Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Ar ôl i chi ddechrau trafodaeth ar eich cwrs, efallai y byddwch yn ei chael yn her cynnal gweithgarwch trafod trwy gydol y tymor. Mae trafodaethau sy'n cychwyn llawn cyffro'n gallu darfod wrth i'r tymor fynd rhagddo.

Mae cymedroli'n gydbwysedd rhwng arwain y sgwrs a sefyll yn ôl i adael i fyfyrwyr ddarganfod syniadau newydd. Gallwch ffurfweddu swyddogaethau'r bwrdd trafod i gynnal ffocws myfyrwyr ar drafodaethau perthnasol ac i bennu lefel fynediad myfyriwr.

Gallwch ganiatáu galluoedd cymedroli fforymau i ddefnyddwyr eraill.

Rolau fforwm

Pennwch rolau fforwm i gyfyngu mynediad at fforwm neu i helpu gyda gweinyddu fforwm. Er enghraifft, i helpu rheoli cynnwys y bwrdd trafod a gyflwynir i'ch myfyrwyr, gallwch aseinio rôl cymedrolwr i ddefnyddiwr cyfrifol.

Mewn fforwm, mae gan bob defnyddiwr rôl a gall cael ddim ond un rôl fesul fforwm. Yn ddiofyn, mae gan hyfforddwyr rôl rheolwr ac mae gan fyfyrwyr rôl cyfranogwr. Pan fyddwch wedi mewngofnodi fel hyfforddwr, ni allwch newid eich rôl fforwm eich hun.

Eich sefydliad sy'n rheoli pa rolau cwrs sydd ar gael.

Mae'r tabl hwn yn disgrifio rolau fforwm a'u caniatadau.

Rolau a Chaniatadau Fforwm
Rôl Caniatadau
Rheolwr Mae gan reolwyr reolaeth lawn dros fforwm a gallant newid gosodiadau fforwm, cymedroli postiadau, ac aseinio rolau a graddau.

Mae gan hyfforddwyr a chynorthwywyr dysgu'r rôl fforwm hon yn ddiofyn.
Adeiladwr Gall adeiladwyr olygu, copïo a dileu fforymau, ond nid graddio neu reoli fforymau. Y tu mewn i fforwm, gall adeiladwr berfformio'r un gweithredoedd ar bostiadau â hyfforddwr, ac eithrio graddio trywyddion. Gall adeiladwyr greu trywyddion newydd mewn fforwm, a galluogi graddio ar gyfer trywydd a theipio gwerth.

Mae gan adeiladwyr cwrs y rôl fforwm hon yn ddiofyn.
Cymedrolwr Gall safonwyr ddileu, golygu a chloi'r holl bostiadau mewn unrhyw fforwm, hyd yn oed os nad yw'r fforwm yn defnyddio'r ciw safoni. Os byddwch yn defnyddio ciw cymedroli, mae'r cymedrolwr yn cymeradwyo neu'n gwrthod postiadau yn y ciw cyn y byddant yn weladwy i'r holl ddefnyddwyr.

Mae gan hyfforddwyr ac adeiladwyr cwrs y rôl fforwm hon yn ddiofyn.
Graddiwr Mae graddwyr yn gallu darllen, ymateb i, a graddio postiadau. Mae gan rôl y graddiwr rywfaint o fynediad i'r Ganolfan Raddau, ond ni all aseinio graddau i'w gwaith eu hunain.

Mae gan raddwyr y rôl fforwm hon yn ddiofyn.
Cyfranogwr Gall cyfranogwyr ddarllen ac ymateb i bostiadau.

Mae gan fyfyrwyr y rôl fforwm hon yn ddiofyn.
Darllenydd Gall darllenwyr ddarllen cynnwys fforwm, ond ni allant bostio atebion neu ychwanegu trywyddau.
Gwaharddedig Ni all defnyddwyr sydd wedi'u rhwystro gyrchu'r fforwm.

Aseinio rolau fforwm

 1. Mewn bwrdd trafod, agorwch ddewislen fforwm a dewiswch Rheoli.
 2. Ar y dudalen Rheoli Defnyddwyr Fforwm, mae rhestr ddefnyddwyr yn ymddangos. Agorwch ddewislen defnyddiwr a dewiswch rôl newydd ar eu cyfer. Mae'r rôl newydd yn ymddangos yng ngholofn Rôl Fforwm y defnyddiwr.

  Os ydych eisiau dangos dim ond un rôl ar y pryd, gwnewch ddewisiad yn y rhestr Dangos Rôl Fforwm a dewiswch Ewch.

 3. I newid rolau lluosog ar yr un pryd, dewiswch flychau ticio'r defnyddwyr a phwyntiwch at Golygu Rôl. Dewiswch y blwch ticio yn y rhes pennyn i ddewis pob defnyddiwr.
 4. Dewiswch Iawn i ddychwelyd i'r bwrdd trafod.

Safoni

Fel hyfforddwr ar-lein, eich rôl yw hwyluso’r sgwrs a chyfnewid syniadau ar y bwrdd trafod. Rydych yn sicrhau bod myfyrwyr yn teimlo'n gyfforddus i rannu, wrth i chi fonitro atebion a chadw pawb wedi'i ffocysu ac ar y trywydd iawn. Ar yr un pryd, mae angen i chi fod yn ofalus nad ydych yn dominyddu na llesteirio llif y drafodaeth.

O bryd i’w gilydd, efallai y bydd myfyrwyr yn cyflwyno deunydd amhriodol ar gyfer trafodaeth y dosbarth. Gan ddibynnu ar aeddfedrwydd a sensitifrwydd y myfyrwyr ar eich cwrs, gallai fod angen i chi adolygu postiadau myfyrwyr ar gyfer cynnwys amhriodol cyn i chi rannu cyrsiau gyda gweddill y dosbarth.

Mewn fforwm trafodaeth, gallwch neilltuo rôl cymedrolwr i ddefnyddiwr. Mae safonwr yn adolygu postiadau cyn iddynt ymddangos yn y drafodaeth.

Pan fyddwch yn creu fforwm wedi ei chymedroli, mae’r holl bostiadau i’r fforwm yn cael eu hychwanegu i’r ciw cymedroli. Mae cymedrolwr yn adolygu pob postiad ac yn gallu:

 • Cyhoeddi'r post
 • Dychwelyd y post at yr anfonwr heb neges
 • Dychwelyd y post at yr anfonwr gyda neges

Gall safonwr ddileu, golygu a chloi postiad mewn fforwm, hyd yn oed os nad yw'r fforwm yn defnyddio'r ciw safoni.

Gallwch ddewis safoni fforwm pan fyddwch yn ei greu neu wrth i chi olygu fforwm presennol. Dim ond y postiadau sy'n cael eu hychwanegu ar ôl i chi alluogi safoni fforwm sydd ar gael i'w hadolygu yn y ciw safoni.

Os nad ydych yn aseinio cymedrolwr, mae'n rhaid i'r rheolwr gymryd cyfrifoldeb dros gymeradwyo postiadau mewn fforwm wedi'i gymedroli.

 1. Mewn bwrdd trafod, agorwch ddewislen fforwm a dewiswch Golygu.
 2. Ar y dudalen Golygu Fforwm, dewiswch y blwch ticio Gorfodi Cymedroli Postiadau a dewiswch Cyflwyno.

  Mewn fforwm wedi'i gymedroli, nid yw'r gosodiadau'n galluogi myfyrwyr i olygu neu ddileu postiadau. Mae'r gosodiadau hyn yn sicrhau mai'r postiad sy'n cael ei gymeradwyo yw'r un sy'n cael ei weld gan ddefnyddwyr.

Cymeradwyo neu ddychwelyd postiadau trafod

 1. Ar ôl i bostiadau gael eu cyflwyno, agorwch y fforwm. Yn y wedd safonwr, nid oes unrhyw bostiadau i'w gweld gan fod angen safoni'r negeseuon. Dewiswch Cymedroli Fforwm.

  Mae'r swyddogaeth Safoni Fforwm yn ymddangos dim ond i'r defnyddwyr hynny sydd â rôl fforwm fel rheolwr neu safonwr. Yng ngwedd myfyriwr, mae'r awdur yn gallu gweld y postiad yn y Wedd Coeden gydag atgoffwr ei bod yn y ciw cymedroli.

 2. Ar dudalen y Ciw Cymedroli, mae'r postiadau'n ymddangos yn nhrefn yr wyddor yn ôl teitl. Dewiswch deitl y golofn i ddidoli fesul teitl, awdur neu ddyddiad y postiad. I adolygu postiad, dewiswch Safoni.
 3. Ar y dudalen Cymedroli Post, darllenwch y postiad a dewiswch Cyhoeddi neu Dychwelyd. Mae negeseuon a gyhoeddir yn cael eu postio ar unwaith i’r edefyn.
 4. Teipiwch adborth yn y blwch testun. Er bod adborth yn ddewisol, gallwch ddarparu arweiniad, gofyn cwestiynau, ailgyfeirio ffocws myfyriwr, ac esbonio pam y dychwelwyd postiad.
 5. Dewiswch Cyflwyno.

Pan fyddwch yn dewis Dychwelyd ar y dudalen Cymedroli Postiad, mae'n cael ei ddileu o'r ciw cymedroli. Mae myfyrwyr yn gweld eu postiadau wedi'u dychwelyd yn y trywydd, ynghyd â'r esboniad rydych wedi'i ddarparu. Mae'r postiad wedi'i farcio fel Dychwelwyd.

Gall y myfyriwr weld y postiad wedi'i ddychwelyd os byddant yn edrych ar y fforwm yn y Wedd Coeden. Ehangwch y postiad gyda'r arwydd plws. Os ydych wedi cynnwys adborth, bydd y myfyriwr yn gallu gweld pam dychwelwyd y postiad .

Yn y trywydd, gall myfyrwyr olygu eu postiadau wrth iddynt weld adborth y cymedrolwr a'u hailgyflwyno. Dychwelir y postiadau i’r ciw cymedroli. Mae Ciw Safoni yn ymddangos drws nesaf i deitl y postiad.