Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Mae cael eich gwobrwyo yn gymhelliant pwerus. Un o'r gwobrau gorau yw cydnabyddiaeth am waith a wnaethpwyd yn dda. Gallwch wobrwyo'ch myfyrwyr trwy gydol eich cwrs i gynnal cymhelliad myfyrwyr a chreu map o'r hyn y gallant ei ddysgu. Gallwch ddefnyddio tystysgrifau a bathodynnau agored i grynhoi gradd. Gallwch ddarparu manylion ac enghreifftiau o'r hyn yn union y cyflawnodd myfyrwyr ar eich cwrs.

Mae'r tystysgrifau a'r bathodynnau agored hyn yn mynd gyda myfyrwyr. Mae'r gwobrwyon hyn yn helpu myfyrwyr i gyfathrebu hunaniaeth ac enw am gyflawniad yn eu meysydd o ddewis. Gall y cyflawniadau hyn helpu agor cyfleoedd am swyddi ac addysg i fyny, yn ogystal â datgloi breintiau newydd.


Beth yw cyflawniadau?

Gallwch ddefnyddio cyflawniadau Blackboard i greu cyfleoedd i fyfyrwyr ennill cydnabyddiaeth ar gyfer eu gwaith. Rydych yn pennu meini prawf ar gyfer dyfarnu cyflawniadau i fyfyrwyr wrth ddefnyddio bathodynnau yn ogystal â thystysgrifau.

Gall myfyrwyr weld pa fathodynnau a thystysgrifau maent wedi'u hennill a'r hyn sy'n ofynnol i dderbyn cydnabyddiaeth ychwanegol. Gallant gael mewnwelediad i gynnydd dysgu tuag at gymwyseddau diffiniedig.

Gall myfyrwyr gyhoeddi bathodynnau i Badge Backpack a mynd â thystiolaeth o'u dysgu y tu allan i Blackboard Learn. I ddysgu rhagor am Badges a Badge Backpack, ewch i Badge Backpack (ar gael yn Saesneg yn unig).

Gan ddibynnu ar eich fersiwn, efallai bydd rhai adrannau o fewn Learn yn cyfeirio at gyhoeddwr Badge fel Mozilla yn hytrach na Badgr.


Atyniad bathodynnau

Defnyddiwch elfennau gêm, fel cystadleuaeth, sgorio, lefelau, a bathodynnau i ymgysylltu â defnyddwyr.

Os ydych wedi gwylio pobl yn eu harddegau'n chwarae World of Warcraft, rydych yn gwybod sut mae'r bydysawd digidol yn ysgogi pobl. Hefyd gallwch ysgogi eich myfyrwyr â ffurf ar "gamification" â bathodynnau. Gyda'r offeryn cyflawniadau, gallwch ddarparu system bathodynnau i annog eich myfyrwyr i archwilio a chymryd rhan yn fwy.

Gallwch wobrwyo bathodynnau ar gyfer cwblhau prosiect, hyfedredd sgil, neu lefelau profiad. Gall casgliadau bathodynnau myfyrwyr gynrychioli'r cerrig milltir dysgu allweddol maent wedi eu bodloni. Gall bathodynnau a enillir ddangos golwg gyflawn o sgiliau a chyflawniadau unigolyn.

Gallwch hefyd ddyfarnu bathodynnau am sgiliau a gwybodaeth a enillwyd y tu allan i leoliad yr ystafell ddosbarth:

 • Gweithgareddau allgyrsiol a rhaglenni ar ôl ysgol
 • Rhaglenni gwirfoddoli a gwasanaeth cymunedol
 • Prosiectau cysylltiedig â gwaith
 • Profiad milwrol
 • Astudio dramor
 • Llywodraeth myfyrwyr
 • Aelodaeth mewn clwb, grŵp, neu fudiad arall
 • Interniaethau a mentoriaethau
 • Hyfforddiant swydd
 • Sgiliau meddal, fel cydweithio, arweinyddiaeth, ac adeiladu cymuned

Yn sylfaenol, gallwch ganiatáu i fyfyrwyr gyfuno set amrywiol o fathodynnau i adrodd hanes eu cyflawniadau, yn y a'r tu allan i'r dosbarth. Gyda'ch gilydd, gallwch greu bathodynnau i amlygu sgiliau a fydd yn helpu myfyrwyr i weithio tuag at nod penodol. P'un ai yw'r nod i ennill mynediad i'r ysgol raddedigion neu ddod o hyd i'r swydd berffaith, gallwch gydweithio â 'ch myfyrwyr i gynllunio'r llwybrau.

Pan ganiateir i fyfyrwyr gael llais yn y broses sy'n datgloi'r mynediad i'r hyn maent yn ei ddymuno, mae'n bosibl y gwelwch gynnydd yn eu hysgogiad am ddysgu ychwanegol. Rydych am hwyluso cam meddwl “beth os” eich myfyrwyr. Caniatewch yr hyblygrwydd iddynt fod yn arloesol a phenderfynu'r hyn y maent yn ei werthfawrogi a chydnabod fel bod yn bwysig i'w haddysg eu hun.


Cwestiynau i’w hystyried

A fyddwch yn trefnu eich bathodynnau i mewn i grwpiau?

I helpu i ymgysylltu â’ch myfyrwyr, gallwch drefnu eich bathodynnau mewn “haenau”. Ar ôl i'ch myfyrwyr ennill un bathodyn, maent yn datgloi'r bathodyn nesaf. Nid oes rhaid i'r anhawster i ennill y bathodyn gynyddu. Gallwch ganiatáu i fyfyrwyr ddilyn y llwybr a argymhellir gennych ar gyfer ennill bathodynnau neu ganiatáu iddynt gynllunio eu profiadau dysgu eu hun.

Oes breintiau'n gysylltiedig â chasglu bathodynnau?

Gallwch ddarparu mathau eraill o gymhellion ar gyfer ennill bathodynnau. Er enghraifft, ar ôl ennill bathodynnau A, B, a C, gallwch gynnig interniaeth ddymunol i'ch myfyrwyr. Pan yw’n gysylltiedig â rhywbeth maent yn ei werthfawrogi, efallai y bydd eich myfyrwyr yn fwy brwdfrydig i ennill bathodynnau.

Ar ôl i'ch system bathodynnau fod yn ei le am gyfnod, efallai y byddwch yn teimlo nad yw cymhelliannau ychwanegol yn angenrheidiol.

A ddylai bathodynnau gael eu gwneud yn gyhoeddus?

Dyfyniad o: Schenke, Tran, a Hickey. Design Principles for Motivating Learning with Digital Badges. HASTAC. 5 Mehefin 2013. Gwe. 17 Gorffennaf 2013.

Diolch i Mozilla's Open Badges Infrastructure, mae enillwyr bathodynnau yn y rhan fwyaf o brosiectau'n gallu penderfynu p'un ai a phryd i arddangos bathodynnau'n gyhoeddus y maent yn gweithio arnynt ar hyn o bryd neu wedi eu hennill. Mae rhai prosiectau'n rhoi'r opsiwn i enillwyr arddangos bathodynnau eu hun, tra bod prosiectau eraill yn arddangos bathodynnau'n awtomatig ar gyfer dysgwyr. Rydym yn gwybod o'r llenyddiaeth ysgogi bod darparu dewis yn gwneud i ddysgwyr deimlo'n fwy ymreolaethol (mewn rheolaeth) a bod gan wahanol lefelau o ddewis oblygiadau ar gyfer ysgogiad. Fodd bynnag, gall arddangos bathodynnau i'r cyhoedd gymell cystadleuaeth ymhlith enillwyr bathodynnau

Wrth i fyfyrwyr gasglu bathodynnau, maent yn penderfynu sut gall cyflogwyr posibl, mudiadau, ac ysgolion edrych arnynt. Gall myfyrwyr bostio eu casgliad o fathodynnau ar Mozilla Open Backpack, proffiliau rhwydweithio cymdeithasol, gwefannau personol, ceisiadau coleg, safleoedd chwilio am swyddi, a chrynodebau ar-lein.

 gwybodaeth gredadwy wedi ei chynnwys â bathodynnau, maent yn dod yn dystiolaeth am sgiliau, cymwyseddau, cyflawniadau, profiadau, a doniau unigolyn. Gall unrhyw un archwilio data bathodyn i ddilysu eu teilyngdod.

Wrth i werth bathodynnau gynyddu, gallant helpu i ddatgloi posibiliadau newydd ar gyfer dysgu gydol oes.

Pwy yw eich cynulleidfa?

Wrth i chi greu eich bathodynnau, meddyliwch am bwy fydd am gyrchu'r dystiolaeth y tu ôl iddynt:

 • Enillwyr bathodynnau
 • Ysgolion i raddedigion
 • Cyfoedion y gellid eu hysgogi drwy gyflawniadau pobl eraill
 • Cydweithwyr a gweithwyr proffesiynol yn eich maes rydych am rwydweithio â nhw
 • Y rhai hynny a all ddarparu interniaethau a mentoriaethau ar gyfer eich myfyrwyr
 • Darpar gyflogwyr

Mae'r bobl hyn i gyd yn helpu gyda chynaliadwyedd eich system bathodynnau drwy amser.