Mae cwestiynau Fformiwla Gyfrifedig yn cyflwyno myfyrwyr â chwestiwn sy'n gofyn eu bod yn gwneud cyfrifiad ac yn ymateb ar ffurf rhif. Mae'r niferoedd dan sylw'n newid gyda phob myfyriwr ac fe'u tynnir o amrediad rydych chi'n ei osod. Mae'r ateb cywir yn werth neu’n amrediad gwerthoedd penodol. Gallwch roi credyd rhannol am atebion sy'n dod o fewn amrediad. Caiff cwestiynau Fformiwla Gyfrifedig eu graddio'n awtomatig.

Mwy am gredyd rhannol

Creodd hyfforddwr y cwestiwn hwn:

Os gall gwydryn bach gynnwys [x] owns o ddŵr, ac y bydd gwydryn mawr yn cynnwys [y] owns o ddŵr, beth yw cyfanswm yr ownsys mewn 4 gwydryn mawr a 3 gwydryn bach o ddŵr?

Pan fydd myfyriwr yn gweld y cwestiwn, disodlir newidynnau [[x] a [[y] gyda gwerthoedd a gynhyrchir ar hap o nifer o amrediadau y mae'r hyfforddwr yn eu pennu.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am gwestiynau Fformiwla sydd wedi’i Chyfrifo.

Rhagor ar Gwestiynau Fformiwla Gyfrifedig gyda Jaws®


Crëwch y cwestiwn a'r fformiwla

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth “Ultra” am greu cwestiynau.

 1. Cyrchwch brawf, arolwg, neu gronfa. O'r ddewislen Creu Cwestiwn, dewiswch Fformiwla a Gyfrifir.
 2. Mae'n rhaid bod o leiaf un newidyn yn adran Testun Cwestiwn. Rhowch gromfachau petryal o amgylch newidion. Caiff newidion eu disodli gan werthoedd pan fyddant yn cael eu dangos i fyfyrwyr.

  Mae'r rhaid bod newidynnau yn cynnwys llythyrau, ond mae "pi" ac "e" ar gadw, felly ni allwch eu defnyddio fel newidynnau. Ni chewch ailddefnyddio enwau newidynnau. Mae newidion yn gallu cynnwys mwy nag un nod, megis [ab] neu [cd].

  Dylai ôl-slaes ("\") rhagflaenu pob digwyddiad arall o'r braced petryal ("[[").

 3. Yr Fformiwla Ateb yw'r mynegiad mathemategol a ddefnyddir i ddod o hyd i'r ateb cywir. Dewiswch weithredyddion a swyddogaethau ar draws top y blwch Fformiwla Ateb. Yn yr enghraifft, y fformiwla yw 4y+3x.

  Nid yw'r fformiwla yn weladwy i fyfyrwyr. Mae'r system yn defnyddio'r fformiwla i benderfynu ar yr ateb cywir i'r cwestiwn.

 4. Yn yr adran Opsiynau, gadewch yr Amrediad Atebion yn sero os oes rhaid i'r ateb fod yn fanwl gywir. Neu, osodwch amrediad ar gyfer atebion cywir. Gallwch hefyd Caniatáu Credyd Rhannol a dewis Unedau Gofynnol.
 5. Dewiswch Nesaf i barhau.

Diffiniwch y newidynnau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am osodiadau ateb.

Defnyddiwch y tudalen nesaf yn y broses i ddiffinio newidion y cwestiwn a dewiswch opsiynau ar gyfer y set o atebion a gynhyrchir yn awtomatig.

 1. Yn yr adran Diffinio Newidynnau, rhowch y Gwerth Isaf a Gwerth Uchaf ar gyfer pob newidyn. Pan gaiff y cwestiwn ei ddangos i fyfyriwr, mae'r system yn disodli'r newidyn gyda gwerth a ddewisir ar hap o'r amrediad a ddiffiniwyd gennych. Gallwch ddefnyddio nodiant gwyddonol yn y blychau gwerth. Dewiswch y nifer o Bwyntiau Degol ar gyfer gwerth pob newidyn.

  Mae nifer y lleoedd degol rydych yn eu dewis yn gallu affeithio ar werthoedd isafswm ac uchafswm newidyn. Er enghraifft, rydych yn gosod y gwerth isafswm i 0.0000004 a'r gwerth uchafswm fel 1, ac rydych yn dewis 2 le degol. Mae'r system yn crynhoi'r rhifau i 2 le degol, felly mae'r system yn cynhyrchu newidynnau yn y setiau ateb gyda gwerthoedd rhwng 0.00 ac 1.00.

 2. Yn yr adran Opsiynau Setiau Ateb, defnyddiwch y ddewislen Cyfrifo Atebion i i ddewis nifer Bwyntiau Degol neu Ffigurau Ystyrlon ar gyfer cynhyrchu atebion cywir. Teipiwch nifer y Setiau Ateb, sef nifer yr amrywiadau posibl ar y cwestiwn. Dewiswch a yw'r Fformat Ateb Cywir yn normal neu'n esbonyddol.
 3. Dewiswch Cyfrifo i gynhyrchu a gweld setiau ateb yn y system. Dewiswch Nesaf i weld y setiau ateb. Gallwch olygu'r setiau ateb ar y dudalen nesaf, ond nid yw'n cael ei argymell i chi wneud hynny eich hun. Dewiswch Yn ôl i fynd i'r dudalen flaenorol, neu Canslo i roi'r gorau iddi.

Golygwch y setiau ateb

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am wirio.

Mae'r tudalen olaf yn y broses yn arddangos y setiau ateb a gynhyrchwyd gan y system. Mae pob set yn cynrychioli un o amrywiadau posibl y cwestiwn y gellir ei gyflwyno i fyfyrwyr.

 1. Gallwch newid gwerth y newidynnau ymhob set cwestiwn wrth deipio yn y blychau. Dewiswch Cyfrifo i ddiweddaru'r atebion cyfrifedig a chadw'ch newidiadau cyn i chi gyflwyno.
 2. Dewiswch Tynnu mewn rhes set atebion i'w dileu a chael y system i’w disodli'n awtomatig gyda set arall. Os ydych am leihau nifer y setiau, dewiswch Mynd yn ôl a newid nifer y setiau atebion mewn cwestiwn yn Opsiynau Set Ateb.
 3. Fel arall, teipiwch adborth ar gyfer atebion cywir ac anghywir.
 4. Dewiswch Cyflwyno neu Cyflwyno a Chreu Un Arall i ychwanegu'r cwestiwn at y prawf.

Gosod opsiynau ateb

Ar dudalen gyntaf creu'r cwestiwn, gallwch ddewis Caniatáu Credyd Rhannol neu Unedau Gofynnol. Ar ô i chi ddewis y blwch ticio, mae mwy o opsiynau'n ymddangos.

Yn yr enghraifft, gallwch weld y rhain:

 • Mae ateb sydd o fewn 4 i fyny neu i lawr yn derbyn 100% o'r cyfanswm pwyntiau.
 • Dyfernir 50% o gyfanswm y pwyntiau i ateb sydd o fewn amrediad clod rhannol plws neu finws 5 i 8.

Mae'r opsiynau sydd ar gael yn cynnwys y rhain:

 • Amrediad Atebion: Amrediad yr atebion y dyfernir credyd llawn iddynt. Dewiswch a yw'n amrediad Rhifol neu'n amrediad Canrannol. Os oes rhaid i'r ateb fod yn union ateb, teipiwch sero ar gyfer yr amrediad.
 • Caniatáu Credyd Rhannol: Caniatewch glod rhannol ar amrediad llai cywir o atebion. Gosodwch y Canran Pwyntiau Credyd Rhannol i'w dyfarnu os yw'r myfyriwr o fewn yr amrediad credyd rhannol.
 • Unedau Gofynnol: Rhaid darparu'r uned fesur yn ateb y myfyriwr. Teipiwch yr Unedau Ateb a Canran Pwyntiau Unedau i'w dyfarnu os mewnbynnir yr unedau'n gywir.

Enghreifftiau

Mae'r enghreifftiau'n defnyddio newidynnau yn yr hafaliadau. Gallwch weld sut gwnaeth yr hyfforddwr lunio testun y cwestiwn a'r cwestiwn y mae'r myfyriwr yn ei weld o ganlyniad.

Enghraifft 1

Enghraifft


ULTRA: Cwestiwn Fformiwla sydd wedi’i Chyfrifo

Mae cwestiynau Fformiwla Gyfrifedig yn cyflwyno cwestiwn i fyfyrwyr sy'n gofyn iddynt wneud cyfrifiad ac ymateb ar ffurf rhif. Mae'r niferoedd dan sylw'n newid gyda phob myfyriwr ac fe'u tynnir o amrediad rydych chi'n ei osod. Mae'r ateb cywir yn werth neu’n amrediad gwerthoedd penodol.

Mae hyfforddwr yn creu'r cwestiwn hwn:

Os gall gwydryn bach gynnwys [x] owns o ddŵr, ac y bydd gwydryn mawr yn cynnwys [y] owns o ddŵr, beth yw cyfanswm yr ownsys mewn 4 gwydryn mawr a 3 gwydryn bach o ddŵr?

Pan fydd myfyriwr yn gweld y cwestiwn, disodlir newidion [[x] a [[y] gan werthoedd a gynhyrchir ar hap o nifer o amrediadau y mae'r hyfforddwr yn eu pennu.


ULTRA: Creu'r cwestiwn a'r fformiwla

Pan fyddwch yn creu prawf newydd, dewiswch yr arwydd plws i agor y ddewislen. Mewn prawf sydd eisoes yn bodoli, dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych eisiau ychwanegu cwestiwn. Dewiswch Ychwanegu cwestiwn Fformiwla sydd wedi’i Chyfrifo.

Byddwch yn defnyddio'r un broses wrth greu cwestiynau mewn profion ac aseiniadau.

Mae'r ardal Cynnwys y Prawf yn agor lle byddwch yn creu'r cwestiynau ac yn ychwanegu'r fformiwla. Mae gan gwestiynau werth rhagosoedig o 10 pwynt.

 1. Gall Testun y Cwestiwn gynnwys newidion neu hafaliadau syml. Rhowch gromfachau petryal o amgylch newidion. Disodlir newidion gan werthoedd pan fyddant yn cael eu dangos i fyfyrwyr.

  Mae rhaid i newidion gynnwys llythrennau, ac ni allwch ailddefnyddio enwau newidion. Mae newidion yn gallu cynnwys mwy nag un nod, megis [ab] neu [cd].

  Ystyrir 'sin', 'cos', 'tan', 'asin', 'acos', 'atan', 'csc', 'sec', 'cot', 'log', 'In', 'round', 'e', a 'pi' fel newidion cadw ac felly ni allwch eu defnyddio.

 2. Y Fformiwla Ateb yw'r mynegiad mathemategol a ddefnyddir i ddod o hyd i'r ateb cywir. Dewiswch weithredyddion a swyddogaethau ar draws top y blwch Fformiwla Ateb. Yn yr enghraifft, y fformiwla yw 4y+3x.

  Dewiswch a ydych eisiau Dangos fformiwla i fyfyrwyr.

 3. Dewiswch Nesaf i barhau.

ULTRA: Diffiniwch y gosodiadau ateb

Defnyddiwch y cam nesaf yn y broses i ddiffinio gosodiadau cwestiwn, opsiynau sgorio, a setiau o atebion.

 1. Gosodwch eich gosodiadau Fformat yr ateb a Talgrynnu.
 2. Yn Opsiynau sgorio manylder, dewiswch eich opsiynau sgorio.

  Caniatáu credyd llawn os yw ateb o fewn amrediad a ddewisir: Amrediad yr atebion y dyfernir credyd llawn iddynt. Dewiswch a yw'n Rhif neu'n Canran. Os oes rhaid i'r ateb fod yn union ateb, teipiwch sero ar gyfer yr amrediad.

  Caniatáu credyd rhannol os yw ateb o fewn amrediad a ddewisir: Caniatewch glod rhannol ar amrediad llai cywir o atebion. Gosodwch y Credyd i'w ddyfarnu os yw ateb y myfyriwr o fewn yr amrediad credyd rhannol.

 3. Dewiswch eich gosodiad Unedau'r ateb. Os oes angen, mae rhaid cynnwys uned y mesur yn ateb y myfyriwr. Teipiwch yr Unedau Ateb a Canran Pwyntiau Unedau i'w dyfarnu os mewnbynnir yr unedau'n gywir.

  Mae rhaid i unedau'r ateb gyfateb yn union. Er enghraifft, os ydych yn teipio “medrau” ar gyfer yr uned, ystyrir “m” yn anghywir.

 4. Yn yr adran Amrediad newidiol, rhowch y Gwerth Isaf a Gwerth Uchaf ar gyfer pob newidyn. Pan gaiff y cwestiwn ei ddangos i fyfyriwr, mae'r system yn disodli'r newidyn gyda gwerth a ddewisir ar hap o'r amrediad a ddiffiniwyd gennych. Gallwch ddefnyddio nodiant gwyddonol yn y blychau gwerth. Dewiswch y nifer o Bwyntiau Degol ar gyfer gwerth pob newidyn.

  Mae nifer y lleoedd degol rydych yn eu dewis yn gallu affeithio ar werthoedd isafswm ac uchafswm newidyn. Er enghraifft, rydych yn gosod y gwerth isafswm i 0.0000004 a'r gwerth uchafswm fel 1, ac rydych yn dewis 2 le degol. Mae'r system yn talgrynnu'r rhifau i 2 le degol, felly mae'r system yn cynhyrchu newidion yn y setiau o atebion gyda gwerthoedd rhwng 0.00 ac 1.00.

 5. Rhowch Nifer o setiau o atebion i’w cynhyrchu.
 6. Dewiswch Nesaf i weld y setiau o atebion. Gallwch olygu'r setiau o atebion ar y dudalen nesaf. Dewiswch Yn ôl i fynd i'r dudalen flaenorol, neu Canslo i roi'r gorau iddi.

ULTRA: Gwirio

Mae'r cam olaf yn y broses yn arddangos y setiau o atebion a gynhyrchwyd gan y system. Mae pob set yn cynrychioli un o amrywiadau posibl y cwestiwn y gellir ei gyflwyno i fyfyrwyr.

 1. Gallwch newid gwerth y newidion ymhob set o atebion wrth deipio yn y blychau. Dewiswch Cyfrifo atebion i ddiweddaru'r atebion cyfrifedig a chadw'ch newidiadau cyn i chi gyflwyno.
 2. Dewiswch Ail-lenwi set o atebion i'w ddileu a chael y system i’w ddisodli'n awtomatig gyda set arall. Os ydych am leihau nifer y setiau, dewiswch Yn ôl a newid nifer y setiau o atebion yn Gosodiadau'r Ateb.
 3. Dewiswch Cadw i ychwanegu'r cwestiwn at y prawf.