Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Mae'r Ganolfan Dargadw yn eich helpu i ddarganfod pa fyfyrwyr ar eich cwrs sydd mewn perygl. Yn seiliedig ar reolau diofyn a rheolau rydych yn eu creu, arddangosir ymrwymiad a chyfranogiad myfyrwyr yn weledol, gan eich rhybuddio'n gyflym am berygl posibl. O'r Ganolfan Dargadw, gallwch gyfathrebu â myfyrwyr sy'n trafferthu a'u helpu i weithredu ar unwaith er mwyn gwella.

Gallwch ddefnyddio nodweddion y Ganolfan Gadw’n syth—nid oes angen eu gosod.

Mae'r Ganolfan Gadw yn disodli nodwedd y System Rhybudd Cynnar gyda gweithlifau hawdd, tra'n cadw holl ddata a rheolau'r System Rhybudd Cynnar presennol.

The Retention Center in action

Wrth i'r tymor newydd ddechrau, mynnwch gipolwg cynnar ar berfformiad myfyrwyr. Gwiriwch iechyd academaidd cyffredinol eich dosbarth yn y prif dabl ac edrychwch ar bwy sy'n cael problemau. Gyda chip yn unig, dysgwch bwy sydd angen eich help a thuriwch i weld eu meysydd anhawster penodol. Cysylltwch â'r myfyrwyr sydd fwyaf eu perygl yn syth a nodwch y rhai hynny rydych am eu monitro'n agos. Wrth i chi arsylwi eu cynnydd ac anfon e-byst, gallwch hefyd gadw llygad ar yr ohebiaeth hon a gwneud nodiadau am bob myfyriwr yn y Ganolfan Gadw.

Addaswch y rheolau diofyn i weddu i'ch technolegau addysgu:

 • Newidiwch y trothwy ar gyfer dyddiadau cyflwyno i fod yn fwy hael.
 • Crëwch ddwy neu dair rheol newydd i dracio eitemau penodol sy'n ddangosyddion da o berygl.
 • Crëwch reolau i wirio pa fyfyrwyr sydd yn y pump y cant ar frig eich dosbarth a gwobrwywch eu gwaith. Gallwch ddefnyddio'r wybodaeth hon i ganfod mentoriaid myfyrwyr, pennu aelodaeth grŵp, neu ddod o hyd i gynorthwywyr addysgu.

Defnyddiwch eich gwybodaeth gweithgaredd cwrs i flaenoriaethu pa feysydd o'ch cwrs i roi sylw iddynt yn gyntaf.

Y cynharaf y gallwch ganfod a datrys problemau, y mwyaf llwyddiannus y bydd myfyrwyr. Maent yn fwy tebygol o orffen eich cwrs a pharhau gyda'r rhaglen hyd at raddio-sef y gôl gadw sylfaenol i sefydliad.


Access the Retention Center

The Retention Center is automatically on and immediately visible in your My Blackboard menu, and also accessible in the Evaluation section of a course's Control Panel. Mae'r wybodaeth yn y Ganolfan Gadw ar gyfer hyfforddwyr yn unig ac nid yw'n weladwy i'ch myfyrwyr.

You can turn the Retention Center on or off in your course from the Control Panel > Customization > Tool Availability. Os ydych yn addysgu cwrs gyda hyfforddwr arall ac yn diffodd y Ganolfan Gadw, rydych yn ei diffodd i'r ddau ohonoch.

-NEU-

Gallwch beidio neu ddechrau olrhain cyrsiau unigol yn My Blackboard On the Retention Center page, select a course link in the left panel. Defnyddiwch y ddolen olrhain yn y panel ar y dde ar ôl enw’r cwrs. Once disabled, warnings are no longer refreshed, and Retention Center is hidden in the Evaluation section of the Control Panel in the course.


The Retention Center page

Cliciwch y bar lliw cyn y tabl i arddangos crynodeb o'r myfyrwyr ar eich cwrs sydd mewn perygl. Cliciwch adran liw i gael mynediad i fwy o wybodaeth. Dewiswch ddolenni yn y naid flychau i fynd ymhellach. Er enghraifft, mewn blwch rhybudd gradd, gallwch glicio ar y rhif a ddengys i gael mynediad i restr o fyfyrwyr sy'n achosi'r rhybudd.

Note that you can access students and their observers from the Notify menu from more than one spot in the tool. Fel arfer, mae arsylwyr yn rhieni neu gynghorwyr sydd wedi’u neilltuo i ddilyn defnyddwyr penodol yn Blackboard Learn. Observers don't interact with the system but are able to view the course and track student progress.

Mae gan hysbysiadau e-bost rydych yn eu hanfon bwnc a neges ddiofyn y gallwch eu golygu. Os ydych yn anfon e-bost at fwy nag un derbynnydd, ni fydd y rhestr yn dangos i'r grŵp.

At-risk table

Mae'r prif dabl yn arddangos pa fyfyrwyr sydd mewn perygl mewn un neu fwy o bedwar categori:

 • Dyddiadau Dyledus a Gollwyd
 • Graddau
 • Gweithgarwch Cwrs
 • Mynediad i Gwrs

Gallwch greu cynifer o reolau sydd eu hangen arnoch ymhob categori.

Pan fyddwch yn cael mynediad i'r Ganolfan Gadw, adnewyddir y data. Fodd bynnag, cofnodir y data ar gyfer rheol gweithgaredd y cwrs unwaith y diwrnod.

Trefnir y tabl yn ôl myfyrwyr sydd mwyaf mewn perygl ac yna yn nhrefn yr wyddor. Dewiswch bennawd y golofn i drefnu cynnwys y golofn.

Cliciwch y dangosydd dot coch mewn cell myfyriwr i gael mwy o wybodaeth, i gynnwys y myfyriwr yn yr adran fonitro yn y panel ar y dde, neu i anfon e-bost.

Select students' names to access their Retention Status pages. Edrychwch ar eu ffactorau perygl a'r e-byst hysbysu rydych wedi eu hanfon. Gallwch hefyd ychwanegu’r nodiadau preifat hyn am fyfyriwr unigol:

 • Gweithgareddau adfer neu ddeunyddiau carlam a gynigiwyd
 • Addasiadau arbennig ar gyfer anableddau neu rwystrau iaith
 • Cyfarfodydd un i un
 • Ymgeisiau ychwanegol a ganiateir ar aseiniadau neu brofion
 • Pwy a bennoch i helpu'r myfyriwr
 • Cyfleoedd posib i gynorthwywyr dysgu neu fentoriaid myfyrwyr.

Select Customize to create new rules, edit existing rules, and delete rules. Gallwch greu cymaint o reolau ag y mynnwch.

Right side panel

Yn y panel ar y dde, gallwch edrych ar ddau fath o wybodaeth:

 • Students you are monitoring: Cliciwch ddangosydd dot coch yn y tabl perygl i edrych ar wybodaeth rybudd myfyriwr penodol. Yna, cliciwch yr eicon seren i roi gwybodaeth y myfyriwr yn y panel hwn. Mae'r rhestr hon yn caniatáu i chi gadw llygad ar y myfyrwyr sydd fwyaf mewn perygl ar eich cwrs.
 • Other information you are monitoring: Mae pob rheol rydych yn peidio â'i chynnwys o'r tabl perygl yn ymddangos yma. Er enghraifft, gallwch greu rheol i arddangos y defnyddwyr hynny sy'n gwneud yn dda ar eich cwrs, ar gyfer gweithgaredd nad yw'n ymwneud â pherygl, neu ar gyfer cyfranogi sydd angen i chi ei fonitro’n achlysurol yn unig.

Pan gaiff eich system ei diweddaru i gynnwys y Ganolfan Dargadw, bydd yr holl reolau Rhybudd Cynnar ar y system yn cael eu cadw. These rules appear in the Other information you are monitoring section. Gallwch olygu’r rheolau hyn a phenderfynu a ydych chi am eu cynnwys yn eich tabl perygl neu beidio.

Your course activity

Mae'r adran sy'n dilyn y tabl risg yn darparu casgliad un stop o'ch gweithgaredd, ymgysylltu, a chyfranogiad yn eich cwrs. Mae'r data hwn yn eich helpu i fod yn fwy ymwybodol o sut mae eich ymddygiadau (neu nad ydynt) yn cyfrannu at lwyddiant myfyriwr.

Os byddwch yn addysgu cwrs gyda hyfforddwr arall, mae'r maes hwn wedi ei gyfeirio'n benodol at yr hyfforddwr sydd wedi mewngofnodi ac yn edrych ar ei weithgaredd/gweithgaredd unigol ei hun, fel ymateb i fyfyrwyr gan ddefnyddio'r offer rhwyngweithio. Pwrpas y maes hwn yw rhoi cipolwg i'r hyfforddwr unigol ar sut y gall ei weithgaredd/gweithgaredd affeithio ffactorau perygl myfyriwr. Ni all eich cydweithwyr edrych ar yr un wybodaeth, dim ond eu gweithgaredd eu hunain.

Gallwch weld yr wybodaeth hon:

 • Y tro diwethaf i chi fewngofnodi
 • Oedi ar gyfer graddio cyflwyniadau myfyrwyr
 • Eich cyfranogiad yng nghydrannau rhyngweithio eich cwrs
  • For example, the numbers appearing for blogs shows how many times you have posted, not your students or co-instructors.
 • Cyhoeddiadau diweddar
 • Cynnwys cwrs newydd sbon

Mae'r wybodaeth hon i chi'n unig, ac ni all defnyddwyr eraill gael mynediad iddi. Bob tro y byddwch yn cael mynediad i'ch cwrs, gallwch ei ddefnyddio i benderfynu pa feysydd cwrs sydd angen eich sylw.

Mae'r dolenni yn yr adran hon yn caniatáu i chi weithredu'n briodol yn gyflym i ymrwymo eich myfyrwyr ymhellach. Er enghraifft, cliciwch ar ddolen aseiniad i ddechrau graddio a rhoi adborth. Gallwch gael mynediad i offer cyfathrebu i ryngweithio gyda myfyrwyr neu ysgrifennu cyhoeddiad heb drafferth.


Customize the Retention Center

Gallwch ddefnyddio'r pedair rheol ddiofyn i dderbyn rhybuddion am sut y mae eich myfyrwyr yn gwneud ar eich cwrs. Golygwch y rheolau fel y bo angen i'w haddasu ar gyfer eich cynnwys a’ch disgwyliadau. Pan fyddwch yn creu neu olygu rheolau, rydych yn penderfynu pa rai sy'n ymddangos yn y tabl perygl ar dudalen y Ganolfan Gadw.

 • Include in Risk Table: Mae'r rheol yn ymddangos yn y tabl perygl sy'n arddangos rhybudd ar gyfer pob myfyriwr sy'n cwrdd â meini prawf y rheol.
 • Exclude From Risk Table: The rule appears in the right panel in the Other information you are monitoring section. Return to the Customize page if you want to include the rule in the risk table.

Create rules

Gallwch greu cynifer o reolau ag y mynnwch. Er enghraifft, gallwch greu rheolau graddau unigol sy'n eich rhybuddio pan fydd myfyrwyr yn sgorio o dan bwynt penodol ar bob prawf. Nesaf, gallwch greu rheol gradd sy'n eich rhybuddio os bydd cyfanswm gradd myfyriwr ar eich cwrs yn cwympo i ganran arbennig.

On the Retention Center page, select Customize. On the Customize Retention Center page, point to Create Rule and select one of the four rule types described in this table.

Disgrifiadau pedwar math o reol
Math o ReolDisgrifiad
Course ActivityMae'r rhybudd yn seiliedig ar weithgarwch cyffredinol myfyrwyr o fewn eich cwrs. Students who are below a defined level of activity trigger the alert.

Mae Blackboard yn mesur yr amser y mae myfyriwr yn gweithio mewn cwrs gan ddefnyddio'r data a gynhyrchir o'i “gliciadau.” Tybir bod myfyriwr yn gweithio gyda chwrs o'r adeg y mae'n clicio ar rywbeth yn y cwrs tan yr adeg y mae'n clicio ar rywbeth y tu allan i'r cwrs neu'n allgofnodi. Os daw amser sesiwn i ben, bydd Blackboard yn cyfri'r amser hyd at y clic diwethaf o fewn y cwrs yn unig. The time isn't counted between the last click within the course and the timeout.

No weighting of clicks is assigned to any areas.

Nid ystyrir rheolau rhyddhau addasedig.
GradeMae rhybudd yn seiliedig ar sgôr ddiffiniedig ar gyfer unrhyw radd neu golofn a gyfrifwyd yn y Ganolfan Graddau. Mae myfyrwyr sy'n sgorio'n uwch neu islaw'r trothwy diffiniedig ar gyfer gradd benodol yn achosi rhybudd. Penderfynu pan fydd gradd yn achosi rhybudd:
 • Set Grade Value: Use the menus to select above or below and points or percentage. Teipiwch werth.
 • Use Average Grades: Teipiwch y ganran a dewiswch yn uwch neu’n is na’r radd gyfartalog o'r ddewislen.
Course AccessMae rhybudd yn seiliedig ar y dyddiad y cafodd defnyddwyr fynediad i'ch cwrs ddiwethaf. Mae myfyrwyr nad ydynt wedi mewngofnodi am nifer ddiffiniedig o ddiwrnodau'n achosi rhybudd.
Missed DeadlineMae rhybudd yn seiliedig ar ddyddiad cyflwyno diffiniedig ar gyfer aseiniad, prawf, neu arolwg. Bydd myfyrwyr nad ydynt yn cwblhau aseiniad, prawf, neu arolwg erbyn y dyddiad cyflwyno yn achosi rhybudd sy'n seiliedig ar yr opsiwn rydych yn ei ddewis:
 • Monitor all course deadlines: Penderfynwch sawl dyddiad cau sydd rhaid eu colli a sawl diwrnod cyn yr achosir rhybudd. From the menu, select More Than or Less Than the number of days you chose.
 • Monitor Specific Deadline: Make a selection in the Select Course Item menu. Mae dyddiad cyflwyno pob eitem yn ymddangos mewn parenthesisau. Then, select More Than or Less Than from the menu and type the number of days to trigger an alert.

  Os byddwch yn nodi sero (0) ar gyfer nifer y diwrnodau, cewch eich rhybuddio os na chyflwynwyd eitem cyn neu ar y dyddiad cau. Nid yw'n dderbyniol bod yn hwyr.

Gallwch greu rheolau dyddiadau cau a gollwyd ar gyfer colofnau’r Ganolfan Graddau rydych yn eu creu â llaw, ond os nad ydych yn graddio eitemau a gyflwynwyd yn gywir erbyn y dyddiad cyflwyno, achosir rhybudd “diangen”. Ar gyfer colofnau a grëir â llaw, gall myfyrwyr gyflwyno eitemau erbyn y dyddiad cyflwyno, ond mae rhaid i chi hefyd eu graddio erbyn y dyddiad cyflwyno.

Delete rules and restore default rules

Pan fyddwch yn dileu rheol, mae eich holl gynnwys cwrs a data'n aros yn gyfan.

If no rules exist in a category, return to the main Retention Center page and select Use Defaults? in the column heading. Ychwanegir y rheol ddifon a'r meini prawf. Gallwch ddefnyddio'r rheol fel y mae neu ei golygu.


The transition from the Early Warning System

Bydd pob rheol System Rhybudd Cynnar yn cael ei chadw wrth i'ch system cael ei diweddaru i gynnwys y Ganolfan Ddargadwedd. These rules appear in the Other information you are monitoring section. Gallwch olygu’r rheolau hyn a phenderfynu a ydych chi am eu cynnwys yn eich tabl perygl neu beidio.

Mae'r trosglwyddo o'r System Rhybudd Cynnar i'r Ganolfan Gadw yn cynnwys yr hanes hysbysu blaenorol y bydd angen ei gadw o bosibl fel rhan o gofnodion cwrs. Sylwer bod y System Rhybudd Cynnar yn cynnwys llai o wybodaeth yn yr hanes hysbysu na’r hyn y mae’r Ganolfan Gadw yn ei gynnwys. Ond, mae cofnodion sy’n cael eu trosglwyddo yn cynnwys dyddiad hysbysu, anfonwr a derbynnydd myfyriwr.