Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r profion ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra, ond ni ellir gweld arolygon a gyflwynir yn ddienw ar hyn o bryd.

Profion mynediad i’w graddio

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar gael mynediad at brofion.

Rydych chi’n cyrchu profion sydd angen eu graddio ar y dudalen Angen Graddio neu yn y Ganolfan Raddau.

Caiff colofn yn y Ganolfan Raddau ei chreu'n awtomatig ar gyfer pob prawf y byddwch yn ei greu ac yn ei gysylltu yn eich cwrs. Nodir aseiniad a gyflwynwyd, ond na raddiwyd, gydag eicon Angen Graddio. Er bod y system yn sgorio sawl math o gwestiwn, mae'n rhaid i chi raddio rhai cwestiynau â llaw fel Traethodau, Atebion Byr, ac Ymateb Ffeil.

Mae gennych yr opsiynau i raddio profion yn ddienw, i raddio pob ymateb i gwestiwn penodol, ac i roi credyd llawn am bob ymateb i gwestiwn. Gallwch hefyd ddileu cwestiynau o brawf neu glirio ymgais prawf er mwyn caniatáu i fyfyrwyr ail-wneud prawf.


Anfon nodiadau atgoffa am waith cwrs sydd ar goll

Gallwch anfon e-byst atgoffa o golofnau'r Ganolfan Raddau i fyfyrwyr ac aelodau grwpiau y mae eu gwaith cwrs ar goll. Bydd myfyrwyr yn cael e-bost a gynhyrchir gan y system sy’n rhestru’r cwrs, y gwaith cwrs, a’r dyddiad dyledus os gwnaethoch chi bennu un.

Mwy ar anfon negeseuon atgoffa


Neilltuo graddau prawf ar y dudalen Angen Graddio

Ar gyfer cyrsiau gyda llawer o fyfyrwyr wedi eu cofrestru ac eitemau a raddir, gall y dudalen Angen Graddio eich helpu i benderfynu pa brofion sydd angen eu graddio'n gyntaf.

Nid yw profion sydd ar y gweill yn ymddangos ar y dudalen Angen Graddio.

Er enghraifft, gallwch ddidoli yn ôl y dyddiad cyflwyno fel y graddir eich profion terfynol cyn terfyn amser eich sefydliad. Os oes gennych amserlen cyflawni benodol ar gyfer yr holl eitemau y gellir eu graddio, gallwch addasu gwedd eitemau gyda statws Angen Graddio. Gallwch drefnu a hidlo'r rhestr a graddio'r profion sydd eu hangen ar frys yn gyntaf.

Panel Rheoli > adran Canolfan Raddau > tudalen Angen Graddio

Mwy am y dudalen Angen Graddio


Neilltuo graddau prawf yn y Ganolfan Raddau

Mae’r Ganolfan Raddio yn dangos yr holl eitemau i’w graddio. Gall nifer yr eitemau ddylanwadu ar sut y byddwch yn trefnu eich amser ar gyfer graddio tasgau. Gall hefyd fod yn fanteisiol i edrych ar raddau blaenorol myfyriwr wrth i chi raddio.

Cyrchwch y Ganolfan Raddau:

 1. Ar y Panel Rheoli, ehangwch yr adran Canolfan Raddau.
 2. Dewiswch Canolfan Raddau Llawn neu’r wedd gall Profion, os yw ar gael, i gyrchu’r ymdrechion prawf.

I raddio prawf unigol:

 1. Dewch o hyd i'r gell ar gyfer prawf myfyriwr gyda’r eicon Angen Graddio.
 2. Cyrchwch ddewislen y gell a dewis Ymgais. Mae’r dudalen Graddio Prawf yn ymddangos.

Graddiwch pob ymgais ar gyfer un prawf:

 1. Cyrchwch ddewislen colofn y prawf.
 2. Dewiswch Graddio Ymdrechion. Mae’r dudalen Graddio Prawf yn ymddangos.

Mwy ar neilltuo graddau yn y Ganolfan Raddau


Y dudalen Graddio’r Prawf

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am y dudalen prawf.

Ar y dudalen Graddio Prawf, gallwch lywio rhwng myfyrwyr ac ymgeisiau, edrych ar gyfeirebau, graddio'n ddienw, ac edrych ar wybodaeth am brawf.

Ehangwch y ddolen Gwybodaeth Prawf i weld y statws, cyfarwyddiadau, a dyddiad ac amseroedd perthnasol. Gallwch glirio ymgais ar brawf fel y gall myfyriwr gyflwyno’r prawf eto. Gallwch hefyd gyflwyno prawf sy'n mynd rhagddo fel y gallwch chi ei raddio.

Os oes gan brawf gwestiynau rydych chi angen neilltuo sgorau iddo, statws y prawf yw Angen Graddio a’r Sgôr Ymgais yw 0.

 1. Ar y dudalen Graddio Prawf, teipiwch sgôr ar gyfer pob cwestiwn nad yw wedi’i raddio’n awtomatig. Gallwch hefyd newid sgoriau sy'n bodoli eisoes.
 2. Fel arall, os wnaethoch chi gysylltu Cyfeireb gyda Thraethawd, Ateb Byr, neu gwestiynau Ymateb Ffeil, dewiswch Gweld Cyfeireb i raddio’r cwestiwn gyda’r gyfeireb.
 3. Fel arall, ychwanegwch Adborth Ymateb sy'n benodol i'r cwestiwn unigol. Os ydych eisiau i'ch adborth ddangos ar gyfer cwestiynau unigol megis Traethodau, dewiswch yr opsiwn hwnnw ar dudalen Gosodiadau Cwestiynau. Er bod blwch testun Adborth yn ymddangos yn ddiofyn, ni fydd myfyrwyr yn gweld unrhyw adborth yr ychwanegwch chi oni bai i chi ddewis y blwch ticio hwn. Ni allwch ddarparu adborth unigol ar gyfer atebion i gwestiynau Cywir/Anghywir, Trefnu ac Uno.
 4. Gallwch deipio sylwadau yn y blwch Adborth i Ddysgwyr.
 5. Gallwch deipio sylwadau yn y blwch Nodiadau Graddio. Ni welir y testun hwn gan fyfyrwyr.
 6. Dewiswch Arbed a Gadael i ddychwelyd i’r Ganolfan Raddau Llawn, y dudalen Angen Graddio, neu’r dudalen Manylion Gradd, yn seiliedig ar ble dechreuodd y graddio.

  -NEU-

  Dewiswch Arbed a Nesaf i arddangos y myfyriwr nesaf, os yw ar gael.

  -NEU-

  Defnyddiwch y saethau sy’n pwyntio i’r chwith a’r dde i lywio i’r myfyriwr blaenorol neu nesaf, os ar gael.

Os yw ymgeisiau lluosog wedi eu caniatáu ar gyfer prawf, ni fydd gradd myfyriwr yn cael ei rhyddhau hyd nes bod pob ymgais wedi ei graddio.


Ychwanegu recordiadau adborth

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am recordio adborth.

Gallwch blannu recordiad sain neu fideo o'ch adborth yn y golygydd wrth i chi raddio ymgeisiau. Mae'r opsiwn recordio yn ymddangos yn y golygydd adborth ar gyfer y rhan fwyaf o eitemau a raddir yn eich cwrs. Mae myfyrwyr yn gwylio neu'n gwrando ar eich adborth ochr yn ochr ag unrhyw destun a gynhwysir gennych.

Rhagor am ychwanegu adborth sain/fideo


Graddio profion gydag enwau myfyrwyr wedi’u cuddio

Pan fyddwch yn graddio profion, gallwch guddio enwau defnyddwyr unrhyw adeg yn ystod y broses raddio i ddileu rhagfarn graddio ar gyfer profion pwysig.

Mae graddio yn ddienw yn ychwanegu haen arall o degwch ac mae’n ddiduedd. Ni fyddwch yn gwybod pwy sydd wedi cyflwyno'r gwaith, felly ni ddylanwedir yn ormodol arnoch gan berfformiad, cyfranogiad dosbarth, gwrthdaro, hil, rhyw neu ganfyddiadau o ddawn myfyrwyr. Gall yr arfer hwn hefyd gyfrannu at y berthynas myfyriwr-hyfforddwr oherwydd sicrheir myfyrwyr bod y graddio'n ddiduedd.

Pan fyddwch yn graddio'n ddienw, cuddir pob gwybodaeth adnabod ac mae ymgeisiau prawf yn ymddangos mewn trefn ar hap. Neilltuir rhif i bob myfyriwr, fel Myfyriwr 8.

Cyrchwch y dudalen Angen Graddio:

 1. Cyrchwch ddewislen ymgais prawf.
 2. Dewiswch Graddio gydag Enwau Defnyddiwr Wedi Eu Cuddio. Mae’r dudalen Graddio Prawf yn ymddangos.

Cyrchwch y Ganolfan Raddau:

 1. Cyrchwch ddewislen pennawd colofn y prawf.
 2. Dewiswch Graddio gydag Enwau Defnyddiwr Wedi Eu Cuddio. Mae’r dudalen Graddio Prawf yn ymddangos.

Dechreuwch o’r dudalen Graddio Prawf:

 1. Dewiswch Cuddio Enwau Defnyddwyr.
 2. Dewiswch Iawn. Os oedd graddio ar y gweill, collir unrhyw newidiadau nad oedd wedi eu cadw i'r ymgais agored. Mae'r dudalen Graddio Prawf yn adnewyddu, mae ymgais newydd yn ymddangos, a chuddir pob gwybodaeth adnabod.

Graddio profion yn ôl cwestiwn

Ar gyfer pob prawf, gallwch ddewis graddio'r holl ymatebion i gwestiwn penodol. Gallwch symud drwy gyflwyniadau, a gweld a sgorio’r un cwestiwn ar gyfer pob myfyriwr. Gallwch arbed amser gan eich bod yn canolbwyntio ar atebion a gyflwynwyd ar gyfer un cwestiwn yn unig. Gallwch weld sut roedd pob myfyriwr wedi ymateb, a rhoi adborth yn syth am sut roedd y grŵp wedi perfformio ar y cwestiwn penodol hwnnw. Hefyd, gallwch raddio fesul cwestiwn pan fyddwch am ailymweld â chwestiwn sy'n gofyn am addasu sgôr ar gyfer pawb neu sawl myfyriwr.

Ar yr un pryd, gallwch raddio cwestiynau gydag enwau myfyrwyr wedi eu cuddio. Mae pob ymgais prawf yn aros yn statws Angen Graddio tan eich bod wedi graddio'r holl ymatebion ar gyfer pob cwestiwn.

 1. Yn y Ganolfan Raddau, cyrchwch ddewislen y golofn prawf a dewiswch Graddio Cwestiynau.

  -NEU-

  Ar y dudalen Angen Graddio, cyrchwch ddewislen prawf a dewis Graddio Fesul Cwestiwn.

 2. Ar y dudalen Graddio Cwestiynau, gallwch hidlo'r cwestiynau yn ôl statws: Graddiwyd, Angen ei Raddio, neu Ar y Gweill. Gallwch hefyd ddewis y blwch ticio ar gyfer Graddio gydag Enwau Defnyddiwr Wedi Eu Cuddio os oes angen.
 3. Ar gyfer pob cwestiwn, dewiswch y nifer yn y golofn Ymatebion.
 4. Ar y dudalen Graddio Ymatebion, ehangwch y ddolen Gwybodaeth Cwestiwn i weld y cwestiwn. Os na wnaethoch ddewis graddio dienw cyn hyn, dewiswch Cuddio Enwau Defnyddwyr. Yn y ffenestr naid, dewiswch Iawn.
 5. Dewiswch Golygu nesaf i’r sgôr ar gyfer myfyriwr.
 6. Teipiwch radd yn y blwch Sgôr. Fel arall, ychwanegwch Adborth Ymateb sy'n benodol i'r cwestiwn unigol. Mae'r blwch adborth yn ymddangos yn unig ar gyfer mathau penodol o gwestiwn, fel Traethodau. Dewiswch Cyflwyno.
 7. Fel arall, os wnaethoch chi gysylltu Cyfeireb gyda Thraethawd, Ateb Byr, neu gwestiynau Ymateb Ffeil, dewiswch Gweld Cyfeireb i raddio’r cwestiwn gyda’r gyfeireb.
 8. Ar ôl graddio ymatebion yr holl fyfyrwyr, dewiswch Yn ôl i’r Cwestiynau i ddychwelyd i’r dudalen Graddio Cwestiynau.

Rhoi neu dynnu credyd llawn

Gallwch Roi Credyd Llawn i bob cyflwyniad prawf ar gyfer y cwestiwn rydych chi’n edrych arno. Bydd cyflwyniadau wedi hynny'n cael credyd llawn hefyd. Ar ôl rhoi credyd llawn, gallwch Dynnu Credyd Llawn i ddychwelyd i'r radd awtomatig neu i radd a neilltuwyd â llaw yn flaenorol.

 1. Dilynwch gamau 1-3 yn yr adran flaenorol i gyrchu’r dudalen Graddio Ymatebion.
 2. Ehangwch y ddolen Gwybodaeth Cwestiwn i weld y cwestiwn. Os na wnaethoch ddewis graddio dienw cyn hyn, dewiswch Cuddio Enwau Defnyddwyr. Yn y ffenestr naid, dewiswch Iawn.
 3. Dewiswch Rhoi Credyd Llawn i neilltuo credyd llawn ar gyfer y cwestiwn - NEU- Dynnu Credyd Llawn.
 4. Dewiswch Yn ôl i’r Cwestiynau i ddychwelyd i’r dudalen Graddio Cwestiynau.

Golygu, dileu neu newid gwerth cwestiynau

Ar y Cynfas Prawf neu Arolwg gallwch ychwanegu, golygu, a dileu cwestiynau. Gallwch hefyd ychwanegu setiau cwestiwn neu flociau ar hap, aildrefnu cwestiynau, a golygu gwybodaeth prawf neu arolwg cyn i fyfyrwyr gyflwyno cyflwyniadau.

Unwaith y bydd gan brawf gyflwyniadau, ni allwch ychwanegu cwestiwn, addasu nifer y cwestiynau mewn set cwestiynau, neu newid diffiniad neu opsiynau hapfloc.

Hyd yn oed ar ôl i chi gyhoeddi prawf neu arolwg a bod myfyrwyr yn gwneud cyflwyniadau, gallwch ddileu cwestiynau. Mae’r holl gyflwyniadau profion sydd wedi’u heffeithio’n cael eu hystyried, a’r holl ganlyniadau arolwg sydd wedi’u heffeithio’n cael eu diweddaru. Mae rhifau’r cwestiynau’n cael eu diweddaru’n awtomatig. Os oes ymgeisiau ar gyfer prawf a’ch bod yn dileu cwestiwn, bydd y cwestiwn yn cael ei dynnu o'r asesiad, ynghyd ag unrhyw bwyntiau posibl a gafwyd. Ailraddir ymgeisiau prawf fel pe bai'r cwestiwn heb ei gynnwys yn y prawf.

Mwy ar olygu a dileu cwestiynau


ULTRA: Ble mae dechrau graddio?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar gyrchu profion.

Gallwch ddewis ble rydych eisiau dechrau graddio!

Am weld faint o brofion sydd yn barod i’w graddio yn eich cyrsiau i gyd? Yn y rhestr lle mae eich enw’n ymddangos, mae gennych fynediad ar unwaith i holl dasgau graddio eich cyrsiau ar y dudalen Graddau byd-eang. Mae'ch tasgau graddio yn cael eu trefnu yn ôl cwrs. Gallwch sganio eich cynnydd yn gyflym, pennu blaenoriaethau ar draws y bwrdd, a hyd yn oed dechrau graddio. Nid oes angen llywio i bob cwrs i weld beth sydd yn barod ar gyfer graddio.

Mae'r dudalen yn dangos gwybodaeth dim ond os oes angen i chi gymryd camau. Rydych yn gweld profion nad ydynt yn barod i’w graddio neu pa brofion sy’n hwyr ar gyfer faint o fyfyrwyr.

Eisiau lleihau eich ffocws? Mewn cwrs gallwch gyrchu’r llyfr graddau ar y bar llywio. Gallwch weld pwy sydd wedi gwneud cyflwyniadau a dechrau graddio.

O'r ffrwd gweithgarwch, cewch eich hysbysu pan fydd cyflwyniadau myfyriwr yn barod i’w graddio. Dewiswch y ddolen i fynd i'r llyfr graddau. Neu dewiswch brawf ar y dudalen Cynnwys y Cwrs i weld faint o fyfyrwyr sydd wedi gwneud cyflwyniadau.


ULTRA: Dechrau graddio o brawf

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am y dudalen Graddio Prawf.

Pan fyddwch yn cyrchu prawf, mae’r dudalen Cynnwys a Gosodiadau yn arddangos y cwestiynau a’r gosodiadau, fel y dyddiad dyledus a’r sgôr uchaf. Dewiswch yr eicon Gosodiadau Prawf i wneud newidiadau. Er enghraifft, gallwch newid y cynllun graddio unrhyw bryd a bydd y newid yn ymddangos i fyfyrwyr ac yn eich llyfr graddio.

Caiff profion grŵp eu graddio yn yr un modd ag aseiniadau grŵp.

Cadw i fyny gyda'r sgwrs. Os ydych wedi galluogi sgyrsiau am y prawf hwn, agorwch eicon Agor sgwrs dosbarth. Gall myfyrwyr drafod y prawf gyda chi a’u cyd-ddisgyblion tra bod y prawf ar gael. Gall myfyrwyr gyfrannu at y sgwrs cyn, yn ystod, ac ar ôl y prawf. Wrth i'r sgwrs ddatblygu, bydd yn ymddangos gyda'r prawf perthnasol yn unig.

Bydd cylch porffor yn ymddangos gyda'r eicon i ddynodi gweithgarwch newydd.

Mwy ar sgyrsiau

Gwirio faint sydd angen cael eu graddio. Dewiswch y ddolen Cyflwyniadau i weld faint o fyfyrwyr sydd wedi cwblhau’r prawf.

Mireinio cwestiynau. Efallai bydd angen arnoch wneud cywiriadau i gwestiynau ar ôl i fyfyrwyr agor prawf neu brawf grŵp. Er enghraifft, efallai eich bod wedi dewis yr ateb anghywir, wedi dod o hyd i wall sillafu, neu eisiau newid pwyntiau neu opsiynau sgorio. Gallwch wneud newidiad y bydd pob myfyriwr yn ei weld a diweddaru pob gradd yn awtomatig.

Rhagor am olygu cwestiynau


ULTRA: Tudalen rhestr cyflwyniadau prawf

Mae'r dudalen rhestr gyflwyniadau'n dangos yr holl fyfyrwyr cofrestredig. Gallwch chwilio am fyfyriwr neu grŵp a dewis sawl eitem i'w dangos ar y dudalen. Mae'r system yn cofio eich dewis, felly os fyddwch yn gadael ac yn dychwelyd yn ddiweddarach, fe gedwir y gosodiad yn y sesiwn nesaf. Gallwch ddewis pa dudalen i'w gweld ar waelod y sgrin.

Defnyddiwch y ddewislen Hidlo i ddangos y cyflwyniadau hynny sydd angen eu graddio yn unig. Ar yr adeg hon, gallwch hidlo yn ôl Pob statws ac Angen ei Raddio. Nid yw’r ddewislen Hidlo yn ymddangos ar gyfer eitemau mewn grwpiau neu drafodaethau.

Os fyddwch yn dewis galluogi graddio dienw ar brawf, bydd neges yn ymddangos yn nodi bod graddio dienw ar y gweill. Mae'r rhestr cyflwyniadau'n cynnwys rhestr o'r myfyrwyr hynny sydd wedi gwneud cyflwyniad yn unig. Caiff holl wybodaeth y myfyrwyr ei guddio gyda lluniau'r myfyrwyr yn cael eu disodli gyda'r silwét cyffredinol. Ar gyfer y myfyrwyr sydd wedi cyflwyno, fe bennir "Myfyriwr Dienw" a rhif, megis Myfyriwr Dienw 244260. Mae'r cyflwyniadau mewn trefn ar hap - nid yn ôl trefn y dyddiad cyflwyno.

Rhagor ynghylch graddio dienw

Cadw golwg ar yr holl gyflwyniadau ar un dudalen. Gallwch weld pa ymdrechion sy’n barod i’w graddio’n gyflym. Bydd lluniau proffil myfyrwyr yn ymddangos â chylch coch pan fyddant yn hwyr yn cyflwyno eu gwaith neu pan fydd y dyddiad dyledus wedi mynd heibio heb fod wedi cyflwyno unrhyw ymgais.

Cyrchu’r manylion. Adolygwch y cyfarwyddiadau a gosodiadau unrhyw bryd. Er enghraifft, dewiswch y ddolen Cynnwys a Gosodiadau i ddychwelyd at y dudalen prawf.

Gweld myfyrwyr sydd â chymwysiadau. Gallwch osod cymwysiadau ar gyfer myfyrwyr unigol a'u heithrio rhag gofynion, megis dyddiadau cyflwyno a therfynau amser asesu. Defnyddiwch gymwysiadau i helpu myfyrwyr i symud ymlaen ar y cwrs er y bydd ganddynt anawsterau gyda rhai o’r gofynion. Yn y llyfr graddau a'r gofrestr, mae eiconau’n ymddangos wrth ochr enwau myfyrwyr â chymwysiadau.

Rhagor ar gymwysiadau

Adolygu’r sgwrs. Dewiswch yr eicon Sgwrs dosbarth agored i weld beth mae myfyrwyr yn ei ddweud.

Dechrau graddio. Dewiswch enwau'r myfyrwyr i gyrchu eu cyflwyniadau unigol, a neilltuo graddau a rhoi adborth. Teipiwch werth rhifol gyda dim mwy na phum digid. Gallwch gynnwys dau ddigid ychwanegol ar ôl y pwynt degol. Gallwch hefyd neilltuo graddau yn uniongyrchol ar y dudalen hon. Mae’r graddau hyn yn raddau gwrthwneud. Mae'r label gwrthwneud yn ymddangos wrth ymyl y gradd. Ar ôl i chi neilltuo gwerth, cliciwch unrhyw le y tu allan i’r maes gradd i arbed.

Mwy ar raddau gwrthwneud

Barod i gyhoeddi graddau? Mae Cyhoeddi yn ymddangos drws nesaf i bob gradd nad ydych chi wedi’i ryddhau eto. Gallwch ddewis y graddau i’w cyhoeddi a phryd. Mae graddau a gyhoeddwyd yn ymddangos gyda neges Cyhoeddwyd yn y golofn. Hefyd, gallwch raddio pob cyflwyniad ar gyfer eitem yn olynol ac wedyn dewis Cyhoeddi Pob Gradd i ryddhau pob gradd mewn un weithred.

Pan fyddwch yn postio graddau, gall myfyrwyr eu gweld ynghyd ag unrhyw adborth rydych wedi ei darparu. Mae pob darn o adborth ar gyfer pob ymgais, hyd yn oed ymgeisiau heb eu graddio, yn dangos i fyfyrwyr.

Os ydych yn dewis peidio dangos atebion cywir ar gyfer cwestiynau a farcir yn awtomatig, dychwelwch i banel gosodiadau'r asesiad a dewis y blwch ticio Dangos atebion cywir.

Rhagor am ddangos atebion cywir

O dudalen cyflwyniad myfyriwr, defnyddiwch y ddewislen nesaf i'r bilsen radd i ychwanegu eithriad ar gyfer y prawf. Mae eithriad yn cynnwys ymgeisiau ychwanegol neu fynediad estynedig, hyd yn oed os yw'r prawf wedi'i guddio o fyfyrwyr eraill. Gallwch hefyd ychwanegu eithriadau ar ôl i chi bostio graddau.

Rhagor am eithriadau asesiadau

Gweld stampiau amser cyflwyniadau

Pan fyddwch yn dechrau neu'n adolygu graddio, gallwch gyfeirio at stamp amser cyflwyniad i weld mwy o wybodaeth. Mae stampiau amser yn ymddangos ar dudalennau cyflwyniad myfyrwyr ac ar eu paneli ymdrechion pan fyddwch chi wedi caniatáu mwy nag un ymgais ar asesiad.

Er enghraifft, ar dudalen cyflwyniad myfyriwr, gallwch weld pryd wnaeth y myfyriwr wneud y cyflwyniad a phryd y gwnaethoch chi gyhoeddi’r radd. Mae’r stamp amser yn ymddangos mewn coch gyda label “hwyr” ar ôl i’r dyddiad dyledus basio.

Am ymdrechion lluosog, ar y dudalen rhestr Cyflwyniadau, dewiswch enw myfyriwr i agor y panel ymdrechion. Pwyntiwch i stamp amser i weld yr wybodaeth ychwanegol.


ULTRA: Panel adborth

Agorwch ymgais. Ar y dudalen Cyflwyniad, dewiswch eicon adborth i agor y panel adborth. Mae’r panel yn parhau yn ei le wrth i chi sgrolio drwy'r aseiniad ac ychwanegu adborth cyffredinol a gradd.

Pan fyddwch yn postio graddau, gall myfyrwyr eu gweld ynghyd ag unrhyw adborth rydych wedi ei darparu. Mae pob darn o adborth ar gyfer pob ymgais, hyd yn oed ymgeisiau heb eu graddio, yn dangos i fyfyrwyr.


ULTRA: Mewnosodwch recordiad adborth yn y golygydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Gwreiddiol” am recordio adborth.

Gallwch blannu recordiad sain neu fideo o'ch adborth yn y golygydd wrth i chi raddio ymgeisiau. Mae'r opsiwn recordio yn ymddangos yn y golygydd adborth ar gyfer y rhan fwyaf o eitemau a raddir yn eich cwrs. Mae myfyrwyr yn gwylio neu'n gwrando ar eich adborth ochr yn ochr ag unrhyw destun a gynhwysir gennych.

Ni chefnogir y nodwedd hon ar bob porwr. Am y profiad gorau, defnyddiwch Chrome neu Firefox.

Rhagor am ychwanegu adborth sain/fideo


ULTRA: Tudalen cyflwyniadau y myfyriwr

Cyrchwch gyflwyniadau myfyrwyr o’r dudalen rhestr cyflwyniadau prawf.

Adolygu gwaith myfyrwyr. Mae atebion myfyrwyr yn ymddangos ar gyfer pob cwestiwn. Gall myfyrwyr hefyd ychwanegu sylwadau a ffeiliau at ddiwedd eu profion. Ni allwch newid y pwyntiau mae myfyriwr unigol wedi ennill ar gyfer cwestiwn a raddir yn awtomatig.

Gweld cyfrif o faint rydych chi wedi’u graddio. Wrth i chi raddio pob cyflwyniad a symud ymlaen i’r un nesaf, gallwch weld eich cynnydd yn y gornel dde uchaf.

Llywio i gyflwyniadau eraill. Defnyddiwch y saethau i symud i gyflwyniad arall yn barod ar gyfer graddio.

Gweld y gyfeireb. Os wnaethoch chi gysylltu cyfeireb gyda’r prawf hwn, dewiswch eicon y gyfeireb yn y bilsen gradd gwag i weld y meini prawf. Mae’r sgrin yn addasu fel y gallwch weld cyflwyniad y myfyriwr ochr yn ochr â’r gyfeireb.

Mwy ar raddio â chyfeirebau

Graddio rhoi adborth, a chyhoeddi. Neilltuwch bwyntiau ar gyfer pob cwestiwn. Gallwch ddefnyddio hyd at ddau le degol. Cliciwch unrhyw le y tu allan i’r bilsen gradd i arbed. Pan fyddwch wedi gorffen, mae'r cyfanswm yn ymddangos ar frig y prawf. Mae sgôr prawf yn cynnwys cyfanswm holl bwyntiau’r cwestiwn.

Rhagor am bils graddau

Defnyddiwch y ddewislen nesaf i'r bilsen gradd i ddewis yr opsiynau. Dewiswch yr eicon adborth ac ychwanegwch nodyn sy'n cynnwys awgrymiadau, anogaeth ac adborth cyffredinol am y cyflwyniad. Postio'r radd neu ddileu'r cyflwyniad. Gallwch hefyd roi eithriad i'r myfyriwr ar gyfer y prawf hwn. Mae eithriad yn cynnwys ymgeisiau ychwanegol neu fynediad estynedig, hyd yn oed os yw'r prawf wedi'i guddio rhag myfyrwyr eraill.

O gyflwyniad myfyriwr, gallwch agor dewislen cwestiwn a dewis Golygu/Ailraddio i wneud newidiadau neu roi credyd llawn i bawb. Mae’r golygiadau hyn yn effeithio ar brofion pawb. Derbyniwch rybudd ar ôl cadw'ch newidiadau os oes gyflwyniadau myfyrwyr a bydd ailraddiad.

Rhagor am olygu ac ailraddio prawf

Beth mae myfyrwyr yn ei weld? Ar ôl i chi raddio profion a chyhoeddi’r canlyniadau, gall myfyrwyr weld eu sgoriau ar eu tudalennau graddau neu yn y ffrwd gweithgarwch. Gallant hefyd gyrchu'r prawf, eu cyflwyniadau, eich adborth, a’u graddau o'r dudalen Cynnwys y Cwrs.

Gweld sylwadau myfyrwyr a ffeiliau

Bb Annotate

Gallwch ddefnyddio Bb Annotate i raddio’n fewnol yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol a’r Wedd Cwrs Ultra. Mae Bb Annotate yn cynnig cyfres o nodweddion sy’n fwy cadarn i roi adborth y gellir ei addasu i fyfyrwyr. Mae nodweddion yn cynnwys gwedd crynodeb bar ochr, offer lluniadu llawrydd, gwahanol liwiau a llawer mwy.


Llif gwaith graddio Bb Annotate

Ar dudalen Cyflwyniad yr Aseiniad, mae mathau o ffeiliau a gefnogir yn agor yn y porwr. Gallwch weld ac anodi'r mathau hyn o ddogfennau yn y porwr:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint®(PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel®(XLS, XLSX)
 • Dogfennau OpenOffice® (ODS, ODT, ODP)
 • Delweddau Digidol (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, BMP, HEIC)
 • Cod ffynhonnell (Java, PY, C, CPP, ac ati)
 • Delweddau Meddygol (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • txt
 • WPD

Ni chefnogir Macros Office Suite, megis Visual Basic.

Daw sesiynau anodi i ben ar ôl awr. Byddwch yn derbyn neges rhybudd cyn i'ch sesiwn ddod i ben. Cedwir eich anodiadau, adborth a ffeiliau a gwblhawyd ar y dudalen. Pan fyddwch yn dychwelyd, gallwch ailddechrau gweithio.

Mae gifs wedi’u hanimeiddio ond yn dangos y ffrâm gyntaf yn y dangosydd PDF at ddibenion anodi. Lawrlwythwch y cyflwyniad i weld y gif wedi’i animeiddio.

Cedwir y fformat gwreiddiol a delweddau sydd wedi eu plannu Os yw myfyriwr wedi cyflwyno ffeil heb ei chefnogi, gofynnir i chi ei lawrlwytho. Nid yw cyflwyniadau aseiniadau a grëir yn y golygydd yn gydnaws â graddio mewnol.

Yn dechrau Rhagfyr 10, 2020: os yw’r ffeil a gyflwynwyd (heb ei throsi) yn fwy na 300MB, bydd prosesu’n stopio, er mwyn osgoi colli data a sicrhau perfformiad da.

Cefnogir Bb Annotate ar fersiynau presennol Firefox, Chrome, Edge, a Safari.

Fel rhan o’r dyluniad ymatebol, mae ymddangosiad y ddewislen yn newid yn seiliedig ar faint y sgrin. Ar sgriniau canolig a bach, mae’r gosodiadau Gweld y Ddogfen yn dangos rhif y dudalen rydych yn ei gweld. Mae offer anodi mewn pentwr dan eicon Gweld Offer Anodi. Ar sgriniau llai, cuddir y Llyfrgell o Gynnwys.

Gosodiadau Gweld y Ddogfen

A. Bar ochr: Gweld golygon Mân-lun, Amlinelliad neu Anodiad o’r cyflwyniad.

B. Tudalennau: Defnyddio’r saethau i neidio i dudalennau gwahanol yn y cyflwyniad.

C. Tremio: Symud y cyflwyniad ar y dudalen.

D. Chwyddo a Ffitio: Chwyddo i mewn ac allan o’r cyflwyniad neu addasu'r wedd i ffitio’r dudalen, ffitio'r lled, neu ddewis y ffit gorau.

Anodiadau

E. Offer anodi: Dewiswch bob offeryn i weld priodweddau’r offeryn.

 • Lluniadu, Brwsh, a Dilëwr: Lluniadu’n llawrydd ar y cyflwyniad â gwahanol liwiau, trwch ac anhryloywder. Dewiswch y dilëwr i dynnu anodiadau. Gallwch ddileu rhannau o luniad llawrydd â'r dilëwr neu dewiswch yr eicon Dileu i ddileu’r lluniad cyfan.
 • Delwedd neu Stamp: Dewis stamp a lwythwyd ymlaen llaw neu greu stamp neu ddelwedd bersonol eich hun i’w hychwanegu at y cyflwyniad.
 • Testun: Ychwanegu testun yn uniongyrchol ar y cyflwyniad. Gallwch symud, golygu a newid y testun a dewis y ffont, maint, aliniad a lliw'r testun.
 • Siapiau: Dewis Llinell, Saeth, Petryal, Elips, Polygon, a Polylinell. Mae gan bob siâp ei osodiadau ei hun i newid y lliw, trwch, anhryloywder a mwy.

F. Sylw: Rhoi adborth mewn sylwadau. Mae eich sylwadau yn ymddangos mewn panel wrth ochr y cyflwyniad.

Gall myfyrwyr gyrchu’r ffeiliau wedi’u hanodi ond ni fydd modd iddynt ychwanegu anodiadau yn eu cyflwyniadau.

G. Argraffu neu Lawrlwytho: Argraffu neu lawrlwytho’r cyflwyniad gyda'r anodiadau.

Mae'n bosibl y bydd problem hysbys gyda dangosydd PDF mewnol rhai porwyr yn golygu na fydd pob un o'ch anodiadau'n dangos. Defnyddiwch wyliwr PDF brodorol fel Adobe Acrobat i edrych ar dogfennau PDF wedi'u hanodi.

H. Chwilio: Chwilio’r cyflwyniad am destun penodol.

I. Llyfrgell o Gynnwys: Creu banc o sylwadau y gellir eu hailddefnyddio. Gallwch ychwanegu, golygu, dileu a chwilio am sylwadau yn y llyfrgell. Gallwch hefyd ychwanegu sylw’n uniongyrchol at dudalen y cyflwyniad o'r ddewislen. Dewiswch yr arwydd plws i ychwanegu sylw newydd at y Llyfrgell o Gynnwys. Gallwch Rhoi sylw, Copïo i'r Clipfwrdd, Golygu, neu Dileu cynnwys o'r llyfrgell. Teipiwch allweddeiriau neu ymadroddion i chwilio am sylwadau a gadwyd.

Mae’r Llyfrgell o Gynnwys ond ar gael mewn amgylcheddau SaaS.

Amlygydd: Dewis rhannau penodol o’r cyflwyniad i’w hamlygu. Wrth i chi amlygu testun ar y cyflwyniad, bydd dewislen ychwanegol yn agor. Gallwch amlygu, rhoi llinell drwodd, tanlinellu, sgwiglo neu wneud sylw ar yr adran a amlygir.

Video: Bb Annotate Overview


Watch a video about Bb Annotate

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Bb Annotate overview provides a tour of the Bb Annotate tools available for inline grading in both the Original and Ultra Course Views.


ULTRA: Graddio gyda SafeAssign

Gallwch ddefnyddio SafeAssign ar brodion yn y Wedd Cwrs Ultra. Pan fyddwch yn graddio aseiniadau gyda SafeAssign wedi’i alluogi, gallwch edrych ar Originality Report i weld faint o gynnwys a gyflwynwyd gan fyfyrwyr sy’n gorgyffwrdd gyda deunyddiau eraill a gyhoeddwyd.

Ni allwch chi ddefnyddio SafeAssign ar brofion yn y Wedd Cwrs Wreiddiol.

Mwy ar raddio profion gan ddefnyddio SafeAssign


ULTRA: Graddio prawf ag ymdrechion lluosog

Pan fyddwch yn creu prawf, gallwch ddewis gadael i fyfyrwyr gyflwyno mwy nag un ymgais. Mae ymdrechion lluosog yn newid sut y cyfrifir gradd derfynol y prawf yn awtomatig. Dewiswch sut rydych eisiau cyfrifo'r radd derfynol:

 • Cyfartaledd yr holl geisiadau
 • Cais cyntaf â gradd
 • Cais â'r radd uchaf
 • Cais olaf â gradd
 • Ymgais â'r radd isaf

Ni allwch ganiatáu ymgeisiau lluosog ar brawf grŵp neu pan fyddwch yn casglu cyflwyniadau all-lein.

Mae'r gosodiad Graddio ymgeisiau yn pennu sut mae'r radd derfynol yn cael ei chyfrifo'n awtomatig, ond mae gennych yr opsiwn i wrthwneud y radd. Mae pob ymgais yn amodol ar y dyddiad dyledus a osodwyd gennych ar gyfer y prawf. Os bydd myfyriwr yn cyflwyno ymgais ar ôl y dyddiad dyledus, caiff yr ymgais ei farcio'n hwyr. Dangosir ymdrechion a gyflwynwyd cyn y dyddiad cau fel ar amser.

Gallwch wrthwneud dim ond y radd derfynol, nod y graddau ar gyfer pob ymgais.

Rhagor am oblygiadau gwrthwneud graddau

Gweld ymgeisiau unigol

Gallwch ddechrau graddio prawf gydag ymdrechion lluosog o’r un mannau ag y byddwch yn graddio prawf cyffredin:

 • Ffrwd gweithgarwch
 • Llyfr Graddau
 • Y prawf

Pan fyddwch yn dewis enw myfyriwr, bydd panel yn ymddangos sy'n dangos pob ymgais, ynghyd â'r dyddiad cyflwyno. Dewiswch ymgais i weld y cyflwyniad.

Mae'r eicon adborth yn ymddangos drws nesaf i bob ymgais. Dewiswch yr eicon i agor y panel adborth, sy'n parhau ar ochr y sgrîn. Gallwch sgrolio drwy'r prawf ac ychwanegu adborth cyffredinol a gradd.

Neges Atgoffa: Pan fyddwch yn postio graddau, gall myfyrwyr eu gweld ynghyd ag unrhyw adborth rydych wedi ei darparu. Mae pob darn o adborth ar gyfer pob ymgais, hyd yn oed ymgeisiau heb eu graddio, yn dangos i fyfyrwyr.

Os ydych wedi defnyddio cyfarwyddyd neu gwestiynau sy'n cael eu sgorio'n awtomatig, mae'n bosib bod y radd ar gyfer yr ymgais yn bodoli eisoes.

Graddau terfynol

Cyfrifir y radd derfynol ar gyfer prawf ymgais lluosog yn seiliedig ar y gosodiad Graddio Ymdrechion y gwnaethoch chi eu dewis yn y Gosodiadau Prawf. Yn y panel sy'n rhestru ymgeisiau myfyriwr, mae'r radd derfynol yn ymddangos pan raddir yr ymgeisiau hynny. Er enghraifft, os cyfrifir y radd derfynol yn seiliedig ar yr ymgais sydd wedi'u graddio uchaf, mae'r radd derfynol yn ymddangos yn syth ar ôl i un ymgais gael ei raddio. Ond, gall y radd newid wrth i chi barhau i raddio mwy o ymgeisiau.

Ar ôl i chi orffen graddio’r ymdrechion, gallwch gyhoeddi’r radd derfynol i’r myfyriwr weld.

Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

Mae profion ag ymdrechion lluosog yn rhestru nifer yr ymdrechion a ganiateir, yn ogystal â sut y cyfrifir y radd derfynol. Mae myfyrwyr yn gweld y wybodaeth hon ar y dudalen Manylion & amp; Gwybodaeth cyn iddynt ddechrau. Pan y cyhoeddir y graddau, gall myfyrwyr weld graddau ar gyfer pob un o’u hymdrechion, yn ogystal â'r radd derfynol. Os ydych yn penderfynu gwrthwneud y radd derfynol, mae neges yn ymddangos i adael i'r myfyriwr wybod.

Rhagor ar sut mae myfyrwyr yn cyrchu profion yn Blackboard Learn—defnyddiwch swyddogaeth yn ôl eich porwr i ddychwelyd i'r pwnc hwn


ULTRA: Graddio prawf â therfyn amser

Pan fyddwch chi’n caniatáu myfyrwyr i weithio heibio’r terfyn amser ar gyfer prawf, gallwch weld pa brofion wnaeth fynd y tu hwnt i’r terfyn amser. Gallwch hefyd weld faint o gwestiynau a atebwyd ar ôl y terfyn amser.

Ar dudalen cyflwyniad y myfyriwr, gallwch weld y dyddiad ac amser y cyflwynwyd y prawf gan y myfyriwr. Gallwch hefyd weld p’un a aethpwyd y tu hwnt i’r terfyn amser. Gallwch hofran dros y stamp amser i weld faint o gwestiynau a atebwyd ar ôl y terfyn amser. Mae cwestiynau a atebwyd ar ôl y terfyn amser wedi’u dynodi’n felyn ac yn ymddangos gyda: (Atebwyd ar ôl y terfyn amser).

Gallwch dynnu pwyntiau â llaw o gyfanswm prawf myfyriwr ar gyfer cwestiynau a atebwyd ar ôl y terfyn amser. Os byddwch chi’n caniatáu ymdrechion lluosog, pan fyddwch chi’n golygu’r radd derfynol â llaw, rydych chi’n neilltuo gradd gwrthwneud.

Graddau gwrthwneud

Gallwch wrthwneud dim ond y radd derfynol, nod y graddau ar gyfer pob ymgais. Mae gradd gwrthwneud yn cymryd blaenoriaeth dros bob cofnod gradd arall, gan gynnwys ymgeisiau mae myfyriwr yn eu cyflwyno ar ôl aseinio gradd wrthwneud. Hefyd, os fyddwch yn ailraddio cwestiwn, gweithredir y sgôr a ailraddiwyd ar sgôr yr ymgais. Os newidiwch radd â llaw ar gyfer yr asesiad yn y llyfr graddau, ni fydd y sgôr a ailraddiwyd yn newid y sgôr gwrthwneud.

Os ydych yn mynd i raddio ymgais arall ar ôl i chi newid y radd derfynol â llaw, mae’r radd wrthwneud yn dal i ddisodli gradd yr ail ymdrech y byddwch chi’n ei haseinio. Efallai byddwch eisiau tynnu pwyntiau ar ôl i fyfyriwr wneud pob ymgais neu mae'r dyddiad dyledus wedi mynd heibio.

Mwy o wybodaeth am roi marciau newydd

Cymhwysiad terfyn amser + therfyn amser

Os oes gan fyfyrwyr gymhwysiad terfyn amser ac rydych yn caniatáu rhagor o amser i gwblhau asesiad yn y gosodiadau, cyfunir yr amseroedd.

Rhagor ynghylch cymwysiadau terfyn amser