Am gwestiynau Llenwi’r Bwlch

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r help "Ultra" am gwestiynau Llenwi'r Bwlch.

Mae cwestiwn Llenwi’r Bwlch yn cynnwys ymadrodd, brawddeg, neu baragraff â bwlch gwag lle dylai'r myfyriwr roi'r gair neu eiriau sydd ar goll. Y nifer mwyaf o atebion gallwch roi am fwlch yw 100. Defnyddiwch gwestiynau Llenwi Bylchau i greu cwestiwn gyda nifer o atebion.

Enghraifft:

_____ yw’r mwyn silicad gyda'r tymheredd toddi isaf a'r gwrthwynebiad mwyaf i hindreulio.

Mwy Am gwestiynau Llenwi Bylchau gyda JAWS®

Graddir cwestiynau Llenwi Bwlch yn awtomatig. Sgorir atebion yn seiliedig ar a yw ateb y myfyriwr yn cyd-fynd â'r atebion cywir rydych chi'n eu rhoi. Gallwch ddewis y dull gwerthuso ar gyfer atebion:

 • Cyfatebiaeth union
 • Yn cynnwys rhan o’r ateb cywir
 • Yn cyfateb i batrwm rydych chi’n ei bennu

Rydych chi’n dewis p’un a yw’r atebion yn sensitif i lythrennau bach/mawr.

Mewn cyrsiau a adferwyd, mae llythrennau bach/mawr yn cael ei diffodd ar gyfer holl gwestiynau cyfredol Llenwi Bylchau Lluosog. Golygwch y cwestiynau hynny a dewiswch Sensitif i Lythrennau Bach/Mawr, os oes angen.

Video: Create a Fill in the Blank Question in the Original Course View


Watch a video about fill in the blank questions

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a fill in the blank question shows how to create a fill in the blank question in the original course view, list answers, select an evaluation method, and provide feedback.


Creu cwestiwn Llenwi’r Bwlch

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidio i'r help "Ultra" am greu cwestiynau Llenwi Bylchau.

Mae dwy ran i gwestiynau Llenwi’r Bwlch: y cwestiwn a'r set o atebion. Mae blwch testun yn ymddangos yn dilyn y cwestiwn er mwyn i fyfyrwyr deipio eu hatebion.

 1. Cyrchwch brawf, arolwg, neu gronfa. O’r ddewislen Creu Cwestiwn, dewiswch Llenwi Bylchau.
 2. Teipiwch Destun y Cwestiwn.
 3. I ychwanegu mwy nag un ateb, dewiswch o'r ddewislen Nifer o Atebion - hyd at 100. I ddileu ateb, cliciwch Dileu.

  Teipiwch bob ateb a dewis Yn Cynnwys, Cyfatebiaeth union neu Cydweddu Patrymau i nodi sut y dylid gwerthuso’r ateb yn erbyn ateb myfyriwr. Ar gyfer Yn Cynnwys a Cyfatebiaeth Union, dewiswch y blwch ticio Adnabod Llythrennau Bach a Phriflythrennau os ydych am ystyried priflythrennau.

 4. Fel arall, teipiwch adborth ar gyfer atebion cywir ac anghywir.
 5. Dewiswch Cyflwyno a Chreu Un Arall neu Cyflwyno i ychwanegu'r cwestiwn at y prawf.

Am greu atebion

Cadwch atebion yn syml a byr yn y setiau ateb. Er mwyn osgoi anawsterau gyda graddio awtomatig, gallwch gyfyngu atebion i un gair. Mae atebion un gair yn osgoi problemau megis bylchau ychwanegol neu drefn geiriau gan achosi i ateb cywir gael ei sgorio fel un anghywir.

 • Dewiswch Yn Cynnwys o’r ddewislen yn yr ateb i ganiatáu talfyriadau neu atebion rhannol. Mae'r opsiwn hwn yn cyfrif ateb myfyriwr fel un cywir os yw'n cynnwys y gair neu eiriau a ddynodir gennych. Er enghraifft, sefydlwch ateb sengl sy'n cynnwys Franklin er mwyn cyfrif Benjamin Franklin, Franklin, B Franklin, B. Franklin, and Ben Franklin i gyd fel atebion cywir. Yna, nid oes rhaid i chi chi restru'r holl bosibiliadau derbyniol ar gyfer yr ateb Benjamin Franklin.
 • Rhowch atebion ychwanegol sy’n caniatáu am wallau sillafu cyffredin. Neu, dewiswch Cydweddu Patrymau o’r ddewislen yn yr ateb a chreu ymadrodd rheolaidd sy’n caniatáu amrywiadau sillafu, gofod neu amrywiadau priflythrennau.

Cydweddu Patrymau

Gallwch greu ymadrodd rheolaidd sy’n caniatáu ar gyfer amrywiadau sillafu, gofod, neu amrywiadau priflythrennau mewn ateb.

Ymadrodd rheolaidd yw patrwm chwilio a ddefnyddir ar gyfer paru un neu fwy o nodau mewn llinyn. Gydag ymadrodd cyffredinol, gallwch gyfrif rhai patrymau fel cywir, yn hytrach na chyfatebiad testun union. Er enghraifft, mae ymadroddion rheolaidd yn caniatáu graddio amrediad eang o atebion posib sy'n nodweddiadol o ddata gwyddonol.

Mewn mynegiant rheolaidd, mae'r rhan fwyaf o nodau mewn llinyn yn cyd-fynd â'u hunain yn unig ac fe'u gelwir yn llythrenyddion. Mae gan rai nodau ystyr arbennig ac fe'u gelwir yn nodau meta. Gallwch chwilio ar y rhyngrwyd am mynegiannau i gael rhestr gyflawn. Mae'r rhestr hon yn cynnwys rhai enghreifftiau:

 • Mae dot (.) yn cyd-fynd ag unrhyw nod unigol heblaw am nodau llinell newydd.
 • Bydd cromfachau [ ] yn cydweddu â phopeth o fewn y cromfachau sgwâr ar gyfer un nod.
 • Mae dash (-) y tu mewn i gromfachau sgwâr yn eich caniatáu i ddiffinio amrediad. Er enghraifft, gellir ailysgrifennu [0123456789] fel [0-9].
 • Mae marc cwestiwn (?) yn gwneud yr eitem flaenorol yn yr ymadrodd rheolaidd yn ddewisol. Er enghraifft, bydd Rhag(fyr)? yn cyd-fynd â Rhag a Rhagfyr.

Enghreifftiau o linynnau syml:

 • b.t - yn cydweddu â bat, bet, but, bit, b9t oherwydd gall unrhyw nod gymryd lle'r dot (.)
 • mae b[aeui]t yn cyd-fynd â bat, bet, but, bit.
 • bydd b[a-z]t yn derbyn unrhyw gyfuniad tair llythyren sy'n dechrau gyda b ac yn gorffen gyda t. Ni fydd rhif yn cael ei dderbyn fel yr ail nod.
 • Mae [A-Y] yn cyd-fynd ag unrhyw briflythyren.
 • Mae [12] yn cydweddu â'r nod targed hyd at 1 neu 2.
 • Mae [0-9] yn cyd-fynd â'r nod targed i unrhyw rif o fewn amrediad 0 i 9.

Pan fyddwch yn dewis cydweddu patrwm ar gyfer ateb, gallwch brofi’r patrwm a bydd ffenestr newydd yn agor.


ULTRA: Am gwestiynau Llenwi’r Bwlch

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r help "Gwreiddiol" am gwestiynau Llenwi'r Bwlch.

Mae cwestiwn Llenwi’r Bwlch yn cynnwys ymadrodd, brawddeg, neu baragraff â bwlch gwag lle dylai'r myfyriwr roi'r gair neu eiriau sydd ar goll. Gallwch hefyd greu cwestiwn gyda bylchau lluosog.

Enghraifft:

Mae [Patriarchaeth] yn cyfieithu i "rheol gan y tad.”

Graddir cwestiynau Llenwi Bwlch yn awtomatig. Sgorir atebion yn seiliedig ar a yw ateb y myfyriwr yn cyd-fynd â'r atebion cywir rydych chi'n eu rhoi. Gallwch ddewis y dull gwerthuso ar gyfer atebion:

 • Cyfatebiaeth union
 • Yn cynnwys rhan o’r ateb cywir
 • Yn cyfateb i batrwm rydych chi’n ei bennu

Rydych chi’n dewis p’un a yw’r atebion yn sensitif i lythrennau bach/mawr.


ULTRA: Creu cwestiwn Llenwi’r Bwlch

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidio i'r help "Gwreiddiol" am greu cwestiynau Llenwi Bylchau.

Pan fyddwch yn creu prawf newydd, dewiswch yr arwydd plws i agor y ddewislen. Mewn prawf sydd eisoes yn bodoli, dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych eisiau ychwanegu cwestiwn. Dewiswch Creu cwestiwn Llenwi’r Bwlch.

Byddwch yn defnyddio'r un broses wrth greu cwestiynau mewn profion ac aseiniadau.

Teipiwch eich cwestiwn ac ychwanegwch cromfachau o amgylch yr ateb. Gallwch ddefnyddio'r opsiynau yn y golygydd i fformatio’r testun ac ychwanegu fformiwlâu, ffeiliau, delweddau a dolenni.

Enghraifft: Mae [Patriarchaeth] yn cyfieithu i "rheol gan y tad.”

Dylech wahanu atebion cywir lluosog gyda hanner colon.

Enghraifft: Un o'r lliwiau cynradd yw [coch; glas; melyn].

Gallwch hefyd ddefnyddio ymadrodd rheolaidd. Dim ond un ymadrodd fesul bwlch fydd yn cael ei gydnabod. Nodwch eich bod yn ychwanegu cromfachau o amgylch yr ymadrodd rheolaidd ac o amgylch yr ateb.

Enghraifft: Mae [[a-zA-Z]] yn lythyren yn y wyddor.

Mae gan gwestiynau werth rhagosoedig o 10 pwynt. Dewiswch y blwch Pwyntiau i deipio gwerth newydd.

Nodwch bod Arbed wedi’i analluogi oherwydd eich bod angen gwneud gosodiadau yn y cam nesaf. Dewiswch Cam Nesaf i barhau.

Yn y ddewislen Math Ymateb, dewis sut mae’r ateb yn cael ei werthuso yn erbyn ateb myfyriwr:

 • Cyfatebiaeth union
 • Yn cynnwys cyfatebiaeth
 • Cydweddu patrwm

Dewiswch y blwch ticio Adnabod Llythrennau Bach a Phriflythrennau os ydych am ystyried priflythrennau.

Mwy am greu atebion

Dewiswch Cam Blaenorol os ydych chi angen gwneud diwygiadau. Dewiswch Cadw pan rydych wedi gorffen.

Mae’r cwestiwn yn dangos pa fath o ymateb rydych chi’n ei ddewis, fel Rhaid i ymatebion gyfateb yn union.

Mwy ar olygu neu ddileu cwestiynau

Am greu atebion

Cadwch atebion ar gyfer y bylchau yn syml a chryno. Er mwyn osgoi anawsterau gyda graddio awtomatig, gallwch gyfyngu atebion i un gair. Mae atebion un gair yn osgoi problemau megis bylchau ychwanegol neu drefn geiriau gan achosi i ateb cywir gael ei sgorio fel un anghywir.

 • Dewiswch Yn Cynnwys o’r ddewislen Math o Ymateb i ganiatáu talfyriadau neu atebion rhannol. Mae'r opsiwn hwn yn cyfrif ateb myfyriwr fel un cywir os yw'n cynnwys y gair neu eiriau a ddynodir gennych. Er enghraifft, sefydlwch ateb sengl sy'n cynnwys Franklin er mwyn cyfrif Benjamin Franklin, Franklin, B Franklin, B. Franklin, and Ben Franklin i gyd fel atebion cywir. Yna, nid oes rhaid i chi chi restru'r holl bosibiliadau derbyniol ar gyfer yr ateb Benjamin Franklin.
 • Dewiswch Cydweddu Patrymau o’r ddewislen Math o ymateb a chreu ymadrodd rheolaidd sy’n caniatáu amrywiadau sillafu, gofod neu amrywiadau priflythrennau.

Cydweddu patrwm

Pan fyddwch yn dewis cydweddu patrwm ar gyfer ateb, gallwch brofi’r patrwm a bydd ffenestr newydd yn agor. Mae tic yn ymddangos ar gyfer patrwm sy’n gweithio. Gallwch hefyd deipio ateb cywir disgwyliedig a phrofi eich patrwm.

Byddwch yn derbyn neges gwall os na all eich patrwm gael ei werthuso er mwyn i chi allu gwneud newidiadau.

Video: Create a Fill in the Blank Question in the Ultra Course View


ULTRA: Watch a video about creating a Fill in the Blank question

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Fill in the Blank questions explains how to create a fill in the blank question type.


ULTRA: Ychwanegu ffeiliau i gwestiwn Llenwi’r Bwlch

Er mwyn helpu i drefnu cynnwys eich asesiad, gallwch ychwanegu ffeiliau o fewn cwestiynau unigol. Gwnewch ddewis o ddewislen Mewnosod Cynnwys y golygydd, megis Mewnosod o'r Storfa Cwmwl.

Rhagor am storfa cwmwl

Gallwch olygu gosodiadau ar gyfer y ffeiliau rydych chi wedi’u hychwanegu at gwestiynau. Dewiswch y ffeil yn y golygydd ac yna dewiswch yr eicon Golygu Atodiad yn y rhes o opsiynau'r golygydd. Gallwch ychwanegu Enw Arddangos a Thestun Amgen. Mae testun amgen yn disgrifio'r ddelwedd ar gyfer pobl sy'n defnyddio darllenwyr sgrin neu'n ymweld â thudalennau gwe gyda delweddau wedi'u diffodd.

Hefyd gallwch ddewis p'un ai i fewnosod y ffeil fel dolen yn y golygydd neu i fewnosod y ffeil yn uniongyrchol fel ei bod yn ymddangos yn unol â chynnwys arall r ydych wedi'i ychwanegu.


ULTRA: Golygu neu ddileu cwestiwn Llenwi’r Bwlch

Cyn i fyfyrwyr agor yr asesiad, cyrchwch y ddewislen i ddewis Golygu neu Dileu. I newid y pwyntiau, dewiswch y blwch pils sgôr a theipio gwerth newydd.

Dewiswch Alinio â nod o'r ddewislen i alinio nodau â chwestiynau asesiad unigol i helpu eich sefydliad i fesur cyflawniad. Ar ôl i chi drefnu bod yr asesiad ar gael, gall myfyrwyr weld gwybodaeth am y nodau rydych chi'n eu halinio ag asesiadau a chwestiynau fel eu bod yn gwybod eich disgwyliadau.

Rhagor am sut i alinio nodau â chynnwys y cwrs

Ar ôl derbyn cyflwyniadau

Gallwch olygu testun y rhan fwyaf o gwestiynau ac atebion, hyd yn oed ar ôl i fyfyrwyr wneud cyflwyniadau. Er enghraifft, efallai eich bod wedi dewis yr ateb anghywir, wedi dod o hyd i wall sillafu, neu eisiau newid pwyntiau neu opsiynau sgorio. Gallwch wneud newidiad y bydd pob myfyriwr yn ei weld a diweddaru pob gradd yn awtomatig.

Ar ôl i fyfyrwyr agor prawf, ni allwch ychwanegu cwestiynau na fylchau newydd, dileu cwestiwn neu fwlch, neu symud y cynnwys.

Mewn prawf neu gyflwyniad myfyriwr, agorwch ddewislen cwestiwn a dewiswch Golygu/Ailraddio i wneud newidiadau. Derbyniwch rybudd ar ôl cadw'ch newidiadau os oes gyflwyniadau myfyrwyr a bydd ailraddiad.

Rhagor am olygu cwestiynau


ULTRA: Cwestiynau Llenwi’r Bwlch Graddedig

Graddir cwestiynau Llenwi Bwlch yn awtomatig. Sgorir atebion yn seiliedig ar a yw ateb y myfyriwr yn cyd-fynd â'r atebion cywir rydych chi'n eu rhoi. Mae pob cwestiwn Llenwi’r Bwlch yn dangos Cywir neu Anghywir a pha ymatebion rydych wedi'u dewis, fel Rhaid i ymatebion gyfateb yn union.

Ni allwch newid y pwyntiau mae myfyriwr unigol wedi ennill ar gyfer cwestiwn a raddir yn awtomatig.