
 • Anwybyddir cwestiynau sy’n defnyddio prosesu ymateb QTI dewisol ac nid ydynt yn cael eu mewnforio.
 • Pan nad yw opsiynau ffurfweddu cwestiynau yn cyfateb, mae Blackboard Learn yn blaenoriaethu cyson-gywirdeb testun y cwestiwn ac ateb dros osodiadau. Er enghraifft, mae rhai systemau arholiadau yn caniatáu dyraniadau credyd rhannol sy’n wahanol i gael eu gosod fesul ymateb ateb posibl, ond mae Blackboard Learn yn cynnal rhestr o atebion cywir. Yn yr achos hwn, mewnforir pob opsiwn ateb fel opsiwn cywir er mwyn iddynt gael eu hadolygu i’w defnyddio’n barhaol yn Blackboard Learn.

Gan fod gan offer asesu gwahanol nodweddion gwahanol a chyfryngau, HTML a galluoedd trin hafaliadau gwahanol, dylech adolygu a phrofi'r cwestiynau yn gyntaf ar ôl eu trosglwyddo rhwng datrysiadau.


Mewnforio pecyn QTI

Bydd angen i chi fewnforio pecynnau QTI i’ch cwrs fel cronfeydd cwestiynau. Ar ôl mewnforio’r cwestiynau, gallwch eu defnyddio mewn asesiadau.

 1. Yn eich cwrs, ewch i Offer Cwrs > Profion, Arolygon, Cronfeydd > Cronfeydd.
 2. Dewiswch Mewnforio Pecyn QTI 2.1.
 3. Porwch eich cyfrifiadur neu'r Casgliad o Gynnwys i leoli’r pecyn QTI.
 4. Dewiswch Cyflwyno.
 5. Ar ôl i Blackboard Learn brosesu'r pecyn, byddwch yn gweld tudalen statws i ddangos y canlyniadau. Dewiswch Iawn i fynd yn ôl i dudalen Cronfeydd.

Gallwch olygu’r cwestiynau yn y gronfa. Pan fyddwch yn barod, defnyddiwch y cwestiynau mewn prawf.

Defnyddio cwestiynau mewn prawf

Nawr eich bod wedi mewnforio pecyn QTI, gallwch ddefnyddio'r cwestiynau mewn prawf. I adeiladu prawf gyda chwestiynau mewn cronfa:

 1. Yn eich cwrs, ewch i Offer Cwrs > Profion, Arolygon, Cronfeydd > Profion.
 2. Dewiswch Profion > Adeiladu Prawf.
 3. Teipiwch enw a disgrifiad neu gyfarwyddiadau dewisol. Dewiswch Cyflwyno.
 4. Yn y ddewislen Ailddefnyddio Cwestiynau, dewiswch Dod o Hyd i Gwestiynau.
 5. Byddwch yn cyrraedd llyfrgell cwestiynau prawf yn eich cwrs, gan gynnwys y rheini mewn cronfeydd. Dewiswch y gronfa a grëwyd trwy fewnforio pecyn QTI.
 6. Dewiswch y cwestiynau rydych eisiau eu defnyddio a dewis Cyflwyno.
 7. Mae'r cwestiynau'n cael eu hychwanegu at eich prawf.

Allforio pecyn QTI

Yn union fel maent yn cael eu mewnforio i Blackboard Learn, mae pecynnau QTI yn cael eu hallforio fel cronfeydd cwestiynau. Mae angen i chi symud cwestiynau o asesiad i gronfa gwestiynau i allforio'r pecyn QTI.

 1. Gallwch adeiladu cronfa gyda chwestiynau o unrhyw asesiadau yn eich cwrs.
 2. Ar ôl adeiladu’r gronfa, ewch yn ôl i dudalen Cronfeydd.
 3. Yn newislen y gronfa, dewiswch Allforio Pecyn QTI 2.1.
 4. Lawrlwythir y pecyn i’ch cyfrifiadur fel ffeil ZIP.

ULTRA: Mewnforio cwestiynau

Gallwch fewnforio ffeiliau ZIP o gronfeydd cwestiynau Gwedd Cwrs Gwreiddiol i'ch cwrs Ultra. Mae cronfeydd cwestiynau'r cwrs Gwreiddiol yn ymddangos fel banciau cwestiynau ar ôl eu trosi. Unsupported question types are removed.

On the Course Content page, access the menu next to the Batch Edit link. Select Import Content > Import Course and choose the ZIP file to upload from your computer. The Course Content page displays a message that the content is importing. But when you only import questions, the content doesn't appear on the Course Content page. You can only access the imported questions on the Reuse Questions page.


ULTRA: Ailddefnyddio cwestiynau a throsi cwrs

Mae cronfeydd cwestiynau'r cwrs Gwreiddiol yn ymddangos fel banciau cwestiynau ar ôl eu trosi. Mae mathau o gwestiwn heb gymorth yn cael eu tynnu. You can only access your question banks on the Reuse Questions page.

Pan fyddwch yn trosi cwrs Gwreiddiol i gwrs Ultra, mae dau le degol yn cario drosodd.